tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

fff

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

fff

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

fff

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

fff

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

fff

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

fff

MỤC LỤC

A. ĐẠT VẤN ĐÈ

Người thầy giáo có vị tri đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Thầy giáo là chiếc cầu nối liền giữa nền vãn hóa dân tộc và nhân loại với sự tái sân xuất nền vãn hóa ấy trong chinh đứa trê. Hoạt động cùa người giáo viên gồm có hoạt động dạy. hoạt động giáo dục. hoạt động tự hoàn thiện chuyên môn. nghiệp vụ và hoạt động xà hội. Hoạt động chinh của thầy giáo là tô chức và điêu khiên trê lình hội. thông trãi nhùng kinh nghiệm, nhùng tinh hoa mà loại người tích lũy được và biến chủng trở thành những nét nhân cách của chinh mình. Không ai trong xà hội. ngay cã cha mẹ là bậc vì tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân nhân đi nừa cùng không thê thay thế được chức nâng cùa người thầy giáo. Nói như K.D. Usinxki: Thầy có giáo những con người đang “Dũng nhân cách đê giáo dục nhân cách”.

Bân thân sinh viên ngồi trên ghế giăng đường phạm – những thầy có giáo tirơng lai bên cạnh phát huy nghĩa cua hoạt động học tập chuyên môn nghiệp vụ, tu dường đạo đức, rèn luyện tác phong với chinh băn thân mình chính là phát triên toàn diện tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân nhân cách, năng lực và tư duy sáng tạo. Sự hình thành và phát trièn nhân cách là cà một quá trình tu dường văn hóa và rèn luyện tay nghê trong thực tiễn sư phạm. Nô là càu tạo tâm lý phức tạp và phong phú. Nhân cách hoàn thiện và có sức sáng tạo sè tạo uy tín chân chinh cúa người thầy giáo.

Một khác, hiệu quã cua giáo dục và dạy học phụ thuộc rất nhiều vào uy tín cúa người thây giáo. tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân Học sinh có tin, nghe và làm theo thầy hay không cũng do uy tín cua thày mà có. Thầy giáo có xúng đáng là đại diện cho nền văn minh nhân loại, cho nên giáo dục tiên bộ, cho điêu hay lỗ phái hay không cũng xuất phát lừ uy tin cúa người thày giáo.Ưy tin ấy không phái lự nhiên mà có, nó gắn chặt chẽ với nhàn cách người thày hay chinh là bộ mặt chinh trị – đạo đức cua người thây giáo, tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân là công cụ chú yêu đè tạo ra săn phàm giáo dục. Vi vậy, uy tin là một yêu tố vô cùng quan trọng cua công tác sư phạm, theo đó sự cần thiết trau dôi nhân cách đối với mỏi người giáo viên lả tât yếu.

Tại sao lại nói sự cần thiết trau dồi nhân cách đối với mồi người giáo viên là lất yêu? Nhừng phàm chất và năng lực sư phạm cần có cua người giáo viên cụ thê đó là gì? Việc rèn tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân luyện phàm chât và năng lực sư phạm với mồi sinh viên sư phạm, trong đô có cà bán thân tôi – nhũng người thầy người cò tương lai và cã những người giáo viên đang tiên hành các hoạt động sư phạm diễn ra như như thè nào. cân có phương hướng rèn luyện ra sao? Tất cà những lý do và đáp án cua nhũng câu hôi màu chôt đó lân lượt sè xuất hiện trong nội dung cua chu đê tiêu luận: “Anh (chị) hãy tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân tìm hiên những phẩm chất và nũng lực sư phạm cần cỏ cùa người giáo viên. Trên cư sờ đó rút ra những két luận sư phạm cần thiết đối với ban thân. ”

B. NỘI DUNG

L Nhũng vấn đề chung về giáo viên

 • 1. Khái niệm giáo viên

Theo điền 70, Luật giáo (lục 2005 quy định về Nhà giáo:

 • 1. Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giăng dạy, giáo dục trong nhã trường, cơ sờ giáo dục khác.

 • 2.  tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân Nhà giáo phái có nhùng tiêu chuẩn sau đây:

 • a) Phẩm chất, đạo đức. tư tưởng tốt;

 • b) Đạt trinh độ chuân được đào tạo về chuyên môn. nghiệp vụ;

 • c) Đũ sức khóe theo yêu câu nghê nghiệp;

 • d) Lý lịch ban thân rõ ràng.

 • 3. Nhà giáo giăng dạy ờ cơ sở giáo dục mâm non. giáo dục phò thông, giáo dục nghê nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sớ giáo dục đại học gọi là giáng viên.

Theo tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân đó. về cơ bàn giảở viên được hiên là những người có phâm chất đạo đức tot, nâng lực sư phạm được đào tạo bài ban chuyên môn nghiệp vụ gan với một lình vực tri thức, khoa học, kì thuật nào đó. Cụ thê hon, giáo viên là người giăng dạy, giáo dục cho người học, lên kế hoạch, liên hành các liêt dạy học. thực hành vả phát triên các khóa học năm trong chuông trinh giăng dạy cúa nhã trường đông thời tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân cũng là người kiếm tra. ra đề, chấm điểm thi cho học sinh đế đánh gia chất lượng từng học trò. Giáo viên nam thường được gọi là thây giáo, côn giáo viên nừ thường được gọi lả cô giáo.

 • 2. Đặc diêm lao động sư phạm cùa người giáo viên

Hiểu dược đặc trung cúa lao động nghê nghiệp, một một chúng ta hiểu rõ yêu càu khách quan cua xà hội đôi với nghê mà ta đang lâm. mặt khác chúng ta cũng tự tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân thức vê yêu cầu đòi với phàm chài và năng lực (nói chung là nhân cách) khi thực hiện nghê nghiệp đó. E)ê tim thấy đặc trung cúa một loại hoạt động nghê nghiệp não. la có thê dựa vào các mặt, như đôi tượng cua hoại động, còng cụ của hoạt động, linh chài cua hoại động… [)ựa trên cơ sở đó, ta có thê nêu lên đặc diêm lao động cơ bán cũa người thầy giáo như sau:

 • 2.1. Nghề tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân mà đối tượng quan hệ trực tiêp là con người

 • – Nghê quan hệ với con người đòi hôi những nét tính cách: sự tôn trọng, lòng tin. linh thương, đối xữ công băng, thái độ ân cần, lịch sự. lê nhị…

 • – Đôi tượng cùa nghê dạy học là con người đang Irong thời kỳ chuân bị. phát trién xà hội tương lai phụ thuộc vào nội dung và châi lượng cúa thời kỳ chuàn bị này. Nội dung cúa thời kỳ’ chuân bị tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân là: hình thành những phâm chài và năng lực cua con người mới dáp úng yêu câu cúa xà hội đang phát iriên.

 • – Hoạt động chính cùa thầy giáo là lô chức và diêu khiên trê lình hội. thòng trái nhũng kinh nghiệm, những tinh hoa mà loại người tích lũy dược và biên chúng trờ thành nhũng néi nhân cách cúa chính mình. Không ai trong xà hội. ngay cả cha mẹ là bậc vĩ nhân di nừa cũng không thê thay thê được chức năng cùa tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân người thầy giáo.

 • 2.2. Nghề mà công cụ chù yếu là nhân cách cùa chính mình

Nghê nào cũng băng công cụ đè gia công vào vật liệu tạo ra sán phàm. Công cụ câng tốt, càng hiện đại thi kết quá gia công càng cao. Công cụ đó có thê ờ trong hay ngoài người lao động.

 • – Trong dạy học và giáo dục, thầy giáo dũng nhàn cách cua chinh minh đê tác động vào học sinh. Đó là phâm chất chinh trị, là tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân sự giác ngộ vê lý tưởng đào tạo thế hệ tre, là lòng yêu nghé mến trè, là trinh độ học vàn, là sự thành thạo vê nghề nghiệp, là lôi sông, cách sứ sự và kỳ’ thuật giao tiếp cùa người thầy giáo… Đó là lý do mà K.D.Ưsinxki đà khăng định: ‘’Đúng nhân cách đê giáo dục nhàn cách” ( K.D. ưsinxki).

 • – Nghê dạy học là nghê lao động nghiêm túc. không được phép tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân tạo ra thử phàm, chứ nói gì là phè phâm như ớ một số nghê khác. Có người đã từng nói: làm hông một đô vàng ta có thê nâu lại, một nên ngọc quý ta có thè bó đi, làm hông một con người là một tội lởn, một lỏi lâm không thê chuộc lại đưọc. Vâng, ngọc, kim cương đêu quý nhưng không thê so sánh chúng với tâm hôn. nhân cách một con người, một tré tho.

 • 2.3. Nghề tái tìm hiếu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân sàn xuất mỡ l ộng sức lao động xă hội

Đê tôn tại và phát triên, xà hội loài người phái sán xuât và tái sàn xuât của cài vật chất và cúa cài linh thần. E)ế tạo ra mọi cúa cài vật chất và tinh thằn cằn đến sức lao động. Sức lao dộng chính là toàn bộ sức mạnh vật chất hay tinh thần ớ trong con người, trong nhân cách sinh dộng cùa cá nhân cân phái có đê sán xuât ra sân phàm vật tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân chất hay tinh thần có ích cho xà hội. Cho nên chức năng cua giáo dục chinh lã bôi dường và phát huy sức mạnh đó ờ trong con người và thầy giáo lã lực lượng chu yếu tạo ra sức lao động xã hội đó.

Những sức mạnh tinh thằn đó lả truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường; lã linh thương đông bảo, đông loại; là đức linh cân củ, sáng tạo. là tri thức vã năng lực đê làm chú thiên tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân nhiên, xà hội và bán thân; là lông yêu lao động, lao dộng có tô chức, có kỳ’ thuật và năng suầt cao. Giáo dục tạo ra sức mạnh dó không phái ờ dạng gián đon. cũng không phải “một vốn bốn lãi”, mà có lúc tạo ra nhũng hiệu quã không lường. Có lè đây là lý do mà người ta cho răng đâu tư cho giáo dục là đâu tư có lài nhàt, sáng SUÔI nhất; đặc biệt trong xà hội hiện tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân đại. khi mà con người lao động chu yêu bàng sức mạnh linh thằn, sức mạnh trí tuệ.

 • 2.4. Nghề đòi hói tính khoa học, tính nghệ thuật và tính sáng tạo cao

Ai có ờ trong nghê thây giáo, ai có làm việc đây đu tinh thân trách nhiệm, với lương tâm nghê nghiệp cao thượng thi mới câm thây lao động sư phạm là một loại lao động không đóng khung trong giờ giăng, trong khuôn khô nhã trường. Dạy học sinh biêt giái tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân một bài toán, dặt một câu đúng ngừ pháp, làm một thí nghiệm… không phái khó nhưng dạy sao cho nó biêt c on đường đi đèn chân lý, năm được phương pháp, phát triển tri tuệ… mới là công việc đích thực cùa mót ông giáo. Dietenveg. một nhà sư phạm học Đức, dà nhân mạnh: “Người thây giáo tôi là người mang chân lý dèn săn. người thầy giáo giói là người biết dạy học sinh đi tim chân lý”. Thực tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân hiện được công việc dạy học theo tinh thân đó. rõ ràng dôi hôi người thầy giáo phái dựa trên những nền tàng khoa học giáo dục và có kỳ nàng sử dụng chúng trong từng tinh huống sư phạm cụ thè. thích ứng với từng cá nhân hành động.

 • 2.5. Nghê lao động tri óc chuyên nghiệp

Đặc diêm của lao động tri óc: có hai đặc diêm nôi bật:

+ Phải có thời kỳ khới động (tư duy, chuân bị), thời kỳ đê tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân cho lao động đi vào nền nếp, tạo ra hiệu quả. Người công nhân đứng máy sau một phút, có khi xong một giây đà có thê cho ra sân phàm. Khác với người công nhân, người lao động tri óc trăn trớ đêm ngày, có khi tràn trở hẩng tháng cũng không chắc cho ra sân phàm gi. Lao động cua nhà giáo cũng có tính chất nhu vậy, nhất là khi phái giái quyết một tinh huống sư phạm phức tạp và quyết định. tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân

+ Có “quán tinh” cúa tri tuệ. Công việc cúa người thây không đóng killing trong không gian lóp học, thời gian hãnh chinh xác định, mà thê hiện ớ khôi lượng, chàt lượng và linh sáng lạo cua công việc.

II. Sự cần thiết trau dồi nhân cách đổi vói ngưoi thầy giáo

 • 1. Sàn phâm lao động cùa thầy giáo là nhân cách học sinh do những yêu cầu khách quan cùa xã hội quy định

Săn phâm lao động cúa người thây giáo tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân là kêi quá tông hợp cua cã thày và trô nhâm biên nhũng tinh hoa cúa nên văn minh xà hội thành lâi sân riêng (sự phát triên tâm lý, nhân cách) cua trò.

Những phẩm chất tàm lý tương ứng trong nhân cách người thầy (theo quy định một cách khách quan cua xà hội) sè tạo nên chât lượng cao cua sán phàm giáo dục.

Trau dôi nhân cách đôi với người thây giáo là yêu cầu câp thiêt trong sự nghiệp đào tạo tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân .

 • 2. Thầy giáo, người quyết định trực tiếp chất lượng đào tạo

Trình độ tư tương, phàm chât đạo đức, trình độ học vân, sự phát triên rư duy độc lập, sáng tạo cúa học sinh không chỉ phụ thuộc vào chương trình và sách giáo khoa, cũng không chí phụ thuộc vào nhân cách học sinh, mà côn phụ thuộc vào người thây giáo, vào phâm chât chính tộ, trình độ chuyên môn và khã năng tay nghê cứa người thày. —* tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân Chât lượng giáo dục phụ thuộc phần lớn vào dội ngũ người thây giáo vã nhân cách cúa người thầy.

Trong trường học, người trực tiếp thực hiện quan diêm giáo dục cua Đàng, người quyêt định “phương hướng cúa việc giăng dạy”, “lực lượng côt cán trong sự nghiệp giáo dục, văn hỏa” là người thây giáo, trinh độ tư tướng, phàm chât đạo đức, trinh độ học vàn và sự phát trièn tư duy độc lập, sáng tạo cua học tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân sinh không chi phụ thuộc vào chương trình và sách giáo khoa, cũng không chi phụ thuộc vào nhân cách học sinh, mà còn phụ thuộc vào người thầy giáo, vào phâm chât chính trị, trinh độ chuyên môn và khã năng tay nghề cua “nhân vật chu đạo” trong nhà trường. Vi vậy chất lượng giáo dục phụ thuộc phân lớn vào đội ngũ người thầy giáo và nhân cách cua òng ta. Trên đà phát trién cứa giáo dục dù có sự xuât hiện cúa tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
khảo sát hiện trạng chất lượng nước trong rừng tràm ở vườn quốc gia u minh hạ, tỉnh cà mau
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án tốt nghiệp tranh kính
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty cổ phần xây dựng bắc ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân
tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart