tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

fff

tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

fff

tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

fff

tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

fff

tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

fff

tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

fff

TÌM IIIEU SIÊU ÂM DÒ DƯỜNG CIIO NGƯỜI KHIẾM THỊ


Luận vãn tôt nghiệp Ngành: su phạm’ vả I I.Ỷ – CONG NGHK

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Hồ HưU Hậu


Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Tuyết Giao

Ma số SV; 1117585

Lóp: Sư phạm vật lý- Công nghệ

Khoá: 37


LƠI CAM ƠN

Hoàn thành luận văn nảy tòi xin chân thành câm oil quý thầy (cò) trong Khoa Sir phạm và Bộ môn Sư phạm Vật lý dà cung cấp cho tôi những kiến thức và những kinh tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị nghiệm quý báu trong suốt thòi gian học tập và ren luyện tại trường.

Đặc biệt tòi gưi lời càm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Hổ Hữu Hậu dà tận tình chi háo và định hướng và hướng dan tôi thực hiện thành công đê lài luận văn này.

Và tôi cũng muốn gưi lời biết ơn đến gia đình, bạn bè vã nhùng người thân dà dộng viên, giúp đờ lôi hoàn thành luận van này.

Mặc đù dà có nhiều cố gắng tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị nhưng còn hạn chế về kiến thức nên không thế tránh khói nhừng thiêu sót. Kính mong sự đóng góp V kiên của quý thây (cô) và các bạn.

Xin chân thành cam ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị liiyct Giao

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tỏi thực hiện. Các số liệu, kết quả phân tích trong luận văn là hoãn toàn trung thực và chưa lừng được công bố trong bất tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị kỳ còng trinh nghiên cứu nào trước đây.

Mọi tham khảo, trích dần đều được chi rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham kháo cùa luận văn.

Cần Thơ. ngày 16 tháng 4 năm 2015

Tác giá

Nguyền Thị Tuyết Giao

MỤC LỤC

PHÁN MO ĐÀU 1 .Lý do chọn đề tài

PHÁN NỌI DƯNG

Chương 1: ẢM THANH VÀ SIÊU ÂM

 • 1.1 …………………………………………………………………………………………………………………….

Sóng àm

 • 1.4 Một sô lương lác cứa siêu ầm tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị đói ven môi trường 8

Chương 2: CAM BIÊN SIÊU ẢM

I

 • 2.2.2  Hiện tượng từ giào………………………………15 tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị

 • 2.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………….

Nguồn phát sóng siêu âm

Chương 3: KHIẾM THỊ

 • 3.3  Tinh hình khiếm thị trên thế giới và tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị Việt Nam26

Chương 4: MẠCH ĐO KHOANG CÁCH DÙNG CAM DIÊN SRF05 VÓI VI ĐIÊU KHIÊN 89C51

Chương 5: TIIIÉT BỊ sứ DỤNG SIÊU ẦM DÒ ĐƯỜNG CHO NGƯỜI KIIIẼM THỊ ..41

 • 5.2  Thực trạng về các thiết bị đang được tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị nghiên cứu

và sứ dụng trên loàn thế giới

 • 5.2.1  Thiết bị sicu âm dò đường dùng cám bicn Sona Swich 1700 của David

T.Balarsch, Dại học bang Mississippi (được nghiên cứu và sứ dụng năm 1997)

 • 5.2.2  Thiết bị chống va chạm vật cân cùa Timothy S.Lane và Martyn J.c.Berry. Đại học

bang New York ớ Buffalo

PHÂN KET LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

Tim_hiểu_ siêu_âm_dò_đường_cho_người_khiếm_thị GVHD:_ThS. _Hồ_Hữu_Hậu

PHAN MỎ ĐÀU

 • 1. LÝ DO C HỌN ĐÈ TÀI

Ngày nay, khoa học công nghệ càng tiến bộ thì đời song con người càng được nâng cao. Khoa học công nghệ phát triển không tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị ngừng là đê phục vụ cho nhu cầu cúa con người: nhùng người bình thường, nhừng người khuyết tật trong đó có người khiếm thị. Sự phát triền của khoa học công nghệ đà trự giúp người khiêin thị rầl nhiêu trong các công việc thường ngày: các phân mêm trinh đọc màn hình giúp cho người khiêm thị có the sứ dụng máy vi tính truy cập internet, thièt bị đeo đọc chừ nồi giúp họ đọc được sách báo, xây dựng các thư viện sách nói phục tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị vụ vê nhu câu thông tin và giãi tri cho họ,…và đặc biệt là việc lìm đường đi cho người khiêm thị.

rhiêt bị siêu âm dò đường cho người khiêm thị thì không quá mới. nó đà được nghiên cứu và đưa vào sứ dụng khá nhiêu ở một số nước trên thè giới, rhiêl bị hoạt động dựa trên nguyên lý phát và thu tin hiệu của cám biên siêu âm. I rong y học ngày nay, siêu âm đà và đang được ứng dụng tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị khá rộng rài như: (‘huân đoán báng siêu âm. siêu âm trị liệu, dao mô siêu âm….và ngoài V học siêu âm đươc ứng dụng khá nhiêu trong các lình vực khác trong còng nghiệp. Trong đê tài này, câm biên sicu ầm được dùng vói mục đích nhận biết vật cán và khoáng cách vật cân. I ren the giòi đà có một so thiết bị hỗ trợ người khiêm thị được sân xuầl và hâu hêt đêu áp dụng ứng dụng cùa công nghệ tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị sicu âm dò lim vật cán.

Hiện nay. li lệ người khiêm thị nước la chiêm khoáng 5%, họ gặp khó khán ràl kim trong việc đi lại hàng ngày. Vì vậy, thicl bị dò đường cho người khiêm thị nước la là râl cân ihicl. Chinh vi điêu đó, là sinh viên chuyên ngành sư phạm vậl li (‘ông nghệ, lôi đà nhận thức rò lâm quan trọng và muôn nàng cao nhừng kiên thức đà học nen lôi đà quyết định chọn đê tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị lài: “lim hiên siêu âm dò đườìiỊỊ chít người khiếm thị ”

 • 2. MỤC ĐÍCH CỦA DẺ TÀI

l)è góp phân nhó vào lình vực khoa học kỳ thuậl ho irợ người khuyết lật. dựa trên nhùng ý tưởng đà có vê việc cãi thiện sự đi lại cho người khiêm thị, dưa trên nhừng thiết bị đang được nghiên cứu và đà đưa vào sú dụng ớ một số nước trên the giiri và tình hình thực lê ớ Việt Nam, nên đê tài được xây tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị dựng vói mục đích nghiên cứu ứng dụng ihicl bị siêu âm dò đường cho người khiêm ihị và liên đèn ihict ke mô hình thiết bị có khá nâng ứng dụng cao.

 • 3. GIỚI HẠN CỦA DỀ TÀI

Do giới hạn vê thời gian.nguòn tài liệu vả kiên thức nên tòi chi nghiên cứu vè:

 • – Am thanh và sicu âm

 • – Cám bicn siêu âm

 • – Khiêm thị

 • – Mạch đo khoáng cách dùng cám biền SRE05 VỚI vi điêu khiên 89C51

 • – Thiết bị sừ dụng siêu tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị âm dò đường cho người khiếm thị

 • 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • – Tống hợp và phàn tích các nguồn tài liệu liên quan đến dề tài.

SVTH: Nguyền Thị Tuyết Giao

Trang 1


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vai trò của kho bạc nhà nước về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trung ương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
NĂNG LƯỢNG GIÓ – THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị
tìm hiểu siêu âm dò đường cho người khiếm thị
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart