Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)

Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)

fff

Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)

fff

Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)

fff

Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)

fff

Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)

fff

Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)

fff

MỤC LỤC

Contents

Thuật ngữ

<<<123>>>

GSM

Hệ thong thòng tin di động toàn cầu

3GPP

Hiệp hội dự án đối tác thế hệ thử 3

CD

Mà phàn phoi họp tác

SG

Phần tư sinh (bộ sinh) dày

GF

Trường Galois (ví dụ GF(2”))

LCG

Phần tư sinh đồng dư tuyến tinh

LFSR

Thanh ghi dịch chuyên hoi quy tuyến tính

Danh mục hình ânh •

Hình ỉ. Logo GSM.

Hình 2. Sự khác nhan giữa mà khối và mà dòng.

Hình 3. Mà Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) dòng đồng bộ cộng.

Hình 4. Mà dòng tự đồng bộ cộng.

Hình 5. Bộ đếm với hàm ra phi tuyển.

Hình 6. Một Sớ generator dựa trên bộ đếm.

Hình 7: Thanh ghi dịch hồi riếp tuyến tinh(LFSR)

Hình 8: Thuật loàn A5 trong mô hình mạng GSM.

I.MỎ’ đầu

Ngày nay. vói sự phát triển vượt bật của còng nghệ thông tin và truyền thòng, đà đem lại rất Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) nhiều nhùng ứng dung tiện dụng đến VỚI người dùng. Xu hướng phát triển cùa còng nghệ ngày nay là trên mồi trường mạng, trong đó mạng di động đang và sè có nhiều hứa hẹn đem đến rất nhiều tiên dụng cho người dùng. Trong tưong lai gần như mọi ứng dung đều có thê đưa lên chiếc điện thoại gọn nhẹ. vấn đề bão mật ngày nay không chi cấp

bách trong mạng internet loàn câu. mà ngay cả ờ mạng di động cùng râl cân Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) được sự quan tâm. Nhu câu đâm báo bí mật khi thực hiện các cuộc gọi. hay các dịch vụ thông qua mạng di dộng là diều má người dùng rất quan tâm. Điều này câng dược quan tâm hơn kill có sự xuất hiện thèm hàng loạt nhưng công nghệ mạng di dộng mới như GPRS. 3G Chúng đều là các phiên ban cùa chuấn GSM (hệ thống thông tin di dộng toàn cầu).


■ I ■ I TM

Hình 5. Logo GSM.

Đê đáp ứng Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) được các nhu cầu bào mật trên mạng di động, các công nghệ di động được nói trên đêu áp dụng các kỳ thuật mà hóa phù hợp. Trong tất cà các kỳ thuật mà hóa. mà dòng (stream cipher) là thích họp đê áp dụng trong mạng di động. Đây Là một kỳ thuật mà hóa thuộc loại mà dối xứng (symmeưic cryptography). Việc bao mật bằng cách dùng mà dòng trong GSM có nhũng mục đích như: mà hóa dam bao bi mật dừ Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) liệu, chứng thực, dam bao tinh toàn vẹn. Có hai loại mà đổi xứng dó lã: mà khối (block cipher) và mà dòng (stream cipher). Trong đó như la dà bièl. mà khôi sè làm việc bâng cách chia khôi dừ liệu cân mà hóa ban đâu thành những khôi dừ liệu nhài định, nghĩa là phải biêl trước kích thước cùng như ban thân khối dừ liệu dó. Điều này chứng tó mà khối không thích hợp dể ứng dụng mã hóa vào Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) mạng di dộng, vi các dừ liệu dược hni thông trên mạng di động đicn hình nhài là dừ liệu của một cuộc gọi dường như không được biết trước kích thước, hay còn gọi là dừ liệu được sinh ra và biên thiên theo ihời gian (limc-varying). Do yêu câu xứ lý tín hiệu biên thiên theo thời gian này cùa mạng di động nên dõi hỏi kỳ thuật mà hỏa áp dụng cũng phai thoa màn cơ chế này. Mà dòng hoạt dộng với biến dổi Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) cua nó biến thiên theo thời gian trên nhũng khối ban rò (plaintext) riêng biệt,

các phần sau của luận văn sè làm sáng tô chi tiết về khá năng đáp ứng được các yêu cầu của mã dòng trên mạng di động. Đó là lý do cho thấy tam quan trọng của việc ứng dụng mà dòng trong vấn để bâo mật ờ mạng di động.

Nhìn về quá khứ. ta thấy ký nguyên cua mà dòng thực sự là vào nhùng năm 1960. Vào Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) thời gian đó. rất nhiều tô chức sử dụng đến mà dòng như: nhùng nhu cầu cùa quân đội và ngoại giao, các tô chức gián điệp, các tỏ chức cung cấp dịch vụ viền thòng, các doanh nghiệp…. Vào thời gian đó những thiết bị mã hóa điện tử bán dần đã bất dầu xuất hiện. Nhiều thiết bị còn có bộ nhớ với dung lượng rất thấp, nên mà dòng trờ nên phố biến hon mã khối Tuy nhiên ngày nay với sự phát tnên Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) còng nghệ trên các thiết bị. các van đề đó không còn là trờ ngại, nên mã khối Lại chiếm ưu thế hơn. Bằng chứng lã ngay cả trên nền tàng GSM, ở thế hệ thứ 3 mã khối Kasumi dà thay thế mà dòng A5. X ở thế hệ thử 2. Trên còng nghệ Wi-Fi. ở phiên bân 802.1 la b còn đang sử dụng mà dòng RC4. nhưng sang phiên ban 802 111 thi được thay thế bời mà khối AES Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) .

Nhưng không vì vậy mà mà dòng lại không thê phát tnèn được. HỘI thào The State of the Art of Stream Ciphers, một hội tháo chuyên về mẫ dòng, vần đang dược thu hút. Óng Steve Babbage (còng tác tại Vodafone Group R&D) có dề cập, mà dòng rất hữu dung vì “tổc độ rất nhanh ”, có hiệu lực và nho gọn đối VỚI nhùng thiết bị bị hạn chế như: nhùng thiết bi có nguồn năng lượng (pin Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) ) thấp như trong RFID, hay như Smart cards (8-bit processors) Trong bài báo cúa minh . Adi Shamir (một trong những người phát minh ra RSA) có đề cập. ứng dụng mật mã của RFID dược nghiên cứu rộng rài ở Hàn Quốc, ông cho răng nó sè là một còng nghệ rất quan trọng và thành công trong thập ký tới. Và ông cũng mong đợi rằng các ứng dung trên RFID này sử dụng mà dòng nhiều hon lã mã khối. Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) Cuối cùng ông còn nhân xét rằng, tình trạng kiến thức và sư tự tin cùa chúng ta về mà dòng còn yếu. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thè tin tưởng vào một tương lai của việc ứng dụng mã dòng.

Các thuật toán bão mật trong mạng GSM xuất phát từ ba thuật toán mà hóa là A3. A5 và A8. GSM sứ dung một số thuật toán đà có như A5/1, A5/2 và A5/3 cho việc bao mật Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) . Tuy nhiên chủng có thê bị bẻ bởi một vài các tấn công . Đê nâng cao hon tinh bão mật. các kỳ thuật bão mật trên GSM còn đang được tiếp tục nghiên cửu và phát triên. Bời vậy hiên nay có nhùng ban tháo về các thuật toán bão mật mới đê ứng dụng vào mạng GSM. điên hình là các ban tháo những thuật toán cùa tô chức 3GPP như 128-EEA3 và 128-EIA3 .

Mà dòng thích hợp cho việc hiện thực hóa Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) băng phan mềm hay phan cứng. Nỏ rất thích họp đê câi đặt trực tiếp trên các thiết bị phần cứng cỏ cấu hình thấp. Nên nó có thê được hiện thực hóa trên các máy điện thoại di động

II. Lý thuyết mà dòng

2.1 So sánh mã dòng với mã khối

Mà hóa đối xứng được chia làm hai loại là: mã khơi (block ciphers) và mã dòng (stream ciphers).

Đối với mã khối, kin mà hóa. Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) dừ liệu ban đầu được chia thành các khối (block) thường thi có kích thước bằng nhau, và kích thước này sè tủy thuộc vào thuật toán mà hóa được dùng như DES. 3DES, AES. RC2,…. Nếu áp dụng DES thi các khối dữ liệu phái có kích thước là 64 bits, còn nếu áp dụng AES thì kích thước này phái là 128 bits. Mà khối cần đến một khóa k trong suốt quá trinh mà hóa. khóa nãy cùng tùy thuộc vào thuật Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) toán mã hóa áp dụng như trên. Trong thực tế kin áp dụng mà khối thì dừ liệu ban đầu phái biết trước về kích thước. Nghĩa lcâ áp dụng mã khối cho dử liệu đã biết trước cụ thê. Sau khi dử liệu ban đau được chia ra thành các khôi có kích thước nhắt định, quá trình mã hóa sè sứ dụng đến một trong các kiến hoạt động (mode of operation) đê tạo thành bán mà tương ứng cho dừ liệu ban đằu. Các mode Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) of operations như ECB. CBC. CFB. OFB. CTR

Thiết bị

c = E*(M) (a) Mà khối

m Thiết bi với bộ nhớ nội tại ỉĩl.

c = E‘> (”*,); *t = /(*.<7-1) (b) Mà dỏng

Hình 6. Sự khác nhan giừa mà khối và mà dòng.

Đối với mã dòng, trong thực tế khi được áp dung thi dừ liệu thường ờ dạng biến thiên theo thời gian. Nghĩa là không biết trước được dữ Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) liệu ban đau. Mỗi phân của dữ

y€[0.«>)

liệu hiện tại sè được mà hóa cùng VỚI một khóa Z) tương ứng,             . Các Z tạo thành

một dòng khóa (keystream), mỏi Zi được gọi là một keyword. Hâm mẵ hóa đơn giãn nhất trong thực tể có thê chi đon gián là một phép XOR giừa các bits bàn rõ và keystream tương ứng. Chinh xác hơn lã mỗi kỷ tự (character) của bân rõ XOR vói Zj Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) . Mò hình mã dòng sứ dụng một khóa k ban đau để sinh ra các Zj. Tliưc thể dam nhiêm chức năng sinh dòng khóa này được gọi là phân tứ sinh dòng khóa (key stream generator). Ta có thê biêu

Vì _

–    — -0-1-2 —

tin keystream là

Một mô hình mà dòng có tính tuần hoàn (có chu kỷ – periodic) nếu keystream lộp lại sau d ký tư với d cụ thể . Nghĩa là số Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao) giá tri các keyword Z Là hữu hạn (</) mặc dìi chuỗi keystream Là vô hạn trong trường hợp tông quát.

Hay ta cỏ một định nghĩa tông quát của mà dòng:

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hóa Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vĩnh Thịnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách làm công tác bình đẳng giới ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Aqchinhtruyen chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)
Tìm hiểu về mã dòng (Mật mã nâng cao)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart