tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

fff

tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

fff

tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

fff

tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

fff

tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

fff

tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

fff

Phạn ______ mởMỤC lụcđảu

Phần NỘI DUNG………………………. 2  ■

Chương 1: tìm HIEU vè các nguồn năng lượng Tự NHIÊN

 • 1.2.2. ………………………………………………………………………………………………………….

Đòi VỚI đời sống con người

Chương 2: tÌm HiẻU vẻ bâng cháy

 • 2.1.  Bâng cháy ( tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy Methane hydrate) 15

 • 2.4.1.  Thăm dò……………………………..7……….tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới

nhất, băng cháy

Chương 3: quaN DIÉM Va Hanh động của MộT số

QƯÓC gia vẻ bàng cháy………………………………….’

 • 3.1………………………………………………………………………………………………………………

Nga – quốc gia đầu tiên khai thác băng cháy

3.1.1………………………………Sơ lược yề Nga……………………………………………………………

………………………………………..’ . .7. ‘ ………. 26                               ‘

 • 3.1.2.  Quan diêm tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy cúa Nga về băng cháy 26

 • 3.4.2.  Những động thái cúa Trung Quốc về tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất,

băng cháy Methane hydrate

Chương 4: banc? cháy ờ BIẺN đông việt nam

lược về Biền Đông

 • 4.3.  Khoanh vùng tnèn vọng khí Methane hydrate ờ sườn lục địa T ây và

Tâỵ Nam Biên Đòng

Phan KÉT LƯẬN…7

Luân vân lốt nghiêp Tim hiệu về nguồn nàng lượng tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy tư nhiênmới nhát – Băng cháy

Phần MO ĐAU

 • 1. LÝ DO CHỌN DÈ TÀI

Băng cháy là đề tãi khá mới nôi về nguồn năng lượng tự nhiên ít người biết đèn nhưng lại đóng vai trò râl quan trọng trong lương lai của chúng ta. Trước linh hình trừ lượng nguồn nàng lượng lự nhiên như dâu mó, than đá. khi thiên nhiên,… đang dân bị suy giâm nghiêm trọng mà nhu câu sứ dụng nó lại ngày càng gia lãng do sự phát triển cùa tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy con ngtrởi. Các nguồn tài nguyên này dứng trước nguy cơ cạn kiệt ờ một tương lai không xa. đòi hỏi chúng ta cần phai có một nguồn năng lượng tự nhiên thay thế VỚI trừ lượng lớn. Các nhã khoa học dã nồ lực tim ra nó – dó chinh Là băng cháy. Trong kill nhiều nước trên Thế Giói dang tập tning nghiên cứu và khai thác bâng cháy nhưng “báng cháy” lại là cái lên còn khá xa lạ đôi với nhiều người, đó cùng tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy là lí do lôi chọn đề tài này.

 • 2. MỤC DÍCTĨ CUA DÊ TÀI

Đe tài hư<Ýng lới mục đích tìm hiểu rò về nguồn nàng lượng mới nhất: bâng cháy là gì?, báng cháy được hình thành ra sao?, bàng cháy có ờ đâu?, thám dò và khai thác như the nào?, nhùng khó khăn thách thức gì trong công việc tiếp cận với bàng cháy? cùng như các quan diem – công nghệ về bàng cháy của các quốc gia điên hình. tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy

Đề tài tập trung tim hiếu về tiềm năng – trừ lượng – phân bổ băng cháy ớ Việt Nam. Hướng tới các nghiên cửu chuyên sâu về băng cháy ở nước ta. những đinh hướng chiến lược quan trọng trong tương lai.

Đề tài nhằm Làm phong phú thêm tư liệu về nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng như làm cơ sớ cho các cuộc nghiên cửu về bảng cháy.

 • 3. GIÓI HẠN CỦA ĐÈ TÀI

 • –  Đề tài nghiên cứu thuần túy lí thuyết

 • – Phạm vi tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy từ các thòng tin báo dãi. trang mạng trong và ngoài nước.

 • 4. PHƯƠNG PHÁP VA PHI’ONG TIỆN THỤC HIỆN

 • – Phương pháp: Tim hiếu về băng cháy thòng qua kliào sãt ý kiến cùa các bạn sinh viên, thu thập nlìừng thông tin liên quan tir các báo dãi. trang mạng, dịch thuật các trang mạng nước ngoái và chọn lọc thông tin. sắp xếp nội dung cho hoàn chinh. Sứ dụng nhùng hình ánh minh họa cho phần nội dung thêm sinh động, de tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy hiêu, liên hệ nhiêu vào thực lè.

-Phương tiện: sữ dụng chù ycu là máy vi lính và mạng máy vi lính.

 • 5. CÁC BƯỞC Tĩĩực ĨĨTẸN

 • –  Nhận đe lài.

 • –  Sưu lầm lài liệu và viết đề cương.

____—-—- Viết luận văn.—————————————— —— GVHD: Th.s Hoàng Xuân Dinh                                SVTH: La Song Phát

– Nộp bàn thảo luận vãn cho GVHD.

______________________Ị___

Luân văn tốt nghiệp Tim hiêu về nguồn năng hrong tư nhiên mới nhất • Băng cháy – Chinh sửa luận văn.

 • –  Nộp bài tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy luận văn hoàn chinh.

 • –  Báo cáo luận văn.

Luân văn tốt nghiệp Tim hiêu về nguồn năng lương tư nhiên mới nhất • Băng cháy

Phần NỘI DUNG *

Chương 1: TÌM HIỄƯ VÈ C ÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG Tự NHIÊN

 • 1.1. CÁC NGUÒN NĂNG LƯỢNG Tự NHIÊN

Trong các nguồn năng lượng tư nhiên mà nhân loại đang sử dụng thì than đá (than bùn), dầu mo và khí thiên nhiên chiếm hơn 90% ti trọng Ta sè cùng nhau tìm hiểu về tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy các nguồn năng lượng tự nhiên nảy.

 • 1.1.1.  Than đá

Than đá (hình 1.1) là một loại nhiên liệu hóa thạch được hình thành ơ các hệ sinh thái đầm lay nơi xác thực vật được nước và bún lưu giừ không bị ôxi hóa và phân huy bơi sinh vật (biodegradation). [1]

Hình 1.1: Than đá [1]

Than đá là san phàm cùa quá trinh biên chat, lã các lớp đá có màu tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy đen hoặc đen nâu có thê đốt chây được.

Trong than đá. các nguyên to cấu thành bao gom các thành phẩn sau:

+Cacbon: Cacbon Là thành phần cháy chu yếu trong nhiên liệu, kin cháy toa ra nhiệt lương khoáng 34.150 kJ kg. Vì vậy lương cacbon trong nhiên liêu càng nhiều thì nhiệt tn cua nhiên liệu càng cao.

+Hyđrô Hydro Là thành phần cháy quan trong cua nhiên liêu, kin cháy toà ra nhiệt lượng 144 tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy .500 k.I kg. Nhưng lượng hydro có trong thiên nhiên rất ít. Trong nhiên liệu lóng hydro có nhiều hơn trong nhiên liệu rắn.

+Luii huỳnh: Lưu huỳnh là thành phần cháy trong nhiên liệu. Nhiệt lượng tỏa ra khi cháy cùa lưu huỳnh bang khoang 1/3 cúa cacbon. Khi cháy lưu huỳnh sè tạo ra khí SO; hoặc SO3. Lúc gập hơi nước SO3 dề hoà tan tạo ra axit H2SO4 gây ăn mòn kim loại. Khi SO tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy ; thai ra ngoài Là khí độc nguy hiểm vi vậy lưu huỳnh là nguyên tố có hại cua nhiên liệu.

+Oxy vổ Nitơ: Oxy và Nitơ Là những chất trơ trong nhiên liệu rắn và lóng. Sự có mặt của oxy và nitơ lâm giâm thành phan cháy của nhiên liệu làm cho nhiệt lượng tỏa ra giảm xuống.

Luân vân tốt nghiêp Tim hiêu về nuuồn nAnụ lương tu nhiên mới nhât – Băng cháy +Tro, xi: Là thành phân còn lại sau tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy khi nhiên liệu được cháy hét.

Tãr lượng than của cã thê giới vẫn còn cao so với các nhiên liệu năng lượng khác (dầu mó. khi đốt…), được khai thác nhiều nhất ờ Bắc bán cầu. trong đó 4/5 thuộc các nước sau: Hoa Ki. Nga. Trung Quốc. Án Độ. úc. Đức. Ba Lan. Canada…. sân lương than khai thác Là 5 ti tấn năm.

Tại Việt Nam. có rất nhiều mó than tập tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy trung nhiều nhất ờ các tinh phía Bấc nhất là tinh Quàng Ninh, mồi nẫm khai thác khoáng 15 đến 20 triệu tan. Than được khai thác lộ thiên là chính, còn lại là khai thác hầm lò.

<<<123>>>

Sàn lương than toàn thế giới

Nhập khấu than lửng nơi 1/1/2010

Năm

San lương (triệu tấn)

Nước

Sân lượng (nghìn tân)

1950

1820

TrungQuốc

900

1960

2630

Hàn Quốc

130

1970

2936

Thái Lan

61,9

1980

3770

Việt Nam

1,31

1990

3387

Nhật Bân

184

2003

5300

Philipine

20

Bàng 1.1: Sán lượng khai thác than theo từng năm và nhập khấu than cùa một số quốc gia. [l]

Khi đốt nóng nhiên liệu trong điều kiện môi trường không có ôxy thi môi liên kết các phân lử hữu cơ bị phân huy tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy . Quá trinh đó gọi Là phân huỷ nhiệt. Sân phàm cùa phân huý nhiệt là chất khí được gọi Là “Chất bốc" và kí hiệu Là V %, bao gồm khi Hydro. Cacbuahydro. Cacbonoxit. Cacbomc.

Nhũng hên kết có nhiều oxy Là nhùng liên kết ít ben vừng dề bị phá vờ ớ nhiệt độ cao. vi vậy than đá càng non tuồi bao nhiêu thi chất bốc càng nhiều bấy nhiêu, than bùn (V=7Ơ%). than đá (V= tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy 10-45)%. than antraxit (V=2-9) %.

Nhiệt độ bẳt đấu sinh ra chat bốc phụ thuộc vảo tuổi hình thành cùa than đá. than càng non tuổi thì nhiệt độ bắt đầu sinh chất bốc càng tháp. Lượng chất bốc sinh ra còn phu thuộc vào thòi gian phân huy nhiệt.

Chất bốc cua than đá có ânh hướng rất lớn đến quá trinh cháy than, chất bốc càng nhiều bao nhiêu thì than đá càng xốp. dẻ bắt lưa tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy và cháy kiêt bấy nhiêu. Vì vậy. khi cháy than ít chất bốc như than đá Anlraxit của Việt nam thì cần phái có biện pháp kì thuật thích hợp Than đá sử dụng nhiều trong sàn xuất và đời sống. Trước đây, than dùng làm nhiên liệu cho máy hơi nước, đầu máy xe lửa. Sau dó, than làm nhiên liệu cho ngành luyện kim Gằn đây than còn dùng cho ngành hóa học tạo ra các sàn phầm như dược phàm, chất déo. sợi tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy nhân tạo. Than chì dùng làm điên cực. Ngoài ra than còn được dùng

4___________________

SVTH: La Song Phát

GVHD: Th.s Hoàng Xuân Dinh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Dự báo tác động môi trường của hoạt động xây dựng và vận hành dự án bãi rác huyện mường tè  tỉnh lai châu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải pháp tài chính nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Thu Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Của Chi Cục Hải Quan Cốc Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phpt k3 chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy
tìm hiểu về nguồn năng lượng tự nhiên mới nhất, băng cháy
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart