Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh

fff

MỤC LỤC


 • I. ĐẶT VẮN ĐÈ

Họat động học là hoạt động đặc thù của con người đưọc điêu khiên bời mục đích tự giác và lình hôi những tri thức, kì năng, kì xáo mới. nhừng hĩnh thức hành VI và nhùng dạng hoạt động nhât định, những giá trị. Học tập có hai phương thức là học một cách ngầu nhiên trong cuộc sống hàng ngày và học theo phương thức chuyên biệt – phương thức nhà trường. Tuy nhiên, hoạt đỏng học chi có thê phát huy hiệu quả trong mòi trường giáo dục sư phạm với phương thức nhà trường. Việc tô hình thành hoạt động học cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng nhât của mồi Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh người giáo viên dửng lóp và những cán bộ quăn lý trường hoc song chu yếu Là người giáo viên chuyên trách.

Bân thân sinh viên ngồi trên ghế giáng dưỡng phạm – những thầy cò giáo tương lai bên cạnh phát huy ý nghĩa cúa hoạt động học VỚI chính bán thân minh Là phát triển toàn diện nhân cách, năng lực và tư duy sáng tạo. Muốn vậy mồi sinh viên sư phạm can chuẩn bị đầy đủ những kiên thức chuyên mòn. nền tâng kiến thức tâm Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh lý học đường vừng vàng đê tham gia hiệu qua công tác giang dạy sau này. Theo đó chúng ta cân nhận thức nghĩa to lớn cùa việc tô chức hoạt dộng học tập cho học sinh là không nằm ngoài mục đích hĩnh thành ý thức tích cực học tập. tính tư giác chơ người học trong lình hội. khám phá tri thức, kĩ năng, kỉ xão mới ở các em. Đó chinh là nội dung của đề tài: “ Tìm hiên về sir hình thành Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh hoạt động học cùa học sinh và nêu ý nghĩa cùa hoạt động học với ban thân và việc tô chức hoạt động học cho học sinh. ”

II. NÔI DING

 • 2.1.  Hoạt động học và sự hình thành hoạt động học của học sinh

2.1.1 Hoạt động học

 • 2.1.1.1.  Khái niệm hoạt động học

Họat động học là hoạt động đặc thù cúa con người được điều khiến bời mục đích tự giác và lĩnh hội những tri thức, kĩ năng, kì xáo Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh mới. những hĩnh thức hành vi và những dạng hoạt đông nhất định, nhùng giá tri.

Khi tìm hiểu về khái niệm hoạt động học ta cần phân biệt học tập và lĩnh hội:

Lĩnh hội lã một khái niệm chi sự tiêp thu của học sinh những tri thức, năng lực…của loài người và sự vận dụng chúng vào nhùng trường hợp cụ thê đê hình thành nhùng năng lực và phàm chat riêng của từng học sinh, nhờ đó tạo nên sự phát Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh triên của các em.

Học tập không đồng nhất VỚI lình hôi. vi hoc tập là tiền đề cần thiết cho sư lình hôi; còn quá trinh lĩnh hội găn liền vói các thao tác tư duy. Đong thời việc lĩnh hội cùng một nội dung như nhau lại có thê được thực hiện bằng nhiều phương pháp và phương tiên học tập khác nhau.

Bên cạnh đó ta cần phân biệt học không chú định và học có chu định:

* Hoc một cách ngầu Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh nhiên trong cuộc song hàng ngày (học không chú định):

– Lã việc nấm được tri thức, kinh nghiệm, hình thành kỳ năng, kỳ xão. cũng như các phương thức hành vi khác thông qua việc thực hiện một hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày.

 • –  Ket qua cua cách học này:

+ Nhừng kinh nghiệm lĩnh hội được không trùng họp với những mục liêu trực tiếp cùa chính hoạt dộng hay hành vi.

+ Chi lĩnh hội những gi liên Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh quan trực tiếp với các nhu cầu. hửng thú. các nhiệm MI trước mai, nhưng cái khác thì bõ qua.

I Chi dưa lại cho con người nhùng tri thức khoa học ngầu nhiên. rời rạc không hệ thong.

I Chi hĩnh thành những năng lực thực tiền do kinh nghiệm hãng ngày trực tiếp mang lại.

* Học theo phương thúc chuyên biệt phưcmg thức nhà trường (học có chú định):

Cô thế thấy việc lĩnh hội một hệ thống khái Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh niệm khoa học và nhưng cấu trúc hoạt động lâm lý lưong úng, sự phát triên loàn diện và hài hòa nhân cách người học không thê chi dựa vào một minh kiêu học ngầu nhiên. Cẩn có một hoạt dộng dặc biệt mà mục đích cơ bán, trực tiềp của nó là bán thân sự học hoạt động học.

 • – Hoạt dộng học là hoạt dộng dặc thủ cùa con người dược diều khiến bơi mục đích tự giác là lình hội nhùng tri thức, kỳ nâng, kỳ Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh xào mới, những hình thức hành vi và nhùng dạng hoạt dộng nhất định, những giá trị.

Họa động học chi có thế được tiến hành khi con người có khã năng điều khiến hành động của mình bản một mục đích tinh thân được đặt trước một cách có ý thức. Theo nhiêu nghiên cửu khả năng này chi dược bắt đầu vào lúc 4 – 5 tuòi trên cơ sở những hành vi và họat động trước đó – các trò chơi, lời nói. hành VI Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh thực tiền .

 • – Các cách thức học: Học nhờ trãi nghiệm; học theo phương pháp nhà trường và tự học.

 • 2. ỉ. 1.2. lỉàn chất cùa hoạt động học

a) Dặc diêm tâm lý cùa họa dộng học

 • Chu thể cua hoạt dộng học lã người học. lã học sinh. Hoạt dộng học lã hoạt dộng chu thè chiêm lình đòi tượng bâng cách lai tạo đôi lượng thông qua hoạt động bán thân. Hay lĩnh hội tri thức, kỳ Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh năng, kỳ xao tương ứng VỚI tri thức dó. Ngliià lã tri thức, kỳ năng, kỹ xào là đòi tượng của hoạt động học. I rong quá trinh này, các chức nấng lầm lý của học sinh dược vận hãnh tích cực – tiến hãnh nliừng hành dộng học tập chuyên biệt bằng ý thức tự giác và nấng lực trí tuệ cứa mình. Học sinh thục hiện hoạt động học cùng chính là chiếm lình tri thức, kì năng, kì xáo mõi – người học Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh tái hiện nhùng tri thức, kĩ năng, kì xâo đà được hình thành trong lịch sử, biên chủng thành nâng lực của mình. Hoạt động học như vậy dược tiến hành theo cơ chế lĩnh hội. Vi dụ: Hoạt dộng học toán cùa tre lớpl là trê tích cực hoạt động đề chiêm lình kỳ năng, kỳ xáo làm toán….

 • – Hoạt dộng học tập hướng vào chính ban thân chu thê. làm thay dối chính chu thè: Bàng hoạt động học, mồi chu Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh thê lình hội được tri thức, kỳ năng, kỳ xáo mới, do đó phát triên tâm lý người học (phát triển về nhận thúc, phâm chất cúa nhân cách…). Hoạt động học tạo ra sự biên đôi ờ chính người học. hình thành nhàn cách học sinh. Ví dụ: Thông qua môn học đạo đức, hình thành các em nhưng phâm chất đạo đức tốt – hình thành nhân cách ờ học sinh ..

 • – Hoạt động chú đạo: cuộc sổng con người gồm Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh nhiêu hoạt động, hoạt động học tập là hoạt động chu đạo ờ lứa tuôi học sinh các cấp Hoạt động này không chì hướng học sinh lĩnh hội nội dung học Lập mà còn lĩnh hội phương thức của chinh hoạt động. Nhờ đó học sinh không phái học lom, mò mầm như kin chưa hình thành được hoạt động học. đồng thời có sự phát tnên tâm lý của bân thân mình.

 • – Nội dung cúa hoạt động học chính là đoi tượng mà học sinh can chiếm Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh lình, đó là hệ thống tri thức về các môn học và hệ thống các kỳ nâng, kỳ’ xào tương ứng. Trong thực tiền giáo dục. nội dung cua học sinh được thê hiện qua nội dung chương trinh từng môn học thuộc khoa học tự nhiên, xã hội – nhân vàn. Tuy nhiên, trong lình xực nghệ thuật, đạo đức thì đơn vị kiên thức và kỳ nâng mới chi là cái đối tượng bám vào chứ chưa phái là đối tượng đích thực. Mà Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh đối tượng đích thực phải là hành động thực tiền cua các em Ví dụ: Mòn học đạo dửc. lối sống, học sinh hiểu khái niệm thôi chưa đũ mà quan trọng là bân thân các em pỉiài có thái độ hành động phù hợp

 • – Phương thức học Lập chú đạo. đê phân chia các cấp học:

 • * Bâc tiêu học: phương thức học chu đạo là: HOC -TẠP: Chu yếu thực hành kỳ năng trên cơ sở lý thuyết. Ví dụ: tập Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh đọc. tập viết, tập Lâm văn…

 • * Bậc trung hoc (THSC. THPT): HOC – HÀNH: Có lý thuyết + kỳ năng thực hãnh (Cao hơn so VỚI bậc tiêu học)

 • * Bậc đại học: Có lý thuyết và kỳ năng nghe nhưng chuyên sâu hơn: Khá năng tự học và nghiên cửu khoa học

b) Các thành phần cấu trúc cùa hoạt động học

 • * Động cơ cua hoạt đông học: Chính Là nhu cầu được mồi hs nhận thức, Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh trờ thành dộng lực thòi thúc các em học. Hay Là cái mà học sinh thực hiện hành dộng học.

Nhìn chung ở mỏi học học sinh đổng thời có nhiêu động cơ khác nhau, nhưng chi có một động cơ chiêm ưu thê. động cơ đích thực, dộng cơ chân chinh Lã động cơ xuât phát tử chinh đối tượng của hoạt dộng học. từ chinh việc lình hội nội dung học. đó cũng là động cơ đúng đan

Trong quá trình dạy học. Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh giáo viên bao giờ cũng cần chủ ý hình thành cho học sinh động cơ học Lap đúng đan, đó Là động lực thúc đầy các em thực hiên hoạt đông học một cách hứng thú và có hiệu quả.

* Nhiêm vụ cùa hoạt động hoc: (hay mục tiêu cùa từng tiết hoc)

Là nội dung cụ thê mà mỏi học sinh phái thực hiện đê có được sân phẩm nhất định. Chinh Là đơn vị kiên thức và kỹ năng cụ thê (mục đích), Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh cúng VỚI phương tiện cần thiết

tương ứng đê học sinh có thê thực hiện các hành động học băng hệ thống thao tác tương ứng dê đạt sân phẩm học theo quỵ đinh

Mồi tiết học. mồi bài học có thê có nhiều nhiệm vu. nhiệm vụ học tập khác với nhiệm vụ của các hoạt động khác ở chỏ. nhiệm vụ học tập hướng vào việc tạo ra năng lực mói thê hiên ờ kết qua học tập.

Nhiệm vụ học tập là nhân tố quan Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh trọng của hoạt động học tập. không có nó hoạt động học không được cụ thê hóa. và như vậy sẽ không thê đạt tới kết qua.

* Hành động học

Là cách diễn ra của hoạt động học (cách thực hiện nhiệm vụ học) gồm: Hành động phân tích; Hành động mô hình hóa; Hành động cu thê hóa. Hãnh đông kiêm tra. đánh giá.

+ Hành động phân tích. Là hành dộng tiên quyết trong hoạt dộng lĩnh Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh hội tri thức của học sinh. Đó là cách tiếp cận tài liệu học gôm nội dung sách giáo khoa, nhùng thi nghiệm, thực hành tương ứng. Qua dó học sinh phát hiện được đối lượng cằn chiếm lĩnh.

+ Hành động mô hình hóa Sau khi đà phân tích, hs ghi lại kêt qua dưới dạng các ký hiệu, mò hĩnh. Mò hĩnh hóa là quá trinh học sinh xây dựng các mò hĩnh của đối tượng học. Mô hình cũng có thê xem Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh là như đối tượng đà được nhận dạng và ghi chép lại. hay sự diễn đạt logic khái niệm một cách trực quan, nhờ đó khái niệm dược chuyên từ bên ngoài vào trí óc học sinh Qua trình đó điền ra theo tiến trinh sau:

Đối tượng (khái niệm bên ngoài) ->MÔ hinh-> Khai niệm (trong đầu)

+ Hành động cụ thê hóa: Chinh là khâu Hành trong học hành, hay khâu Luyện tập trong học tập.

+ Hành Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh động kiêm tra. đánh giá: sau kill thực hiện xong thi tiên hành kem tra Lại kết quá xem có đúng X ỚI mục đích, yêu câu ban đâu đà đặt ra hay không. Từ đó điêu chinh khác phục kịp thời những sai sót trong quá trinh thực hiện đê giãi quyết nhiệm XỊI cụ thê đặt ra. Hành đông kiêm tra. đánh giá đúng có thê Là đông lực thúc đây việc hoc cúa học sinh.

Ngoài ra có thê phân chia thành các hành Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh động như: Hành dộng định hướng; kiêm tra đâu vào; thực hiện; kiêm tra đánh giá.( theo N Ph.Talưdina).

Sơ đồ cấu trúc vĩ mó cùa hoạt động học (theo các tác già: A.Ph Tađưina; A.N.Lêonchiev)

<<<123>>>

Chu thể hoạt động học (HS, sv„.) Hoạt dộng học (gồm 4 hành dộng)

Dối tượng hoạt dộng học (môn học) Dộng cư hục (Mục đích khái quát)

i

________________ỉ

Các hành dộng học

1 Hành động đinh hướng

2. Kiêm tra dầu vào

3 Thưc hiên

4. Kiêm tra. đánh giã

Các mục dích hục

1 Biết cái cần tim

 • 2. Tim cái đã biểt

 • 3. Từ cái đã bièt cái cân tim

 • 4. Kiềm tra cãi lim dược

5

 • 2.1.2. Hình thành hoạt động học cùa học sinh

Sự hình thành hoạt động học lã hĩnh thành đơn vị cấu trúc cua nó. trước hết đó Là hình thành động Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh cơ học tập, các mục đích học tập và các hành động học tập.

 • 2.1.2. Ị. Hình thành động cư học tập

 • Động cơ học cua học sinh được hiện thân ớ đối tượng cua hoạt đông học. tức là những tri thức, kỳ năng, kỳ xảo, thái độ. giá trị chuân mực….mà giáo dục sè đưa Lại cho họ.

 • – Có 2 loại động cơ: dộng cơ hoàn thiện tri thức (động cơ bên trong) và động cơ Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh quan hê xà hội (động cơ bên ngoài).

+ Động cơ bên trong: là do sự hấp dần. lôi cuốn của của bàn thân tri thức, cũng như phương pháp giành lấy tri thức đó.. Mồi lần giành được cái mới ớ đối tượng học thi các em câm thây nguyện vọng hoàn thiện tri thức của mình được thỏa mãn một phân. Do đó. dộng cơ bên trong còn gọi Là “động cơ hoàn thiện tri thức”.

Loại động cơ này thường Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh không xuất hiên nhùng xung đột bên trong. Chu thê hoạt dộng học tập thường không có những căng thăng tâm lý. Hoạt động học tập được thúc đây bời đông cơ này Là tối tru theo quan diêm sư phạm.

+ Động KhoThuVien.com

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong kí túc xá cho học sinh lớp 10e trường DTNT lào cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG THƠ HOÀI KHANH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tái Hòa Nhập Cộng Đồng Của Người Chấp Hành Xong Hình Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Định Lí Điểm Bất Động Đối Với Ánh Xạ Co Cyclic Trong Không Gian G-Metric Và Ứng Dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh
Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh và nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và việc tổ chức hoạt động học cho học sinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart