Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh

fff

Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh

fff

MỤC LỤC

ĐÊ TÀI: Tìm hiểu vê sự hình thành hoạt động học của học sinh? nêu ý nghĩa của hoạt động học với bản thân và với việc tổ chức hoạt dộng học cho học sinh

ỉ) Đặt vân dê

Tâm lý học sư phạm là nghiền cứu những văn đề tâm lý học cùa việc điều khiển quá trình dạy học, nghiên cứu sựu hình thành quá trình nhận thức, tìm tòi Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh những tiêu chuẩn đáng tin cậy của sự phát triển trí tuệ có hiệu quá trong quá trình dạy học, xem xét những vấn đề và mối quan hệ qua lại giữa giừa giáo viên và học sinh cũng như giữa học sinh với học sinh

Tâm lý học sư phạm có nhiệm vụ: rút ra những quy luật chung của sự phát triển nhản cách theo lứa tuổi; rút ra những quy luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ sảo trong quá trình giáo dục và dạy Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh học, những biển dối tâm lý của học sinh do ảnh hường cùa giáo dục và dạy học….từ đó cung cấp nhừng kết quà nghiên cứu để tố chức hợp lý quá trình sư phạm, góp phấn nâng cao hiệu quả của giáo dục và dạy học. Việc tìm hiểu hoạt động học của học sinh cùng nảm trong nhiệm vụ của tâm lý học sư phạm.

Hoạt động học là hoạt động chuyên hướng vào sự tái tạo lại tri thức ờ người học. Sự tái Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh tạo ờ đây hiểu theo nghĩa là phát hiện lại. Sự thuận lợi cho người học ở dây dó lá con đường đi mù dêphát hiện lại dã dược các nhà khoa học tìm hiếu trước, giờ người học chi việc tái tạo lại. Và đê tái tạo lại, người học không có cách gì khác đó là phái huy động nội lực cùa bàn thân ( dộng cơ,ý chí,…), càng phát huy cao bao nhiêu thì việc tái tạo lại càng diễn ra tốt bấy nhiều. Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh Do đó hoạt động học làm thay đối chính người học. Ai học thì người đó phát triển, không ai học thay thể được, người học cấn phải có trách nhiệm với chính bủn thân mình, vì mình trong quá trình học. Mặc dù hoạt động học có thế cũng có thể làm thay đói khách thế. Nhưng như thế không phải là mục đích tự thân của hoạt động học mủ chính lá phương tiện dế đạt được mục đích lủm thay dối chính chú thể của hoạt Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh dộng.

Hoạt động học là hoạt động tiếp thu những tri thức lý luận, khoa học. Nghĩa là việc học không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt những khái niệm đời

thường mà học phải tiến đến những tri thức khoa học, những tri thức có tính chọn

lựa cao, đã được khái quát hoá, hệ thống hoá. Hoạt động học tập không chi hướng vào việc tiếp thu những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo mà còn hướng vào việc tiếp thu Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh cả những tri thức cùa chính bủn thân hoạt động học. Hoạt động học muốn đạt kết quả cao, người học phải biết cách học, phương pháp học, nghĩa là phải có những tri thức về chính bàn thân hoạt                         động                              học.

Hoạt động học là hoạt dộng chủ đạo của lứa tuổi học sinh.

Do đó nógiừ vai trò chủ đạo trong việc hình thành và phát triển tâm lý cùa người học trong lứa tuổi này. Sự hình thành hoạt động Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh học có vai trò vô cùng quan trọng đối với người học sinh.

II) Giài quyết vâìi đê

1. Khái niệm hoạt động học

Hoạt động học là hoạt động dặc thù của con người dược điều khiển bời mục đích tự giác lủ lĩnh hội những tri thức, kỹ năng kỹ sảo mới, những hình thức hành vi và nhừng dạng hoạt động nhất định.

Lĩnh hội một khái niệm chi sự tiếp thu của học sinh những tri thức, nấng lực.. Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh của loài người và sự vận dụng chủng vào những trường hợp cụ thế đế hình thanhf những nâng lực vù phâm chất Trang 3

riêng của từng học sinh ,nhờ đó tạo nên sự phát triển cùa các em

Học tập nói chung là sự biến đôi họp lý và bền vừng những hành vi hay hoạt dộng nhờ vào một hoạt động dược thực hiên trước đó.

Cần phân biệt học một cách ngẫu nhiên trong cuộc sống hàng ngày và hoạt động được tiến hành theo phương thức chuyên Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh biệt- phương thức nhà trường. Thực tiền cuộc sống (" đi một ngày đàng học một sàng không") và nhiều công trình nghiên cứu tlh cho thấy việc học diễn ra ngay cả khi con người không đặt cho mình mục đích học lẩy một cái gì đó. Trẻ em chơi bóng bàn nhằm thỏa mãn nhu cầu vận động, nhu cấu chơi, nhưng đồng thời lúc này cũng diễn ra sự hình thành, hoàn thiện kỹ năng vận động, học luận chơi. Việc nắm được Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh tri thức, hình thành các kỹ nàng kỳ sào, kinh nghiệm ,các phương thức hành vi thông qua việc thực hiện một hoạt dộng khác không nhảm vào mục đích này được gọi lá học một cách ngầu nhiên, hay học không chủ định. Học ngầu nhiên có thể quan sát được ở cá động vật. Kiểu học này mang tính tự nhiên, dễ dàng do đó nhiều nhà giáo dục coi dây là hình thức dạy học tốt nhất. Tuy nhiên các nghiên cứu tâm lý Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh học chỉ ra rồng

* Kiêu này ít hiệu quá hơn so với học có tố chức, có chù định

  • * Tô’n nhiều thời gian hơn

  • * Người học chi lĩnh hội những gì liên quan trực tiếp đốn nhu cầu, hứng thú, các nhiệm vụ trước mắt, những yếu tố quan trọng khác bi hò qua.

  • * Đem lợi những tri thức tiền khoa học có tính ngẫu nhiên, kinh ngiệm chủ nghĩa, không hệ thống.

Có thê’ thấy việc lĩnh hội một Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh hệ thống khái niệm khoa học và những cấu trúc hoạt động tương ứng, sự phát triển toàn diện và hài hào nhân cách người học không thê chỉ dựa vờ một mình kiểu học ngầu nhiên, càn có một loại hoạt động đặc biệt mủ mục đích cơ bản, trực tiếp của nó là bản thân sự học – hoạt động học.

Hoạt dộng học chỉ có thế tiến hành được khi con người có được khá nâng điều khiến hành động của mình bảng một mục đích tinh Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh thấn được đặt trước một cách có ý thức. Theo nhiều nghiên cứu, khả năng này hình thành ờ khoảng 4-5 tuối trên cơ sở sự hình thành vờ phát triển cùa động cơ hoàn thiện tri thức cũng có thê đạt những trình độ khác nhau tùy thuộc vào nội dung và phương pháp học. Nếu dạy học dựa trên nội dung và những nguyên tắc khái quát hình thức thì sẽ dần đến việc hình thành những tri thức kinh nghiệm chù nghĩa, động cơ hoàn thiện Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh tri thức hình thành ở mức độ thấp, người học dề mất hứng thú học tập. Nếu dạy học dựa trên nội dung và nhừng nguyên tắc khái quát nội dung thì sẽ hình thành được ở người học những tri thức lý luận, động cơ hoàn thiện tri thức hình thành ờ mức độ cao: người học tự giác, có trách nhiệm cao trong học tập, thích tìm ra nhiều phương pháp đê giòi một hài tập, thích chọn những bài khó, thếhiện hứng thú đối Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh với quá trình học.

Khi nói đến hoạt động học cấn làm rõ khái niệm học và khái niệm hoạt động học. Trong cuộc sống đời thường con người luôn luôn có quá trình tích tiếp thu, tích luỹ những kinh nghiệm sống, trên cơ sờ đó tạo nên những tri thức tiền khoa học, làm cơ sở tiếp thu những khái niệm khoa học ở trong nhà trường. Dó chính là việc học, là cách học theo phương pháp cùa cuộc sống thường ngày, giống Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh như con người khi sinh ra đến khi chốt học án học nói học gói học mở, di một ngày dàng học một sàng khôn…Trên thực tể, chỉ có phương thức đặc thù(phương thức nhà trường) mới có khá nang tố chức đê cá nhân tiến hành hoạt động đặc biệt dó là hoạt động học, qua dó hình thành ở cá nhân những tri thức khoa học, nàng lực mới phù hợp với đòi hỏi cùa thực tiễn; và trong tâm lý học sư Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh phạm, hoạt động học là khái niệm chính được dùng để’chỉ hoạt động học diễn theo phương thức dặc thù, nhâm chiếm lĩnh tri thức, kĩ nàng, kĩ xảo.

Trang 6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng sự đồng thuận xã hội ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty vận chuyển khí đông nam bộ thuộc tổng công ty khí việt nam – PV gas
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiền phái trúc lâm yên tử và ảnh hưởng của nó đến đời sống người việt ở thế kỉ XIII
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may an nhơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình sức bền vật liệu (tập 2) phần 2 gs tskh phan kỳ phùng (chủ biên)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh
Tìm hiểu về sự hình thành hoạt động học của học sinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart