Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục

Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục

fff

Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục

fff

Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục

fff

Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục

fff

Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục

fff

Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục

fff

MỤC LỤC

I. ĐẠT VẤN ĐÈ

Cùng VỚI sự tảng trường về kinh tế. ồn đinh về xà hội, trên đất nước ta từ thành thị đen nòng thôn đều có sự thay đôi, chuyên biên về chất trong lình vực sản xuất, văn hoá, xà hội. Nhùng như cầu như: Nhu cầu xà hội; Nhu cầu nhận thức; Nhu cầu vê thâm mỳ; Nhu Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục câu được thê hiện minh trong môi trường lãm việc học tập cũng quan trọng như nhùng nhu cầu cơ bân cúa con người vậy đòi hòi sự thoa màn kịp thời và đay đú.

Tuy nhiên, nhùng nhu cầu nảy sinh trong quá trình hoạt động và nguyện vọng chinh đáng này còn chưa được quan tâm đúng mức cũng như chưa được đáp ứng đầu đủ trong môi trường Làm việc không chi cua các xi nghiệp công nghiệp, các đơn vị hành chính sư nghiệp mả ngay chinh Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục (rong mòi trường sư phạm.

Chinh vì thế việc tim hiéu yếu tố thâm mĩ trong lao động Là vô cùng cần thiết không chi nhảm thoa màn nhu cầu người lao đông tạo đông cơ lãm việc tích cực cho người lao động. Qua dó. còn là tạo môi trường Làm việc khoa học phát triên quan hệ sân xuât. lực lương sán xuất có chất lương và góp phần nâng cao năng suất lao động. Nhất lã trong hoạt động giáo dục việc phát huy những Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục tác dụng của những yeu tố (hâm mì như màu sắc. âm nhạc…trong việc dạy và học có nghía lớn lao trong việc truyền thụ tri thức, kì năng kì Xcão cũng như khả năng tô chức việc dạy học của giáo viên vói việc lình hội của học sinh. sinh viên, đặc biệt lả nội dung giáo dục thâm mĩ. Tất cả những lý do đó.

đà dẫn tòi tới dể tài: "Tìm hiểu yếu tố thâm mĩ trong lao động và Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục ứng dụng cùa chúng trong hoạt động giáo dục.”

II. NỘI DUNG

 • 2.1. Tông quan về yếu tố thâm mĩ trong lao động

 • 2.1.1. Khái niệm về lao động và yếu tố thâm mĩ trong lao động

a) Khái niệm về lao động

Trong cuốn Tư bán. Các Mác đà viết: "Lao đông lã một quá trình điền ra giìra con người và tự nhiên, là quá trinh mà trong đó con người băng hoạt động của bân thân minh sư dung phương tiện, Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục điều chinh và kiêm tra sư trao đòi vật chất giừa bân thê và tư nhiên."

Lao động là hoạt dộng cơ bân của con người và là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại xà hội loài người Chì nhờ có lao động con người mới tạo ra được nhùng cơ sờ vật chất và tinh thần can thiết cho đời sống của chinh minh và của xà hội. Mọi săn phâm cùa xã hội như chúng ta thấy, từ khoa học. nghê thuật, chính trị tới Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục cơm. ãn. áo mặc … tat câ đểu do lao động của con người tạo ra. Bời vây. lao dộng trở thành thuộc tinh bân chất của con người và sự khác biệt giữa con người VỚI loài vật được thê hiên rõ rệt nhất ớ thuộc tính này.

Lao động là một phạm trù xã hội. nó vừa là điêu kiện, vừa là kết quà cho sự tồn tại cua xà hội loài người cũng như sự phát tnên cua chinh ban thân con người. Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục Bới trong quá trinh cùng nhau lao động, nlnhiệ mối quan hệ xà hội giừa con người VỚI con người dược hình thành và moi con người chát lọc lừ nhũng chuần mực chung nhài cũa các mỏi quan hệ xà hội dó thiết lập cho minh một bộ mặt nhân cách riêng. Ph.Ãngghen viết: "Điều kiện cơ bản đâu liên cùa cuộc sông con người và them nừa. trong chừng mực đó chúng la có thế nôi rằng lao dộng dã sáng tạo ra chinh con người Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục "

I .ao động là hoạt động quan trọng nhài cùa con người, lạo ra của cái vật chât và các giá trị tinh thẩn cùa xà hội. Lao dộng có năng suất, chất lượng và hiệu qua cao là nhãn tố quyêl định sự phát triền cúa đâl nước. (Trích lữ lời mỡ đâư I .uậl lao động)

Lao dộng lã một mối dồng quỵ giừa mọi mối quan hệ qua lại giữa:

 • –  người và tự nhiên

 • –  người và máy

 • –   Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục người và người.

(’on người sòng trên trái đât có nghĩa vụ và quyên lợi tham gia lao động mà thực chất là dem sữc lực tinh thần và vật chất cùa mình tâc dộng vào tự nhiên nhằm tăng cường và che biên của cài trên trái đất. Trong quá trình lao động đó, nhùng người lao động lại có quan hệ qua lại vói nhau nhằm thúc đây quan hệ ngày câng thu dược hiệu quá cao hon. Rò ràng, yêu tô tâm lý con người Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục có liên quan mật thiết với lao động Người lao động, kê cả người lao động đon giãn, đặc biệt là người quân lý tò chức lao động ràt cân những kiên thức vê tâm lý học và càng cần biết vận dụng nhùng yêu tố tâm lý vào lao động

– Vai trò của lao động trong cuộc sổng con người:

+ Lao động là loại hoạt động đặc trung của con người.

+ Lao động sáng tạo ra chinh bân thân con người.

+ Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục Lao động thúc đày sự phát men the chat và linh thần cứa mồi cá nhàn.

I Lao động Lã nguồn gốc cùa sự phồn thinh xà hội cùng như cua từng thành viên.

b) Khái niệm vê yêu tô thâm mĩ trong lao dộng

Ycu lố thâm mì trong lao động được hiềư là nhùng giá trị tác động l<’ri lâm lý người lao dộng, hiệu quá san xuất và an toàn lao dộng…Trong lao dộng không chi có một mã có thè Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục có nhiêu yêu lô thâm mì cùng tham gia. việc đưa các ycu lô thâm mỹ vào lao động sân xuất lã một biện pháp có hiệu qua lỏn nhằm hạ thấp sự mệt moi và nàng cao nâng suất lao động. Có hai yêu ló thâm mỳ quan trọng được đưa vào trong lao động sán xuầt: Màu Sắc vả âm nhạc.

 • 2.1.2. Mâu sắc trong lao động sàn xuất

Các công trinh nghiên cứu sinh lý học và tàm lý học hiện dại cho ràng cơ quan thị Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục giác là cơ quan thu nhận khoáng 90% lượng thông Un từ bên ngoài vào nào. Vì vậy việc

thâm mỳ hoá môi trường sung quanh con người phái được thực hiện đê có thê tác động được nhiều qua chi giác nhìn.

Màu sắc là một trong nhũng phương tiện gây tác động xúc cám đến con người mạnh nhàt, gây ảnh hường đến câm giác của con người, đen sinh lý cùa con người, đen sức làm cua con người, đến trang thái tâm Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục lý. đến tâm trạng con người, đến kết quà lao đông cúa con người cả vê mặt số lượng lẫn chất lượng

– Ánh hướng cùa màu sắc đến con người được thê hiện trên háng sau:

<<<123>>>

Màu

Tác động tâm – sinh lý hay càm giác liên tường được tạo ra

Kích thích

Nặng nề

Thanh than

Nóng

Lạnh

Nhẹ

Nặng

Xa

Gẩn

Trắng

X

X

Tìm hiếu yếu tố thẩm

mĩ trong

Xám nhạt

X

Xám sam

X

X

Đen

X

X

Đõ

X

X

X

X

Da cam

X

X

X

Vàng

X

X

X

X

Lục

Tìm hiếu yếu tố thẩm mĩ

X

X

Lam

X

X

X

Châm

X

X

Tím

X

X

X

ơ nhiều nước hướng nghiên cứu sừ dụng màu sắc trong lao động được quan tâm nghiên cửu nhiều. Trên cơ sở nghiên cứu các nhã tâm lý học đà nêu lên nhùng vai trò cùa màu sẩc trong Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục lao động sàn xuất vả các nguyên tấc trong việc sử dụng màu săc sau:

– Màu đỏ là màu gây ra cám giác nóng, bức xạ của màu đo xuyên vào trong các tế bào của cơ thê. Mâu đỏ làm tâng sức cãng của các băp thịt, do dó lâm tăng huyèt áp và làm tãng nhịp tim. Màu đó là màu cúa sinh lực hành động, nó có ánh hương lớn đến tâm trạng của con người theo hướng dó. Trong công việc màu Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục dỏ có ý nghĩa báo hiệu nguy hiểm bức xọ. năng lượng nguyên từ. cháy, dừng lại.

 • – Màu da cam là màu rực rờ. hãng say. Vi màu này có tác dụng làm nóng vừa có tác dung kích thích Trong công việc mầu da cam có ý nghĩa báo hiệu nguy hiêm VỚI nhiệt độ cao. thông báo " chú ý – nguy hiếm ".

 • – Màu vàng là màu của sự tươi vui, sảng khoái. Mâu này có độ sáng cao nhất trong Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục quang phô. gây kích thích đối VỚI thị giác. Nhùng sắc điệu khác nhau cùa màu vàng có khả năng làm dịu bớt trạng thái thân kinh quá căng thăng, mâu vàng còn dược sử dụng đè chừa bênh than kinh. Trong công việc mầu x àng báo hiệu nguy hiểm cơ học. sơn nhùng vật sắc nhọn, dộng cơ máy, sớm diêm nguy hiêm. thông báo chú ý.

 • – Màu luc Là màu diu dàng nhất cua tự nhiên. Đó Là một màu tươi Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục mát. màu lục làm cho trí óc được thư giãn. Màu được sử dụng đê chữa các bệnh tinh thẩn như : hystêry, bênh than kinh suy nhược, màu lục giúp con người thêm kiên nhẫn. Trong công việc màu lục có ý nghĩa báo hiệu thòng báo an toàn.

 • – Mâu lam là một màu trong sáng, tươi mát. màu có tác dụng lâm giâm sức căng cua cơ bấp. hạ huyết áp, hạ nhíp tim và nhíp thờ. Màu lam còn có Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục tác dụng kích thích sự suy nghĩ. Trong công việc mâu lam báo hiệu tạm thời không nguy hiêm. thòng báo cho phép cầm nhưng cằn chú ỷ.

a. ị Vai trò cùa màu sac đoi với lao động sàn xuất

+ Màu sắc được sư dung để tạo điều kiện tối ưu cho tri giác nhìn: Dũng màu sắc tối ưu vê sinh lý đê sơn cho các vật dụng năm trong trường thị giác của người lao động, sử dụng màu sắc có hẻ số Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục phàn chiếu cao (ưắng, vàng, sáng lục tăng độ chiếu sáng trong phòng Làm việc…

+ Tạo điểu kiện tối ưu cho các hoạt dộng lao động: Thi dụ sử dụng các nhóm thiết bị cùng loại bảng một mầu riêng biệt, sơn các nút bam điều khiến, các chuyến mạch bảng màu sấc khác biệt tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lao động sân xuất

+ Nâng cao sức Lãm việc cho người lao động: giám sự mệt mòi. mệt Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục nhọc trong quá trinh lao động

+ Câi thiện điều kiên nơi Làm việc: Dùng màu sắc tạo cám giác phòng lãm việc sạch sỗ, thoáng mát. rộng rãi

+ Sừ dụng màu sẳc họp lý có thê hồ trợ cho sự tập trung chú ý vào đối tượng của còng việc. Neu công việc đòi hói sự di chuyên chú V thường xuyên từ đối tượng này sang dối tượng khác can tránh mâu sặc sờ. tương phân vã nên dùng màu tương dối đơn điệu

Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục + Sư dung báo hiệu bang màu sac trong các phân xướng sán xuất, trong giao thông nhăm đăm bão an toàn lao động. Thí dụ như đổi với các bộ phận chuyên động, bộ phận nguy hiểm thường sơn hình thức ngựa van (xen kè sọc đen trắng, đen vàng), sơn màu kích thích ( đỏ. da cam)

+ Màu sắc có chức nâng lãm giâm sự úc đông không có lơi cua các nhân tố thuộc môi trường vật lý(nhiệt độ. Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục độ âm. đô sạch cúa không khí. tiếng ồn ..).

Việc sử dụng màu sắc (heo chức năng trong lao động sân xuất có tác dụng nâng cao năng suất lao động trung bình 10 – 15%. hạ thấp tai nạn lao động và số ngày nghi việc.

b.) Đe tạo ra môi trường màu sắc tối ưu cho nơi tàm việc cần lưu f một sổ yêu cầu như sau:

+ Các màu sắc có sự khác nhau rat lớn về sự phàn chiếu Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục , vì vậy đê có được một ánh sáng đồng đêu thì hệ số phân chiếu nên là: 70-80% đổi với tran nhâ. 50 – 60% đối với tương xung quanh. 50 – 60% đối VỚI đồ gồ và máy móc. 30 – 50% đối với tấm lát sàn

+ Đối với những bức tường phía trong của phòng làm việc, nén sử dụng những màu không Làm phân tán chú ý và giừ được sạch (màu ghi. màu ve xanh Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục )

+ Nên sứ dung nhùng gain màu nóng (màu kem. màu hồng) cho nhùng phòng lạnh và sử dụng gam mâu Lạnh cho những phòng bị làm nóng (màu xanh)

+ Các màu cúa tường phòng lãm việc và màu cùa máy nên tương phan nhau. Thí dụ:

Màu của máy                            Màu cúa tường

Lục nhạt                                   Vàng nhạt

Lam nhạt                                 Màu kem. be

+ Máy phái được sơn những màu khác nhau.

 • – Bộ phận Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục chuyên động: sắc cạnh, nguy hiêm sơn màu kích thích (đó. vàng, da cam)

 • –  Thân của máy son màu ghi. lam nhạt, lục nhạt

+ Các bộ phận điều khiên, các ký hiệu phai đươc mà hoá bảng màu sắc đế dề phân biệt. Thí dụ:

?e Nút bấm: Theo hội đong kỳ thuật điền quốc tể quy định như sau:

 • –  Màu đó: Chi sự dừng lại vi trục trặc máy

 • –  Mâu vàng: Chi Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục sự di chuyến hay đề ngừng

 • –  Màu xanh Lá cây: Cho động cơ chạy và cùng đê phát động chu trình tự động

 • –  Mâu trăng và da (rời: Đê (hực hiện các (hao tác phụ

« Đèn tín hiệu:

 • – Màu đò. màu da cam đối VỚI các vật phát quang đê đề phòng, khả năng hòng hóc. quá tài trái phép, đóng mạch hy hoạt động không đúng quy trinh

Cơ quan điều khiển trục trặc, đề phòng điện Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục thế cao. đế đánh dấu dương cực…

 • –  Mâu vàng: Đê báo trước về nhùng đại lượng tới hạn

 • –  Màu xanh Lá cây: Chỉ trạng thái bình thường cùa máy

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phác đồ điều trị nhi khoa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cách phòng chống các yếu tố độc hại cơ bản và phương pháp sống khỏe mỗi ngày
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tỳ vị luận (quyển thượng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20221027144457_635A99696B54E_Ebook_Quy___N_L___C___301_B__I_Song_Ng___.Docx
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục
Tìm hiểu yếu tố thẩm mĩ trong lao động và ứng dụng của chúng trong hoạt động giáo dục
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart