Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

fff

Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

fff

Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

fff

Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

fff

Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

fff

Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

fff

Lòi mỏ’ dâu

Bước vào thê kỷ XXL thê giới đà mang theo nhiêu nhùng biên đôi to lớn mang tính toàn cầu. Chi trong hai thập ky cuôi cùng của thê ky XX. loài người đà chứng kiên sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, cuộc cách mạng trong kỳ thuật sinh học và đặc biệt là những biên dôi trong quan niệm vê người với người.

Trong các quan hệ xà hội, vai trò cua con người được đê cao hơn bao giờ hêt. nhất là vai trô cùa người lành dạo. Một thực tê không thê phũ nhận răng với thời đại ngày nay sè không còn đất cho sự tồn tại của một ông giám đôc chi biêt ngồi chờ đợi khách hàng tới mua – bán sán phàm do doanh nghiệp minh làm ra sần Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đê đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay , mà phớt lờ đi nhu cẩu, nguyện vọng cua khách hàng. Người lành đạo – quàn lý phai năm được trong tay mình một thứ vãi khi quan trọng, dó chính lã phong cách lành đạo họp lý. Phong cách lành dạo hợp lý là phong cách mà ở dó người lành đạo vừa đáp ứng được các nhu cầu khác nhau cua người lao động, vừa phát huy được sức mạnh cá nhàn và tập thể người lao động trong hoạt dộng sân xuất kinh doanh. Trong Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đê đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay môi trường kinh tê toàn cầu và mang tinh cạnh tranh khôc liệt như ngày nay, sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiêu vào phong cách lành đạo cua nhà lành đạo. chứ không chi phụ thuộc vào việc thay đôi kỳ thuật, công nghệ, đầu tư vôn.. .như trước kia.

Với các doanh nghiệp Việt Nam cũng vậy. Bân thân mồi nhà lành đạo phái xây dựng được cho minh một phong cách lành đạo phù hợp và phái biêt vận dụng Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đê đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ưu thê cùa từng kiểu phong cách lành dạo trong tùng hoãn cành cụ thể, từng đối tượng cụ thề cùng như trong từng giai doạn phát triền cũa doanh nghiệp thay vi việc chi áp đặt một phong cách duy nhất. Có thê khẳng định rằng phong cách lành đạo giừ vai trò quan trọng trong việc làm nên thành còng cho doanh nghiệp.

Nhóm 5 chủng tôi sẽ làm rõ vấn đề này qua đề tài: “Tim một phong cách lãnh đạo cùa các nhà quản trị Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay phù hợp vói các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”.

I. Phong cách lãnh đạo cùa phương Tây và phương Đông

Đề hiếu rò hơn, chúng ta lằn lượt nghiên cứu các kiều phong cách lành dạo qua nhùng công trinh nghiên cứu cua các nhà khoa học phương Tây và phương Đòng.

– Trong nhùng công trinh cua các tác già phương Tây, thường nêu lên hai kiểu quân lý (phong cách lành dạo) cơ bân. Đó Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là kiểu quân lý dân chủ và kiếu quan lý mệnh lệnh:

+ Kiểu quân lý dân chủ dược dặc trưng băng việc người quân lý biết phân chia quyền Ẹrc quan lý của minh, tranh thu ý kiến cấp dưới, đưa họ tham gia vào việc khới thào các quyết định. Kiều quân lý này còn tạo ra những diều kiện thuận lợi dế cho nhừng người cấp dưới được phát huy sáng kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, đồng Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thời tạo ra bầu không khi tâm lý tích cực trong quá trinh quân lý.

+ Kiến quàn lý mệnh lệnh, độc đoán được đặc trưng bảng việc tập trung mọi quyền lực vào tay một minh người quân lý, người lãnh đạo – quân lý băng ý chí cùa minh, trấn áp ý chi và sáng kiến cùa mọi thành viên trong tập thề.

Bên cạnh đó K.Lêvin, nhà tâm lý học người Mỳ, là người đầu tiên nghiên cứu một cách có Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay hệ thống các phong cách quan lý. Theo ông, ngoài 2 phong cách quàn lý trên còn có một kiều thứ 3. Đó là kiểu quàn lý hình thức (hay phong cách quàn lý tự do). Theo kiêu này. người quan lý chi vạch ra kế hoạch chung. ít tham gia trực tiếp chi dạo, thường giao khoán cho cấp dưới và làm các việc khác ở văn phông. Chi làm việc trực tiếp với người bị quàn lý hay tập thề trong nhùng trường hợp Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đặc biệt. Sau này, bảng những kết quả nghiên cứu về các phong cách lành đạo trong các tập thể. các nhà tâm lý học đà chi ra rằng: ơ mồi phong cách lành đạo (dân chu. độc đoán, tự do) đều cô nhũng điểm mạnh, điếm yếu. Tuy nhiên, phong cách lành dạo dân chu sè đem lại hiệu qua kinh tế – xà hội cao hơn. Nói điều này không đồng nghĩa với việc phu nhận hiệu qua cua phong cách Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay lành dạo dộc đoán và phong cách lành đạo lự do. Diều quan trọng nhất đối với nhà quân lý đó là phái biết vận dụng một cách linh hoạt phong cách lành dạo cua minh trong các tinh huống quan lý cụ the. Diều này đà được khang định qua các còng trinh nghiên cứu. Người ta thấy rằng, kiêu quan lý mệnh lệnh dộc đoán sẽ dạt hiệu qua khi nhà quan lý cằn dể ra những yêu cầu cứng ran. những (inh huống cần phái giãi Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay quyết ngay trong một thời gian ngẩn. Sè là không tường nếu vị chi huy trong một trận dánh khi ra quyết định tan công hay rút lui lại phái họp loàn the quân linh để hôi ý kiến. Hay người quán lý một tập thế các nhã khoa học có thể sư dụng phong cách lành dạo tự do dè khuyến khích các nhà khoa học đó được tự do trong việc triển khai các công trinh nghiên cửu. thí nghiệm…

Ke thừa các lư tường nghiên cứu ve Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay phong cách lành đạo – quân lý. Rcnsis I .ikert, một nhã tâm lý học người Mỳ dà nghiên cửu các kiểu mầu và phong cách lành dạo cùa các nhà lành đạo quàn lý trong 3 thập kỳ (1930 – 1960). Likert đà đưa ra ý tướng và nhũng cách tiếp cận mới dối với việc hiểu biết các hãnh vi lãnh dạo. Theo Likert có 4 kiểu phong cách lành đạo – quân lý:

  • • Thứ nhất, phong cách quàn lý "quyết đoán – Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay áp chế”: Ờ phong cách này các nhà quân lý chuyên quyền cao độ ít có lòng tin với cấp dưới, thúc đấy người ta bang đe doạ và thương phạt bằng nhừng phần thương hiếm hoi. tiến hành thông tin từ trên xuống vã giới hạn ờ việc ra quyết định ờ cấp cao nhất.

  • • Thứ hai. phong cách lành đạo “quyết đoán – nhân từ”: các nhà quán lý loại nãy cò lòng tin cua cấp trên vã tin vào cấp dưới. Thúc đẩy Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay người cấp dưới bang khen thường và bang một ít đe doạ. trừng phạt, cho phép có ít nhiều thông tin lẻn trên, tiếp thu một số tư tường phía dưới và cho phép phần nào sự giao quyền ra quyết định nhưng kiêm tra chật chè về mật chính

sách.

  • • Thứ ba. phong cách “quán lý tham vấn”: (‘ác nhà quan lý cỏ sự tin tưởng và hy vọng lớn nhưng không hoàn toàn vào cap dưới, dùng các phần thướng để thúc dấy Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay , các luồng thông tin ữr trên xuồng hoặc từ dưới lên trong quá trình điều hành và hoạch định các chính sách chiến lược cùa Công ly. Các nhà quan lý có phong cách lành dạo tham vấn thường xuyên tham khao nhũng ý kiến khác nhau lir phía cấp dưới.

  • • Thứ lư. phong cách quàn lý "tham gia – theo ‘nhóm": Các nhà quân lý có phong cách này là người cỏ lòng tin và sự hy vọng hoàn loàn x ào cấp dưới ờ mọi vấn Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay dề, luôn thu nhận các tư tưởng, ý kiến cùa cấp dưới và sứ dụng chúng một cách xây dựng. Các nhà quàn lý loại này thường sứ dụng các phần thường về mặt kinh tế dè khuyến khích cấp dưới khi dạt dược các mục tiêu mã họ đề ra. Quá trinh thông tin quan lý được thực hiện thòng suốt theo cá 3 chiều: lên trên, xuống dưới và với những người cùng cấp. Họ thường xuyên khuyến khích cấp dưới trong việc để ra những Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay quyết định trong những tinh huống khó khăn khi không có mặt của họ. Mặt khác, các nhà quan lý có phong cách này thường coi họ và cắp dưới như là một nhóm.

Trong 4 kiểu phong cách nói trên, qua những kết quã nghiên cứu dã chi ra ràng, các nhà quân lý áp dụng phong cách quân lý theo kiều "tham gia theo nhóm" vào các hoạt động quàn lý cua minh đà thu được thành công lớn nhất với tư cách là một Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay người lành đạo.

Bên cạnh những phong cách lành đạo đà và đang được áp dụng ớ các nước phương Tây, thi trong còng trinh nghiên cứu cùa GS. Hiroshi Mannari dà lựa ra một kiêu phong cách quan lý phù hợp với nền vãn hoá phương Dông, mà đặc trưng cua phong cách này là phong cách quan lý cua các nhà quan trị kinh doanh Nhật Bàn đang áp dụng:

Phong cách quản lý cũa nhửng nhã lành đạo các công ty ở Nhật Bân chịu Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ánh hương sâu sắc cùa triết học Không giáo và các yếu tố thuộc truyền thống dân tộc. Do vậy, đặc điểm nối bật nhất cũa nó khác với phong cách quân lý cùa các nhà lành đạo phương Tây là việc xây dựng và duy trì nhừng mối quan hệ đẹp, hài hoà giừa những người dưới quyền và phát huy tinh thằn đoàn kết thân ái với nhau. Chức năng hàng đầu cùa người quan lý doanh nghiệp là phái tạo điều kiện và giúp đờ các nhóm, Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ca kíp, các tổ, dội sân xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ cùa minh, thể hiện ớ năng suất, chất lượng và hiệu qua công việc, bang cách loại trừ các xung đột, phát huy ý thức đoàn kết, thống nhất. Trong xà hội Nhật Ban truyền thống, vai trò và vị trí của nhóm dược đặc biệt coi trọng. Tiếp tục truyền thống ấy, người đứng đầu mồi nhóm phai tạo đựng cho được một bầu không khí thuận lợi đế đạt được Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay mục tiêu mà cã nhóm dà xác định. Như vậy, người lành đạo nhôm phài lãm sao giừ được sự "cân bang", tạo ra cam giác trong nhừng người dưới quyền rằng, giừa họ không có sự khác biệt nhau là mấy. Người lành đạo. người quàn lý chi thực sự được đánh giá là có tài năng, có ban lĩnh khi người đó thiết lập và duy tri được quan hệ tốt đẹp giừa người này với người khác trong nhóm, giữa nhóm nãy và Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nhóm khác trong doanh nghiệp.

Phong cách quan lý Nhật Ban được thừa nhận là độc đáo ơ chỏ: Người lành đạo luôn ý thức rằng, họ phai thiết lập các quan hệ không chính thức với nhũng người dưới quyền bảng thái độ ứng xữ chân tinh, gần gũi, chan hoà, sự thiện câm và đồng cam ơ người dưới quyền. Đối với các nhã quan lý Nhật Ban. quan hệ gần gùi, thân mật với người dưới quyền không phái là mục đích Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay tự thân mà là một nhiệm vụ đề qua đó tạo được bầu không khi cơi mơ. chân tinh, tin cậy lẫn nhau trong tập thê. Hơn thế nừa, nó là động lực khuyến khích mọi người đóng góp trí tuệ, tài năng, sức lực vào công việc chung. Phong cách quân lý Nhật Bàn còn độc đáo ơ cách thức khen thương và ký luật. Khen thương không chi dành cho nhùng ai có sáng kiến, đạt năng suất lao dộng cao. mã cã Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay những người làm việc chăm chi. cần mẫn. dù năng lực cua họ như thế nào. Khen thương phái có tác dụng khích lệ những người dưới quyền dám làm nhũng gi họ cho là dũng và họp lý, không ngồi chờ thụ động chí thị cấp trên. Nếu có điều gi không tốt xây ra thì ban quan trị cũng không mất công truy tim. điều tra người phạm lỗi (diều này khác hẳn so với phương pháp quàn lý theo phương Tây). Điều quan trọng Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cua việc thực hiện các biện pháp kỷ luật cũa người lành đạo với người dưới quyền không phái là tim cho ra thu phạm rồi thi hãnh ky luật bang phạt tiền, đuôi việc mà là tim ra và làm rô cho mọi người hiểu rõ nguyên nhàn sai lầm để rút ra kinh nghiệm. Khi phê binh, người lành đạo Nhật Bàn không bao giờ làm cho người mắc khuyết diêm bị mất thê diện, phái lúng túng trước tập thể. trước tổ đội sân xuất… Họ Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thường trao đối riêng với người phạm sai lầm theo tinh thằn hai bên cúng chịu trách nhiệm, cùng nhau tim cách tháo gò nhùng x ướng mắc. nhùng hậu qua đó. Vì vậy mã người mắc lỗi sè không phái mặc câm về minh như là "đồ bò đi", "vô dụng" chừng nào người dó còn cố gắng xirơn lên.

<=> Qua phân tích ơ trên, chủng ta có thê thấy rằng việc áp dụng một phong cách lành đạo cùng phụ thuộc vào Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay văn hoá, con người cũa mồi dất nước. Như vậy, áp dụng phong cách quan lý của nhùng nhà lành đạo các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động quân trị kinh doanh cũng phái tuân theo cách làm trên. Một phong cách lành đạo phũ hợp với các đặc diêm đặc thù cua Việt Nam sè là phong cách lành đạo mà ớ dó người lành đạo phãi có tinh quyết đoán thể hiện qua các phẩm chất dám nghi dám làm, dám chịu trách nhiệm, tự tin Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay , ra được nhùng quyết đinh kịp thời trong nhũng tinh huống khó khăn. Bên cạnh đó, người lành dạo tạo ra dược nhiều diều kiện thuận lợi dế cấp dưới phát huy hết năng lực. tri lực. óc sáng tạo, lòng nhiệt tinh vào công việc, có hệ thống chế dộ dài ngộ. khen thưởng, kỷ luật kịp thời, thích đáng nhảm dộng viên người lao động phát huy mọi tiềm nàng, ôn định tinh thằn và đâm bào được cuộc sống.

Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Chúng ta sè tim hiêu kỳ- vắn đề này trong phần II sau đày.

II. Ba phong cách lãnh đạo lớn: chuyên quyển, dân chú và tự do

1. Phong cách lành đạo là gi?

“Một nhà lãnh đạo tốt nhất khi mọi người biết rõ ràng răng anh ta tồn tại, không tốt lắm khi mọi người KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Trên Địa Bàn Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nhận diện tự diễn biến ,tự chuyển hóa  ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Trắc Nghiệm Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giảng kế toán quản trị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Tìm một phong cách lãnh đạo của các nhà quản trị phù hợp với các vấn đề đang diễn ra của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart