Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

fff

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

fff

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

fff

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

fff

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

fff

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

fff

1

Chương 1 : Cơ sờ lý luận:

1 Khái niệm:

  • 1.1. Quá trình sàn xuất và vai trò cùa sàn xuất:

San xuất của cai vật chất – cơ sớ cua đời sống xà hội. San xuất xà hội là khái niệm rộng hơn khái niệm sán xuất cua cai vật chất. Song, đứưng trên quan điếm duy vật. cái gốc của sản xuất xà hội là sân xuất của cãi vật chất.

Sân xuất của cãi vật chất là quá trinh con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua nhiên, khai thác hoặc cái tiến các dạng vật chất cùa tự nhiên đề tạo ra của cãi vật chất cho xà hội.

Sân xuất của cãi vật chất là hoạt động cơ bân cũa con người, là cơ sờ cùa sự tổn tại và phát triển cua xà hội.

San xuất của cai vật chất lã cơ sờ hình thành và phát triển các chế độ nhà nước, các quan điểm phát luật, tôn giáo…. của con người. Nó có vai trò quan trọng Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua trong trong sự phát triển và hoàn thiện bân thân con người, làm cho con người ngày càng phát triển toàn diện hơn về ca thê chất và tri tuệ.

San xuất luôn luôn là sự tác động qua lại cua ba yếu tố cơ ban: sức lao động, đối tượng lao dộng, tư liệu lao dộng:

  • – Sức lao động: Là tỏng hợp thê lực và tri lực của con người, là kha nâng lao động cua con người, là điều kiện cơ bàn Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua cùa sán xuất ơ bất cử xà hội nào.

  • – Đối tượng lao động: là những vật mà lao động cũa con người tác động vào nham biến đòi nó cho phù hợp với nhu cầu cua minh. Nó chính là yếu tố vật chất cùa sân phẩm tương lai.

Người ta phàn dôi tượng lao động thành hai loại: Loại có sản trong tự nhiên và loại đà qua chế biến.

Cùng với sự phát triên cua cách mạng khoa học-kỳ thuật hiện đại Tình hình phát triên công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua . vai trò cùa nhiều đôi tượng lao động dần dần được thay đỏi và nhiều đôi tượng lao dộng mới dược tạo ra. Việc nghiên cửu và ứng dụng vật liệu mới là một trong nhùng mũi nhọn cứa cách mạng khoa học – kỳ- thuật và công nghệ hiện đại. Vật liệu mới đà và đang mơ ra nhũng kha nâng to lớn cho nền san xuất hiện đại. cho phép tảng nhanh khôi lượng sản phẩm

– Tư liệu lao động: là một vật hay một Tình hình phát triên công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua hệ thông những vật làm nhiệm vụ truyền dần sự tác động cùa con người đến đôi tượng lao động. Tư liệu lao động gồm:

+ Công cụ lao dộng: là bộ phận trực tiếp tác dộng vào dôi tượng lao động tạo ra san phẩm.

+ Nhừng đồ dùng đế chửa và bao quan đôi tượng lao động và san phẩm cũa lao dộng như: binh, lọ chai…Bộ phận này giừ vai trò hệ thông binh chứa cũa sân xuất.

+ Hệ Tình hình phát triên công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua thông các yếu tô phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp quá trinh san xuất mà nếu thiếu chúng sè không thực hiện được quá trình sán xuất như: nhã xưởng, kho tàng, các phương tiện vận tãi. thông tin liên lạc… Bộ phận này gọi là kết cấu hạ tầng của san xuất.

Trong các yếu tô hợp thành tư liệu lao động, công cụ lao động, công cụ lao dộng có nghĩa quyết dinh nhất.

[ 8 trang 26 – 29 Tình hình phát triên công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua ]

  • 1.2. Công cụ lao động:

Là một tổ hợp nhùng vật thế dùng đề dần truyền, dùng đề tác động lực trực tiếp từ con người lên dối tượng lao động trong bất kỳ nền sân xuất nào. Thí dụ: hòn đá, cái gậy là công cụ cua người nguyên thuỷ; cái cày, cái cuốc là công cụ lao dộng cua người nông dân trong nền san xuất nho. lạc hậu: máy móc, cơ khi, máy tự dộng là công cụ lao Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua dộng trong nền sán xuất hiện dại.Nó cùng lả yếu lố độc nliất, cách mạng nhất, ycu tổ luôn thay đôi theo xu hướng lien bộ cách mạng, yểu tố dộc nhất, cách mạng nhất.

2 Vai trò và ý nghĩa:

  • 2.1 Là bộ phận rích cực ììhẩt trong tư liệu lao dộng.

Công cụ lao động là cái động nhất, cách mạng nhất của tư lieu lao dộng. Chúng là nhưng vật dược con người sư dụng dế tiực tiếp truyền Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua tãc dộng vào đối tượng lao động, sân xuất ra của cài vật chất. Chúng luôn được cài lien, đỗi mới. có ý nghĩa quan trọng quyết định nàng suất lao động,là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người. Vi thế, C.Mác gọi công cụ lao dộng, nhất là các máy móc cơ kill là “hệ thống xương cốt và bắp thịt cùa săn xuất”.

[ 2 trrang 269 ] Nếu không có công cụ lao Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua động sè anh hương rất lớn đến quá trình sân xuất, sân xuất sỗ diẻn ra một cách chậm chạp, tri tuệ, hao phí nhiều thời gian và còng sức. dẫn đen năng suất thấp, hiệu quá kém.

(‘ông cụ lao dộng cỏ hai tãc dụng cụ thè: truyền dẫn lao dộng, trực liếp làm láng khá năng hoạt động cùa các khi quan cùa con người. Thòng qua hoạt động lao động sán xuất làm cho con người phát triển về mật the Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua chất và trí tuệ. làm cho con người ngày càng phát triển vã tiến bộ hơn.

(‘ông cụ lao dộng biến dôi nhanh chóng và rõ rệt so với hai bộ phận của lư liệu lao động là nhùng đồ dùng đê chứa đựng, bão quân đối tượng lao dộng, san phàm cùa lao dộng và hệ thống các yểu tổ vật chất phục vụ trực tiếphoặc gián tiếp quá trinh san xuất.

  • 2.2   Công cụ lao động là biếu hiện cụ thê và tập trung nhất cùa Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua tiến bộ khoa học – kỳ- thuật, nhùng thành tựu cua khoa học – kỳ thuật được thè hiện qua công cụ lao động. Cách mạng khoa học kỳ thuật đà câi tiến và thay thế dần các công cụ lao động thô sơ. cù kỳ. lạc hậu như: trong nông nghiệp, cái cày, cái cuốc, cái liềm đà được thay thế bằng máy cày niộng. máy cắt lúa,…

  • 2.3    Công cụ lao động là một trong những cản cứ quan trọng dế phàn Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua biệt giừa các thời đại kinh tế.

Trình độ phát triền cua công cụ lao động phan ánh trình độ nền sân xuất xà hội. là cơ sở dể phàn biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế. Quá trinh phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trinh phát triển và hoàn thiện tư liệu lao động, trước hết là công cụ lao động. Từ công cụ sơ khai cua người nguyên thuỷ đến công cụ sàn xuất thu công trong xà hội Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua nỏ lệ. phong kiến lên cơ khí hoá. tự động hoá sân xuất là những nấc thang trên con đường phát triển nền văn minh nhàn loại.

[ 8 trang 29 ] Trình độ phát triển của công cụ lao động là dấu hiệu đặc trưng tiêu biếu cho một thời đại sân xuất xà hội nhất định. C.Mác đà viết: “Những thời đại kinh tế khác nhau không phai ớ chỗ chúng san xuất ra cái gi, mà là ơ chồ chúng sán Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua xuất bằng cách nào. với tư liệu lao động nào”

Chương 2 : Tình hình phát triển công cụ lao động ờ Việt Nam trong thời gian qua.

1 Từ 1975 đến 1986: thời kỳ hao cấp

• Kinh tế phát triển chập chạp, rồi đi vào tri tuệ và killing hoàng: Knh tế nối bật của nước ta “vẫn ở trong quá trinh từ một xà hội mà nền kinh tế còn phố biến là sân xuất nhò. tiến thẳng lên Chú nghĩa Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua xà hội. bõ qua giai đoạn phát triền Tư ban chu nghĩa”

[ 3 trang 47 ] Trong thời kỳ này, Việt Nam tập trung vào nhiệm vụ khôi phục kinh tế. ỏn đinh đời sống nhàn dân. đặc biệt là các vùng bị anh hương nặng nề cua chiến tranh, tiến hành thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.

Năm 1975, Việt Nam vừa mới thống nhất đất nước và tiến lên xây dựng Chữ nghĩa xà hội với nền kinh tế nghèo Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua nàn, lạc hậu, cơ sờ hạ tầng kém. Do đó nền kinh tế còn nhiều khó khăn: thiếu vốn, công cụ san xuất lạc hậu. nghèo đói. năng suất lao động thấp…

– Máy móc thiết bị quá hư cù, lạc hậu. Thiếu quan tâm đầu tư khoa học kỳ thuật, đối mới máy móc thiết bị, phát triển mặt hàng.

Do hiệu qua kém trong sán xuất, lãm không đu ăn. không có tích luỳ đầu tư Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua tái sân xuất mờ rộng thoã đáng. Cho nên hiện nay nhiều xi nghiệp ờ thành phố. máy móc thiết bị quá hư cù, lạc hậu dần đến chổ khó tảng nảng suất lao động, chất lượng san phẩm xấu. hiệu qua kinh tế ngày càng kém.

Nếu xét thực trạng này trong bối cành tiến bộ kỳ thuật của thế giới hoặc trong bối cảnh của thị trường Đòng Nam Á láng giềng gần đày thôi, đến đày cũng lãm cho chúng ta nhạy cam nhận Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua thực trạng dân tộc chua xót.

Đây là chì mới gần 15 năm sau giâi phóng do lãm ăn dặm chân tại chồ (tất nhiên lã còn do nhiều nghuyên nhân khách quan khác nừa). Nếu để tiếp tục kéo dài hơn nửa thi tình trạng này không bao lâu sẽ lãm tồi tệ hơn nửa. Chi riêng gằn đây hàng Thái Lan, Tiling Quốc “tràn ngập thành phố. lấn át hàng nội địa. Nhưng thực tế không làm cho chúng ta không khỏi bàn khoản Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua , lo lắng nhất là chất lượng sân phẩm , trong đó có nguyên nhàn do máy, móc thiết bị quá hư cù. lạc hậu, trinh độ khoa học – kỳ thuật giâm sút kém, còng nghệ lạc hậu gây nên.

Tại 3 xi nghiệp cơ khí Caric, dược phẩm 2/9 và dệt số 5 đều tồn tại tình trạng nôi trên một cách rò ràng. Ờ xi nghệip cơ khí Caric, tuy có một số máy cắt. nhưng nói chung gần đày Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua tất cá máy móc ơ đây đều được trang bị khá lâu. chưa được đối mới. Ở xí nghiệp dược phẩm 2/9, căn bàn chí có một phần xưởng tiếp thu, sau cãi tạo với số lượng máy còn lại vần dùng đến nay, số trang bị mới không đáng kế, còn các phân xướng khác chủ yếu lã thù công. Tính chung, các dây chuyền sàn xuất thu công vẫn chiếm tý trọng đáng kế trong toàn bộ sán xuất xi nghiệp dược phàm Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua 2 9. Ờ xi nghiệp dệt số 5. tinh hĩnh vần tương tự như hai xí nghièp trên, căn bân vẫn là cãi tiến số máy cù còn lại để khai thác, một vài máy dệt kim hiện đại mới. trang bị thêm nhưng tý trọng không đáng kế.

[ 6 trang 88 – 90 ]

– Kỳ thuật thủ còng là chủ yếu.

Nước ta tiến lên Chủ nghĩa xà hội với nền kinh tế nhỏ bé. nông nghiệp là chu yếu, Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua công nghiệp nho, chù yếu là thu công, cơ sớ vật chất kém.

-Công suất sử dụng rất thấp vì thiếu phụ túng thay thế đến nguyên vật

liệu.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vụ ám sát ngô đình diệm và j f kennedy bradley s oleary edward lee
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyện Ngắn Nam Cao Từ Góc Nhìn Văn Hóa Nông Thôn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua
Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart