Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008

Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008

fff

Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008

fff

Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008

fff

Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008

fff

Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008

fff

Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008

fff

LỜI NÓI ĐÀU

Nền kinh tế Việt Nam đang gập nhiều khó khăn do ánh hường cùa khùng hoàng kinh tế toàn cầu. Có thê nói, việc ôn định vì mô nen kinh tế ì à nhiệm vụ cap bách hiện nay. Tuy nhiên, đè làm dược điều này đòi hòi phái tiến hành dong bộ với nhiều giâi pháp và một trong những giãi pháp quan trọng là giâm thâm hụt Ngân sách nhà nước

Trong 10 kiến nghị ôn định Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 kinh tế vì mô cùa ủy ban Kinh tế Quắc hội (QH) khỏa XII và Viện Khoa học Xà hội Việt Nam vừa được gin den OH khóa XIII có một kiến nghị quan trọng dược dề cập dó là kiên quyết cắt giam dầu tư công và tàng cường kỳ luật tài khóa dê giâm thâm hụt ngân sách và ôn định nợ công là yêu tô quan trọng dè dâm báo ôn dinh kinh tế vì mô và tang trường bền vừng trong trung và dài hạn.

Có thê Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 cho rang thâm hụt ngân sách là một trong nhừng bat cân doi vì mỏ lớn của Việt Nam trong nhừng năm gan dày… Bội chi ngân sách cao (hay chinh là chênh lệch tiết kiệm – dầu tư trong khít vực công lởn) trong những nam qua là nguyên nhân chinh khiến chênh lệch tiết kiệm – dầu tư cùa nền kinh tế tâng cao, kéo theo nlnmg bat ôn vì mô khác như: thâm hụt thương mại, lạm phát gia tang, lài suất cao… Không Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 nhưng thế, thâm hụt ngân sách kéo dài còn khiến tình hình nợ cóng táng mạnh…. Vi vậy, giãipháp khá thỉ đẻ ôn định kinh tè vì mô trong ngan hạn và tạo diều kiện cho tang trường bền vừng trong trung và dài hạn là cat giám đau tư cóng và tâng cường kỳ luật tài khoá trong chi tiêu ngán sách.

NỘI DƯNG

 • 1. Thế nào là thâm hụt ngân sách nhà nước

Thâm hụt ngần sách nhà nước là tình trạng mất cân băng ngân sách Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 Nhà nước kill số chi vượt qua số thu ngân sách trong năm tài chinh

 • 2. Tlìực trạng thâm hụt ngân sách ó-Việt Nam

Giai đoạn trước năm 1986, thâm hụt ngân sách nhà nước luôn ở tình trạng cao quá mức, thu ngân sách không đu bù đắp cho chi thường xuyên, chi tiêu cùa Chinh phu Việt Nam phải dựa chủ yếu vào sự viện trợ của nước ngoài, đặc biệt là Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

Sang giai đo. Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 ạn 1986-1990, trước tình hĩnh khó khăn đó. Đãng ta tiên hành đỏi mới cơ chê quan lý kinh tẻ, chuyên từ cơ chê kê hoạch hoá tâp trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường cỏ định hướng XHCN. Vói những bước đi chập chửng ban đau. chinh sách tài chinh đà có đôi mới một bước Tuy nhiên, thu NSNN càng không đú chi và bù đáp thâm hụt NSNN không chi phái vay trong và ngoài nước mà còn phái lấy Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 từ nguồn tiền phát hành.

Giai đoạn 1991-1995. cơ cầu chi ngân sách đà dằn dằn thay đồi theo hướng tích cực Nguồn thu trong nuớc đà đu cho chi thường xuyên, tình trạng đi vay hoặc dựa vào phát hành cho chi thường xuyên đã châm dứt. Trong giai đoạn này chi đùng đối tượng, có hiệu quà, thúc đây phát triển kinh tế – xà hội được đặt ra. Nhờ những giái pháp trên, số thâm hụt ngân sách đà giâm dần Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 qua từng năm và được bù đăp bẳng vay của dân và vay nước ngoài.

<<<123>>>

Năm

1991

1992

1993

1994

1995

Tỷ lệ bội chi NSNN so vói GDP

1,4%

1.5%

3.9%

2.2%

4.17%

Như vậy, có thể thấy bội chi NSNN trong những năm 1991-1995 Là rất thấp (binh quân 2.63%) thê hiện chinh sách Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 thắt chặt chi tiêu cua Chính phu trong thời kỷ 1991-1995 và đây cũng là yếu to rất quan trọng góp phân kiềm chế lạm phát.

Giai đoạn 1996-2000. tình hình thu chi NSNN đà có nhiều chuyển biến tích cực, thu không nhùng đu chi thường xuyên mà còn cho đầu tư phát triền, thâm hụt NSNN được khổng chế ở mức thấp. Tuy nhiên, giai đoạn 1996 – 2000 do tác động của khủng hoang tài chính ơ các nước Đông Nam Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 Á nên nền kinh tế gặp không ít khó khăn. Tốc độ tăng trướng kinh tế bị giâm dân từ 1996 đen 1999 và đen năm 2000 tốc độ này mới tăng lên chút ít, chặn dửng đà giám sút.

<<<123>>>

Năm

1996

1997

1998

1999

2000

Tỷ lệ bội chi NSNN so vói GDP

3%

4.05%

2.49%

4.37%

4,95%

Giai đoạn 2001- Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 2010: trong những năm gằn đây, NSNN cũng đà có chuyển biến đáng kê. Tốc độ tãng thu hàng năm binh quân Là 18.8%. Tốc độ tăng chi bình quân

hàng năm đạt 18.5%. BỘI chi NSNN trong giai đoạn này về cơ bán duợc cân đối ớ mức 5%GDP.

Dơn vị tinh: Tỷ Dông

<<<123>>>

Năm

Số Bội chi

Bội chi so VỚI GDP

2001

25.885

4.67%

2002

25.597

4,96%

200.3

29.9.36

4,9%

2004

34.703

4.85%

2005

40.746

4.86%

2006

48.500

5%

2007

56.500

5%

2008

66.200

4.95%

2009

142.355

6.9% Tình hình thâm hụt ngân w;At XTn™   2ơnơ đế„

2010

119.700

6,2%

Giam một cách đáng kế thâm hụt ngân sách Nhà nước được coi Là thành tựu đáng kè của quá trinh đòi mới kinh tế ở nước ta. Thành tựu này đă góp phần to lớn vảo quá trình đây lùi Lạm phát ớ nước ta cuối những năm 80. Giam thâm hụt ngân sách đạt được là do kết quá của những biện pháp cứng rắn như cắt giảm chi tiêu chinh phủ. xóa bo dần Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 các loại trợ cấp qua giá, lương, trợ cấp cho xí nghiệp quốc doanh… Nhiều năm thâm hụt giâm xuồng dưới 5% so vói GDP -một kêt quá dáng khích lệ.

Tình hình thâm hụt ngán sách của I ’iệt Nam từ 2000 đến 2008

NHẬN XÉT:

+Trong giai đoạn 2000 Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 -2008. tông chi luôn lớn hon tòng thu. khoảng chênh lệch thu – chi ngày càng tãng.

+ Tốc độ tăng thâm hụt diễn ra hên tục và ngày càng nhanh, đặc biệt là giai đoạn 2007 – 2008.

+ Tỳ trong tăng thâm hụt trong GDP cao. hầu hết trên 5%.

+Tốc độ tăng thâm hụt chiu anh hương bơi các yếu tố như: thiên tai, suy giảm kinh tế. kích câu dần tới tôc độ tảng thâm hụt Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 đột biên năm 2007- 2008; tình hình thê giới ( giá dâu. suy thoái).

Nãm 2007: tống cục Thống kê cho biết, tồng thiệt hại do thiên tai. chu yếu là do sạt lớ đât. mưa to vã bão lũ gây ra ở 50 tinh, thành phố trên cả nước trong năm 2007 ước tinh lên tới trên 11.600 tỷ đông, bằng khoáng 1% GDP. giá dầu thò trên thị trường thế giới năm 2007 giâm- ‘giâm thu ngân Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 sách.giảm thếu nhập khâu xăng dầu, trợ giá cho xăng dầu_ -tăng mức thâm hụt

Nãm 2008: chính phú kích cầu nền kinh tế. trị giá gói kích thích lên tới … tỷ USD- >tăng thâm hụt 8-12%GDP. giâm thu lừ thuê

Nãm 2009:

Riêng IMF đã yêu cầu Chính phú Việt Nam giám sát chặt chè các khoăn chi tiêu công. Theo đại diện của IMF. thì thâm hụt ngân sách của Việt Nam Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 trong năm 2009 đã lên tới 9% GDP, theo cách tinh cua IMF Tý lệ này cao hơn nhiều so VỚI mức Việt Nam công bổ chi là 6.9% GDP.

• BÔI chi theo % GDP

—-BỘI chi ngán sach (nghìn tỳ Đồng)

Nguồn: Bộ Tàì chinh

Năm 2010:

BỘI chi ngân sách năm 2010 ớ mức 6.2% GDP, giam đáng kê so VỚI năm 2009(6.9% GDP Tình hình

thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 ).

 • 3. Nguyên nhân gây ra thâm hụt ngân sách ờ Việt Nam

Thâm hụt ngân sách do rất nhiều nguyên nhân, và có sự ảnh hướng khác nhau đến sự cân đối vĩ mò của nên kinh tế. Vê cơ bân. tinh trạng thâm hụt ngàn sách nhà nước gồm các nguyên nhân chính sau:

 • 3.1. Nguyên nhân khách quan

3.1.1 Tác động cùa chu kì kinh doanh

ơ giai đoạn khủng hoảng lãm cho thu nhập của Nhà nước co lại. Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 nhưng nhu cầu chi lại tâng lên. đê giai quyết nhùng khó khàn mới về kinh tê và xà hội Điều đó lãm cho mức bội chi NSNN tàng lên. ơ giai đoạn kinh te phon thịnh, thu cùa Nhà nước sỗ tăng lên. trong khi chi không phái tăng tương ứng. Điều đó lãm giam mức bội chi NSNN. Mức bội chi do tác động của chu kỳ kinh doanh gây ra được gọi là bội chi chu kỳ.

 • 3.1.2. Do hậu quả các tác nhân gây Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 ra

Xà hôi luôn phai đối mặt VỚI nhùng nn ro thiên tai. dịch bênh và đôi khi ca những rủi ro do chính con người gây ra như chiến tranh, khùng bố tinh trạng dân số gia tăng.. .mặc dù kin Lập dự toán ngan sách các quôc gia đà có nhùng biên pháp dư phòng nhưng đôi khi rủi ro irọt ra ngoài dự đoán đè xử lý các tinh trạng khàn cấp nhăm ôn đmh các hoạt dộng kinh tế xà hội. nhà nước phai Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 tăng chi và thâm hụt ngân sách sày ra ngoài mong muốn của nhà nước.

 • 3.2. Nhóm nguyên nhân chu quan

  • 3.2.2. Dư cơ cấn thu chi ngân sách thay đôi

Khi Nhâ nước thực hiện chính sách đây mạnh đầu lư. kích thích tiêu dùng sè làm tăng mức bôi chi NSNN. Ngược lại. thực hiện chính sách giám đầu tư và tiêu dũng cua Nhã nước thi mức bội chi NSNN sè giảm bớt. Mức bội chi do tác dộng cùa chính sách cơ cấu thu chi Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 gây ra được gọi là bội chi cơ cấu

 • 3.2.3. Dư điêu hành ngân sách nhà nước không họp lý

  • 3.2.3.1.   Thất thu thuế nhà nước

Thuế là nguồn thu chính và ben vừng nhất cho ngân sách nhà nước bên cạnh các nguồn thu khác như tài nguyên, doanh nghiệp nhà nước. vay. nhận viện trợ.. tuy nhiên, do hệ thong pháp luật ta còn nhiều bất cập. sự quăn lí chưa chặt chè đă tạo kẻ hở cho các cá nhân, tố chức lơi dung Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 đế trốn thuế, gây thất thu một lượng đáng kề cho ngân sách nhà nước…điên hĩnh, trong năm 2008 lượng thuốc lá nhập Lậu vào nước ta đã làm thất thu thuế, lay di của ngân sách nhà nước 2.500- 3000 tí đong. Ngoài ra. lượng thuốc Lá nhập lậu còn làm chày máu ngoại tệ cua đất nước khoáng 200 triệu USD hãm. lãm gia tăng that nghiệp, anh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế.

Bên cạnh Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 đó. việc giãn thuế, giám thuê và miền thuế một mặt giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn vốn đau tư. duy trì và mở rộng sân xuất. Tuy nhiên, việc miễn thuế, giảm thuế hoặc chậm thu lãm anh hương tới các khoan chi ngân sách khác gây thâm hụt ngần sách nhà nước.

 • 3.2.3.2.   Đầu tư công kém hiệu quà

Trong 2 năm 2007 và 2008. nước ta đà tiếp nhận một lượng vốn rất lớn từ bên ngoài. Nhăm đày mạnh đầu Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 tư phát tnèn két cấu hạ tầng và các công trinh trọng diêm quốc gia phục vu lơi ích phát triên cúa đât nước. Tuy nhiên, trên thực tế. tình trạng đầu tư dàn trái gây Làng phí ớ các địa phương vần chưa được khắc phục triệt đê. tiên độ thi công những dư án trọng diêm quốc gia còn chậm và thiếu hiệu quả, đã gây làng phí nguồn ngân sách nhà nước và kiêm hàm sự phát triên của các vùng miên, là nguyên nhân chính Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 dần đên thâm hụt ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó. nền hành chinh công – dịch vụ công của chúng ta quá kém hiệu qua. Chính sự kém hiệu quà này Làm cho tình trạng thâm hụt ngân sách càng trờ nén trầm trọng.

 • 3.2.3.3. Nhà nước huy động vốn để kích cầu

Chinh phu kích cầu qua 3 nguồn tài trợ chinh là: Phát hành trái phiếu Chinh phu. miền giâm thuế và sừ dụng Quỳ dự trử nhà nước. Sử dụng gói giãi Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 pháp kích cầu một mặt làm kích thích tiêu dùng, tăng trướng kinh tế. Tuy nhiên, sè lãm mức thâm hụt ngân sách tâng rat cao khoáng 8-12%GDP

 • 3.2.3.4. Chưa chủ trọng giữa chi đầu tư phất triển và chi thường xuyên

Đây Là một trong nhùng nguyên nhân gây căng thăng về ngân sách áp lưc bội chi ngân sách (nhât là ngân sách các địa phương). Chúng ta cỏ thê thay, thòng qua cơ chế phân cấp nguồn thu và nhiệm XỊ1 Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008 chi giừa các cấp ngân sách và cơ chế bô sung từ ngân sách cấp trên cho ngàn sách cap dưới. Ngân sách địa phương được phân cấp nguồn thu ứng với các nhiệm

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tách chiết, tinh sạch và tính chất của protease nội tạng tôm hùm xanh (panulirus homarus) nuôi tại vùng biển khánh hòa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức cấp tỉnh qua thực tiễn tỉnh bắc ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần nước giải khát sanna khánh hòa đến năm 2025
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu xây dựng giải pháp hiện xâm nhập và ứng dụng cho viện thanh thiếu niên việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Không Âm Của Ma Trận
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008
Tình hình thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ 2000 đến 2008
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart