tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học Càn thơ KHOA CònG nghẹ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

TÍNH TOÁN THIÉT KÉ HỆ THỐNG DÁN NHÃN CHAI TRONG DÂYCHUYÈN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI

CẢN BỌ HƯỚNG DẤN

Th.s Phạm Quốc Liệt

Th.s Mai Vĩnh Phúc


SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Văn Nam (MSSV: 1110395) Lê Minh Phụng (MSSV: 1110448) Ngành: Cơ khi chế tạo máy – Khóa 37

Tháng 5/2015 ,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỘNG tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai HÒA XÀ HỢI chủ nghĩa việt nam khoa còng nghệ

Đôc lập – Tư do – Hạnh phúc

BỌ MÔN KỸ THUẬT cơ KHÍ

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DÁN

 • 1. Cán bộ hướng dẫn: Mai Vĩnh Phúc

 • 2. Đe tài: Tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sán xuất nước uống đóng chai.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Nam MSSV: 1110395

Lê Minh Phụng          MSSV: ỈỈỈ04Ỉ0

 • 4.  Lóp: Cơ khí chế tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất

nước đóng chai tạo máy

Khóa: 37


 • 5. Nội dung nhộn xét:

 • a. Hình thức của tập thuyết minh:…………………………………………………………………………

 • b. Bân vè: ………………………………………………………………………………………………………..

 • c.  Nội dung:

 • *  Còng việc và nội dung đà đạt được:…………………………………………………………………….

 • * Những vẩn đề còn hạng chế:……………………………………………………………………………..

 • d.  Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài:……………………………………..

 • e. Kết luận đề nghị:…………………………………………………………………………………………….

 • 6. Điểm đánh giá:………………………………………………………………………………………………

Cần Thơ. ngày., tháng… năm 2015

Cán bộ hướng dần

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai PHẠM QUÓC

LIẸT

TRƯỞNG DẠI HỌC C ÁN THƠ CỌNG HOA XÀ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM KHOA

CÒNG NGHẸ                             Đôc lâp – Tư do – Ilaiih phúc

BỌ MÔN KỸ Tin-ẠT cơ KIIÍ

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ C ỦA CẢN BỌ HƯỚNG DẤN

 • 1. Cán bộ hướng dần: Mai Vĩnh Phúc

 • 2. De lài: l ính loán ihièl kê hệ thông dán nhàn chai Irong dày chuyên sán XLiầl nước Uống dóng chai.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Nam MSSV: tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai 1110395

Le Minh Phụng          MSSV: 1110410

 • 4.  Lớp: Cơ khi chế tạo máy                       Khóa: 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a.  Hình thức cùa tập thuyết minh:…………………………………………………………………………

 • b.  Bản vè: ………………………………………………………………………………………………………..

 • c. Nội dung:

 • *  Công việc và nội dung đà đạt được:…………………………………………………………………….

 • * Nhừng vấn đề còn hạng chế:……………………………………………………………………………..

 • d. Nhận xét đối với tùng sinh viên tham gia thực hiện dề tài:……………………………………..

 • e. Kết luận dề nghị:…………………………………………………………………………………………….

 • 6. Di cm đánh giá:……………………………………………………………………………………………..

tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

Cân rhơ, ngày… iháng… nấm 2015

Cán bộ hướng dần

MAI VĨNH PHÍ c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỘNG HÒA XÀ HỢI chủ nghĩa việt nam khoa

CÔNG NGHỆ                            Đôc lâp – Tư do – Hanh phúc

BỌ MÔN KỸ THUẬT Cơ KHÍ

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA CÁN BỌ CHẤM PHẤN BIỆN

 • 1. Cán bộ hướng dẫn: Mai Vĩnh Phúc

 • 2. Đe tài: Tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sán xuất nước uống đóng tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai chai.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Nam MSSV: 1110395

Lê Minh Phụng          MSSV: 1110410

 • 4.  Lớp: Cơ kill chế tạo máy                       Khóa 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a.  Hình thức cùa tập thuyết minh:…………………………………………………………………………

 • b.  Bán vè: ………………………………………………………………………………………………………..

 • c. Nội dung:

 • *  Còng việc và nội dung đà đạt được:…………………………………………………………………….

 • * Những vấn đề còn hạng chế:……………………………………………………………………………..

 • d. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện để tài:……………………………………..

 • e. Kết tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai luận đề nghị:……………………………………………………………………………………………………………

 • 6. Điểm đánh giá:………………………………………………………………………………………………

Cần Thơ. ngày… tháng… năm 2015

Cán bộ chấm phàn biện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỘNG HÒA XÀ HỢI chủ nghĩa việt nam khoa

CÒNG NGHỆ                            Đôc lâp – Tư do – Hanh phúc

BỌ MÔN KỸ THUẬT Cơ KHÍ

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA CÁN BỌ CHẤM PHẤN BIỆN

 • 1. Cán bộ hướng dẫn: Mai Vĩnh Phúc

 • 2. Đe tài: Tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai dây chuyền sán xuất nước uống đóng chai.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Nam MSSV: 1110395

Lê Minh Phụng          MSSV: ỈỈỈ04Ỉ0

 • 4.  Lớp: Cơ kill chế tạo máy                       Khóa 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a.  Hình thức cùa tập thuyết minh:…………………………………………………………………………

 • b.  Bàn vè: ………………………………………………………………………………………………………..

 • c. Nội dung:

 • *  Còng việc và nội dung đà đạt được:…………………………………………………………………….

 • * Những vấn đề còn hạng chế:……………………………………………………………………………..

 • d. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai hiện để tài:…………………………………………………….

 • e. Kết luận đề nghị:…………………………………………………………………………………………….

 • 6. Điểm đánh giá:………………………………………………………………………………………………

Can Thơ. ngày… tháng… năm 2015

Cán bộ chấm phàn biện

LỜI CẤM ƠN

Qua suốt thời gian theo học ớ trường Đại Học cần Thơ. Chúng em xin cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học cẩn Thơ. khoa Còng Nghệ, các giăng viên . Đặc biệt, chúng em xin càm ơn thây Mai Vĩnh Phúc. Phạm Quốc Liệt đà tận tinh hướng dần tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai . đóng góp V kiến quý báu trong quá trinh học tập cũng như đề tài luận văn cùa chúng em.

Chúng em cũng xin gừi đếm gia đinh lòng biết ơn sâu sắc đoi với cha, mẹ và các thành viên tronệ gia đình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất Lần tinh thần đê cho chúng em có điêu kiện học tập tốt nhất. Lời cám ơn đến các bạn bè đà chia sê. đóng góp ý kiến, giúp đờ trong quá trình thực tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai hiện đề tài.

Tuy đà có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện để tãi nhưng chắc chắn sè không tránh khỏi sai xót do hạn che vê kiến thức và thời gian có hạn. Rất mong quý thay cô và các bạn thông càm và đóng góp kiến đê đề tài được hoàn chinh hơn.

Sau cùng chúng em xin kinh chúc quý thầy cò trường Đại Học Cân Thơ. khoa Công nghệ, thây Mai Vĩnh Phúc. Phạm Quốc Liệt cũng các thay cò tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai bô môn dôi dào sức kliòe với nhũng lời chúc tốt đẹp.

Chúng em xin chân thành câm on!

Sinh viên thực hiện

Nguyền Văn Nam

Lê Minh Phụng


-V-

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Tuabin hơi và hệ thống thiết bị phụ (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ĐIỂM LẠI Chuyên đề: hướng tới cuộc sống khỏe mạnh và năng động cho người cao tuổi ở Việt nam tháng 7-2016
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tội cướp giật tài sản từ thực tiễn quận 9, thành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai
tính toán thiết kế hệ thống dán nhãn chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart