tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ

tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ

fff

tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ

fff

tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ

fff

tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ

fff

tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ

fff

tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ

fff

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học Càn thơ KHOA ỘÒnG nghẹ BÕ mòn KỸ TH CAT KHÍ


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÍ ĐỘNG VẬN chuyên trấu NẮNG SUẤT 3 TẤN/GIÒ

CÁN BỌ HƯỞNG DÁN

Th.s Trần Văn Nhã


SINH MÊN THựC HIỆN

Nguyễn Tuấn Nguyên (.MSSV: 1117660)

Ngành: Cơ Khi Chế Biến – Khóa: 37

Tháng 12/2014

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học cản tho KHOA CÔnG nghệ

BO MÔN’ KỸ THI A I co KHÍ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÍNH TOÁN THIẾT KÉ HỆ thông KHÍ tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ ĐỘNG VẬN CHUYỂN TRAU NANG SUẤT 3 TÁN7GIÒ

CÁN BỌ HƯỚNG DÀN

Th.s Trần Văn Nhã

Ngành: Cơ Khi Chế Biến – Khóa: 37

Thăng 12/2014


SINH VIÊN THỰC HIẸN

Nguyễn Tuấn Nguyên (MSSV: 1117660)


TRƯỜNG DẠI HỌC’ C ÂN 1 HO CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG nGhẸ                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BỌ MÔN KỸ TIIVẠT cơ KHÍ

PIIIÍTi DÍ: NGHỊ DÍ: TÀI LUÂN VĂN TÓT NGHIỆP

IIK 1 – NĂM HỌC’: 2014-2015

 • 1. Họ và lên sinh viên: Nguyền l uẩn Nguyên                   MSSV: 1117660

Ngành: Co- Khí Chế Biển                       Khóa: 37

 • 2.  Tên dề tài: Tinh toán, thiết kế hệ thống khi dộng vận chuyền trẩu năng suất 3 tấn/giờ

 • 3.  Thời gian thực hiện: Học kỳ 1 Năm học 2014 2015

 • 4.   tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ Cán hộ hướng dần: ThS. Trần Văn Nhà

 • 5.  Địa diêm thực hiện: Khoa Công Nghệ – Trường Đại Học cần Thơ

 • 6.  Mục tiêu cùa đe tài:

r Mục tiêu tông quát: Tính toán, thiết kế hệ thống khí động vện chuyên trấu.

> Mục liêu cụ thê: Kháo nghiệm các máy hiện có ở đồng băng Sòng Cửu Long.

_ Lập bãn vẽ lắp vả bàn vẽ chi tiết.

 • 7.  Giới hạn cùa dề tài: Do giới hạn về tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ kinh phí nên dề tài chi nằm trong phần tinh toán và thiết kế

 • 8.  Các yêu cầu hồ trợ cho việc thực hiện dề tài: Các phương tiện thi nghiệm tại khoa Công Nghệ

 • 9.  Kinh phi dự trù chơ việc thực hiện đê lài: …. đông

Bộ mòn                     Cán bộ hướng dẫn                 Sinh viên

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIẢ CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DẦN

 • 1  Cán bộ chấm phan biện: Th.s Trần Văn tính toán thiết kế hệ thống khí động vận

 • 2  chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ Nhã

Đe tài: Tính toán, thiết kế hệ thống khí động vận chuyên trấu năng suất 3 tấn/giờ

 • 3          ….. … ;

Sinh viên thực hiện: Nguyền Tuấn Nguyên

4

Lớp: Cơ Khí Chế Biến               Khóa: 37

Nội dung nhộn xét:

 • a.  Nhận xét tình hình thức tập thuyêt minh của LVTN:

 • b.  Nhận xét về bân vè của LVTN:

 • c. Nhận xét về nội dung của LVTN:

< Các nội dung và còng việc đà đạt được:

Nhùng vấn đề tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ còn hạn chế:

 • d. Nhận xét sinh viên:

 • e. Kết luận và đề nghị:

  6. Điểm đánh giá:


Cần Thơ. ngày…tháng…nàm 2014

Cán bô hướng dần

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ CHẤM PHẢN B1ẸN

 • 1  Cán bộ chấm phan biện:

 • 2  Đe tài: Tính toán, thiết kế hệ thống khí động vận chuyên trấu năng suất 3 tấn/giờ

 • 3  Sinh viên thực hiện: Nguyền Tuấn Nguyên

 • 4  Lớp: tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ Cơ Khí

Chế Biến                          Khóa: 37

Nội dung nhận xét:

 • a.  Nhận xét tinh hình thức tập thuyết minh cùa LVTN:

 • b.  Nhận xét về bân vè của LVTN:

 • c.  Nhận xét về nội dung của LVTN:

< Các nội dung vả còng việc đà đạt được:

> Những vẩn đề còn hạn chế:

 • d.  Nhận xét sinh viên:

 • e.  Kết luận và đề nghị:

6. Điểm đánh giá:…………………….

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA CÁN BỌ tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ ( HÁM PHẢN BIỆN

 • 1.  Cán bộ chấm phan biện:

 • 2. Đe tài: Tính toán, thiết kế hệ thống khi động vận chuyên trấu năng suất 3 tấn/giờ.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Nguyên

 • 4.  Lớp: Cơ Khí Chế Biến                    Khóa: 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a.  Nhận xét tinh hĩnh thức tập thuyết minh cùa LVTN:

 • b.  Nhận xét về bân vè cúa LVTN:

 • c.  Nhận xét về nội dung cùa LVTN:

> Các nội dung tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ vả còng việc đà đạt được:

r Nhùng vấn đề còn hạn chế:

 • d.  Nhận xét sinh viên:

 • e.  Kết luận và đề nghị:

 • 6. Điểm đánh giá:…………………..

Cần Thơ. ngày…tháng…nàm 2014

Cán bộ chấm phân biện

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện cần giờ, thành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH: HOW TO WRITE A GOOD PARAGRAPH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông đô thị của thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ
tính toán thiết kế hệ thống khí động vận chuyển trấu năng suất 3 tấn giờ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart