tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA CÒNG NGHẸ BO MÔN KỸ Tin AT co KHÍ


LUẬN VẢN TỐT NGHIỆP

TÍNH TOÁN, THIẾT KÉ HÊ THÓNG VẬN CHUYỂN LỦA KHÔ Tư THIẾT BỊ SẤY TĨNH VỈ NGANG XUÓNG GHE NĂNG SUẤT 40 TÁN/GIỜ

CÁN BỌ HƯỞNG DÁN Nguyễn Văn Khải


SINH VIÊN THỤC HIỆN

Mai Thanh Phong (MSSV: 1117666)

Ngành: Cơ Khi Chế Biến – Khóa: 37

Tháng 05/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ

KHOA CÒNG NGHẸ BO MÔN KỸ THI AT cơ KHÍ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

TÍNH TOÁN, THIÉT KÉ HÊ THÓNG VẬN CHUYỂN LỦA KHÔ TỪ THIẾT BỊ SẤY TĨNH VỈ NGANG XUÓNG GHE NĂNG SUẤT 40 TÁN/GIỜ tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

CÁN BỌ HƯỚNG DẰN Nguyễn Văn Khải


SINH VIÊN THựC HIÊN

Mai Thanh Phong (MSSV: 1117666)

Ngành: Cơ Khi Chế Biến – Khóa: 37

Tháng 05/2015

1)——————————————————————–ít

Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2015

PIIIÍ.1! DÍ: NGHỊ DÍ: TÀI LUÂN VÁN ró I NGHIỆP HK 2 – NĂM HỌC: 2014 – 2015

 • 1. Họ và lên sinh viên: Mai Thanh Phong                   MSSV: 1117666

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ Ngành: Cư Khí Chế Biến        Khóa: 37.

 • 2.  Tên dề tài: Tinh toán, thiết kế hệ thống vận chuyên lúa từ thiết bị sấy tĩnh vì ngang xuống ghe nâng suất 40 tấn/giừ.

 • 3.  Thời gian thực hiện: 12/01/2015 – 08/05/2015.

 • 4.  Cán bộ hưứng dẫn: Nguyền Văn Khải MSCB: 469.

 • 5.  Địa diểni thực hiện: Khoa Công Nghệ – Trường Đại học cần Thơ

 • 6.  Mục tiêu cùa đê tài: tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ

 • –  Mục liêu lòng quái: l inh toán, thiêt kê hệ thông vận chuyên lúa tử thiềt bị sấy tĩnh M ngang xuống ghe nãng suất 40 tấn/giừ.

 • –  Mục liêu cụ (he:

Khao sát thiết bị lũện có tại huyện Ilòn Đất. tinh Kiên Giang.

Nghiên cứu cơ sơ lý thuyết quá trinh vận chuyên vật liệu rời.

I Tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyên.

+ Hoàn (hành bàn VC và ihuycl minh.

 • 7.  tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ Giứi hạn của để lài: Do giới hạn về kinh phi nên đề lài chi lính toán và thiết ke.

8. (‘ác yêu cầu hồ trư cho việc thực hiện để tài: (’ác phương tiện thí nghiệm lại khoa Công Nghệ.

9. Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài:……………………………………………..đồng.

Ý khiển cùa Bộ môn Ý kiến cùa Cán bộ hướng dẫn Sinh viên đề nghị

(Ký và ghi rò họ tên ị

Nguyễn Văn Khải           tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy

tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ Mai Thanh Phong

Ý KIẾN CÙA HỘI ĐÒNG LV & TLTN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ                         Độc Lập – Tụ Do – Hạnh Phúc

BỢ MÒN KỲ THUẬT Cơ KHÍ

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DẦN

 • 1. Cán bộ hướng dẫn: Nguyền Văn Khái.

 • 2.  Đề tài: Tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyên lúa khò từ thiết bị sấy tĩnh vi ngang xuống ghe nâng suất 40 tấn giờ tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ .

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Mai Thanh Phong.

 • 4.  Lóp: Cơ Khí Chế Biến. Khóa: 37.

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét tinh hình thức tập thuyết minh cùa LVTN:

 • b. Nhận xét về ban vè cùa LVTN:

 • c. Nhận xét về nội dung cùa LVTN:

Các nội dung và công việc d«à đạt dược:

Những vấn đề còn liạn chế:

Nhận xét sinh viên:

Kết luận vả dề nghị:

6 tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ . Điểm đánh giá:……………

Cần Thơ. ngày … tháng … nẫm 2015

Cán bộ hướng dẫn

Nguyền Văn Khíìi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh thức tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợp thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại nhno ptnt việt nam chi nhánh láng hạ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tác động của tiêu thụ năng lượng tái tạo đến tăng trưởng kinh tế ở các nước asean
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ
tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa khô từ thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang xuống ghe năng suất 40 tấn giờ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart