tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

fff

tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

fff

tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

fff

tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

fff

tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

fff

tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

fff

SR


BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẬi học cản tho KHOA CÔnG nghẹ

BO MÓN KỸ THI AT cổ KHÍ


luận văn tót nghiệp đại học

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG Vận chuyển lúa mì từ Cảng lên KHO TRUNG CHUYỂN

ìl


CÁN BỌ HƯỚNG DẦN Th.s Nguyễn Vàn Long


SINH VIÊN THựC HIỆN

Nguyễn Đình Linh (MSSV: 1110384)

Ngành: Cơ Khí Chế Tạo Máy – Khóa: 37

ft

BỌ tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA CÔnG nghẹ BÓ môn KỸ THI AT cổ KHÍ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÍNH TOÁN THIÉT KÉ HỆ thông VẬN CHUYẾN LÚA MÌ TÙ CẢNG LÊN KHO TRUNG CHUYỂN

CÁN Bộ HƯỚNG ĐẢN Th.s Nguyễn Văn Long


SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Đình Linh(MSSV: 111084)

Ngành: Cơ Khí Chế Tạo Máy – Khóa: 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ    CỌNG HÒA XÀ HỌI tính toán thiết kế hệ thống

vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển CHỦ NGHĨA MẸT N AM KHOA CÔNG NGHÊ                   Độc Lập – Tụ Do – Hạnh Phúc

BỌ MÔN: KỸ THUẬT cơ KHÍ

Can Thơ. ngây 22 tháng 01 năm 2015

PHIẾU ĐÈ NGHỊ ĐÈ TÀI LUẬN VẪN TÓT NGHIỆP HK II – NĂM HỌC 2014 – 2015

 • 1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đinh Linh                 MSSV: 1110384

Ngành: Cơ Khí Chế Tạo Mảy                 Khỏa: 37

 • 2.  Tên đề tài: "Tính toán, thiết kế hệ thống vận tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa

mì từ cảng lên kho trung chuyển chuyển lúa Mì từ cáng lên kho trung chuyển "

 • 3.  Thời gian thực hiện: học kỳ II. năm học 2014 -2015.

 • 4.  Cán bộ hướng dần: Th.s Nguyền Vân Long

 • 5.  Địa điểm thực hiện:

– Khoa Còng Nghệ. Trường Đai học Can Thơ.

 • 6.  Mục tiêu của đê tâi: Nghiên cứu. tinh toán, thiết kế hệ thống vận chuyên Lúa Mi tữ cang lên kho trung chuyển.

Muc tiêu cu thè:

 • –  Tinh toán, thiết tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển kế hệ thống vận chuyên lúa Mì băng phương pháp khí động học.

 • 7.  Nội dung chính và giới hạn của đề tài:

 • –  Tính toán, thiết kế máy vận chuyên khí động năng suất 50 tấn h

 • 8.  Các yêu cầu hồ chợ cho việc thực hiện đề tài:

 • –  Tài liệu tham khão.

 • 9.  Kinh phi dự trù cho việc thực hiên để tài: 500 000 VNĐ

Bộ môn            Cán bộ hướng dẫn             Sinh viên

Nguyễn Văn Long


Nguyễn Đinh Linh


LÒI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cám ơn thầy Nguyên Văn Long đà tận tình tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển giúp đờ. dần dắt em trong suốt quá trinh thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp.

Xin chân thành cám ơn:

Quý thầy/cô trường Đại Học cần Thơ đà dạy dỏ. bồi dường cho tôi những kiến thức quỷ báu trong thời gian học ớ trường, giúp tời trang bi hành trang kiến thức chơ công việc và cuộc song sau này.

Xin chân thành câm ơn đến quỷ thầy, cô Bộ môn Kỳ Thuật Cơ Khí – Khoa Công Nghệ trường tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển Đại Học cần Thơ đã tận tình chi dạy em trong suốt quá trình học tập tại trường cùng như trong khoang thời gian em lãm luận văn tốt nghiệp.

Quý thầy/cô trong thư viện Khoa Còng Nghệ và Trung tầm học liệu đã giúp đờ và hồ trơ tôi trong việc tim kiếm tài liệu.

Đặc biệt, xin gửi lời câm ơn và chia sè niềm vui đến gia đinh và những người thân đà giúp đờ. chăm sóc. nuôi dường, động viên và tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển khích lệ cá về vật chất lần tinh thần cho tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận văn.

Sinh viên thực hiện

Nguyên Đinh Linh

TÓM TẤT ĐÈ TÀI

Đe tải “Tinh toán, thiết kể hệ thống vận chuyên lúa Mì từ càng lên kho trung chuyến ” đươc thực hiện tại khoa Công Nghê – Trường Đại Học cần Thơ. thời gian thực hiện từ ngày 12/01/2015 đến ngày 08/05/2015.

Xuất phát tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển từ thực trạng cua các nhà máy sân xuất bột mi. thức ăn chân nuôi ờ Đong bằng sông Cửu Long, có nhu cầu nhập khâu một số lượng lớn lúa Mi. Nên có nhu cầu vận chuyển nhanh lúa Mì từ cang lên kho trung chuyển trong thời gian ngắn đê giải phóng mặt bàng.

Mục tiêu cua đề tài: nghiên cứu tính toán và thiết kế hệ thống vạn chuyển lúa mì băng phương pháp khí động lực học có năng suất cao. giá thành hợp tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển lí. Các thòng số kỹ thuật tính toán được dựa trên cơ sờ lý thuyết về vận chuyển vật liệu rời. kết hợp với phương pháp thiết kế kỳ thuật, phân tích và tra cứu tài liệu hiện có.

Ket qua: tính toán được hệ thống vận chuyên lúa Mì từ cáng lên kho trung chuyên với nàng suất 50 tấn giờ. Hiêu rỏ được cấu tạo và nguyên li hoạt động của hệ thống vận chuyến khí đông, thiết kế và tinh toán các bô phận tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển cua hê thống vận chuyển khí động như: cyclone, đường ống. quạt, airlock… Thiết kê được bân vè lÁp. bản vê chi tiết cùa một số clìi tiết điển hình.

Ket luận: đề tài đã tính toán, thiết kế được một hệ thong vận chuyên lúa mi có năng suất cao. đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu đà đề ra.

Kiến nghị: đề tài cần được tiếp tục thực hiện, kết vói cơ sở sân xuất và cá tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển nhân có nhu cầu đê chế tạo thư nghiệm. kiêm chứng, điểu chinh và chuyên giao công nghệ.

MỤC LỤC

PHIẾU ĐÈ NGHỊ ĐẺ TÀI LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP

LỜI CẤM ƠN

TÓM TẢT ĐÈ TÀI

MỤC LỤC

MỤC LỤC BÀNG

MỤC LỤC HÌNH

CHƯƠNG 1: MỞ ĐÀU

 • 1.2  Tình hình nhập khâu lúa mi ở nước ta hiện nay tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển

lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển

CHƯƠNG 2: cơ SỞ LÝ THUYÉT VẺ VẬN CHU YEN VẬT LIỆU RỜI

VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu

 • 2.2.  Phương pháp nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên

kho trung chuyển

2.2.1……………………………………………………………………………………………….

Đặc tính của vật liệu đầu vảo

iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 10
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố hà giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển
tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển lúa mì từ cảng lên kho trung chuyển
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart