tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ

fff

tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ

fff

4ị


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA CÔnG nghẹ BO môn KỸ THUAT CỜ KHÍ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THÓNG VÂN CHUYỂN LÚA TỪ GHE VÀO THIẺT BỊ SẤY TĨNH vỉ NGANG NÀNG SUẤT 40 TÁN/GIÒ

CÁN BỌ HƯỚNG DẤN Nguyễn Văn Khải


SINH VIÊN THựC HIỆN

Nguyễn Phúc Tâm MSSV: 1110468

Ngành: Cơ Khí Chế Biến – Khóa: 37

Tháng 5 năm 2015 h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THO

KHOA CÔNG NGHỆ BO MÓN KỸ THU AT c ó KHÍ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THÓNG VÂN CHUYẾN LÚA TỪ GHE VÀO THIẺT BỊ SẤY TĨNH vỉ NGANG NÀNG SUÁT 40 TÁN/GĨÒ

CÁN Bộ 111 ‘ÓNG DẤN Nguyền Văn Khải


SINH VIÊN TU Ục HIỆN

Nguyền Phúc Tam MSSV: 1 110468

Ngành: Cơ Khí (’hể Biến – Khóa: 37

Tháng 5 nấm 2015

lì———————————————————–_Ã

– TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN THƠ CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ tính toán, thiết ‘kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ NGHỈA VIỆT NAM KHOA CÓNG NGHẸ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bộ MÔN KỲ THUẬT có KHÍ                 — -— ooo —–

PIIIÉU DÉ NGHỊ DÉ TÀI LUÂN VÃN TÓT NGIIIẸP IIK 2, NĂM HỌC: 2014-2015

 • 1. Họ và lên sinh viên: Nguyền Phúc râm MSSV: ì 110468

Ngành: Cơ Khí Chế Biến. Khỏa: 37

 • 2.  rên đe lài: l ính loan, thiết kế hệ tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ thống vận chuyên lúa lừ ghe vào thiết bị sấy lình

VI ngang năng suất 40 tấn giờ.

 • 3.  Thìn gian thực hiện: 12/01 /2015 08/05/2015

 • 4. Cán bộ hướng dần: Nguyền Vãn Khải. GVC. MSCB: 469, BM Kỳ thuật Cơ Khí.

ĐHCT.

 • 5. Địa điếm thực hiện: Khoa Còng Nghệ, trường đại học cằn Thơ.

 • 6.  Muc tiêu cua để tài:

 • – Mục tiêu tòng quát: Tính toán, thiết kế tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ hệ thong vận chuyên lúa từ ghe vào thiết bị sấy tình vi ngang năng suất 40 tấn giờ

 • –  Mục tiêu cụ thê:

+ Giới thiệu sơ lược về hệ thống nhà máy sấy lúa dang dược sứ dụng ơ ĐBSCL.

+ Tham khao số liệu thực tế từ một hệ thống vận chuyển có sần.

+ Tinh toán, thiết kế hệ thống vận chuyên lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vi ngang năng suất 40 tấn giờ.

I Hoãn thành ban vè tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ và thuyết minh.

 • 7.  Giới hạn cúa đê lài: Nghiên cứu lính loan, ihiêl kè hệ ihông vận chuyên lúa.

 • 8.  Các yêu cẩu hồ trợ cho việc thực hiện dề tài: Phòng bơm quạt máy nén – máy

nông nghiệp. Khoa công Nghệ – Dại học cân rhơ.

 • 9.  Kinh phí dụ trù cho việc thực hiện đê lài:…………………………………………………..

Bộ môn                     (‘án hộ hướng dần           Sinh viên

Nguyền Vân Khài

• •• ■>■>. ..n. k to •■■>. X »,• … .. ■>• … ..n. b .I) ••• v n>n •■>. stấ 4 0 444

Nguyền Phúc râm

NHẶN XÉT VÀ ĐẢNH GIÁ CỦA CẤN BỌ HƯỚNG DẦN

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ CHÁM PHÁN BIẸN

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ CHẤM PHẤN BIỆN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Doimatvoithuctai pemachodron ng chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Hiện Tấn Công Ứng Dụng Web Dựa Trên Log Truy Cập Sử Dụng Bộ Phân Lớp Rừng Ngẫu Nhiên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp phân tích các yếu tố về tập đoàn trung nguyên và đưa ra chiến lược giai đoạn 2015 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ
tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển lúa từ ghe vào thiết bị sấy tĩnh vỉ ngang năng suất 40 tấn giờ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart