Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay

Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay

fff

Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay

fff

Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay

fff

Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay

fff

Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay

fff

Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay

fff

MỤC LỤC

MỤC LỤC

[7| Tinh yêu trong tâm lý học, (http://diendankienthuc.net/diendan/tam-ly-hoc-cliuyen- n

ganh/ỉ1183-tinh-yeu-trong-tani-ly-hoc.html)

[8] Cách mạng tình dục và quan niệm lệch lạc về sex, (http://yunie.vn/news/doi-song/tinh-

yeu-gioi-tinh/cach-niang-tinh-duc-va-quan-nieni-lech-lac-ve-sex.35A90CB3.html)

 • I. PHẤN MỜ ĐẦU


 • 1. Lý do chọn để tài

Tinh yêu là Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay một vấn đề quan trọng của cuộc đời con người Thường thường, một tinh câm đẹp đè. tât yếu xuất hiện ở con người, ánh hường mạnh mẽ đen cuộc sống của họ. Đ.ã tử ngàn xưa, tình yêu đirợc COI là một tình cám thiêng liêng, cao đẹp mang lại ý nghĩa lớn lao cho cuộc sống của con người.

Tụy nhiên, trong giai đoạn lịch sử hiện nay. đặc biệt lã trong nên kinh tế thị trường, vấn đề tình Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay yêu trớ nên phức tạp trong xà hội Đà xuất hiên nhiêu biêu hiên lệch lạc trong yêu đương không những làm mat đi sự trong sáng, thiêng liêng, cao đẹp. vốn có của tinh yêu mà còn gây nhiều hậu quá tai hại cho con người, cho xà hôi. và nhát Là cho nhùng bạn trê đang yêu.

Nhiều biêu hiện lệch Lạc ãnh hường nghiêm trọng đen việc học tập sinh hoạt và cuộc song cúa thanh thiêu niên mới lớn. nhất Là trong thanh Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay niên, học sinh. Đó chính Là lý do mà tôi chọn đề tâi: “Tình yêu và mật sổ biêu hiện sai lệch trong tình yêu cùa thanh niên, học sinh hiện nay” cho bài tiêu luận cuối kì học phân tâm lý học giới tính cùa mình.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Khi nghiên cứu đề tâi: “Tình yêu và một số biêu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay” mục đích của tòi nhăm tìm hiêu Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay một cách tòng quan nhất về tinh yêu bên cạnh đó nội dung quan trong mã tôi xem xét những biêu hiện sai lêch trong tinh yêu nhăm chi ra những sai lệch cụ thè đó là gì. biêu hiện ra sao. nguyên nhân nào dần tới những biêu hiện sai lệch đó và có để xuất một số giài pháp nhằm thay đôi nhận thức của các em về tinh yêu. Qua đó tòi hy vọng thanh niên, học sinh có thê tự diều chinh nhùng biêu hiên sai lệch Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay trong tinh yêu cúa minh

 • 3. Phưoug pháp nghiên cứu

Phương pháp mã tòi sử dụng ờ đây là phương pháp nghiên cửu lý thuyết hệ thống trên cơ sớ hệ thống hóa lỷ thuyết cùa các tác già về tâm lý học giới tính nói chung và mang lý thuyết cơ sở của để tài nói riêng là tình yêu. tinh dục và một số lý thuyết tâm lý học dại cương khác hên quan đặc biệt là tâm lý học phát triển, tầm lý học hãnh vi…

II Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay . PHẢN NỘI DUNG

1. Khái niệm về tình yêu trong một số lĩnh vực khoa học và tâm lý học giói tính

 • 1.1. Những quan niệm vã định nghĩa về tinh yêu trong một số lĩnh vực khoa học

Có rất nhiều quan niệm phức tạp về tình yêu. Có người cho tinh yêu là vấn đế làng mạn, úy my. không đứng đan. Có người cho rang, tinh yêu chi là chuyện riêng của tuôi trê. của thanh mèn. Khi con người đă Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay có gia đình hoặc khi lớn tuôi, không còn tinh yêu nữa…

Nhiều thanh niên thường lầm lần giừa tình yêu và tình due, hoặc cho rằng tình yêu tức lả tình dục. tình yêu là không thê hiêu được hoặc là tinh yêu là duyên sô trời định…

Những quan niệm trên dây là những quan niệm chưa đay đủ. chưa đủng đăn về tinh yêu._

Xưa nay. có vô số đinh nghĩa về tình yêu nhưng chưa có một định nghĩa nào Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay được còng nhận là hoàn thiện. Người ta định nghĩa tình yêu là gió. Là mây, Là khói. Là lá. là hoa. Là sông dài. biên rông. Là núi cao vực thẳm, Là mưa cuồng sóng dừ. là đan nô bom rơi. lã X. Là Y. là V v…Do dó. có người nói: “yêu đã khó. tìm được một định nghĩa yêu còn khó hơn”.

Triết hoe có một đinh nghĩa tinh yêu như Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay sau: Nói chung, tình yêu theo nghía khái quát và trim tượng nhất, đó lã quan hệ (thái độ) giừa con người khi người này xem người kia như Là gần gũi thân thiết với bân thân minh và băng cách này hay cách khác đồng nhất vói gnười dó. Cảm thây có nhu câu gân gũi liên kèt. đông nhât húng thú và ước vọng của mình với người kia và cố găng chiếm hữu lay nhau.

Xét ờ lĩnh vực tình yêu sỗ chăng Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay có một định nghĩa nào hoàn thiện. Định nghĩa nâo cũng có thê đúng Đúng theo từng trường hợp cúa từng cá nhân, trong từng không gian. từng thin gian nhài định. Bin lình yêu thi muôn mặt. muôn vè, muôn màu. muôn hướng… Cũng có thè tinh yêu vụt như sao bảng, nhưng cùng có tinh yêu âm thẩm lặng lè dè biến thành sóng ngầm…

Nhìn lũ góc dô giáo due: "lình yêu là môi quan hệ hên nhân cách Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay , là một loại lình câm dạo dire. Tinh cám ấy là tinh cám tự nhiên xuất hiện dồng thời với sự xuất hiện cùa con ngưìũ trên "quá đâl”. Nhà giáo dục người Nga V.Xukhômdiuxki: “ rinh yêu là một sự biếu hiện cùa vãn hoá. cần phai học dê biết yêu… Tinh yêu lã sự biêu hiện cua một nền văn hoá cao câp cùa nhân loại, chi cân xem xcl một con người yêu đương ra sao, la có thê kết luận Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay người ấy là người như thế nào. Con người có thê xây dựng nlìừng nhà mây diện, nhùng loà lâu dài, nhùng thành phô, có thề lạo ra nhùng con tàu vũ trụ nhung nêu họ không học de Kiel yêu một cách nghiêm lúc thì van chi là con ngưìũ man rợ”.

Trong các lài liêu tàm |ỹ hoe: có râl nhiêu định nghía vê linh ycu.

râm lý học dại cương và lâm lý học phái triên nhân mạnh ràng tình yêu là Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay một dậc trưng tàm lý ở lửa tuổi thanh niên. Tâm lý học dại cương tập II do Phạm Minh Hạc chù biên có nói: Tình yêu đôi lứa – một van đề muôn thúa của loài người. Nó là sự phát triên hợp quy luật của tàm lý con người. Muốn lý giãi vấn dề tình yêu phái đặt tình yêu vào trong cuộc sống hiện thực hàng ngày… Tình yêu lứa đôi cần cho con người như không khí. cơm ãn. nước uòng. Phải dạy Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay yêu dương cho thanh niên như các mòn văn. toán… Dạy trong giờ trên lớp và ngoài lớp…”.

Đặc biệt trong tâm lý học giới tính, tâm lý tinh yêu được nghiên cứu theo sư phát triền của xúc căm giới lính, phát triên lừ giai đoạn thiếu niên – nây sinh lình bạn khác giới, luôi thanh niên – tinh yêu đôi lira, tiếp đó Lã hôn nhân, ơ người già…

Tình yêu lã sự thê hiện cao nhất cua tình người. Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay lã sự gần gùi cao nhất, sự hiếu biết cao nhài, là sự Irợ giúp cao nhâl của con người vói nhau. Dó là sự cuốn hút lan nhau, hoà quyện, quyên luyến lần nhau cả VC the xác và lâm hổn. Nói cách khác, linh ycu là một loại tình cam dặc biệt thê hiện sự cuốn hút lần nhau giừa hai giới, cà về mặt tâm hồn lần thè xác, ihúc dầy moi người vượt ra khói cái vó cá nhân cùa minh dê Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay hoà nhập với người minh yêu. khiến cho mồi bẽn dều trơ nên phong phú. tốt dẹp và hoãn thiện hon nhờ bèn kia.

rhco lừ dicn lâm lý học do Vù Dùng chú biên: “ l ình yêu là lình cám mành liệt đàm say vã tương dối bển vừng dược tạo nên do nliừng nhu cầu tân dấu sẳc thãi sinh lý cua chu the”.

róm lại, quan diem về linh yêu trong tầm lý học: rình yêu là một loại tình câm dạc Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay biệt giừa hai người khác giói, thê hiện sự thống nhất, hài hoà. cuốn hút say mê ca về tâm hôn lan xúc câm. Ngày nay, có nhùng tài liệu bàn đen tình ycu trong quan hệ dóng tính luyến tái. nhưng quan diêm trên vần là chù dạo và trở thành chuẩn mực xà hội.

 • 1.2. Tinh yêu trong tâm lý học giói tinh

1.2.1. Khái niệm chung về tình yêu

Tinh yêu hi một phạm trù rộng lớn và Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay vinh hẳng. Tinh yêu hiểu theo nghĩa rộng là: yêu tô quốc, yêu nhân dân. yêu bạn bè. quê hương, cha mẹ.. .có tình yêu thiên nhiên, tinh yêu con người, tinh yêu công việc. …Và tinh yêu nam nữ chi lã một phan của tình yêu con người trong toàn bộ tinh yêu nói chung. VỚI góc độ rộng như vậy thì không thê tài liêu, sách vở nào nói hết được. Giã sir chúng ta có tập hợp được Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay hết những còng trình nghiên cứu. nhùng đâu sách có hên quan cũng không thê đây đù được.

Tinh yêu VỚI nghĩa hẹp được đổng nhất VỚI tinh yêu nam nừ, đó là thứ tình cảm đặc biệt và hấp dần nhất, xưa nay được thê giới bân cãi nhiều nhất. Chi vói tình yêu nam nữ thòi, chủng tôi cũng không có tham vọng trình bày đay đủ các vấn đề của nó mã chi khai thác một so khía cạnh nhăm cung câp cái nhìn có Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay tinh cơ bản nhất vê tinh yêu nam nữ dưới góc đọ tâm lý học.

Vậy thuật ngừ "tinh yêu * xét ở đây mang nghĩa hẹp là tình yêu nam nữ. Song vẫn cần khăng định răng tinh yêu nam nữ và tình yêu nói chung có môi quan hệ biện chứng khàng khít với nhau. Tình yêu nam nữ có bân chất là tinh người, đồng thời tình yêu nam nữ lại là động lực thúc đây và hoàn thiện các dạng tinh yêu khác. Trong Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay cuốn “Luận về tinh yêu" có viết: "Tinh yêu (tinh yêu lửa đòi hay tinh yêu nam nữ) là cánh cửa đê nở mọi cánh cửa. Muôn yêu nhân loại trước hết con người phai biết yêu nhân tình cùa minh, muốn sống chân lý phải biét yêu chân lý, muốn hièu biết thihãy mờ đau yêu nhận thức, muốn Làm thi nhân thi lìày yêu cảm xúc cúa minh…”

 • – Tinh yêu Là dạng tinh câm cao cap và rất phức tạp trong Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay đời sống con người. Tình yêu chịu sự thi phối của đời song tâm li và có sự tham gia của nhiều loại tinh cảm (tinh thương, tinh ban. lòng nhân ái. danh dư. lương tâm…), cua nhiều hiện tượng tâm lí khác như: nhu cầu nguyện vọng, lí tương, ước mơ. tài nâng, đạo đức. cá tinh… cùa các hiên tượng sinh li (tình dục, sức khoẽ…). tình yêu liên quan găn bó mật thiết với đời Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay sống tâm sinh lí con người, liên quan đến đời sống xà hội. kinh tế, vãn hoá… Chính vi thế. tình yêu có khi rat phức tạp. nhiều khi tưởng chừng như không tuân theo quy luật nào.

Tinh yêu phụ thuộc rất nhiều vào phong tục tập quán và trình độ văn hoá xà hội. phụ thuộc vào cá tính cùa mồi người (nhất Là đạo đức phong cách sống, lối sống, lè sống, tính khí và trình độ nhận thức Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay …).

 • – Tinh yêu Lã dạng tinh câm tất yếu nảy sinh ỡ con người. Hầu như ờ con người ai cũng có nhùng thời ki yêu đương nhất đinh Tuỳ từng người, đen một tuổi nào đó. gặp một điều kiện hoàn cành nào đó người ta bẳt đau yêu. Tinh yêu xuất phát từ bân chất xà hội. từ sự phát triển tâm sinh lí cùa con người Nhùng người phát tnên bình thường đều có thê có tình yêu của minh (chi trừ một so ít Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay người đặc biệt trong xã hội: có li lường đặc liệt, muốn tu hành, sinh li đặc biệt, hoặc măc bệnh… mới không yêu). Tình yêu là. dạng tình cám tự nhiên tất yếu và rất cần thiết đôi VỚI con người (con người trương thành) như cơm ăn, nước uống, không khi trong lành…

 • –  Tinh yêu có vai trò rất quan trọng đối với con người. Nó có sức mạnh to lớn. ánh hướng đến toàn bộ nhân cách Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay của con người.

+ Tinh yêu về bân chất, lã một tinh cam Lãnh mạnh, trong sáng, tốt đẹp Là một nhu cầu tất yêu của con người trong cuộc sống xà hội. nó tạo nên những rung căm hạnh phúc, lãm cho cuộc dời cua con người có nghĩa, hoàn thinh và đây đú hơn. Nhờ đó. con người ngây càng phát trién nhân cách theo thiên hưởng tốt đẹp hơn.

+ Tình yêu chân thực và chân chinh ãnh hưởng Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay mạnh mè đến con người, tạo nên sức mạnh, Làm cho con người tự biến đòi. di tói hoàn thiện, nâng cao ý thức trách nhiệm của bàn thân đòi với mọi người, đòi với xã hội. đòi với người mình yêu.

+ Tình yêu giúp cho con người thoa màn những nhu cầu đặc biệt về đời sống tình câm. đời sống giói tinh. Tinh yêu giúp cho con người tạo nên sự cân băng vê đời song tình cảm, cùng như về Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay đời sông tinh due Nó được coi như là một dâu hiệu quan trong thê hiện sự trướng thành thực sự về mặt xã hội. và trãi nghiệm cuộc đời. ơ tuôi trường thành, nếu con người chưa có tình yêu hoặc không có tinh yêu. thường dề có nhũng cam xúc “đơn diệu", "thiêu thôn", “cô đơn" hoặc "tròng văng" trong đời sòng tình câm.

+ Tinh yêu Là một trong những loại tinh câm ảnh hường mạnh nhất đen Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất cúa con người. Nó có thê Lãm cho con người tre đẹp hơn. khoe ãnh hơn. lâm cho cuộc đời của con người trờ nên vui tươi, hạnh phúc, tích cực hoạt động, sáng tạo… Nhưng nó cũng có thê Làm cho con người đau khô. rũ rượi, chán nan và tuyệt vọng, mất hết sức sống, thậm chí muốn tìm đến cái chết đê trốn tránh. Nó có thê làm cho con người Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay thay đòi hoàn toàn về lối sống, nếp sống, và cách nhìn nhận về cuộc đời.

+ Tinh yêu là một yếu tố đặc biệt thúc đây con người tiến tói hòn nhân, là cơ sở. là yêu tò quyêt định hạnh phúc trong hòn nhân.

 • –  Con người chi thực sự hạnh phúc trong tinh yêu khi tinh yêu cua ho là tình yêu chân thực và chân chinh. Việc xây dựng cuộc sổng hạnh phúc của con người phải găn liền với việc xây dưng Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay và nuôi dường tình yêu chân thực, chân chinh đô. Tinh yêu là cơ sờ. Là nên tâng, là yeu tố quyết định hạnh phúc gia đình. Việc xây dựng và giáo dục cho thanh niên về tinh yêu chân thực và chân chính Là việc rắt quan trọng và cần thiết, nhất lã trong tình hình hiện nay.

 • 1.2.2. Những thành phần cơ băn trong tình yêu

Tinh yêu rất phức tạp. bao gồm nhiều thành phẩn tâm lí. sinh li và nhũng thành Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay phân đó quan hệ chặt KhoThuVien. com

hân thiết vói nhau hơn

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập cổ phần thương mại nguyệt trang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá khả năng chịu hạn của ngô (zea mays l ) dưới tác động của melatonin ngoại sinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÀI THUYẾT TRÌNH PHƯƠNG PHÁP bấc THẤM xử lý nền đất yếu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay
Tình yêu và một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart