Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

fff

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

fff

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

fff

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

fff

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

fff

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                BỌ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH S?XWXWCỈ

Tô CHỨC HỆ THÓNG THÔNG TIN KÉ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUÁT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CỒNG NGHỆ THỒNG TIN

Chuyên ngành: Ke toán MA số: 62.34.03.01

LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾ

HANOI, 9/2015

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


BỌ TÀI CHÍNH


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

VŨ BÁ ANH

Tô CHỨC HỆ THÓNG THÔNG TIN KÉ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: Ke toán MA số: 62.34.03.01

LLẬN ÁN Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin TIÉN Sì KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: GS.,TS. Nguyễn Đình Dỗ

HÀ NỘI, 9/2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cúa riêng lôi. các số liệu và kct qua ncu trong luận án là trung thục và chua lừng được ai công bố trong bàl kì công trình nào khác.

NGHIÊN cửu SINH

Vũ Bá Anh

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẢT

CHỨVIÉT TẤT              Ỷ NGHĨA _______

<<<123>>>

BCTC

Tổ chức hệ thống x:.. ..Í4.4..

CNTT

ng nghệ thòng tin

CSDL

Cơ sỡ dừ liệu

DN

Doanh nghiệp

ĐH

Đại học

HTTT

Hệ thong thòng tin

KS

Klião sát

KT

Kế toán

PM

Phần mềm

PMKT

Phăn mềm ke toán

PTTK

Phán tích, thiết kế

SXKD

Sàn xuất kinh doanh

TH

Tin học

TK

Tài khoán Tổ chức

1.S 4.1-Ó.– 4.1.»..- 4:.. lJ

<<<123>>>

DANH MỤC HÌNH VÈ

Sợ đồ

Tên sợ đồ

Trang

1.1

Chu trinh quan lí SXKD cùa DN

22

1.2

Các thành phân của HTTT KT trong DN

32

1.3

Kiến trúc tòng quát một mạng Internet

51

3.1

Chu trinh phát triền HTTT ke toán

121

3.2

Trinh tự kẻ toán máy chưa cái tiền

Tổ chức

3.3

Trinh nr ke toán máy đà cãi tiến

137

3.4

Sơ đồ mã hóa các đối tượng qụản li

148

3.5

Sơ đo tó chức hệ thong phan cúng

160

3.6

Quy trinh tò chức quăn li săn xuất

176

3.7

Quy trinh kế toán tồng hợp

177

3.8

Quy trinh ghi sò vã lập bão cáo

Tổ chức

3.9

Quy trinh họp nhát b«áo cáo tài chính

179

DANH .MỤC BẢNG BIÊU

Bàng .biểu. Tên bàng biểu

Trang


<<<123>>>

2.1

Kết quá KS ttình đò cán bộ KT trong DN

75

2.2

Kết qua KS quy mô và và mô lìiiili kế toán trong DN

77

,     80

2.3

Ket quả KS tinh hĩnh đoi chiếu dừ liệu

Tổ chức hệ

2.4

Kẽt quả KS việc lưu trừ dừ liệu

■’ Ă     82

2.5

Kết quà kháo sát về chứng từ kế toán trong DN

83

2.6

Ket quà KS về hĩnh thức sỏ ke toán

95

2.7

Kết quà KS về in so kế toán

98

2.8

Ket quà KS về báo cáo kế toán

100

2.9

Kết quà KS hệ thống Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công

104

2.10

Kết quà KS về lựa chọn PMKT

107

2.11

Kết quà KS tinh hình sir dụng PMKT

109

2.12

Kết quá KS nguyên nhàn triển khai PMKT

111

3.1

Nội dung cãc chu trinh ke toán trong DN SXKD

181

MỤC LỤC

MỠ ĐÀU                           1

Chương 1: cơ SỠ LÍ LƯẶN ĐÉ TỚ CHỨC HẸ THÕNG THÔNG Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin TIN 20 KÉ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẤN XUÁT KINH DOANH

TRONG ĐIÈƯ KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHÊ THÔNG TIN

11. KHÁI NIỆM. VAI TRÒ CỦA HỆ THÔNG THÔNG TIN KE TOÁN TRONG 20 DOANH NGHIỆP SẢN XƯÁT KINH DOANH

 • 1.1.1.  Khái niệm hệ thong thông tin                                                       20

 • 1.1.2.  Khái niệm thòng tin ke toán trong doanh nghiệp săn xuất kinh doanh                  21

 • 1.1.3.  Khái niệm, vai trò hệ thong thòng tin kế toán trong doanh nghiệp sân xuất kinh 22 doanh

 • 1.2. CẤC THÀNH PHÀN CỦA HỆ Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin THÕNG THÕNG TIN KÉ TOÁN’ TRONG DOANH 25

NGHIỆP SẤN XUẤT KINH DOANH TRONG ĐIÊU KIỆN ÚNG DỤNG CÒNG NGHE

THÒNG TIN

 • 1.2.1.  Luận cử dè xác định can trúc hệ thống thòng tin kế toán trong doanh nghiệp sàn 25 xuất kinh doanh trong điều kiện úng dụng còng nghệ thòng tin

 • 1.2.2. Can trúc hệ thong thõng tin kế toán trong doanh nghiệp săn xuất kinh doanh 31 trong điều kiện ứng dụng còng nghệ thông tin

 • 1.3. NỘI DUNG TÓ CHỬC HỆ THÕNG THÒNG TIN KÉ TOÁN TRONG DOANH 53 NGHIẸP Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin SẤN XUÁT KINH DOANH TRONG ĐIẺƯ KIẸN ÚNG DỤNG CÔNG NGHỆ

THÒNG TIN

 • 1.3.3.

chức thú tục kế toán

 • 1.3.4.  Tồ chức hệ thống phần cứng

 • 1.3.5.                                                                                                 Tồ

chức phần mềm kế toán                                                             57

1 4. KINH NGHIÊM Qưôc TÊ TRONG VIỆC TO CHỨC HÊ THONG THÒNG TIN KÊ 58 TOÁN

DOANH NGHIÊP TRONG ĐIÊU KIÊN KIÊN ỨNG DỤNG CÒNG NGHẸ THÕNG TIN

 • 1.4.1.  Kinh nghiệm thực tiền ở Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh

doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin các nước phát triền                         58

 • 1.4.2.   Bãi học cho Việt Nam về tô chức hệ thong thòng tin ke toán trong doanh nghiệp săn 62 xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng CNTT

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức dạy học theo dự án chủ đề phương trình ở lớp 10
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giảng giải tích hàm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường trung học kinh tế kỹ thuật hòa bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thế giới nghệ thuật thơ lệ thu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart