Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

55.000

Category:

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

!————————————————————————————————————————————————–lị

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN ………………………………..ĩOíoQgRGR……….

TRẢN QUANG HÒA

TÓ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH BÒĨ THƯỜNG, HỎ TRỢ, TÁI ĐỊNH cư SAƯ THU HÒI ĐÁT CƯA CHÍNH QUYÊN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TỈNH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN I.Ỷ KINII l í: VÀ CHÍNH SÁC II

LUẬN VÃN Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

MÃ NGÀNH: 8340410

Người hướng dẫn khoa học:

TS. MAI C ÔNG QUYÊN

HẢNỌI-2018 LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiên về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kêt bảng danh dự cá nhân rang nghiên cửu này là do lôi lự thực hiện và không vi phạm yêu cần về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày thảng năm 201 <3

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh I ác già luận văn

I rân Quang Hóa

LỜI C ẢM ON

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cò trưởng Đại học Kinh tề Quốc dân đà truyền đạt cho tôi kiến thức trong suốt nhùng năm học ớ trường, ròi xin chân thành cám ơn TS. Mai Còng Quyền đà tận tinh hướng dần tòi trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn này.

ròi xin chân thành câm ơn các đông chí I.ành đạo 1,’BNI) huyện Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh Hương Son; Hội đồng bồi thường, hồ trợ. tái định cư chuyên trách huyện và các nội dồng Dổi thường, GPMB kiêm nhiệm của huyện, các Phòng l ài nguycn – Môi trường, rài chính – Kế hoạch. Kinh tế – Ilạ tầng. Vãn phòng Đãng kỳ quyền sư dụng dất; UBNI) các xà, thị trân Iren địa bàn huyện đà lạo điêu kiện cho lôi kháo sát trong thời gian lãm luận vãn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh Tác giá luận văn

Trần Quang Hòa

MỤC LỤC

LỜI CAM 1)0AN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANTI MỤC CẤC CIIỬ MÉT TẤT

DANH .MỤC SO DỎ, BÀNG VÀ HỌE

TÓM TẤT KÉT ỌƯẢ NGHIÊN cửu LUẬN VĂN……………………………………….i

MỜ DẪU………………………………………………………………………………………………….1

CHƯƠNG 1: CO SỜ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THựCTIẺN VÈ TỎ CHÚC I Hực I HI CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HÒ I RỢ, I ÁI DỊNH cư SAU Till HOI DAT CỦA CHÍNH Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh QUYỂN CAP IIUYẸN ………………………………………………………………………………………………………………..6

 • 1.1. Thu hồi đất và chinh sách hồi thường, hồ trự, tái định cư sau thu

hồi đất

 • 1.1.1. ỉ hu hôi đât cho phát Irièn kinh lê xà hội và tác động của nó lên các hộ bị

thu hồi dất

 • 1.2. Tổ chúc thực thi chính sách bồi thường, hỗ trọ-, tái định cư snu thu hồi

đất cùa Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh chính quyển cấp huyện

 • 1.2.1. Khái niệm tò chức thực thi chinh sách bồi thường, hồ trợ, tái định cư sau

thu hôi đâl của chính quyền cap huyện

 • 1.2.3. Quá trinh lồ chức thực thi chính sách bôi thường, ho trợ. tái định cư cùa

chính quyển cấp huyện

 • 1.2.4. Các yếu lố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi chinh sách của chính quyền

huyện

 • 1.3.  Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh Kinh nghiệm cùa một sỗ địa phương trong tô chức thực thi chính sách

BTHTTĐC khi nhà nước thu hồi đất vã bài học cho chính quyền huyện Hương Son

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC trạng tỏ CHỬC THựC THI CHÍNH SÁCH BÕI THƯỜNG, IIÕ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ SAU Till IIÓI ĐẤT CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN HƯƠNG SƠN

 • 2.1. Khái quát về huyện Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh Hương Son, tinh Hà Tĩnh và thực trạng thu hồi đất trên địa bân huyện, giai đoạn 20132017 35

2.1.1 Vị tri dịa lý cua huyện Hương Sơn. tinh Hà Tĩnli

 • 2.2. Các chính sách hồi thường, hỗ trợ, tái định khi sau Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh thu hổi đất được

thực hiện lại huyện Hương Sơn giai đoạn 2013- 2017

 • 2.2.1.  Một sổ chinh sách bổi thường, hồ trợ. tái dịnh cư sau thu hổi dất dược

thực hiện trên địa bân huyện Hương Son giai đoạn 2013 – 2017

 • 2.2.2.  Kết quá thực hiện chinh sách bồi thường, hồ trợ. tãi dịnh cư tại huyện

Hương Sơn giai đoạn 2013 -2017

 • 2.2.3.  Kết qua bồi thướng, hồ trợ vả tái dịnh cư tại một Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh sổ dự án trọng diêm sau

thu hôi đâl cứ huyện Hương s<m

 • 2.3. Thực trạng tổ chức thục thi chính sách bồi thường, hỗ trọ, tái dịnh sau

thu hổi đất cùa chinh quyển huyện Hương Sơn giai đoạn 2013-2017

 • 2.4. Đánh giá tô chức thực thi chinh sách bồi thường, hỗ Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh trự, tái định cư sau

thu hôi đât cùa chinh quyên huyện Hương Sơn, giai đoạn 2013 – 2017

2.4.1

mạnh

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỎ CHỨC Tllực Till CHÍNH SÁCH BÔI THƯỜNG, IIÒ TRỢ, TÁI ĐỊNH cư SAU THU HÒI ĐÁT CÙA CHÍNH QUYÊN HUYỆN HƯƠNG SƠN

 • 3.1. Định hướng hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trọ-,

tái định cư cùa Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh chinh quyền huyện Hương Sơn

 • 3.1.1.  Mục tiêu của tồ chức thực thi chính sách bồi thường, hỏ trợ, lái định cư

của huyện Hương Son đen năm 2021

 • 3.1.2.  Phương hướng hoàn thiện tồ chức thực hiện chinh sách bồi thường, hồ

trơ và tái định cư cùa chính quyên huyện Hương Sơn

 • 3.2. Một số giai pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ

trợ và tái định cư sau thu hổi đất cùa chính quyền Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà

tĩnh huyện Hương Sơn

 • 3.2.1.  Hoàn thiện chuẩn bị tò chức thực thi chinh sách bồi thường, hồ trợ. tái

định cư sau thu hồi dẩt

 • 3.3.2.  Kiền nghị đòi với chính quyên linh Hà l Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh ình

S3

KÉT LUẬN

TÀI LIẸU THAM KHAO

PHỤ LỤC 01: CÂU HOI PHÓNG VẤN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh
Tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau thu hồi đất của chính quyền huyện hương sơn, tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart