Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

55.000

Category:

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

fff

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

fff

VÕ TÁ BÌNH

ro CHỨC Tllực Till CHÍNH SÁC II KHAI TIIÁC À NI ÔI TRÒNG TH UỲ SẢN CÙA (‘HĨNH QUYỀN

Cenotatc* IUJW11I: KIÊM TRAVAOỐI CHIÊU V01 CUYÉ" Đ;VH XEM CÔ CHINH XAC KHONG ?


IIVYẸN LỌC nÀ TỈNH HÀ TĨNH

Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG

.LẶN VÀN I HẠC SÌ KINH DOANH VÀ QUÀN LÝ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐO Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh ThỊhaI Hà

Hà NỘI -201«

Lời CAM DOAN

Tôi dà dọc vã hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kel bang danh dự cá nhãn rang nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu vẽ sự tniug Thực ưong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng nâtìi20ỉ8

TÁC GIẢ

Vo Tã Binh

Lời CẢM ƠN

Lời đấu liên ein xin gtri lời cam ơn sâu sắc lởi lập Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh thế thây, cỏ giáo Tnrờng Đại học Kinh le Quốc dãn. viện dào lạo Sau dại học. dặc biệt là các tliấy. cô giáo trong Khoa Khoa học Quan lý dã Irang bị cho em những kiên thức quan trọng trong thời gian học táp vá hướng dần. giúp đờ tân tinh trong quá trinh em viết luân van. Dac biệt, em xin gũi lời câm ou chân thánh nhát đèn PGS.TS Dồ Thj Hai Ilá người đà trực ĩiêp hướng dấn. giúp đờ em Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh với nhừng chi dấn khoa học quý báu trong suốt quá trinh triền khai, nghiên cứu vã hoàn thành luận vãn thạc sĩ này.

Em củng xin chân thành cam Itn sự giúp dở cua các dồng chí lãnh dạo l.BNI) huyện Lộc Hà và các phòng, ban ngành cua huyện Lộc Hà cùng bạn bè. gia dinh dã tạo mọi diều kiện lol nhẩl cho em trong suốt quá trình hạc lập. nghiên cứu và hoãn thành luận vãn lol nghiệp.

Xin chân Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh thánh căm ơn!

Ilà Nội. ngày lỈKiHỊĩ năm 2018

LỜI C AM DO AN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC Tứ MÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC HĨNH VẼ

DANH MỤC HỘP

TÕM TẢT LUẬN VAN i MỚ DÂU………………………………………………………………………………………………………..U1

CHƯƠNG 1: C ơ Sở LÝ LUẬN VÀ TIIỰC tiến vé Tô c IIƯC TI lực Till CIIÍNH

SÁC II KHAI THÁC VÀ NUÔI TRÒNG TIIƯỶ SẢN CÙA CHÍNH QUYÊN

HUYỆN

 • 1.1.1. NỘI dung cua chính sách khai thác và nuôi trổng thny san………..lOJOUi

  • 1.2.  Tổ chirr thạc thi chinh sách khai thác vá nuôi trồng tliuỹ sân cùa chinh

quyền huyện 111111

 • 1.2.1.  Khái niêm vá muc tiêu tỏ Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh chức thực thi chinh sách khai thác vá nuôi

trống thuỳ sân cùa chinh quyển huyên……………………………………………………11LLU

 • 1.2.2.  Quá trinh tô chức thưc thi chinh sách khai thác vả nuôi ưỏng thuỷ sán

cùa chinh quyền huyên…………………………………………………………………………121212

 • 1.2.5. Các yen lổ anh luntng den lồ chức thục thi chinh sách khai thác vã nuôi trồng lltuy san cua chinh quyền huyện…………………………………………………..194-919

 • 1.3.  Kinh nghiệm cùa một sổ dội phirong trong lỗ chức thục (hi chinh sách khai

thác sá nuôi trồng lliuỳ sàn Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vá bãi học cho Chĩnh quyền huyện l.ộc Hã      1

 • 1.3.1.  Kinh nghiệm cùa một số huyên nong tõ chức thục thi chinh sách khai

thác vá nuôi tròng thuỹ sân…………………………………………………………………..212121

 • 1.3.2.  Dái học lánh nghiêm cho chinh quyền huyên Lộc Ilá………………… 232323

CHƯƠNG 2: PHẢN TÍCH TIIựC TRẠNG TO CHỨC THỰC Tin CIHNII SÁC H KHAI THÁC VẢ NTÕI TRỎNG THƯY SẢN CƯA CHÍNH QƯYÉN HƯYẸN LỌC IIẢ GIAI ĐOẠN 2012-2016…………………………………………………………….. 25252?

 • 2.1. Đạc diem tự nhiên, kinh tế xã Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh hội cùa huyện l.ộc Há có ành hirững tói

phát triền Ihiiỹ sàn trên địa hán Huy ện………………………………………………….. 252525

 • 2.1.1.   Diều kiên tv nhiên…………………………………………………………………..252525

 • 2.1.2.   Kinh tế xà hội…………………………………………………………………………262626

  • 2.2. Thực n ạng khai thác, nuôi n óng thúy san vã các chinh sách hồ n ợ khai

thác vã nuôi n ồng thúy sán nen địa bân huyện Lộc Ilá………………………………272727

 • 2.2.1.  Thực trạng khai thác và nuôi nồng thúy san tiên địa bàn huyên Lộc Hả giai

đoạn 2012 – 2016 Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh …………………………………………………. 272727

 • 2.2.2.   Cốc chính sách hồ hự kliai (hác và nuôi trổng (huy sán (rén địa bân huyện

Lộc Hã……………………………………………………………………………………………….. 303030

 • 2.2.3.   Thực (rạng (ồ chức thực thi chinh sách khai thác và nuôi (rong thuy san

của chinh quyền huyện Lộc Ilà giai đoan 2012 2016………………………………323232

 • 2.4. Đánh giá lỗ chirr Ihựr thi chinh sách khai (hác vá nuôi trổng tliuỳ sân cùa chinh

quyên huyện Lộc Ilã giai đoạn 2012 – 2016………………………………………………484X48

 • 2.4.1. Dánh giá kết quã thực Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh hiên chinh sách………………. 484848

2.4.2 Đánh giá diểui mạnli trong lồ chức (hực (hi chính sách………………….184X48

 • 2.4.3.   Đánh giá diềni yếu tnnig (hực (hi chính sách……………………………1X4X49

 • 2.4.4.  Nguyên nhàn cua nhũng diễm yểu……………………………………………. 191-950

CHI ‘ONG 3: PHI ONG Hl ÓNG VÃ GI ẢI PHÁP HOÃN 1 HIỆN lò CHIĨC IHỊ‘C T HI CHINH SÁCH KHAI I HÁC VÀ NUÔI I RÒNG 1HI V SẤN I RÊN ĐỊA BÂN HUYỆN I.ộc HÁ «ÉN Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh NAM 2025 515454

 • 3.1.  Mục tiêu, phương hướng hoãn thlẹn tõ chức thực thl chinh sãch khaỉ

thác và nuõl trồng thuy sán nen địa bân Huyện…………………………………………515151

 • 3.1.1. Mục liàiphál triền limy san cua huyện l.ộc Hà đèn nãm 2025…….5151 SI

.3.1.2. Quan diếm hoãn lliíệii lồ chức lliực (hi chính khai thác và nuôi hồng Ihuy san cua chinh quyền huyện l.ộc Hà……………………………………………………….. 525252

 • 3.2.   MỘI số giải pháp hoãn thiện lỗ cTiirc thực Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh thi chinh sách khai thác vá

nuôi trồng Ihuỳ sân cùa chinh quycn huyện l.ộc Há den nam 2025…………….525252

 • 3.2.1.   Giãi pháp ương giai doau chuãn bi triẻn khai chinh sách……………525252

 • 3.2.2.   Giãi pháp ương giai doan chi đao niên khai chinh sách……………..555555

 • 3.2.3.   Giãi pháp nong giai doan kiêm soát su thực hiên chinh sách……..585858

  • 3.3. Kiền nghi, đẻ xuảt…………………………………………………………………………606060

KET LUẬN……………………………………………………………………………………………….626262

DANH MỤC TÃI l.lị.u THAM KHẢO……………………………………………………….. 636363

PHỤ Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh l.ục CÂU HÔI  666666

<<<123>>>

TT

CHƯVIET TÁT

NỌIDUNC

1

IIĐND

Hỏi đồng nhan dãn

2

H1X

Hợp tác xã

3

HƯV

Huyên iiy viên

4

KTQD

Kinh Tẽ quõc dán

5

IHI

TÔ hợp lác

6

UB MTTQ Tô chức thực thi -h.vh n^h kuatfa.A-s;

Uy ban NÍ3t n ân Tô quõc

7

UBND

Uy ban nhãn dãn

X

t;v BTV

Ly viên Ban rhin’fti" vụ

DANH MỤC ri ■ VIẾT |rẤT|


CmbiiimiIkI IHHDT2J: Síp >»p n Hu II ứ tư 4b<


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart