Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

53.000

Category:

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

fff

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

fff

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

fff

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

fff

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

fff

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

——- . ——

LIEU ANH MINH

TỒ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÈN THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH LẠNG SƠN

LUẬN VÃN THẠC si QUẢN LÝ KINH TẾ

HÀ NÒI – 2018

Bl———————— 4B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN ——————-|20Ị xSxS———–

LIEU ANH MINH

TỒ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẼN THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI CỦA CHÍNH QUYỀN TÌNH LẠNG SƠN

CHUYÊN NGÀNH : QUÁN LÝ CÔNG

MÃ SỎ: Cl Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn 1251067

__Ạ____V ______ t     M      9      f           ft

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TE

Người hưởng dẫn khoa học:

PGS. TS DÓ TTĨỊ ĨĨẤĨ ĨĨÀ

HÀ NỘI-2018

Si

LỜI CAM DOAN

Bân luận vãn thạc sỳ: “Tồ chức thực thi chinh sách phát triên thương mại biên giói cua chính quyền tinh Lạng Sơn” dược tôi thực hiện dưới sự hướng dần của PGS. TS. 1) Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn 0 Thị Hãi Hà là đê tài nghiên cứu riêng cùa riêng bân thân tòi. l ôi dà nghiên vã tim hiên về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi xin cam kêt nghiên cứu này do lôi lự thực hiện và không vi phạm ycu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Xác nhận của giáo viên hiróng dẫn khoa học

IIọc viên


Lieu Anh Minh

LỜI C ẤM ON

Sau khi thực hiện xong hàn luận văn thạc Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn sỳ này, tôi xin được gừi lời câm ơn trân thành tới PGS. TS. Đồ Thị Hái Hà. người đã tận tinh hướng dần. giúp dờ vả động viên cùng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trinh nghiên cứu học tập cùng như thực hiện bán luận vãn này.

Tôi xin trần trọng cám om các thầy, cồ giáo của trường Dại học Kinh tế quốc dân dà truyền dạy. trang bị cho tòi nhừng kiến thức quý báu dê Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn giúp tòi cỏ thê hoãn thành hán luận văn này. Tôi cùng xin được gửi lời câm om đen quý thầy cồ cùa Viện Đào tạo sau Đại học – Tnrởng Đại học Kinh tế Quốc dàn dà hướng dần và hồ trọ tòi trong thời gian học lập. nghiên cứu lại Trường.

Tòi xin gưi lời câm ơn chân thành dến quý dồng nghiệp dang còng tại Sơ (‘ông Thương tinh Lạng Son (cơ quan nơi lôi đang cồng lác), các cơ quan ban ngành cùa tinh Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn . UBNI) các huyện biên giới (Trảng Định, Vãn Lãng, Cao Lộc. Lộc Binh. Dinh Lập) đà giúp đờ lòi trong quá trình thực hiện luận vãn này.

Cuối cùng, tôi xin gứi lời cám ơn dến gia dinh, bạn bẽ vã người thân dà luôn giúp đờ và động viền lôi Irong suốt thời gian qua.

Xin tràn trọng câm ơn!

iii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng

sơn LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC SO DÔ

TÓM TẤT LUẬN VÃN

PHẤN MỞ DẢU

 • 5.2.  Phirong pháp thu thập số liệu6 Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

5.3. Phương pháp phân tích

CHƯƠNG 1

CO SÔ LÝ Ll ẬN VÀ KINH NGHIỆM Till C T1ÉN VẺ

TỠ CHỨC THỰC THĨ CHĨNH SÁCH PHÁT TRĨẼN THƯƠNG MẠT BIÊN GTỚT CÙA CHÍNH QUYÊN CÁP TÌNH

 • 1.1. (‘hình sách phát triển TMBG

chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn 9 Ị. ì. Ị. Khái niệm và mục tiêu cùa chinh sách phát triền TMH(i

 • 1.2. Tổ chức thực thi chính sách phát triển TMBG của chinh quyền cấp tình .15

 • 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu tổ chức thực thi chính sách phát triển TMBG cùa chính

quyền cấp Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn lính

 • 1.2.2.  Quá trinh tổ chức thực thi chính sách phát triển TMĐG cũa chinh quyền cẩp tinh 17

 • 1.2.3.  Các yếu tố ảnh hường tói tổ chức thực thi chính sách phát triển TMBG cùa chính

quyền tình

 • 1.3.   Kinh nghiệm tô chức thực thi chinh sách phát triền TMBG của một số địa

phương và bài học cho chính quyên tinh Lạng Sơn

 • 1.3.1. Kinh nghiệm tổ chức thực thi chính sách phát triển TMBG của một số địa phương27

 • 1.3.2.  Bài học cho chính Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính

quyền tỉnh lạng sơn quyền tinh Lạng Sơn

CHƯƠNG 2………..  ‘……….7

PHÂN TÍCH THựC TRẠNG TÒ CHỨC THựC THI

C HÍNH SÁC H PHẤT TRIF.N THƯƠNG MẠI BIÊN GIỜI CỪACHÍNH ỌƯYẼN TÌNH LẠNG SƠN

 • 2.1.  Dặc điểm tự nhiên, kinh tế – xà hội tinh Lạng Sơn có ành hường đến tô chức thực thi chính sách phát tricn TMBG của Chính quyền tinh Lạng Son ..30

 • 2.1.1 ………………………………………………………………………………………………………. Vị

dịa lý. diều kiện tự nhiên Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

 • 2.2.   Thực trạng chính sách phát triển TMBG trên dịa bàn tinh Lạng Son giai

doạn 2014-2017

 • 2.2.1.  Mục lieu của chinh sách.

 • 2.3. Thực trạng tổ chức thục thi chính sách phát triền TMBG của chính quyền tinh Lạng Sơn 39

 • 2.3.2.  Chí đạo thực hiện chính sách phát Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên

giới của chính quyền tỉnh lạng sơn triển TMBG

 • 2.4.1 ………………………………………………………………………………………………………. I

giá theo mục lieu chính sách

CHƯƠNG 3

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GĨÁĨ PHẤP HOÀN THĨẸN TỞ CHƯC THựC THựC THI CHÍNH SÁCH PHẤT TR1ÉN THƯƠNG MẠI BIÊN GIỜI CÙA CHÍNH QUYÊN TÌNH LẠNG SƠN 73 Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn

 • 3.1.  Mục tiêu và phưong hướng hoàn thiện tố chức thực thi chính sách phát triền

TMBG của chính quyền tinh Lạng Son den năm 2025……………………………………………73

 • 3.1.1.  Mục tiêu phát triền TMIKỈ cùa tinh LạttỊỊỈitm đen năm 2025………………………. 73

 • 3.1.2.  Phương hướng hoàn thiện tò chức thực thi chính sách phát triển TMBG cũa chinh

quyền lình Lạng Sơn đến năm 2025

 • 3.2. Giài pháp hoàn thiện tồ chức thực thi chính sách phát triền TMBG cùa

Chính quyền tỉnh Lạng Sơn đến năm Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn 2025

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn
Tổ chức thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh lạng sơn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart