Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất

Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất

fff

Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất

fff

Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất

fff

Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất

fff

Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất

fff

Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất

fff

TTT»Io < . I TIZA/? r- < NJ NHẬN XET CỦA QUY TH AY, co

is.GũrÉr


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

NIÊN KHÓA: 2007 – 2011

ĐÊ TẤI

TÓ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỎ CHỨC PHÁT TRIỀN QUỸ ĐẤT

Giâng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Phan Trung Hiền


Sinh viện thirc hiện

Trần Vang Phủ

MSSV: 5075058

MS Lớp: LK0764A1

CấnỊ.Thơ, _tháng_4/2011

LỜI CÀM ƠN

Đê hoàn thành đề tài nghiên cứu nãy, người viết xin gửi đến Cha Mẹ, người thân, bạn bỏ và các Thây, Cô Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ lông biết ơn Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất sâu sắc về sự giúp đờ, động viên cà về vật chất lẫn tinh thần trong suốt quá trinh người viết thực hiện đề tài này. Kế đến, tác già xin gưi lời cam ơn đến các anh. chị cán bộ. viên chức thuộc Tiling tâm phát triển quỳ đất thành phố Cần Thơ và Tỏ chức phát triển quỳ đất huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Các anh, chị đà tận tinh giúp đờ, chi dần tác giã về nguồn tài liệu và các Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất kiến thức thực tiễn quý báu. Đặc biệt, người viết xin gửi lời biết ơn chân thành đến Tiến à Phan Tiling Hiển. Thày là ngưòti đà khơi dậy lòng đam mê cua người viết về lĩnh vực bổi thường và giai phóng mặt bang, không chi dừng lại ớ đó, ừong suốt quá trinh thực hiện dê tài, Thây luôn tận tinh, tận tâm hướng dẫn, chi bão những kiên thức, những dinh hướng nghiên cứu quý báu giúp người viết hoàn thành đề tài Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất nghiên cứu này.

Xi n cam ơn và chúc tất cá mọi người sức khoe — thành công — hạnh phúc!

Sinh viên thụrc hiện

Trần Vang Phú

1 http: íợnmitVttaỉiiỊiỵiciLcoin ihwtlircad.plui.’tMnpami IkHiirbGt. (truy CÍP10-4 2011).

: Trịch phát biấi cùa Tỏng bi tbu Nóng Đức Mạnh tạt lễ hỷ niệm động 1-5 vã cháo mừng thành cóng Đai     chiền tháng 30-4, Ngây quểc tể ìaữ lơn thùx cùa Đáng

hột đạt biều toàn quữc http; Victbao.vn Xa hoi’ let Nam tro tb? Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát                                        ngày 28-4-2006).

triển quỹ đất nb nuoc tong n&hlcp nam ZVZtf WMKPVJg? .                                         [truy               cịp                04

LỜI Mơ ĐÀU

ìs.dAs

  • 1. Lý do chọn đê tài

Trong lịch sử phát triền của mọi quốc gia việc giãi phóng mặt bang dê xây dụng các cõng trình phục vụ lợi ích quôc gia. lọi ích công cộng lã việc làm không die trành khới. Nhịp đọ phát triẽn cáng lớn thi nhu câu giai phóng mặt bang càng cao vã ưư lliànỉi thách thức lon đói VỚI sự thánh cõng khong chi Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất trong linh vục kinh tê mà câ trong linh vực chính trị. xã hội trên phạm vi quòc gia. vàn dè giãi phóng mặt băng trờ thành diêu kiện tiên quyẻt cùa sụ phát trièn. nó dòi hoi phai có sự quan lâm đúng mức vã giai quyết triệt đõ.’

Không nám ngoái quy luật trên, Việt Nam VỚI đặc thú lá một nước đang phát triền, trong diên kiện hiện nay chúng ta dang tiên hành công cuộc còng nghiệp hoá. hiện dại hoá dàĩ Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất nước, với mục tiên dèn năm 2020 co bân trớ thành nước cõng nghiệp . Vi the. nhu cấu về xây dựng các cõng trinh phục vụ mục đích an ninh quõc phông, lọi ích quõc gia. lọi ích công cộng ngày câng gia tăng.. Dỏ dạt dược mục tiêu trên, thi vàn dè giãi phóng mặt băng dè Lạo quỹ dât phục vụ các dự án dầu nr là một bài toán khó dã và dang dặt ra cho các cơ quan chức nâng. Đe giãi được Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất bãi toán về giãi phóng mặt bàng, tạo quỳ đất sạch thu hút đấu tư. các cơ quan chức nãns đà ban hành nlỉiều vãn băn điểu chinh vê vân đẽ này. Các vân bán có thè kè dên như: Nghị đinh sò 90-CP ngày 17 tháng 8 nãni 1994 của Chính phủ ban hanh quy định về việc đền bủ thiệt hại khi Nhã nước thu hồi đât sir đung vào mục đích qưỏc phòng, an ninh. lợi ích quốc gia. lợi ích cóng cộng Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất (sau đây viết tắt là Nghị đinh 90 1994 ND-CP). Nghị định số 22T998NĐ- CP ngày 22 tháng 4 năm 1998 cùa Chinh phu vè việc đèn bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lọi ích quốc gia. lợi ích cóng cộng (sau đây vièt tát lã Nghị định 22/1998 NĐ-CP). Nghị định sô 197 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 cùa Chính phụ vẹ bồi Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất thường, hỗ tiự vã tái ctịiiỉi ctr klu Nhá nước thu hồi đắt (sau đây viết tat là Nghị định 197/2004 NĐ-CP)… và gần dây nhát là Nghị dinh số 69.2009 nĐ-CP ngây 13

tháng 8 n<Ịm 2009 cùa Chính phu quy định bổ sung về quy hoạch sir dụng đất. giã đất. thu hồi đất. bồi thuờng. 110 trợ và tái dinh CU (sau đày viết tắt là Nghị dull) 69/2009 NĐ Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất -CP). Nhìn chung, các vãn băn đuợc ban hành trong linh vục giãi phóng mật bang, bồi thuởng. hố trợ. tái định cu ngày càng phủ hợp hơn VỚI thực tiên và sự càn băng lợi ích giữa Nhà nước. chu đâu tư và người dân cùng được quan tàm điêu chinh nhiều hơn.

Tuy nhiên, các quy đinh, chinh sách cho dù có phù họp. tiến bộ đến đâu. nhưng cơ quan thực thi. áp dụng những quy định, Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất chinh sách dó vào thực tè dược tò chức và hoạt dộng không phù hợp thi các quy định, chinh sách dó cùng khó có thẻ phát huy được hiệu quà như mong muon. Chinh vi vậy. song song với việc hoãn thiện các chính sách vê giãi phóng mặt bảng, bỏi thường, hò trợ. tái định cư thi các quy định vê tò chức và hoạt dộng của cơ quan thực thi còng việc trên cùng phái dươc quy định một cách phù hợp nhất với nhiêm vụ Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất dược giao, có như vậy. các chinh sách, quy định tiên bộ. hợp lý mới phát huy được het tác dụng điêu chinh của chúng.

Hiện nay. Tó chức phát triền quỳ đât Là cơ quan giữ vai trò chính yếu trong việc áp dung các quỵ dinh. chinh sách trong lùìỉì vực bồi thường vã giai phóng mặt bang trên thực tè, đẻ tạo quỳ đắt sạch chủ động phục vụ các dự án đâu tư. Mặc dủ được thành lập và hoạt động Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất tữ năm 2004. cân cứ vào Thõng tư hên tịch 38 2004 TtLT-BTNMT-bNv ngày 31 tháng 12 năm 2004 cùa Bộ Tài nguỵèn và Mòi trường – Bộ Nội vụ ve việc hướng dan về chức năng, nhiệm vụ. quyên hạn vã cơ cấu tồ chức của Văn phòng đăng ký quyen sir dụng đắt vã Tỏ chức phát triền quỳ đầt (sau đày gọi tát là TTLT số 38 2004 TTLT-BTNMT- BNV). nhưng do các quy định tại Thòng tư liên tịch Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất nãy về tồ chức và hoạt dộng của Tó chức phát triền quỳ đắt còn chưa được cụ thê. chi tiết dấn đen cơ quan nãy gập nhiều khó khăn trong tỏ chức vã hoạt động. Nhận thây được vai trò quan trong cùa Tò chức pliát triên quỳ đàt trong việc thực hiện nhiệm vụ bôi thường và giải phóng mặt băng, cùng như tầm quan trọng cùa còng tác khai thác và phát triên quỳ đắt. đong thời, nhận thây nhùng diêm chưa phù hợp tại TTLT so Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất 38/2004 TTLT-BTNMT-BNV. Vi vậy. ngày 08 tháng 01 năm 2010. hên bộ Tài nguyên và Mòi trường. Bộ Nội vu và Bõ Tài chinh dà ban hành Thông tư liên tịch số 01 2010TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dan chức năng, nhiệm vụ. quyên hạn. cơ can tò chức và cơ che tâi chinh của To chức phát triền quỹ đảt (sau đây gọi tắt là TTLT sổ 01/2010 TTLT-BTNMT-BNV-BTC Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất ).

Tuy nhiên, các quy định về tồ chức và hoạt dộng cùa Tồ chức phát triền quỳ đất trong TTLT số 012010TTLT-BTNMT-BNV-BTC. thể hiện nhiều điềm chưa phù hợp gày khó khăn cho cơ quan này trong quá trinh thực hiện nhiệm vụ. Chổng hạn như. quy đinh về địa vị pháp lý của To chức phát triền quỳ đất. quy đinh vẽ chức nãng, nhiệm vụ chưa được rò làng, cụ thẻ… lã một trong những nguyên Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất nhãn lãm hạn chê hiệu quà hoạt động cùa đơn vị nãy. Tử tinh hình đó vã được sự gợi ý. hướng dân cùa Thây Phan Tiling Hiên cùng với niém dam mẽ cùa bàn thân đôi với lình vực giãi phóng mặt băng, bòi thường, hô trợ. tái dinh cư nén người viết chọn đề tài “Tỏ chức vã hoạt động cua Tô chức phát triên quỹ đất” đê làm đề tái nglìién cứu cùa mình.

  • 2. Muc tiêu nghiên cứu

Kin tiến hành nghiên Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất cứu để tài nãy. tác giã VỚI mục tiêu thõng qua quá trinh thực hiện đẻ tài sè tim hiểu. phân tích cãc quy dinh của pháp luật về tò chức và hoạt đòng cùa Tò chức phát triển quỳ đất được thâu đáo. cặn kê. Qua đó. đánh giá nhũng diêm hợp lý cũng như chưa họp lý trong các quy định cùa pháp luật có hên quan và trong phạm vi khả năng của băn thân, người Viet đưa ra những đê xuất, kiên giãi nham Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất khắc phục những điểm còn hạn che của pháp luật, góp phan hoàn thiên pháp luật vê tô chức và hoạt động cùa Tò chức phát n iên quỳ đât nói riêng, pháp luật về giãi phông mặt bàng, bồi thường, hỗ trợ, tái định ctr nói chung.

  • 3. Phạm vi nghiên cứu

Đò tài chi tập tiling phàn tích những đièm hợp lý và chưa hợp lý trong các quy dinh tại TTLT sò 01 2010TTLT-BTNMT-BNV-BTC. Đông thời, có Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất sự phân tích các quy đinh của pháp luật cỏ hên quan và nhùng yen to anil hưởng trực tiẻp đen tỏ chức và hoạt động của Tỏ chức phát triền quỳ đât. trên cả hai phương diên lý luận vã thực tiên.

  • 4. Phương pháp nghiền cứu

Đê đạt được mục tiêu nghiên cứu. nên nen tăng cơ sờ lý luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lẽnin vã Tư tưởng Chủ tịch Hô Chi Minh, người viết vận dụng kèt hợp các phương pháp so Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất sánh, dõi chiêu, tông hợp. pliân tích… và dặc biệt là phương pháp phàn tích luật vièt dè tiên hành đánh giá. phân tích, binh luận những quy định của pháp luật trong tô chức vã hoạt động của Tó chức phát triển quỳ dầt. cùng như trong lình vực giãi phóng mặt bồng, bôi thường, hỗ trợ. tái định cư.

  • 5. Kết cấu cua đề tài

Ngoài LỜI căm ơn. LỜI nói đau. Kết luận. Danh mục tãi liệu Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất tham khao vã Phụ lục. đề tài được chia thành 03 chương và trinh bày theo trinh tự tir cơ sờ lý luận đến các quy định cùa pháp luật có liên quan và sau cùng Là thực tiễn và hướng hoãn thiện. Cụ thê:

  • –  Chương 1: Khái quát chung về giãi phóng mặt bảng, hổi thường, hỗ trơ. tái đình cư

Chương này giới thiệu về các cơ sớ lý luận chung nhạt. từ các khái niệni cơ bân đến quá trinh phát triển Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất cùa chế đinh giai phóng mặt băng, bồi thường, hỗ trơ, tái định cư. Sau đó. là hệ thong cãc cơ quan chi đạo vã thực hiện nhiệm vụ bồi thưởng, hồ trợ. tái định cư hiện nay. Đòng thời, phân tích vai trò. cũng như sự cân tlũềt phai thành lập Tò chức phát trièn quỳ đất. Sau cùng, trẽn cơ sờ các quy định có hèn quan và kiến thức thực tiễn, người viết tóm lượt trinh n,r Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất tiền hành thu 1101 đất. bói thường, hồ trợ. tái định cư. Qua đó. làm nen tâng lý luận đé thực hiện chương 2.

  • –  Chương 2: Quy định cùa pháp luật về tổ chức và hoạt động cùa

Tô chức phát triên quỳ đất

Trọng tàm của chương nãy là phân tích các quy đinh của pháp luật có hên quan đèn tỏ chức vã hoạt động của Tỏ chức phát trièn quỳ đàt. Song song đó. có sự phân tích, đánh Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất giá nhùng điêm hợp lý và chưa hợp lý của các quy định có liên quan được thè hiện trong các mục vè địa vị pháp lý. cơ cấu tò chúc. tiiuh tư thành lập. nhiệm vụ quyên hạn. cơ che tài chinh… Tứ đó. lãm cơ sở đê chương 3 so sánh, đổi chiếu giừa lý luận và thực tiền đe tim ra hướng hoàn thiện cho van đề nghiên cứu.

  • –  Chương 3: Thực tiền tô chức và hoạt động cùa Tô chức phát Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất triên quỳ đất và hướng hoàn thiện

Chương này tập tiling phân tích thực tiền tỏ chức và hoạt động cùa Tnuig tàm pliát triển quỳ đất thậnh phố cằn Thơ và Tổ chức phát triển quỳ đất huyên Phong Điền thành phố cằn Thơ. Sau đó. hệ thống lại những rhuàn lợi và khó khàn trong tó chức và hoạt động của Tó chức phát triền quỳ đắt ở hai kliia cạnh pháp lý vã thực tiền. Sau cùng, đưa ra một sổ đe xuất nhâm góp phan hoàn Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất thiện cậc quy định có liên quan đèn tô chức và hoạt đòng của Tô chức phát tiièn quỳ đất nót riêng, trong toll vực bồi thường và giái phóng mặt bồng, khai thác và phát triển quỳ đất nói chung.

Do thời gian nghiên cửu có hạn vã có phân hạn chê vê kiến thức chuyên môn vã thực tiên, nên trong quá trinh nghiên cựu đẻ tài sè không tránh khôi những thiếu sót. lất mong nhận được nhừng ý kiến nhận xét. đóng góp tận Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất tình, quý báu từ quý Thay. Có vã cãc bạn đê người Viet củng co. bó siuig thêm kiến thức và điều chinh đề tài nghiên cứu được hoãn chinh hơn.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths kt những giải pháp chủ yếu sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong các công trình giao thông việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Đo Các Đặc Trưng Quang Dẫn Vùng Hồng Ngoại Ở Nhiệt Độ Phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cải thiện môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất
Tổ chức và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart