Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

fff

Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

fff

Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

fff

Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

fff

Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

fff

Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

fff

NHẶN XẺT CỦA HỌI ĐÒNG BẢO VỆ LUẬN VÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA LUẬT


LUÂN VĂN CỬ NHÂN LUÂT

KHÓA 31 (2005 – 2009)

TÕ CHỨC VÀ HOẠT DỌNG CỦA VIỆN KIẾM SẤT NHÂN DÂN HUYỆN BA TRI, TỈNH BÉN TRE

Giảo viên huởnỊỊ dần:

DINH THANH PHƯƠNG


Bộ môn: Luật Hành chính


Sinh viên thưc hiên:

CAO THỊ THÙY NHƯ

MSSV: 5054864


Lớp: Luật Thương mại

Khóa: 31

Cần Thơ, thảng 4/2009

MỤC LỤC

LỜI NÓIĐẦƯ .

CHƯƠNG 1: TÓ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIÉM SÁT NHÀN

DÂN CÁP HUYỆN

 • 1.1 Khái quát chung về Viện kiêin sát nhân dãn.

 • 1.1.1 Sơ lược về lích Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre sù hình thành và phát triển cùa Viện kiểm sát nhân dân

qua các băn Hiền pháp

 • 1.1.1.1                                 Giai đoạn từ năm 1945 đen năm 1959 4

 • 1.1.1.2                                 Giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1980 6

 • 1.1.1.3                                 Giai đoạn tử năm 1980 đến năm 1992 6

 • 1.1.2 Vị trí pháp lý và vai trò cùa Viện kiêm sát nhân dàn trong bộ máy

 • 1.2.2.1 Thực hãnh quyên còng tỏ vã kicm sát điêu tia các vụ im lánh Tổ chức và h^ạt

động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre sự

 • 1.2.2.3  Kiếm sát việc giãi quyết các vụ án dân sụ, hôn nhàn gia dinh, hành

cliinli. kinh té. lao động và nhừng việc khác theo quy định của pháp luật

 • 1.2.2.5  Kiếm sát việc giam giừ, tạm giam, quan lý và giáo dục người cầp hành

hĩnh phạt nì.

CHƯƠNG 2: Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre TÓ C11ƯC VÀ HOẠI DỘNG CỦA VIỆN KIÊM SÃI NHÀN

DÀN HĨ7YẸN BA TRĨ. TĨNH BẼN TRF

 • 2.1 Sll’lược VC lịch sir hình thánh Vã phát tiiẽii cua Yiện kiêm sát nliãn dãn

huyện Ba Tri, tình Bên Tre

2 Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre .44.2 Trong

lĩnh vực dân sự

CHƯƠNG 3: KÉT QƯẲ HOẠT ĐỌNG CỦA VIỆN KIÊM SÁT NHÂN

DẤN Hl YẸN BA TRI, TINH BÉN TRE TRONG NĂM 2008 – THÀNH

Tựu – HẠN CHÉ VÀ KIÊN’ NGHỊ HƯỚNG HOÀN’ THIỆN

 • 3.1 Kết quà hoạt động cùa Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre Viện kiêm sát nhân dân huyện Ba Tri, tinh

Ben Tre trong nãni 2008

3.2.2.3 về khiếu tố

3.3 Những thành tựu đạt được cùa Viện kiếm sát nhàn dãn huyện Ba Tri.

tinh Ben Tre trong thòi gian qua

 • 3.3.2  ………………………………………………………………………………………………………… vẻ vân

đề thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre

 • 3.3.3   ………………………………………………………………………………………………………… vẻ vân

dề đào tạo kỳ năng cho cán bộ – kiếm sãt viên

3 3 5 về vấn đề chi tiêu tài chính nôi IxS

LỜI NÓI ĐÀU

1. Sự cần thiết của đề tài

Trong hệ tlìốiìg các cơ quan tư pháp nước ta. Viên kiểm sát nhân dãn Là cơ quan tư pháp có chức năng thực hành quyền công tố đồng thời kiểm sát hoạt Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre dộng tir pháp cùa các cơ quan tir pháp khác. Đây lã chức năng liêng biệt cùa Viện kiêm sát nhân dân và chức nâng này được quy định trong Hiến pháp năm 1992 sửa đòi bo siuig cùa nước Cộng hòa xà hội chủ nghía Việt Nam cũng như Luật tố chức Viện kiểm sát nhân dãn năm 2002.

Hệ thong Viện kiêm sát nhản dán được tó chức theo nguyên tắc tập tning lãnh đạo thống nhất trong ngành, độc lập không lệ thuộc vào bất kỳ’ một cơ Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre quan nào ờ địa phương và dược phân thành ba cấp: trưng ương, tinh và huyện. Theo dó. nhiệm vụ và quyền hạn của ba cap kiêm sát được quy đinh cụ thề. Viện kiểm sát nhân dãn toi cao có nhiệm vụ kiêm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan tư pháp ở trưng ương và cãc địa phương vã thực hãnh quyên còng to nhà nước; Viện kiểm sãt nhân dân cap tịnh có nhiêm vụ kiếm sát việc mân theo pháp luật cùa Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre các cơ quan tư pháp ớ cắp minh và thực hành quyền công tổ ớ cấp mình; Viện kiềm sát nhân dân cấp huyên có nhiệm vụ như Viện kiểm sát nhân dân cấp tinh nhưng giới hạn ớ địa phương minh. Như vậy. Viện kiểm sát nhân dân cắp huyện lã cap cơ sờ của ngành kiêm sát. là cơ quan nam rò nhát tinh hình chap hành pháp luật ở địa phương, vi vậy hoạt động của Viện kiêm sát nhãn dân cắp huyên có vai trò lắt Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre quan trọng trong cõng tác kiểm sát

Viện kiểm sát nhãn dân huyện Ba Tri. tinh Ben Tre Lã cơ quan tư pháp trực thuộc Viện kiềm sát nliân dàn tình Bển Tre. Từ khi dược thành lập và bắt đầu hoạt động dền nay. Viện kiêm sát nhãn dân huyện Ba Tri đã đạt được nhùng tliãnli tích đáng kẽ trong cóng tác. noi bật là việc được Nhã nước trao tặng huân chương lao động hạng ba vào năm 1997. bên cạnh đó. cũng cỏ khá Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre nlúều ý kiến phân ánh trẽn cãc phương tiện thông tin đại chúng ve tình hình vi phạm pháp luật cùa cãc cơ quan ur pháp tiên dja bân huyên dan tới tình trạng oan sai cho người dân. E)e tim hiêu rò hơn công tác kiểm sát ớ huyện Ba Tri. tinh Ben Tre. tứ đó phát hiện ra những ưu. nhược diem và đe xuất nhùng kiến nghị góp nhàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện kiêm sát nhân dân trong điều kiện hiện nay Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre . người viết xin chọn đê tài: "Tô chức và hoạt động cua Viện kiêm sát nhân dân huyện Ba Tri, tinh Ben Tre”.

2. Tinh hình nghiên cứu để tài

Trang 1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ô nhiễm ánh sáng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các hình thức ngôn ngữ nội tâm của nhân vật thể hiện trong truyện ngắn nam cao
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hiện tượng chảy máu chất xám ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Về tác giả, tác phẩm ngữ văn 7
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre
Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện ba tri, tỉnh bến tre
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart