TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật

TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật

fff

TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật

fff

TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật

fff

TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật

fff

TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật

fff

TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật

fff

Bài nhóm SÒ 5:

I, KHÁI NIỆM CHUNG

 • Sức khỏe: Là trạng thái thoái mái. toàn diện về thê chất, tâm thần và xà hội chứ không chi bao gồm tình trạng không có bệnh hay thương tật. Vả chăm sóc sửc khoe bao gồm chăm sóc y tế và chàm sóc ngoài y tế. Chăm sóc y tế do ngành y tế thực hiện như khám chừa bệnh, TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật phòng bệnh, phục hồi chức năng: còn chàm sóc ngoài y tế là chăm sóc về dinh dường, vệ sinh mỏi trường, nhà ở. giao thông, thê thao…

Có thề thấy sức khòe là vấn đề rất được Nhà nước, cộng đồng xà hội chú trọng và quan tâm. Đặc biệt lả sức khóe cúa những người khuyết tật.

 • Sức khỏe người khuyết tật: Là tình trạng ồn định toàn diện về thê chất, tâm thần và xà hội.

 • –  TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật Còn chàm sóc sức khỏe người khuyết tật: Không chi là hướng đến các yếu tố môi trường bên ngoài (như thức ăn. nước uống, điều kiện vệa sinh….) mà côn các yếu tố mòi trường bên trong (như di truyền, gen. tế bào,…), không chi là giừa các hoạt động đề phòng phát sinh bệnh tật mã côn phát hiện sớm bệnh và diều trị phục hồi sức khóe cho người khuyết tật.

Người khuyết tật đà gặp nhiều khó khăn trong quá TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật trinh ban đầu đề lâm sao có thề thích nghi với mọi thử. Như anh Khúc Hài Vân là người khuyết tật. anh bị mủ bẩm sinh nên anh đà gặp khó khăn trong việc đi lại, cũng như xác định vị tri cúa mọi đồ vật trong nhà. Do đó, đế minh có thế nhận biết được hướng đi vào phòng ngũ. phòng vệ sinh thì anh đà treo ở gần noi vào phòng vệ sinh một chiếc giây: treo một chiếc quằn gằn hướng vào phông TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật ngú đế mỏi lần anh sờ thấy đổ đó lã anh biết hướng rè vào phòng. Hay như lúc nấu ăn nhất là rán trứng, anh cũng không thế lật trưngd như người binh thường mà phái gạt trứng vào một chiếc đĩa rồi sau đó úp đìa trứng lại vào nồi đề rán tiếp.

Đó chì mới là số ít khó khăn mã người khuyết tật gặp phái trong cuộc sống. Vì vậy, đề họ có động lực hơn trong cuộc sống và đàm bão cho họ có TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật thể hoạt động tốt hơn trong sinh hoạt, trong lao động, học tập: đồng thời giúp người khuyết tật tự tin. được quyền binh dẳng như nhũng người bình thường khác trong các hoạt động giãi tri, vãn hóa. … mà pháp luật Việt Nam đà đưa ra những quy định về chế độ chăm sóc sức khóe người khuyết tật. vấn đề này được quy định cụ thê trong Luật người khuyết tật nám 2010.

 • Theo đó, chế độ chăm sóc sức khỏe người TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật khuyết tật: Lã tống họp các quy định về quyền của người khuyết tật được Nhà nước, cộng đồng xà hội thực hiện trong các hoạt động phòng bệnh, khám chừa bệnh, chinh hình, phục hồi chức nâng nhằm giúp người khuyết tật Ổn định sức khoe, vượt qua những klĩó khăn bệnh tật. vươn lèn hòa nhập cộng đồng.

Người khuyết tật cũng giống như người binh thường khác đều có quyền được sống, được học tập. vui chơi, cũng như quyền TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật được bão vệ cuộc sống, quyền con người… Hiểu được tằm quan trọng cùa chế độ chàm sóc sức khóe của người khuyết tật nên càng ngày vấn đề này được quan tàm điều chinh. Ờ Việt Nam. từ lúc Luật người khuyết tật được ban hành, người khuyết tật đà được quan tâm hơn. quyền của người khuyết tật cũng đà được đâm bão binh đẳng hơn nhiều. Như Điều 1 Luật khuyết tật năm 2010 đà quy định về phạm vi điều chinh cua luật này TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật là quy định về quyền và nghĩa vụ cua người khuyết tật, cũng như trách nhiệm của Nhà nước, gia đinh vã xà hội đối với người khuyết tật.

Từ đó. chế độ chàm sóc sức khoe đối với người khuyết tật cũng được Nhà nước và các cơ sở quan tâm hơn. vấn đề nãy được quỵ định cụ thể tại chương III Luật người khuyết tật từ Điều 21 đến Điều 26. Bên cạnh đó. chế độ chăm sóc sức khoe người khuyết tật côn TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật được quy định tại Điều 12 Luật người cao tuổi; Điều 3 Luật khám bệnh, chừa bệnh: Điều 7 Luật hoạt động chữ thập đò; Điều 2 vả Điều 41 Luật bào vệ sức khoe nhân dân; Điều 12 đến Diều 15 Luật bão hiểm y tế: Điều 41, Điều 42, Điều 48, Điều 52 Luật bão vệ, chăm sóc và giáo dục tré em…. Như vậy, tùy vào từng đối tượng và mức độ dạng tật hoặc nhu cằu cũa người khuyết TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật tật mã pháp luật quy định chế độ chăm sóc sức khóe đối với người khuyết tật được thực hiện khác nhau. Từ dó. người khuyết tật cũng được hưởng một hoặc nhiều chế độ trong quá trình chàm sóc sức khỏe.

Những khiếm khuyết về thể chất, tinh thần hay tri tuệ dà làm cho người khuyết tật gặp rất nhiều khó khàn trong việc chăm sóc sức khóe. Do đó. nhu cầu chàm sóc và được châm sóc sức khóe là nhu cầu thường xuyên cua TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật người khuyết tật. Ngoài ra, việc bị khuyết tật còn làm cho người khuyết tật luôn câm thấy tự ti, mặc câm: đặc biệt lã sự kỳ thị cũa cộng đồng. Vi vậy, chăm sóc sức khóe người khuyết tật là quan hệ về trách nhiệm cua nhiều chu thế liên quan được pháp luật điều chinh. Đó là mối quan hệ giừa Nhà nước, cộng đồng xà hội và người khuyết tật trong việc thực hiện các hoạt dộng phông bệnh, khám chữa bệnh, TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật chinh hĩnh, phục hồi chức nâng nhằm giúp người khuyết tật vượt qua nhùng khó khản của bệnh tật, ươn lèn hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó. Nhã nước còn thê hiện trách nhiệm của minh thông qua việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân dầu tư. tài trợ, trợ giúp về tài chính, kĩ thuật, vật chất dể thực hiện hoạt động châm sóc sức khóe người khuyết tật. Nhà nước còn hồ trợ kinh phi theo dự án cho TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật cơ quan, tồ chức nghiên cứu khoa học về người khuyết tật, đào tạo chuyên gia, kỳ’ thuật viên về chinh hình, phục hồi chức năng. Ngoài ra. cơ sở sàn xuất dụng cụ chinh hĩnh. phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng, trợ giúp sinh hoạt, học tập và lao động cho người khuyết tật được vay vốn với lài suất tru đài. được miễn, giâm thuế theo quỵ định của pháp luật.

Như trong một giờ học giao TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật lưu với người khuyết tật, anh Khúc Hái Vân đà chia sè về chế độ châm sóc sức khóe mà Nhà nước đà dành cho người khuyết tật như: Nhã nước đà cấp thé người khuyết tật cho những người bị khuyết tật nặng nhằm giúp họ được miễn giam chi phi khi đi tàu: tham gia giao thông cùng được miền phi khi đi xe bus; được Nhà nước trợ cấp hăng tháng 520 nghìn đồng. Tuy nhiên, việc để được cấp thê người khuyết tật thi phải TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật thông qua nhiều thu tục phức tạp, mất nhiều thời gian, phái thông qua việc thấm định mức độ khuyết tật của từng người nên nhiều người khuyết tật không thấm định đánh giá mức độ khuyết tật đà không được cấp thé. Trong khi đó. nếu đi tàu người khuyết tật mà không có the người khuyết tật thi sè không được hường chế độ miền giâm chi phi đi lại.

Hay như bác Nguyễn Trung cũng đà chia sé bác là người khuyết tật nhưng chưa biết TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật đến tiền trợ cấp là thế nào. Điều này cùng đà cho thấy ngân sách Nhà nước ờ nước ta còn khó khăn nên không đù đề trợ cấp cho tất cà mọi người bị khuyết tật, Nhà nước ưu tiên trợ cấp cho những người bị khuyết tật nặng hơn.

Và em cũng đồng ý với quan điềm cúa bác Nguyền Trung đó là đề đánh giá sự quan tàm của Nhà nước đối với người khuyết tật không phái dựa vào số tiền trợ cấp mã Nhà nước cấp TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật cho minh là bao nhiêu, minh có được trợ cấp hay không mà sự quan tâm cua Nhà nước có thế thể hiện qua nhùng quy định về sự ưu tiên, miễn giâm chi phí khám chừa bệnh, thường xuyên hòi thăm động viện học, tạo điều kiện cho người khuyết tật được học tập và làm việc, tạo điều kiện đê người khuyết tật được khám chữa bệnh theo phương pháp phù hợp với sức khỏe cúa lừng người giúp họ hòa nhập hon với cộng đồng, xóa TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật bo sự ki thị cua mọi người đối với họ,… Chi cần như thế thôi cùng đà giúp người khuyết tật câm thấy tự tin. vui vẽ và có động lực hơn trong cuộc sống.

Như vậy có thê thấy chế độ chăm sóc sức khóe người khuyết tật đà được pháp luật Việt Nam quan tâm và ra sức báo dam cho họ được thực hiện quyền cúa mình, cũng như giúp họ hòa nhập hơn với cộng đồng, với mọi người xung quanh.

2, TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật Ý nghĩa chế độ chăm sóc sức khóe người khuyết tật:

Việc quy định về chế độ chăm sóc sức khóe người khuyết tật có ý nghĩa vò cùng to lớn, thề hiện qua các khía cạnh như:

– Thứ nhất, có ý nghĩa về mặt xã hội và nhân vãn: Đó là sự chia sẽ. câm thông cùa cộng đồng xà hội với rùi ro cùa người khuyết tật. Chế độ này còn thể hiện lòng nhân đạo sâu sắc giữa con người với con TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật người. Sự giúp đờ về các điều kiện vật chất hay tinh thẩn trong quá trình chăm sóc sức khoe ban đầu. khám bệnh, chừa bệnh, phục hồi chức năng… nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của mọi người khuyết tật. Từ đó giúp họ khắc phục các bất lợi. khó khăn từ khuyết tật, xirọt qua những mặc câm, lự ti về ngại hình, về khiếm khuyết đế iron lên khăng định bân thân, hòa nhập với cộng TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật đồng.

 • –  Thứ hai, có ý nghĩa về pháp lý: Thề hiện quyền được chăm sóc sức khôe cùa con người nói chung, đặc biệt là người khuyết tật và trách nhiệm cùa cộng đồng. Quyền cùa người khuyết tật đà được quy định trong Tuyên ngôn chung về quyền con người của Liên họp quốc. Đồng thời, được quy định trong Hiến pháp và luật chuyên ngành, pháp luật người khuyết tật đà tạo cơ sờ để người khuyết tật thực hiện quyền được chăm sóc TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật sức khóe, vấn đề này hiện nay được quy định cụ thế hơn trong Luật người khuyết tật năm 2010. Luật này được ban hành đà tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho người khuyết tật được thực hiện các quyền cua họ. đặc biệt là quyền được chăm sóc sức khóe trên thực tế. Bên cạnh đó. pháp luật quy định trách nhiệm cùa Nhâ nước, các ban ngành y tế. cộng đồng xà hội trong việc chăm sóc sức khóe người khuyết tật nhăm nâng TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật cao chất lượng, hiệu quã và cong băng xà hội trong các hoạt động này.

 • –  Thứ ba, có ý nghĩa về kinh tề: Tạo điều kiện cho người khuyết tật có điều kiện tham gia vào các hoạt động lao động, hoạt động việc lãm đế sống độc lập. đâm bão thực hiện các quyền của công dân. Khi sức khóe được dam báo, người khuyết lật sè tim kiếm việc làm, tham gia lao động đê có thu nhập nhằm nuôi sống bân thân TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật và gia đình. Người khuyết tật nếu được chăm sóc sức khóe phù họp. hiệu quà, đúng phương pháp thì người khuyết tật cũng là một trong những nguồn nhân lực tiềm tàng cho nhân loại và đất nước như những người bình thường khác. Những người khuyết lật có lông tận tụy. trung thành và chi xươn lèn trong cuộc sống, trong cóng việc. Sự phấn đấu. nồ lực của họ là động lực mạnh mè đê giúp các thành viên khác trong xà hội TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật cũng cố găng vươn lên. Khi có sức khoe, người khuyết tật sè có cơ hội đế nghiên cứu chế tạo ra nhiều đồ dùng cẩn thiết, tạo công ăn việc làm cho nhùng người khuyết tật khác. Qua đó góp phần xây dựng và phát triển dất nước.

Ví dụ như: Bác Nguyễn Trung với niềm dam mê và sự hi vọng tạo ra được những chiếc xe lăn với giá thành ré đề có thể giúp người khuyết tật khiếm khuyết về chân nhưng không có TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật đũ điều kiện để mua nhùng chiếc xe lãn bán ngoài thị trường vì nó đắt thì có thế tìm đến với bác dề mua chiếc xe lăn với giá thành thấp. Hay như cô bé Nguyễn Phương Anh bị bệnh xương thủy tinh từ nhó đà làm em không thê đi lại bằng đoi chân cùa mình mà phái ngồi xe lăn. Nhưng nhờ vào sự chăm sóc về sức khòe cúa gia đình cũng như cua y bác sĩ đà giúp em tự ti hơn, cố gắng vượt qua sự TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật mặc câm đê theo đuối ước mơ ca hát cùa mình khi em tham gia cuộc thi Tim kiếm tài năng Việt.

II, GIẢI QUYÉT TÌNH Hl ÓNG:

Xét tinh huống trên thì:

 • Em Như Y bị dị dạng 4 đốt sống lưng:

Điều này lâm cho khá năng vận động, di chuyền cua em gộp khó khăn. Do đó. căn cứ vào Điền 2 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dần thi hành TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật một số điều cua luật người khuyết tật thi em Như Ý mắc dạng tật là Khuyết tật vận động.

Khuyết tật vận động là tình trạng giám hoặc mất chức năng cư động đầu, cố, chân, tay, than mình dần đến hạn chế trong vận động, di chuyền (theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 28 2012 NĐ-CP). Do đó, người khuyết tật vận động gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt cá nhân. vui chơi, học tập và TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật lao động. Tuy nhiên, đa số người khuyết tật vận động có bộ nào phát triển binh thường nên họ tiếp thu được chương trinh học tập. làm được việc có ích cho gia đinh, bân thân và xà hội. Người khuyết tật về vận động cẩn được sự hồ trợ về phương tiện di lại (xe lăn, gậy chống…) và đặc biệt là không gian cẩn thiết, thuận tiện, phũ hợp đề di chuyên khi làm việc, đâm bão các nhu cầu cuộc TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật sống bình thường cùa con người và tham gia các hoạt động xà hội.

 • Ngoài ra, em Như Ý còn bị bệnh tim bẩm sinh, mắt bị cận thị nặng, sức khỏe yếu: Nhùng dấu hiệu này là cùa bệnh lý thông thường chữ không phai là một dạng tật. Tuy nhiên, nhùng bệnh này cùng làm cho em gặp khó khản trong cuộc sống.

Pháp luật Việt Nam đà quy định về chế độ chăm sóc sức khóe đối với người khuyết tật được TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật quy định tại Luật người khuyết tật năm 2010. Theo Luật này, em Như Ý có thế được hường những chế độ chăm sóc sức khóe sau:

> Chăm sóc sức khoe ban đẩu tại noi cư trú:

Chăm sóc sức khóe ban đầu có nghĩa vô cùng to lớn đối với sức khóe người khuyết tật. Chế độ nãy thê hiện quan diêm y học hiện đại, coi phòng bệnh hơn chừa bệnh. Nếu hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu thực hiện TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật tốt sè giúp ngăn ngừa khuyết tật xày ra do loại bó hoặc hạn chế được các yếu tố có hại cho sức khóe từ thức ãn, nước uống, môi trường… Ngoài ra. việc phát hiện sớm khuyết tật sẽ giúp cơ quan chuyên môn có biện pháp điều trị kịp thời để khắc phục khuyết tật. hạn chế các hậu quả do khuyết tật gây ra.

Chế độ này được quy đinh cụ thể tại Điều 21 Luật người khuyết tật 2010, đỏ là:

TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật “ỉ. Trạm y te cấp xà cỏ trách nhiệm sau đáy:

Triẻn khai các hình thức tuyên truyền, giảo dục, phô biền kiến thức phô thông về chởm sóc sức khóe, phòng ngừa, giám thiêu khuyết tật; hướng dan người khuyết tật phương pháp

phòng bệnh, tự chant sóc sức khóe và phục hỏi chức năng;

 • b, Lập hồ sơ theo dõi, quan lý sức khóe người khuyết tật;

 • c, Khám bệnh, chừa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật môn cho người khuyết tật;

2. Kinh phí đê thực hiện quy định tại diêm a và diêm b khoán Ị Điều này do ngân sách nhà nước dâm bào. ”.

Như vậy, em Như Ý được hướng chế độ chăm sóc sức khóe ban đầu tại nơi cư trú lã bời vi em là trê khuyết tật. Em bị dị dạng 4 đốt sống lưng đã lâm cho hoạt dộng sinh hoạt cua em cũng gặp nhiều khó khăn. Vi thế. em cần được quăn TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật lý. theo dõi chăm sóc sức khóe kịp thời đề giúp em phục hồi lại sức khóe một cách nhanh nhất và có thề hoạt động dễ dàng hơn. Ngoài ra. em Như Ý cần được giáo dục sức khỏe về các biện pháp phòng ngừa, cách tự châm KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths kt đổi mới quản lý tài chính đáp ứng mô hình đại học quốc gia hà nội thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 20112020 Thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tác động của sở hữu nước ngoài đối với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sĩ Quản lý nhà nước về nhà ở đô thị tại Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Sold by
@ xcnguyen220
TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật
TỔNG hợp bài tập LUẬT KHUYẾT tật
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart