Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức

Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức

fff

Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức

fff

Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức

fff

Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức

fff

Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức

fff

Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức

fff

BỌYTẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI


NGUYÊN THANH BỈNH

TỎNG QUAN VÈ CÁC PHÔI TỬ HIỆN NAY DÙNG LÀM THƯỚC GIẢI Độc KIM LOẠI NẶNG THEO cơ CHẺ TẠO PHỨC

(KHOÁ LUẬN TỐT NGHrẸP Dược sĩ ĐẠI HỌC 2004-2009)

Giảo viên hướng dần : PGS.TSKH LE THÀNH PHƯỚC

Ths. HOẢNG THỊ TƯYÉT NHUNG

Nưì thực hiện            : Bộ món Hoã đại cương-Vô cơ

Trường Đại 11QC Dược Hà Nội

Thời gian thực hiện: 12 2008 – 05/2009

HÀ NỘI, THÁNG 5-2009LỜI C ÁM ƠN

lôi xiu gữi lời cam oil sáu sắc lói PGS.1SKH Lê Thành Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức PhưứCi Hrs Hoàng Thị Tuyết Nhung – nhũng người thay, cò dã dộng viên, giúp dơ ròi tận tình trong suốt quá trinh thực hiện luận vấn. lói cùng xiu gui lưi cam oil đen các thầy cõ ứ bộ môn lloá đại cương- vỡ co. thư việu trường Dll Dược llã Nội đa lạo điều kiện lót cho lòi làm việc, học tập và nghiên cứu trong quá trình thực hiện luận vãn, tôi xin càtn ơn các thầy cô giáo trong trường Dại Học Dược Hà Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức Nội đà dìu dát lõi trong suốt 5 năm học.

Cam on tat cã những người bạn của tòi đà nhiệt 111111 ung hộ. giúp đờ. chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức quý hâu giúp tôi hoàn thành còng việc cùa mình.

Căm on gia đinh. người thân luôn bẽn cạnh tõi cò vù. ung hộ tòi.

Mặc dù đã cố gang nò lực hoãn thành luận vãn nhinig chac chan không tránh khôi nhĩmg thiếu xót, kinh mong quý thầy cò Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức tận tinh chi báo.

Một lần nừa Kìn gửi đến tat ea mọi người lời eâm ơn chân thành nhất!

Hã Nội. ngày 15 tháng 5 năm 2009

Sinh V icn

Nguvcu 1 hanh Binh

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC NHŨNG KÝ HIỆU VIÉT TẤT

ĐẠT VÁN ĐÈ……………………..’

PHÂN 1 ỉ TÒNG QUAN VÈ LIÊN KÊT HOÀ HỌC TRONG

PHỨC CHÁT VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y – Dược

  • 1.1. Liên kết hoá học trong Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc

kim loại nặng theo cơ ché tao phức phức chất

1.1.2; Thuyết trường tinh thê

113. Thuyêt orbital phân lừ.

  • 1.2. úng dụng cùa phức chất trong Y – Dược : Phưoưg pháp

chelat hoa trị liệu……………………………………………………………………………….-

PHẤN 2: CÁC PHỚI TỨ TẠO PHÚC DỪNG LÀM

THƯÓC GIAI ĐỌC KIM LOẠI NẠNG………*

  • 2.2.  Điều kiện lựa chọn phối tư Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải

độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức dùng làm      thuốc. giai độc kim loại nặng 14

23. Các phổi tứ tạo phức dùng lãm thuốc giãi độc kim loại nặng

2.3-5. Deferiprone

  • 2.3.8.  Dimercapto- propan sulihnat (DMPS Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng

làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức )

2.3.9

imercaptosuccinic acid (DMSA)

2.3.10

thyiendiamintetraacetic acid (EDTA)

BẤ.XLIẬX

KÉT Ll ẬX

TÀT LTẸU THAM KHAO

PHỤ ĩ.ỤC

DANH MỤC c ÁC Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức KỲ HIỆU VIÉT TÁT

FDẤ (US) : Food and Drug Administration (United State) (Cục quân lý Dirợc phàm và Thực phàm Mỹ)

MO         Molecular                           orbital

(Orbital phàn từ) Vanlence bond

VB

DAT VẤN ĐÊ

Tồng họp vã nghiên cứu các họp chất phức tạp lã một trong nhùng hướng phát triền cùa hoá học vò co hiện đại Có thế nói lồng hiện nay hoá học phức chất đang phát triển rực rờ vã lâ Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức nơi hội tụ nliìhig thành tựu cùa hoá lý. hóa phân tích, hoá học hừu Cờ. hoá sinh, hoá dược…Ho á học phức chat có hên quan mật thiết VỚI hoá hừu cơ và là linh vực mà các nhà hoá học him cơ có thề tim thấy những ứng dụng thực tế cho các hợp chat mà họ tông hợp hoặc tách biệt được. Trong những nãm gan đây. hoá học phức chat đâ được phát triển mạnh mẽ. Việc sử dụng phải tir hữu Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức cơ đã cho hoá học phức chat một không gian phát triền vô tận. bời và nghệ thuật tồng hợp him cơ tinh vi có thế giúp tạo ra hãng loạt phoi tử thoã mãn yêu cầu đa dạng của sự tạo phức và phù hợp VỚI việc hiện thực hoá các ý tưởng sáng tạo độc đáo của các nhã hoá học phức chất.

Đè hiểu rò hơn về phức chat nói chung và các phối từ dùng làm thuốc theo cơ ehế tâờ phửe nói riêng. – hường phất Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức triên đay hứa hẹn trong điều trị eáe trường hợp giãi dộc. chủng tôi tiến hành đe tãi khoá luận Tông quan về các phổi từ hiện nay dùng làm thuốc giãi dộc kim loại nặng theo cơ ché tao phức’kớ hai mục tiêu chinh là :

/. Nêu được những nội dung cơ bán vẻ iý thuyết hình thành liên kết trong phức chất và giới thiệu về ứng dụng trong Y – Dược cua phương pháp cheiat hoá trị liệu.

2, Trinh bày dược;

• Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức Điều kiện đề một phới từ có thê dùng làm thuẽc giãi dộc kim ioại nặng.

Cơ chế. tác dụng cùa cãc phoi từ tạo phức giãi dộc kim loại nậng.

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ước Lượng Soc Pin Lithium-Ion Sử Dụng Bộ Lọc Kalman Mở Rộng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý điểm sinh viên khoa CNNT viện đại học mở hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức
Tổng quan về các phối tử hiện nay dùng làm thuốc giải độc kim loại nặng theo cơ ché tao phức
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart