TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

fff

TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

fff

TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

fff

TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

fff

TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

fff

TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

fff

PA V TỀ . _

Jp)í ỤẠ Ji (vff_

1KUUNG HẠI HỘC UITỌC HA NỤ1

BỎCÓ CSBO Et)C3

Tòi xin bảy tò lòng biết ơn sâu sắc đối với Thầy giáo-Tiến sỳ Lè Thành

Phước và Thầy giáo-Thạc sỳ Lê Đinh Quang, đà tận tinh hướng dàn tôi hoãn thành khoá luận nãy.

Đồng thời tôi muốn gưi lời càm ơn chân thành tới các thầy, các cô, các anh chị kỳ thuật viên trong Bộ môn: Tôi cùng xin được gữi lởi câm ơn đến các cô, chú trong thư viện ĐH Dược HN; thư viện Quốc Gia: thư viện khoa học kỳ thuật, đã tạơ diều kiện TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa giúp đờ tòi tim những tài liệu quý giá trong quá trinh lâm luận văn. Tôi xin cam ơn Ban Giám Hiệu, Đàng Ưỷ nhã trường, các thầy cô giáo đà tạo điều kiện cho tôi thoá sức học tập trong môi trường tốt nhắt, và cho tôi những bài giáng quý báu trong cã khoá học.

Cuối cùng, tôi xin gứi lời cám ơn sâu sắc đến gia dinh và bạn bè tôi, nhùng người dà hết lòng giúp đờ. tạo điểu kiện và TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa động viên tôi trong suốt 5

năm qua.

Hà Nội. ngày 22 tháng 5 năm 2008

Sinh viền’

 • –  Người hướng dẫn : PGS.TS. Lé Thành Phước

ThS. Lê Đình Quang

 • –  Noi thực hiện : Bọ mòn Hỏa Ị)ịậ CươngrVồ Cơ

Nguyền Thị Huyền Thương

Thời gian thực hiện : 06/2007 – 0512008

HÀ NÔI – 5/2008

CHÚ GIÃI CHỮVIỂT TẢT

ABAP: 2,2- Azino his TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH

LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa (amidino-propane hydrochlcride)

AÉTằ: 2,2 -azino bis-(3- cthylbenzothiazoiine-6-sunfomc acid)

AT: a — tocoferol

COXH: chống oxy hoá

DPPH: Diphenyl-p-piciyihydraxyl

FAD = Flavin Adenin Dinucleoùđ

FMN = Flax in mononucleotide

GR: Glutathion reductase

GSÍTglutathion

GSHPx :Glutathion peroxyda.se

NAD = Nicotinamid Adcnin Dinuclcotid

NADPHh ‘Dihydronicotinamide adenine đinucieoũd phosphat

Oxh: Oxy hoá

Oxh-kh: Oxy TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP

ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa hoá khử

TAS: Total Antioxidant Status

-m An.

MỤC LỤC ĐẠT VÁN ĐÈ

Phần it ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC C HAT COXH VÀ CÁC HÊ CHẤT COXH 2

1.1.2.3-  TỔNG QuAn vể các pHươNG pháp định lượng chất

CHỐNG OXY hóa Từ các phán ứng tạo gđc khác trong cơ thể

] .2.1- Cắc enzym nội bào

 • 1.2.3-

Cấc phối tứ tạo phức khoá các ion kim loại

 • 1.3-

Các chất có hoạt tình chống oxy hoá trong tụ nhiên TỔNG quan vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OxY hóa

Phần 2: NGUYÊN TẤC CỬA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

CÁC c HẤT CÔ HOẠT TÍN II COXH

 • 2.1- Định lượng trực tiếp -sử dụng các phương pháp hoá lý 15

ầ. 1, i .2- phương pháp cực phổ TỔNG quan vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

é

 • 2.1.1.3-

Chuẩn đò ampe

2.1.]             .4-Phương             pháp            sắc            kỷ

17

 • 2.1.1.5-Phương pháp so màu theo M.Furter và R.Meyer

 • 2.1.1.6-   Định lượng tocoferol bâng huỳnh quang theo M.KoHer 18

 • 2.1.1.7-  Định lượng tocoierol bàng phương pháp oxy hoá khử 19 theo

M.Koílcr

2.1.2- p -caroten và lycopcn                                               20

7 1 7- Víramỉn r                                                                70

2.1.3.3- Phương pháp đo điện thế TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

<<<123>>>

2.1.3.4-

Phương pháp chuân dỏ bâng 2,6’diclophcnolindophenol “ *

2.1.3.5-

Phương pháp oxy hoá khư theo DĐVNIII

I1

2.1.4- Selen

21

2.      ] .4.

í – Phương pháp phân tích khối lượng

2 í

2.1.4.2-

Phương pháp quang phố hấp thụ UV-V1S

22

2.1.4.3-

Phương pháp huỳnh quang

22

2.1.4.4-

Phương pháp cực pho

22

2.1.4.5-

Phương pháp kích hoạt phóng xạ

22

2.1.5- Curcumin

2.1.5.1“ TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

Phương pháp sắc kỳ

 • 2. ] .5.2- Phương pháp quang phổ

 • 2.2- Các phương phấp đo gián tiếp các chất chống oxy hoá

 • 2.2.1-  Phương pháp cộng hương lừ điện lừ (NMR) Yằ bầy gốc (ESR)23

 • 2.2.2.2-   Đo các ankan baỵ hơi

 • 2.2.2.3-  Đo MDA-các chất phân ứng được với acid thiobarbituric 2

 • 2.2.2.4-  TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa Đo các akỉehyd khác MDA

 • 2.2.2.5-   Đo các dien liên hợp

 • 2.2.3-  Đo những tổn thương cua protein

 • 2.2.4-    Đơ các tổn thương của AND

2.2.4.1= Phương pháp điện di gel đơn tê bảo

(phương pháp comet, phương pháp "sao chói")

 • 2.2.4.2- Định luựng trực tiếp 8-oxo-đeoxyguanosin trong ADN băngHPLC        ’

31

Phẩn 3: BAN LUẬN                                           38

TÀI LIỆU TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG

OXY hóa THAM KHAO                                         44

ĐẠT VẮN ĐẺ

E)ằu những năm 90 cưa thế kỷ qua. gốc lự do cua oxy. các dạng oxy hoạt động vâ cac chất chông axy hoả được đc cập nhiêu trong các ngành V sinh dược.

Chất ctrếng chống oxy hoá íà những chất có thề phàn ứng trực tiếp loại bó các gốc tự do của oxy: hoặc vào cơ thể làm tăng vai trò hoạt động của các chất chống oxy hoá khác. Cho đến nay, các TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa chất chống oxy hoá ngày câng được nghiên cứu sử dụng lãm thuốc dự phòng và điều trị các bệnh tim mạch, ling thư, lào heấ gốp phần bầõ vệ sức khoề, kcờ dlìị tuồi thọ côn người.

Đề đánh giá ánh hường cũa các tác nhàn gầy bệnh, hiệu quá cùa thuốc dự phòng và điều trị các bệnh trên, người ta thường dựa vào các chi tiêu xác định gốc tự do và chất chống oxy hoá. Do đó. phương pháp định lưọng và TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa đánh giá hoạt tinh sinh học các chất chống oxỵ hoá rất quan trọng. Tới nay. nhiều trường Đại Học, Viện nghiên cứu đà triển khai ứng dụng các phương phấp nghiên cứu, định iuợng gốc tự do và cấc chất chống oxỵ hoá trong sinh học và y dược học. E)ể có một cách nhìn hệ thống và toàn canh về các phương pháp định lượng này, chúng tôi thực hiện đề tài: “Tong quan về các phương pháp định lượng các chất chống TÔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa oxy hoá” với hai mục liêu:

Ị. Viết được tông quan vè goc tự dờ và các hệ chat chống oxy hĩìá

trong cơ thê, trong tự nhiên.

PHÂN 1: E)ẠI CƯƠNG VE CÁC CHAT CHỐNG OXY HOÁ VÀ CÁC HẸ

CHAT CHONG OXY HOA TRONG co THÊ

Trong nhùng năm gần đây, người ta đề cập nhiều đến gốc tự doAcác chất chống oxy hoá, Gốc lự do lã những chất độc hại được sinh ra trong trong quá TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa trinh chuyến hoá ờ trong cơ thế (gọi là gốc tự do nội sinh) hoặc có thể do các gốc tự do ờ ngoài môi trường xâm nhập vào cơ thể (gọi là gốc tự do ngoại sinh). Gốc tự do nội sinh ở trong cơ thể hĩnh thành tử: chuồi hô hấp tế bào trong ty thể. quá trinh peroxyd hoá lipid (peroxydlipid = POL), tir các phân ứng tạo gốc khác trong cơ thể. Gốc tu do ngoại sinh do các gốc tự do TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa ngoài mòi trường xâm nhập vào cơ thề hoặc do lác động cua mối trường như: do các tia phóng xạ. các bức xạ. đo ô nhiêm mòi trường (ngoại môi) gây ô nliiềm cơ thê (nội môi) như ià: các hoá chất phi sinh học- thuốc trừ sâu. diệt có, bleomycin, các kim loại nặng, vi khuẩn, virus.

Các chất oxy hoá đó có khả nàng oxy hoá cao. phát sinh những phân ứng dậy chuyên TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa làm tồn hại đen têhàOi lô chức, gầy ra nhiêu loại bệnh tậi vâ lâm lăng quá trình lào hoá cũa con người. Gốc tự do oxy hoá gây ra các loại bệnh ớ một số cơ quan như: tim mạch- gây xơ vừa động mạch dẫn đến hậu quã nhồi máu cơ tim. suy lim, huyết áp cao, thiếu máu thận, suy gan. thiều năng tuần hoàn nào; trong nhàn khoa- thoái hoá võng mạc, thoái hoá điểm vảng, đục thuý TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa tinh thề, các loại viêm mát; bệnh tiểu đường; ung thư.

 • 1.1-Gốc tự do [12]

Ì. l. l-Khái niệm

Gốc lự do (R*) là nhũng tiều phan hoá hạc (phân lư, mành phân nì.

nguyên tứ. ion) có electron độc thân và có thề tồn tại độc lập. Vi dụ:

‘OH . ó, ’Ô2, Nõ. NỎ2 * C4Ỉ5, CL > H……………… TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG

PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa

ỉ. 1.2 – Sự hình thành gấc tự do trong cơ thẻ [12]

Trong cơ thế, gốc tự do được hĩnh thành theo 3 con dưỡng:

2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố bắc kạn giai đoạn 2010 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư phát triển tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển cầu giấy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công tác xây dựng đảng của đảng bộ liên khu iii từ năm 1948 đến năm 1954
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoạt động dịch vụ khách hàng của nhà khách chính phủ 37 hùng vương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa
TỔNG QUAN vể các PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXY hóa
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart