TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược

TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y  dược

fff

TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y  dược

fff

TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y  dược

fff

TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y  dược

fff

TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y  dược

fff

TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y  dược

fff

(kKi. H ‘ô3CdG y/ &hành ‘Ỵtìitúk iiựiiờì ihtiii (tà tộii tình hiíêtig ĩrint toi

‘tìõ ‘Sôugễn Irttttg

_. ẸO Y.TÉ

SẺÒOGãÌMOX

tro nợ quá trinit «irT dụnq ỉti ruottụ. tiuỊC itiệit oà hoàn thành kho ú luận nùq.

’"Tôi jein ram tìit rár thãiỊ ụiátì, rô ụiáừoà tán bộ fỉiộ môn ‘3fmả hỊụì rtìotuỊ – <7)0 ro ì tù (Ịtittn tám. tạo itìèii kiên ifutiin lọi đi tỏi hoàn thàntt kítotĩ luận.

fnèi oùnq tồi rin TỔNG QUAN vê câu tạo PHỨC CHẲT và ÚNG DỤNG TRONG y dược đuór qiri lòi rùm tin riu thầy ạiáo, rò gián đà dìu dát tôi tron ự mất 5 nlun qua. 3£ihh rhiir Hít rá rảr thdự. rò giảo lítaểi khot oà dạt nhiều thành rồntị. trong nụhirti ríru oà giáng dạ tị.

TỎNG QUAN VẺ CÂU TẠO PHÚC CHÁT

S5Ơ Ọlòì, tiụàụ 20 tháng ĩ nòm 2008

(KHOÁ LUẬN TÓT NGHIỆP DƯỢC sì ĐẠI HỌC 2003 – 2008)

Giáo VIÍI, hướng dần : PGS.TSKH. LẺ THÀNH PHƯỚC TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược

Noi thực hiẻn            : Bộ món Hoã dợi cương – Vò cơ

Trường Đụi học Dược Ha Nội

Thời gian thực hiện : ỉ2 2007 – 05/200S

ICL

HÀ NỘI, THÁNG 5 – 2008

MỤC LỤC


Trang


LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC NHỮNG KỸ HIẸƯ VIẾT TẢT

ĐẶT VÃN ĐÉ…………………….

PHẢN 1: TÒNG QUAN VỂ CẢƯ TẠO CỦA PHỨC CHAT

 • 1.1. Những khái niệm cơ bàn của hoá học VE phức chất

QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược 2

 • 1.3. Liên kết hoá học trong phức chất 6

 • 1.3.3. Thuyết Orbital phân tử ( TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và

ÚNG DỤNG TRONG y dược mo)……………

PHÂN 2: TÔnG quan VỂ vAi trò vá ủnG dụng của phức

CHAT TRONG y – DƯỢC

 • 2.1.1.  Phân loại các nguyên tô sinh học

 • 2.1.2.  Vai trò sinh học cua các nguyên tò vi lượng trong

  CƯ TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược thề …………………………………………………………….’……………….17


DÀNH MỤC CẤC KY HÌỆĨIÝIẺT TÁT vi lượng trong cơ thề

 • 2.3. Nhùng phối tư tạo phức dùng làm thuốc giãi độc kim loại

nặng

 • 2.3.3.  Điều kiện dề lựa chọn thuốc giãi TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT

và ÚNG DỤNG TRONG y dược độc kim loại nặng

2.3 A Các yệụ tộ ảnh hựợng đện hiệu quả tác dụng cùa thuốc giãi độc kim loại

nặng

 • 2.5. Các phức chất dừng làm thuốc trong điều trị TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC

CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược 34

KẸT LUẬN

ĐẺ XUẤT?

TÀI LIỆU THAM KHÁO

ĐẶT VÁN ĐÉ

Rất nhiều lliành tựu trong Imh vực hoá sinh vô cơ và trong y dược gắn liền vói nghiên cứu phứe ehất. Cáe quá trinh quan trọng eủa §ụ ẵống như sự vận chuyến oxy. carbon TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược dioxyđ, sự xúc tác enzym, … trong cơ thê đà dằn được sáng tô nhờ xác định được cấu trúc và vai trò cùa các phức chất sinh học. Trong cồng nghiệp hoá dược, các phức chất chữa các phối tứ bất đối đà được dũng phổ biến để tổng hợp lựa chọn lập thề các dược chất lâm nguyên liệu tông hợp các chế phẩm dược dụng quan trọng, ờ động vật. thực vật. đặc biệt lã

ở cơ thể người, phức chất không chi TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược tham gia cấu tạo các cơ quan, hệ cơ quan mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động sống. Sự thiếu, thừa hay bất cứ một sự lệch lạc nào về cấu trúc cũa các phức sinh học cùng có thề gây ra một tinh trạng bệnh lý nhất định. Ngày nay. cùng với sự tiến bộ của Y học, người ta đà không chi phân tích được cấu trúc và vai trò của nhiều phức chất mã còn đưa được nhùng ứng dụng cùa TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược chúng vào lình irc bão chế thuốc đào thái nguyên tố dộc cùng như thuốc trong phòng và chừa bệnh.

Để hiểu rò thêm về phức chất nói chung và phức sinh học nói riêng, chúng tói tiến hành dề lài khoá luận: "Tông quan vê cấu tạo phức chất và ứng dụng trong Y’ Dư ọc" với hai mục tiêu chinh là:

 • 1. Lược thuật dược nhưng kiên thức cơ ban về câu rạo cùa phừc chất.

 • 2. Trình bù ‘í. giải thích được TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONGy dược :

– ỉ’ai trò và cơ che hoạt động cùa một so phức chat chứa kim loại sinh học.

PHÀN 1: TÔNG QI AN VÈ CÁU TẠO CỬA PHỨC CHÁT

 • 1.1.     Những khái niệm cơ ban của hoá học về phúc chất.

 • 1.1.1.    Định nghĩa phurc chất [iõj: Cho đến nay, cố rất nhiểu tranh ch

vể                                                                 khái

niệm phức chất. Theo định nghĩa cùa A.Grinbe: “Phức chất là những hợp chất phân tử xác định, khi TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược kết hợp các hợp phần cùa chúng lại thi tạo thành các ion phức tạp tích điện dương hay âm. có thè tồn tại ở dạng tinh thế cung như trong dung dịch. Trong trường hợp riêng, điện tích cùa ion phức tạp đó có thề bằng khồng”.

Theo K.B.Iaximirxki thì: “Phức chát là những hợp chất tạo được các nhóm riêng biệt từ các nguyên tử. ion hoặc phân từ với nhũng đặc trưng: a) có măt cir TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược nhồi trí t’hnna nhân lv hr»àn tnàn trnnrr rluna dirh íTinăr trnnn r*liân

Câu nội

CÌM ngoạiN^^

[AfiNHthJd             KJFetCNjftl

lon trung tAm Phôi tử (Xi)                  (L)

Phân tứ phức chất côn được đạc trưng bởi hai dại lượng là số phối tú và dung luỢng phối tri. trong đó:

– Số phối trí (s.p.t); Là số liên kết hĩnh thành giữa ion trung tâm và phoi tữ đế tạo ra cầu nội.

không nên nói chung chung về s.p.t cua platin hoặc cùa coball mà TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược phái nói s.p.t cùa Pt (II). Pt (IV), Co (II), Co (ƯI).

– Dung lượng phối trí cùa phối tir: Là số liên kết mã một phối tử có thề hình thành với ĩon trung tâm. Một phối tứ có thề hình thành 1, 2, 3, … liên kết với ion trung tâm. ta gọi phối tử có dung lượng phối tri 1, 2, 3, … Phối tử có dung lượng phối trí TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược lớn hon 1 được gọi là phối tứ chelat hoặc chelat.

 • 1.1.3.    Danh pháp phức chất theo IUPAC [4], [10], [26]:

 • 1) Gọi tẼn cation trước sau đó đến tên anion.

 • 2)  Kin dọc tên ion phức, tên cúa phối tứ dược đọc trước tên ion kim loại.

 • 3) Khi gọi tên phối tứ, thêm ‘V vào tên gốc của anion (vi dụ cltìro, bromo), trừ phối tư là các gốc như metyìphenyĩ …). Phối tư anioniac được gọi TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược la ammin, phối tữ nước được gọi là aqua.

 • 4) Tiền tố mono, di, tri, … được sư dụng để chí số phối tứ đon giàn. Tiền tố biSy tris, teĩrakis,… để chi số lượng các phối tứ phức tạp hơn đặc biệt là những phối tữ đà chửa í//, /r/,…

 • 5) Khi eo mặt hỡH một loại phối tứ, phối íử được gọi ton theo thứ tụ bâng ehữ cái.

 • 6) Nếu ìon phức mang điện tích âm. TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược hậu tố at được thêm vào tên cua kim loại

 • 1.1.4,    Phân loại phức chất [10], [16], [26]: Có nhiều cách khác nhau để phân loại phức chất:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chứng Khoán Mbs
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu giải pháp xử lý đảm bảo ổn định nền đường dự án xây dựng đường và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
147.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn tỉnh đắk lắk
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ứng dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư cổ phiếu công ty cổ phần thế giới di động
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch campuchia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y  dược
TỔNG QUAN vể câu tạo PHỨC CHẤT và ÚNG DỤNG TRONG y dược
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart