Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

fff

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

fff

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

fff

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

fff

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

fff

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

fff

1 Kl UNG ĐẠI HỌC. 1H ục. Jiơi ẶẢMcnỵ            HA NỌ1

8JC8 càso Vccs

Đỏ thực hiên đế tài nãy. tỏi luôn nhận đươc sự quan tâm. hướng dẫn tận tình của cãc tháy cò.

Tôi xin bàv tò lòng kinh Lrọng và biết ơn sâu sác tới:

  • – Thầy giáo- Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng PGS* TlSKH Lẽ Thành Phirức

  • – Cô gláo-Ths. Hoàng ThỊ Tuyết Nhung

đã luôn quan tầm, hết lòng giúp đỡ. hướng (lẫn tói hoàh thành khoá luận này.

Tỏi xin chân thành cảm ơn toán thế các thầy, cãc cỏ. vã các anh chi kỳ thuật viên trong Bó mòn đà tao (tiều kiện thuân lợi và giúp (tờ tỏi thực hiên khoá luận. Tỏi xin gửi lợi câm ơn tới các cán bô trong thư viện ĐH Dirơc HN Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng ; thư viên Quốc Gia; thư viện khoa học kỳ thuật. đà giúp đờ tôi tim nhùng tài liệu quý giá trong quá trinh làm luận vàn. Tôi xin căm ơn Ban Giám Hiệu. Đãng Ưỷ nhã trường cùng toàn thè các thày cô giáo đà tao điều kiện tót nhất cho tôi thực hiện khoá luận này.

Cuối cùng, tòi xin gửi lòi cám ơn sâu sắc đén gia dinh vã bạn bè đà hiỏn đông viên giup đờ tỏi hoàn thành khoá luận.

HÀ NỘI-5/2009MỤC Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng LỤC

Trang

ĐẠT VÂN ĐẾ………………..  r

Phấn lì ĐẠI CƯƠNG VẺ Gốc Tự DO VÀ CÁC DẠNG

HOẬT DỌNG CÙA CHÚNG

1.1.2= Sự lilĩlh thầnh gốc lự do trong eơ

1.1.3- Vai 1 rò vả lắc hại cua gốc lự do

  • 1.2-   

thống báo vệ chóng gốc tự Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng do cùa ccr thể

  • 1.3.1-  Nhóm chắt đẳ biết rò cầu tạo phán tú cơ chê tãc dime………………….

10

  • 1.3.2-  Nhóm được liệu, chế phẩm tù dươc liêu, và thực phầm cồ hoạt

tinh chóng oxy hoá

Phẩn 2: CÁC PHƯƠNG Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và^các dạng hoạt dộng cùa chúng PIIãP xác ĐịnH gốc Tự do Vả CẤC

DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG

  • 2.1.7-   ………………………………………………………………………Pliát hiện hydrogen

peroxid {H:0:)

  • 2.2.2-   Đơ các tồn thương Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và

các dạng hoạt dộng cùa chúng của ADN

32

  • 2.2.5-  Đo cấc chát chồng peroxyd GSH và GSHPx……………………………………

33

23- Các phương pháp do hoạt tinh chống oxy hoá toán phán

CHÚ GIÃI CHỦ VIÉT TÁT

ABTS: 2.2-aáno bis-(3- ethylbenzothiazolm-6-suufomc acid)

ESR Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng : Electron Spin Resonance (Cộng hưởng spin electron)

EPR: Electron Paiamgnetic Resonance (Cộng hường thuận từ electron)

FAD : Flavin Adenin Dinucleotid

FMN: Flavin mononucleotide

GC-NÍS: Gas chromatography- mass spectrometry (SĨc ký khi ■ khói phò)

GR Ghitathion reductase QSHiỡlttóủttn

GSHPs: Glutathion peroxydase

HPLC: High pcríonnance liquid chromatographylSàc ký long hiệu năng can)

IsoPs: Các Isoprostan

MDA: Maiondìaldehyd

NAD : Nícotinaniid Adenln Dinudeotid

NADPH.2 Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng : Dihvdronicotinainide adenine dinucleotid phosphât

POL: Peroxvd hoá lipid

PIT As- Polyunsanirated fatty aci ds

(Các acid béo khống có khá năng sinh cholesterol)

ROS : Reactive oxygen Species (Dạng OX)’ hoạt động)

RCS : Reactive chlorine species (Dạng cloi hoạt đông)

RN§: Rsâcĩivc nitrogen species (Dạng nitừlioặt động)

SOD Superoxyd dismutase

TAS: Total Antioxidant Status (Hoạt tỉnh chồng oxy hoã toán phần)

TRAP1 ToiaL peroxy radical happing antioxyđant parameter Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng assay (Đo thông so chống oxy hoá toàn phàn băng bày gòc (pcroxyl))

TBA. Thiobarbinuic acid

TBARS: TBA – reactivity or TBA reactive material (Chất phân ứng vối TBA)

ĐẶT VẤN ĐẺ

Trong những năm gằn dây. gòc Lự do và các dạng hoai động cua chúng đang là mòi quan tâm lớn cua con người. đặc biệt lã Y – Dược học hiện đại do sự tiên quan cùa chúng đèn nhiều cơ ché bệnh lý nghiêm trọng ti người Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng

Gốc tự do sinh la tữ quá tiinh chuyền hoã trong CƯ thề hoặc tử ugOỈŨ mõi tnrởng xâm nliãp vảo cơ thề. Các gốc tự do vả cãc dang hoạt động cùa chủng cỏ kliá nâng oxy hoá cao. phát sinh những phân ứng dãy chuyền lãm tốn hai đền tề bào. tồ chức, gãy 13 nhiểu loại bênh như: bệnh lỹ tim mạch, ung thư. đãi Lháo đường… và lãm Lăng quấ trinh lăo hoã người. Do đó hiên nay các gốc Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng tự do đang được quan tàm nghiên cứu để tim la cãc chất chống gốc Lự do. chống oxy hoá hiên quả dũng cho phông vã diều tri nhiều loại bênh tật góp phần báo vẽ sửc khoe, kéo dãi mồi tho cùa con người.

Đẽ đảnh giã lác động và vai tiỏ gãy lổn thương oxy hoá của các góc tự do và dang hoạt động chủng trong các bênh lý ờ người vã đánh giá hiệu quả của các thuốc phòng và điều ưi các bệnh trtn. người Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng ta đã dựa vào việc xác đinh các gốc tự do và dạng hoạt dòng cùa chúng. Hiện nay. nhiều trường Đai học. Viện nghiên cứu đã triền khai ứng dụng các phương pháp nghiên cứu. xác dinh gòc lự do Irong sinh học và dược học. Xuất phát từ những thục tế trẽn chúng tôi đã thực hiện đe tái " Tòng quan về phưong pháp xác định góc tự do vã các dạng hoạt dộng cũa chúng" vtiri hai mục tiêu:

1 Viết được tòng Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng quan vé sự hình thành gốc tự do vã các dang hoại động cua chúng trong cơ thồ. ưong tự nlucn.

2. Hõ thống được nguyên tác cũa các phương pháp xãc đinh gốc tự do và cãc dang hoạt dõng cũa chúng.

PHẤN I : ĐẠI CƯƠNG VẺ Gốc Tự DO VÀ CÁC DẠNG HOẠT ĐỌNG CỦA CHỦNG

1.1- GÓC tự (lo và các (lạng hoạt động của chúng |6| (12J

Lỉ.ỉ-         Khải niệm

Gốc tu do (R j lả nhùng tiều Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng phan hoá hoc (phán tir. mảnh phản nr. nguyên nr. ion) có electron độc thản (e- innì trị) vả cỏ thẻ tồn tại độc lãp. Vi dụ.

OH’ ộ iị

Tử phan ứng thú cắp cua các gõ’c tự do. nhiêu chát không phai góc nhung hoạt linh oxy hoú mạnh đtrợc tạo thành.

Ngày nay. lý thuyết gốc tự do đã chúng minh trong cơ thê người tòn tại nhiểu loại gốc tư đo vã các dang Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng hoat động của chúng (báng 1) ỉ. ì 2- Sự lítnh thành goc tụ do ưoìig cơ thế

Trong cơ thể. gốc tự do được hĩnh thành Ihoo 3 con đường:

I.Ỉ2.Ỉ- Từ chuồi hò hốp tềbồo trong tỵ thề

Chuồi vận chuyển Hydro và c-{ tóm tắt);

4 Ferocytocrom + 4H’ + 0: = 4 Fencytocrom 4- 2ìFO

(Fe*-)

4H*»4Í

2C O H/      Đó, lã pliãn úng tổng két cho vi dụ vãn

Q      chuyền 4H’ Tổng quan về phương pháp

Vòn? Krrbs

Hộ tliOng cylucrvni

‘O2 khủng khi (oxy um bọi)

XÚC tãc bời. Các enzym vận chuyển hydro: Dehydrogenase (với NAD.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Cơ sở điều khiển quá trình (Nghề Sửa chữa thiết bị tự động hoá Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách đối với người khuyết tật trên địa bàn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm lưu trú của khách sạn duy tân huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng
Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart