Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

fff

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

fff

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

fff

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

fff

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN’ THƠ

’ KHỎA*1TƠẠT

Bõ MÔN LƯẢT KINH DOANH VÀ THƯƠNG MAI

Trải qua bốn năm học tập. với nlìừng khỏ khan nong giai đoạn đau bước chàn vào mòi trường mói. môi trường học tập đay khó khán. thử thách. Đó là quá trinh có sự nó lực phan đau của băn thân người viết, kiên tri học tcập đê hoãn thành đúng tiến độ của hè chính quy ngành luật, và hom hết. chinh lã còng lao mà các giáng viên Khoa Luật trường Đại học cần Thơ đà (lốc hết Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế tâm huyết đê đào tạo giúp tói vừng vàng với khối kiến thức có được, đề đến khi ra trường phục vụ cho bàn thân, gia đinh vã xà hội. Xin gửi lời căm ơn sâu sắc nhất đen ĐỘI ngu Giăng viên Khoa Luật trướng Đại học can Thơ. các Thầy, các Có đà dần dắt tỏi suốt bốn năm ngồi trên giăng đường Đại học. xin gửi lời căm ơn chân thành đến Thày Diệp Ngọc Dùng đà hướng dần tỏi hoãn thành tot luận văn tốt Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế nghiệp.

Xin chân thành cặm ơn!

TRONG Tư PHAP QỮỎC TÉ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ

niéĩ’ TĩVSr/*’                      ‘T’/’


Giang viên hướng dan Diệp Ngọc Dùng


Sinh Viên f rân Hoang việt111? Việt Mã sô Sinh V ren: Su /?23 /

Chuyên Ngành: Luật Thương Mại

" Khóa: 33

càn Thơ. 5 ‘2011

NHẬN XÉT C ỦA HỘI DỒNG


càn thơ. ngày tháng nâm 2011


MỤC LỤC

SOÈƯGS….

LỜI NÓI BÀU

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHƯNG VÈ TRÁCH NHIỆM BÒI THƯỜNG THIẸT HẠI NGOÀI HỢP BÒNG TRONG Tư PHÁP QUỏC TẺ

 • 1.1

ách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đổng

1. ỉ. 1 …………………., …………..Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư

pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

…..   …………………………’…….’.

 • 1.2.2.     Nguyên tác bào vệ quyền và lợi ích họp pháp cùa các bên h ong quan hệ sự có

yếu lô nước ngoài

 • 1.2.1.1. Nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài, diều ước qttoc tế h ong quan hệ

dân sự có yếu 10 nước ngoài

ỉ.2.1.2…………………………………………………………………………………………………………….Ng

uyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam……………………………………………………………9

1.2.2. Nguyên tấc chuyên biệt…………………………………………………………………………..9


Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế 1.2.2.1………………………………………………………………………………….

uyên tắc áp dụng hệ thuộc luật quồc tịch

Ị.2.2.2

uyên tắc áp dụng hệ thuộc luật noi thực hiện hành vi

1.3. PhưoTig pp điểu chinh

 • 1.3.1 ………………………………………………………………………Phương pháp xung dột

12

 • 1.3.2 ……………………………………………………………………….phương pháp thực chất

  • 2.1. Trách nhiệm hồi thường thiệt hại ngoài họp đổng trong tư pháp quốc pháp luật Việt Nam 22

   • 2.1.1. Nàng lực trách nhiệm Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế bổi thường

thiệt hại ngoài hợp dồng cùa cá nhân và pháp nhân trong tư pháp quắc te………………………………………………………………………….22

2.1.1.1…..  Nà

 • 2.1.2 …………………………………………………………………………………………… Thả

III quyền giãi quyết quan hệ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài họp đồng trong một vài điên hình………………………………………………………………………24

 • 2.1.2 …………………………………………….. ỉKhi sự việc xây ra tại Việt Nam

……………………………………………………25

 • 2.1.2.2 ……………………………………………..Khi  sự việc xáy ra ớ nước ngoài

……………………………………………………………………………………………..26

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế

 • 2.1.3 ……………………………………………………………………………………………. Pháẹ

luật I ‘iệt Nam về việc áp dụng pháp luật trong quan hệ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài họp dông

 • 2.1.3. ỉ. Khi hai quốc gia khác nhau cùng điều chinh quan hệ trách nhiệm bôi thường

thiệt hại ngoài họp đông

2.1.3.2.       Một so ngoại lệ về việc áp dụng pháp luật trong quan hệ trách

nhiệm bồi

thường thiệt hại ngoài họp đong

 • 2.2………………………………………………………………………………………………………..Trác

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế 11 nhiệm bôi thường thiệt hại ngoài họp đồng theo điều ước quốc tế….33

 • 2.2.1.     Nảng lực trách nhiệm bói thường thiệt hại ngoài hợp dồng cùa cá nhân và

pháp nhân………………………………………………………………………………………………………..34

 • 2.2.1.1 ……………………….Năng       lực pháp luật và năng lực hành vi cũa

cá nhân

………………………………………………………………………………………………34

 • 2.2.1.2 ……………………………………….Năng lực pháp luật cùa pháp nhàn

………………………………………………………………………………………………. 35

 • 2.2.2.     Thầm quyền giãi quyết quan hệ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp

dồng………………………………………………………………………………………………………….. 35

 • 2.2.3.     Điêu ước quốc tế về việc áp Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế dụng pháp luật giải quyết quan hệ trách nhiệm

bồi thường thiệt hại ngoài họp dồng……………………………………………………………………37

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ KIÊN NGHỊ VÈ QVAN HỆ TRÁCH NHIỆM BÔI THƯỜNG tHiệT hại ngoài hợp đỏng trong tư pháp quốc té ……..’……………………………………………’…………………..’…………………………………………….... 41

LÒI NÓI ĐÀU

Việt Nam bước vào thời ki toàn can hóa, hướng đắt nước hỏa mình vào the giới, quan hệ hợp tác VỚI các nước trở nên mạnh mẻ trên tat cả các lình vực: kinh tể. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế chinh trị. văn hóa, xà hội. lao động, hỏn nhân…các quan hệ này phát sinh theo nghía rộng, theo yếu tố gắn kết có nhàn tố nước ngoài. Việc xuất hiện những nliàn tố mới. đòi hoi đất nước bắt kịp với sự thay đồi. việc thích nghi lã điều cần thiết, thiết lập một cơ chế mới có sức điểu chinh phô quát cho các quan hệ mới này Là một đòi hỏi cap thiết.

Xu the thay đói đê thích Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế nghi lã xu the chung, việc chấp nhận các quan hệ inởi phát sinh đòi hỏi chủng ta luôn vận động linh hoạt, nhạy bén đẽ ứng phó kịp thời sự biên đồi của thời cuộc. Trong quan hè dân sự theo nghía lộng có yếu tổ nước ngoài, sự gắn kết giừa các chu thể trong và ngoài nước ngày trớ nên phồ biến, với tình hình thực tại. việc di chuyên công (Làn và pháp nhàn trong giao lưu quốc tế. lùnli thánh nên những Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế quan hệ mới. không còn là một van đề giãi quyết của một quốc gia. mà đó là van đề chung của nhiều quốc gia trong quan hệ VỚI nhau điểu chinh các quan hệ phát sinh trong hợp tác quốc tế. Một vụ tai nạn mà trong quan hệ đó có một công dân nước ngoài và một còng (Làn Việt Nam. làm phát sinh một tranh chấp, từ dó dé giái quyết triệt đề việc bồi thưởng thiệt hại cho người bị thiệt hại. Tòa án Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế không chi căn cứ tiên luật của Quốc gia minh đẽ giãi quyết hoãn toán vụ việc trên, van đề nãy sè càng phức tạp lieu có nliừng tranh chap ve boi thường thiệt hại mã vụ việc không chi phát smh trẽn Lành thó của quốc gia minh, mã phát sinh ỡ nước ngoài, hoặc không thuộc một quốc gia nào cá…

Trong tiến trinh cải cách tư pháp, trẽn tinh thần cùa Nghị Quyết 48-NQ/TW và Nghi Quyết 49 của Bộ chinh trị Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế về việc đề ra chiên lược xây dựng vã hoàn thiện pháp luật Việt Nam năm 2010. định hưởng đen năm 2020. và thực te van để trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đong trong tư pháp quốc tể còn nhiều hạn che. thiêu sót. các quy định còn chưa có sức điều chinh phô quát, cốc văn ban hướng dan. cùng như thực tế quan hệ về bồi thường thiệt hại ngoài hợp dồng là một quan hệ còn mới mè. việc thích nghi dè Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế có một cơ chế diều chinh nhàm dồi phó còn khó khăn. do chúng ta chi mới trong giai đoạn đau của hội nhập, sự quan tâm trong vấn đề này còn chưa thực sự tương xứng VỚI nhu câu thực tại, vi the người Viet chọn đề “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp dồng trong tư pháp quổc tế theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tể", nhằm nghiên cứu. _______ , „    _____

,        e           SVTH: Trần Hoàng Việt phân tích dè tim ra nhùng nguyên nhàn. vướng mắc vã từ đó Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế dưa ra những giài pháp, kiến nghị nhàm nàng cao hiệu quà trong việc giái quyết các tranh chap trong bổi thường thiệt hại ngoài hợp đong.

GVHD: Diệp Ngọc Dang

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Phân vùng chất lượng môi trường đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam Định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Kỹ thuật an toàn điện (Nghề Bảo hộ lao động Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty khách sạn du lịch hải dương giai đoạn 2011 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu, tìm hiểu về công tác xã hội đối với người khuyết tật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật việt nam và điều ước quốc tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart