trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

fff

trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

fff

trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

fff

trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

fff

trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

fff

trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

fff

Đề 1:

 • 1.      Trách nhiệm kĩ luật cùa cán hộ, công chức?

Trả lời:

Đinh nghía trách nhiệm kỷ luật của cán bộ. còng chức: là trách nhiệm pháp lý do cơ quan, tó chức có thâm quyền áp dung đổi với cán bộ, còng chức vi phạm việc thực hiện nghía vụ cùa cán bộ. cõng chúc, vi phạm nhùng việc cán bộ cóng chức không đtrợc làm và VI pliạm pháp luật bị tòa án tuyên lã có tội hoặc bl cơ quan có thám quyền kết luận bồng vẫn ban trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức về hành vi vi phạm pháp luật.

Trách nhiệm kỷ luật đoi với cân bộ công chức đirợc pháp luật quy định cụ thẻ như sau:

<<<123>>>

Tiêu chi

CÃN BỌ

CONG CHỨC

l.Cơ sở pháp lý

Căn cử vào Luật Cán bộ. còng chức năm 2008 và Điều lệ cùa tồ chức mà cán bộ vi phạm lã thành viên

Chi căn cử vào Luật cán bộ. cóng chức và các văn ban hướng dẫn

2.Cơ trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức sở truy cứu trách nhiệm kỳ luật

Là hành vi VI pliạm pháp luật và VI phạm Điều lệ cùa cán bộ

Là hành vi VI pliạm pháp luật cùa cóng chức

3.Thủ tục xử lý ký luật

– Tạm đinh chi còng tãc: (Điêu 81 Luật CB.CC). Cơ quan, tỏ chức, đơn vị quăn lý cán bộ. công chức có thể ra quyết định tạm đinh chi còng tác trong thời gian xem xét. xir lý kỹ luật trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức cán bộ. cóng chức, nếu đê cán bộ. cóng chức đó tiếp tục làm việc có thề gây khó khăn cho việc xem xét. xừ lý Thời han tạm đinh chi còng tác không quá 15 ngây, trưởng hợp can thiết có thê kéo dãi thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu cán bộ. còng chúc bi tạm giữ. tạm giam đề phục vụ công tác điều tra. truy tố. xét xử thi thời gian tạm giữ. tạm giam được tinh lã trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức thời gian nghi việc có lý do; het thời hạn tạm đinh chi công tãc lieu cán bộ. công chức không bl xữ lý ký luật thi được tiếp tục bố tri lãm việc ớ vị trí cù. Trong thời gian bi tạm đùiỉì chi công tác hoặc bị tạm giừ. tạm giam đẻ phục vụ cho cóng tác điều tra. truy tố. xét xử. cán bộ. còng chức được hường hrơng theo quy định cùa Chinh phú

Lưu ý: liêng đối VỚI cán bộ trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức thi sau kin đinh chi cóng tác thi phải thành lập hội đong xem xét ki luật; nếu người cán bộ vi phạm phốp luật bị tòa án tuyên phạt tù giam mã không đtrợc hưởng án treo thi đương nhiên bl thòi việc (điều 78 khoãn3). trong trường hợp này không phai tiền hành hợp ki luật mã chú tịch hòi đồng ki luột sè ban hành quyết định kỷ luật luôn.

4. Thâm quyền xừ lý ki luật

Theo nghị định 35’2005 và nghị định trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức 34/2010

Trường hợp người vi phạm lã lành đạo thì người có thầm quyền xứ lý ki luật là người bõ nhiệm người đó: trường họp xử lý ki luật bảng hĩnh thức hạ bậc lương, hạ ngỉiạch hoặc buộc thôi việc mà việc tuyển dụng, nâng bậc hrơng. nâng nghạch do cap trẽn trực tiếp quyết đinh thì người đứng đầu cơ quan tó chức phải đề nghị bang

<<<123>>>

văn bàn lèn cấp có thấm quyền ra quyết định xù lý ki trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức luật.

Trường hợp người vi phạm không phái là lành đạo: thi thầm quyền xứ lý ki luật thuộc về người dứng đầu cơ quan, tồ chức quan li cán bộ. còng chức đó. Ví dụ: nhàn viên sớ nr pháp thi tham quyền xù lý thuộc về giâm dốc sở_______________________________________

5. Thời hạn. thời hiệu xử lí ki luật

Thời hạn xử li ki luật là 2 tháng: phức tạp lã 4 tháng

Thời hiệu xứ lý ki luật trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức là 2 năm kề từ khi có hãnh vi vi phạm

6. Hậu quá

Phai chiu 1 tiong 4 hình thức ki luật: khiển trách, cãnli cáo. cách chúc, bài nhiêm:

Ngoài ra còn phai chịu những hậu qua khác ớ điều 82 như: 1. Cán bộ. còng chức bị khiển trách hoặc cành cáo thi thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỳ luật có hiệu lực: lieu bị giáng chức, trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức cách chức thi thời gian nâng lương bi kéo dài 12 tháng, kê tử ngày quyết đinh ký luật có hiệu lực.

 • 2. Cán bộ. công chức bị kỹ luật tử khiến trách đến cách chức thi không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo. bó nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kẻ từ ngày quyết đinh ký’ luật có hiệu lực; hết thời hạn này. nếu cán bộ. còng chức không vi phạm đến mức phải xứ lý kỳ luật thi tiếp trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo. bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

 • 3. Cán bộ. còng chức dang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bl điều fra. truy tố. xét xừ thì không dược ứng cữ. đe cữ. bõ nhiệm, điều động, tuân chuyển, biệt phái, đào tạo. bồi dường.

thi nâng ngạch, giai quyết nghi Inm hoặc thôi việc.

 • 4. Cán bộ. còng chức bị ký’ trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức luật cách chúc do tham nhũng thi không được bõ nhiêm vào vị trí lành đạo. quan lý.

Đối với còng chức Là lãnh đạo: Cỏ 6 hình thức: khiên trách, cảnh cáo. hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc;

Đối VỚI còng chức không lã lãnh đạo cỏ 4 hình thức là: khiên trách, cành cáo. hạ bậc lương, buộc thòi việc

Ngoài ra cũng phai chiu cãc hậu quá khác ớ điều 82 trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức

.

2.      Khăng dinh đúng sai

 • a.  Công chức vi phạm kỉ luật bị xét xư theo luật tô tụng hình sự có đông thòi phai chịu xừ lý kì luật?

Trá lời: Đúng vi theo khoản .3 diều 79 ĩ.uậ cán bộ. công chúc thi công chức nếu bị tòa án tuyên phạt tù mà không được hường án lico thi đương nỉiicii bị buộc thói việc hoặc thôi giừ chức V ụ đang dam nhiệm (cách chức, giáng chức) má buộc thòi trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức Việc a cách chức, giáng chức cùng lã hình thức xứ lý ky luật đoi vói cõng chức.

 • b.  ỉàl ca các chu thè có thâm quyên xu phạt hành chinh đều có quyên sử dụng cãc biện pháp ngăn chặn vị phạm hành chinh

lìa lói: Sai. vi các biện pháp ngán chặn 1 phạm hãnh chinh bao gom:

 • a)  Tạm giữ người;

 • b)  l ạm guì tang vặt. phương tiện VI phạm hành chinh:

 • c)  Khám người;

 • d)  Khám phương tiện trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức vận rãi, đồ vật;

đ) Kliám nơi cất gian tang vật. phương tiện VI phạm hành chinh:

 • e)  Bào Lình hành chinh.

 • g)  Quan lý người nước ngoài VI phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất:

 • h)  Truy tim đói tượng phai chap hành quyết định đưa vào trường giáo dường, cơ sở giáo dục. cơ sờ chừa bệnh trong trường hợp bõ trổn. (khoản 1 diều 43 PLXLVPHC).

Mã trong các biện pháp dó trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức chủ thê có thâm quyên quyết định hâu hét Lã các chủ thê được quy định tại khoản 1 điều 45 plxlvphc như Chu tịch ubnd xà. thị tian. nương cõng an phường: Tiương Cõng an cap huyện; Thủ trưởng dơn vị Cành sát cơ động từ câp dại dội trờ lẽn. Trạm trưởng Trạm Công an cứa khâu… trong các chù the đó không đay đu tãl ca các chu the có thâm quyên xứ phạt vphc (lữ điêu 28 đen điêu lod PLXLVP11C) như thâm trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức phán chù tọa phiên tòa. chù tịch ubnd câp tinh…

Dê tinh huống: Chuáii.llúug.Chúc.Muõn.Lọc đá bóng ơ khu Vực có mây bicn the.

-Hùng (I4r) dá bóng bong chạm vào dây diện n an bang nhõm làm 2 dày va vào nhau.bộ phận máy biền the bị hong không thê lự ngát điện nénmãv biên die bị hong.mãy bicn die trị giá 150 11 và lien sưa chừa lã 50 ti.

 • – trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức Thão( 18ĩ).Muòn(20r).T.Ộc(2 It) dá bóng trong tình trạng mùi rượu nồng nặc và ỡ chân cột có máy bien the có treo biên báo nguy luẽm căm tha dicu.cãni đá bông. Irước đõ 11 thang Muôn và Lộc bị xú’ phạt hãnh cliiiih vi liãnli vi đào bói cliãn đcanõi người bị pliạt 500k.

-Hói những ai bị xư phạt hãnh chinh.ai ko bị phạt vã cần phạt the não Có can xđ trách nhiệm trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức bồi thường thiệt hại ve dãn sự ko?

Trà lời:

 • – những người sau đây lự xứ pliạt liânli chính; Thào. Lộc

 • – nhùng người sau không bị xử phạt hãnh chinh: Hùng (vi đây lã lồi vò V nẻ k phái chịu tnhc); Chức (không có lỗi); Muôn vì bi truy cứu trách nhiệm hình sự.

 • – trách nhiệm dãn sự vần đật ra vi pliáp lệnh xử lý vphc có quỵ định (khoăn 3 điêu 7) quy định người trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức chua thành niên vphc mã gãy thiệt hại thi phải bồi thường theo quy định cùa pháp luật.

Đề 2:

 • 1. So sánh giữa hình thức ban hành vãn bán quy phạm pháp luật vã hình thức ban hành vãn bán áp đụng quy phạm pháp luật.

  <<<123>>>

  Tiêu chi

  Hĩnh thức ban hành vbqppl

  Hĩnh thức ban hành vbadpl

  Khái niệm

  Là … (giáo trình xdvbpl)

  Chù thê ban hành

  Chi các chú thê được quy định trong luật trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức ban hành văn ban quy phạm plìáp luật

  Gồm nhiều chu thê khác nhau. Sỡ lượng nhiều hơn so với chu thề ban hành vbqp

  Hiệu lực pháp lý

  Có hiên lực pháp lý cao hơn vbad

  Cỏ hiệu lực pháp li thắp hơn vbqp

  Sò Làn áp dụng

  Ap dụng nhiêu lán

  Ap dung một Lân. đè gq cviec cụ thè

  ĐÒI tượng tác động

  Nhiều chủ thê khác nhau, nhùng chủ thẻ này thường không được xãc định trách nhiệm kỉ

  Tác động đèn chủ thẻ nhát định, cụ thẻ

  Thủ tục ban hành

  Được quy định chật chè theo quy định của luật ban hãnh vbpq

  Thủ ựic đơn giãn hơn

  Thê hiện phương diện chắp hành

  Thê hiện phương diện điều hành

  NỘI dung

  Đật ra cãc quy tắc xử sự chung

  Đật ra các mệnh lệnh hành chinh cụ thế

 • 2. Khảng định đúng sai

ứ. Có phai mọi cá nhân làm trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức việc n ong đơn vị sự nghiệp công lập đểu lủ viên chức

Trã lời: không vi theo khoăn 2 điều 4 Luật cán bộ công chức 2008 thi người lãm việc trong bộ máy lành đạo. quan lý cùa đơn vị sự nghiệp công lập cùng là còng chức.

b. Văn băn là nguồn của luật hành chinh đêu là quyết định hành chinh

Trà lời: (Định nghĩa quyết định hành chinh: qđhc là một dạng quyết đinh pháp luật thè hiện ỷ trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức chi cùa chu thề quăn lý mã chủ yen lã ý chi cùa cơ quan hành chinh và người cỏ thâm quyên trong cơ quan hãnh chính tiên hành theo thú tục vã dưới hình thức do pháp luật quy đinh, có nội dung Là đường lối. chinh sách, quy tắc xừ sự chung hoặc các mệnh lênh hành chính cụ thê nliÀm thực hiện các chức năng cơ ban cùa quan lý hành chính. Quyết định hành chinh có thề tồn tại ớ 3 dọng: quyết định chú đạo trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức (nghị quyết cùa chinh phù); quyết đinh quy phạm (nghị đinh, thòng tư); quyết định áp dung (quyết định: kểt luận, còng văn. thòng báo: hành vi quăn lý). Cho nên câu trẽn là Sai vì: nguồn của quyết đinh hành chinh được hiểu lã tat cả cãc cân cứ (c.ác vãn bàn) đẽ xây dụng, ban liànli qđhc; nguồn cùa qđhc cũng gồm cá luật, hiên pháp má quyết định hành chính chi Lã các trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức qđ do cqhc ban hành vã có tính dưới luật nên vãn băn luật hoặc hiên pháp đỏ không thẻ là qđhc.

Đề 2:

 • 2. trách nhiệm ký luật cua viên chức.

Trà lời:

 • 1. khái niệm: trách nhiệm ki luật của Viên chức lã hậu quà pháp li bắt lợi mà chủ thẻ có thâm quyển áp dụng đồi với viên chức vi phạm ki luật viên chức.

 • 2.   các hĩnh thúc xử li ki luật viên chức:

đoi VỚI viên chức quăn li trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức có 4 hĩnh thức: khiên trách, cành cáo. cách chúc, buộc thói việc: đoi VỚI viên chức không giừ chức vụ quan lí có 3 hình thức: khiển trách, cành cáo. buộc thôi việc.

 • 3. thời hạn xử li ki luật đối với viên chức: là thời diem ke tir kin phát hiện viên chúc cỏ hành VI vi pliạm ki luật đền klũ có quyết đinh ki luật (không quá 2 tháng, trường hợp phúc tạp không quá 4 tháng);

 • 4.  trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức thời hiệu xử lí ki luật đoi VỚI viên chức: lã thời hạn mã ke từ khi có hãnh vi VI pliạm ki luật cùa viên chức đến thời điểm hành vi đó bị phát hiên thi viên chức đó không bị xù li ki luật (không quá 24 tháng).

 • 5.  Tliầm quyền xù lí ki luật viên chúc

 • –  đồi với viên chúc quàn li: chu thê có thám quyền bò nhiệm

 • – đoi VỚI viên chức không giừ chúc vụ quân li: người đứng đau đon vị sự trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức nghiệp còng Lập (nơi quân li viên chức vi phạm ki luật)

 • –  đoi VỚI viên chúc biệt phái: do cơ quan, to chức tiếp nhận xử li ki luật

 • – đồi với viên chức nhận nhiêm vụ mới mã sau đó mới phát hiện vi phạm thì đơn vị cù xù lí ki luật vã gửi qđkl tới đơn vị mới.

 • 6. thù tục xử lí ki luật viên chức:

 • – hop kiểm diêm viên chúc vi phạm pháp luật

 • – tliânlr lập vã họp hội đong ki trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức luật viên chức (trừ trường hợp viên chức bị Tòa án kết án phạt tú mã không đươc hường án treo hoặc bi Tòa án kết cán về hành vi tham nhũng).

 • – ra quyết đinh ki luật: người cỏ thấm quyền ra quyết định ki luật trong thời hạn 5 ngày làm việc kê từ ngày có kiến nghị hình thức ki luật cùa cuộc họp kiểm điểm viên chức phai ra quyết định ki luật hoặc kết luận viên chức không VI pliạm pliáp luật: trường họp Viên chức trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức bl tòa án tuyên phạt tủ thì sau 15 ngày Làm việc từ khi nhận được quyết định cùa tòa cán.

2. Khàng định đúng sai:

a) 14 là độ tuồi nhỏ nhát có nàng lực hành VI hành chinh

Trà lời: Năng lục hành vi hành chính là klìã năng của cá nhân được nhà nước thừa nhận mà với khá năng đó họ có thê tự minh thực hiện cãc quyền vã nghía vụ pháp lý hành chính đong thời phái gánh chịu những hậu trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức qua pháp lý nhất định do những hành vi cùa mình mang lọi. Năng lực hành vi hành chính thường bao gồm các yen to như độ tuổi, tinli trang sửc khóe, trinh độ đào tạo. khả năng tài chinh… trong đó độ mòi lã yen to quan trong nhất khi xem xét năng lực hành vi hành chinh cùa cá nhàn khi tham gia vào cãc quan hệ pháp luật hành chí 1111. Các quan hệ pháp luật hành chinh khác nhau thi đói hói độ mồi khác trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức nhau, chang hạn cá nhàn phai đu 14 tuồi trớ lên mới bi xừ phạt hành chính; cõng dân phai đu 12 đến dưới 18 tuồi mới có thề bị áp dụng biện pháp đưa váo trường giáo dường.

Nlnr vậy câu trên là sai vi 14 chi là độ tuổi nhỏ nhất có năng lực hành VI hành chinh trong quan hệ pháp luật hành chinh về xú phạt hành chính; còn trong quan hệ pháp luật hành chinh khác thi đò tuồi có năng lực hành VI hành trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức chính có thê là ít hơn 14 vi dụ nhu trong quan hệ pháp luật hành chính về áp dụng biện pháp đua vào trường giáo dưỡng thi công dãn chi cằn đu 12 tuổi đ<ì được coi là có năng lực hành vi hành chinh bị áp dụng biện pháp này.

bf Luật Cán bộ công chức vừa là luật hành chinh vừa là quyết đinh hành chính

Trà lời: Sai vì Luật Hành chinh là văn ban luật do quốc hòi ban hành. trong đó có trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức chúa các quy phạm pháp luật hãnh chinh lãm càn cứ đê xây dụng và ban hành các quyết định hành chinh nên nó đirợc COI lã nguồn của Quyết đinh hành chính chú không thề là quyết đinh hành chính được. Mặt khác dựa vào đặc điềm cùa quyết định hành chinh thì qđlic luôn có tinh dirới luật, đirợc ban hành đê cụ thẻ hóa. chi tiết hóa vã hướng dần thi hành luật cho nên đả lã Luật thì không thể lã quyết định hành chinh

Đề 3 trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức : 1. Chù thê cùa vi phạm hành chinh

– Định nghía: chu thè cùa vphc là cá nhãn, tỗ chức có năng lực trách nhiệm hành cliínlì theo quy định cùa pháp luật thục hiện hành VI VI phạm pháp luật nlnnig chua đến mức truy cửu trách nhiệm hình sụ và theo quy đinhcũa pháp luật phai bi xú phạt hành chính.

Năng lực trách nhiệm hành chinh của cá nhân, tó chúc là khả năng cá nhân, tó chức bang hãnh VI của minh thực hiện trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức quyền và nghía vụ do pháp luật quy đinh và tu chịu trách nhiêm về hành vi đó. Xét ờ khia cạnh não đó thi nâng lục trach nhiệm hành chính có phan giong VỚI nâng lục hãnh VI hành chinh của chủ thẻ tham gia quan hệ phá KhoThuVien.com

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10376 indx

10376 indx

Sold by
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Góp phần nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của hoạt chất thân cây mướp đắng trên chuột cống trắng thực nghiệm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Sold by
@ xcnguyen220
trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức
trách nhiệm kỉ luật cán bộ công chức
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart