triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

fff

triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

fff

triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

fff

triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

fff

triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

fff

triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA Sư PHẠM BỌ MÔN Sư PHẠM VẠT LÝ

Giáo viên hướng dẫn:                     Sinh viên thực hiện:

Ths.GVC.Hoàng Xuân Dinh Nguyễn Xuân Phương

Mả SỐSV: 1117559

Lóp: Sư phạm Lý – Tin Khóa: 37

Can Thơ, năm 2014

MỤC LỤC

Phần MÓ ĐÂU……………………………………’.

1

do chọn dề tãi

Phần NỘI DUNG

Chương 1: NĂNG LƯỢNG XANH VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH

 • 1.2.1. Nàng lượng xanh làmgiám lượng khí thái vào môi trường

X

Chương 2: Tính Phân tán và những ánh hướng của nàng lượng

XANH

 • 2.1.  Tính phân tán triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh của năng lượng xanh và

loại bó chủ nghĩa độc quyền

2.1.2………………………………………………………………………………………………………

Quyền sở hửu về năng lượng

 • 2.2.2.  Ap dụng năng lượng xanh vào thièl kè kiên triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng

xanh trúc giúp liêl kiệm nàng lượng

2.4.1

ạo môi trường tác động lích cực vào ý thức về năng lượng xanh

 • 2.4.2. Năng lượng xanh góp phần hĩnh thảnh cãc quan niệm và thang giá trị mới về triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh một

thế giới sữ dụng nàng lượng mang lính nhân vãn

Chương 3: NĂNG LƯỢNG XANH TRÊN THÊ GIÓI

 • 3.2.2.  Một sổ công trình năng lượng xanh ở châu Âu triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh 24

Chương 4: sử DỤNG NÀNG LƯỢNG HIÉƯ QUÁ, MỘT HƯỚNG TIÉP CẬN CỦA NĂNG LƯỢNG XANH…………………………………………………………………………’.

 • 4.3. Hiệu quà năng lượng triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh áp dung cho tòa nhà 34

 • 4.5.2.  Các ngành cân tập trung đê thúc đây năng lượng hiệu quả triển vọng kinh tế xã hội

của năng lượng xanh tại Việt Nam

Phần KÉT LUẬN…………………….’………………………………….

TÀI LIÊU THAM KHÁO triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh PHỤ LỤC

Phần MÒ ĐẤU

 • 1. LÝ DO CHỌN DẺ TÀI

Kinh lê xà hội ngày càng phát triền cùng đông nghía với vice nhu càu vê sử dụng năng lượng ngày câng tăng cao. Xã hội cần một lượng lởn năng lượng dè dáp ứng cho nhu câu sinh hoạt hăng ngày của con người. Bèn cạnh đó, nhu câu năng lượng phục vụ cho hoạt dộng nòng nglìiêp. còng nghiệp, dịch vụ,… lã không hề nhò. vấn dề dược dặt ra là: triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh Làm the nào có thè đáp úng được nhu cầu nấng lượng mà vần đâm bào cho sự phát triền bên vừng cùa xà hội?

Nguồn năng lượng tạo ra từ các nhiên liệu hóa thạch như: than dã. dầu mo…. lã có hạn. không nhừng the nguồn nàng lượng này còn mang lại nhiêu hệ lụy mà trước hêt đó là vấn dề ò nhiễm mòi trường. Thay vào dò. nguồn năng lượng từ mặt tròi, năng lượng gió, năng lượng sóng, nàng triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh lượng địa nhiệt,… là những nguồn nàng lượng xanh dôi dào trong tự nhiên và het sức thần thiện với môi trường. Mục tiêu cùa việc sân xuât năng lượng xanh là tạo ra năng lượng nhưng không gây hại cho môi trưởng. Do vậy, năng lượng xanh sè giãi quyết được vấn đề đặt ra và mang lại nhiêu triển vọng kinh tế xà hội.

Chinh vì lý do trên mà em chọn dề tài “ Triền vọng kinh tế xà hội cua năng lượng xanh" làm triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh đề tài nghiên cửu Luận vân tốt nghiệp cùa mình

 • 2. MỤC Die II CỦA DÉ TÀI

Nghiên cứu và tim ra nhùng triển vọng kinh tế xã hội của nâng lượng xanh. Tử đó làm tăng tính thuyết phục trong việc tăng cường sản xuất và sứ dụng năng lượng xanh trong xã hội.

 • 3. GIÓI HẠN CỦA DẺ TÀI

Đe tài được nghicn cứu trên cơ sờ lý thuyết kết hợp linh hình sữ dụng nâng lượng xanh thực tế ờ một số nước. triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh

Phạm vi nghiên cửu dề tài chi dửng lại ơ một số nước trên thế giới.

 • 4. PHƯƠNG PHÁP VẢ PHƯƠNG TTẸN THựC HIF.N

Nghiên cứu đê lài này dựa trên cơ sớ tham kháo, phân lích và lòng hợp các nguồn tài liệu có liên quan trên sách. báo. internet,… Tứ dó dưa ra nhừng nhận xét. đánh giá chung nhất vã trao dồi với giáo viên hướng dần.

 • 5. CÁC BƯỚC Tĩlực THẸN

Bước I : Nhận đề lài

Bước triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh 2: rim lâi liệu và viết đề cưong.

Bước 3: Viet luận văn

Bước 4: Nộp luận vãn cho giáo viên hướng dần xem xét và chinh sưa.

Bước 5: Hoàn chinh luận vãn.

Bước 6: Báo vệ luận văn.

Phần NỘI DUNG

••

Chương 1: NÀNG LƯỢNG XANH VÀ MÔI TRƯỜNG

TRONG SẠCH

 • 1.1. NÃNG LƯỢNG XANH

  • 1.1. ỉ. Khái niệm nâng lượng xanh

Nãng lượng xanh là khái niệm không còn triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh xa lạ đối vói chủng ta. đó là khái niệm đê chi nhưng nguồn năng lượng có trừ lượng gần như vô tận và thân thiện VỚI môi trường. Năng lượng xanh, nàng lượng sạch hay còn gọi là năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh Là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực cúa con người là vô hạn. Nguyên tẳc cơ bân của việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một phần năng lượng từ các quy trình diễn biến liên triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh tục trong mòi trường đê đưa vào sử dụng trong kỳ thuật và cuộc sống.

 • 1.1.2. Phân loại năng lượng xanh

  • 1.1.2.1, Nàng lượng Mặt Trời

Nàng lượng Mặt Trời thu được trên Trái Đât là năng lượng cua dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời đến Trái Đất. Chúng ta sè tiếp tục nhận được dòng năng lượng này cho đến khi phàn ứng hạt nhân trên Mặt Trời hết nhiên liệu, vào khoáng 5 tý năm nửa. Có thê trực tiếp thu lẩy nàng lượng triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh nãy thông qua hiệu ứng quang điện, chuyên năng lượng các photon của Mặt Trời thành điện năng, như trong pin Mặt Trời. Năng lượng của các photon cùng có thê được hấp thụ đê làm nóng các vật thê. tức Là chuyển thành nhiệt năng, sử dụng cho bình đun nước Mặt Trời, hoặc Làm sôi nước trong các máy nhiệt điện cúa tháp Mật Trời, hoặc vận động các hê thống nhiệt như máy điều hòa Mặt Trời.

Hè thống năng lượng mặt trời triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh bao g Ôm: tâm pin thu năng lượng mặt trời, bộ điều khiên nạp điên, bộ chuyên đôi điên và binh ắcquy tích trừ điện… Nâng lượng mặt trời sè được chuyên dôi thành nguồn diện, trữ trong các binh ấcquy. Nhùng hệ thống năng lượng mặt trời sè được kết nối vào hệ thống lưới điện có san trong gia đinh. Trong trường hợp sứ dụng điện lưới, sè căt nguồn điện từ bình Ácquy . Còn những hệ thống năng lượng mặt trời công suất triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh thấp sè dùng hê thống dần điên riêng đê tránh tiêu hao còng suất . Hiện nay trên thị trưởng có khá nhiều hệ thống sữ dụng nguồn năng lượng mặt trời.

Hiện trên thi trường có ba hê thống sứ dụng nguồn năng lượng mặt trời với mức giá tương ứng. Hệ thống điện năng lượng mặt trời nhó nhất, sử dụng tam pin năng lượng từ 10 – 20W. thẳp sáng 2-4 bóng đèn LED (loại 12V). Ngoài ra. lương điện tích trữ triển vọng GVHD: ThS. GVC. Hoàng Xuân Dinh                SVTH: Nguyền Xuân Phương

2

kinh tế xã hội của năng lượng xanh khi sạc đu. có thè dùng thêm các loại qu ạt sạc hoặc các thiết bị di động như điện thoại di động, máy nghe nhạc MP 3. Vì còng suất thấp nên thời gian sử dụng của hệ thống dao động từ 4-5 tiếng, ngày. Tuý theo xuầt xữ cua san phâm mà giá dao động t ừ 1.6 – 3.5 triệu đồng.bộ. Hệ thống điện năng lượng mặt trời.loại vừa. sử dụng tấm pin nàng lượng triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh 100W. Hệ thống này có b ộ điểu khiên nạp điên từ năng lượng mặt trời và kèm theo b ộ chuyên đôi năng lượng từ nguồn đi ện 220V. Hệ thống nãy cho phép s ư dụng các loại thiết bị như : đèn. quạt, máy tinh xách tay. tivi… Thời gian sư dụng cùng từ 4 – 6 tiếng ngày. Giá từ 14.5 – 20 triệu đồng. bộ. Hệ thống năng lượng 1 ớn được thiết kể theo nhu cầu của từng triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh gia đình. Hê thống này được 1 Áp ghép lừ 10 – 20 tấm pin năng lượng, sứ dụng 8-10 bình ắc quy trà điên, sần sàng đáp ứng các thiết bị ti êu thụ điện cao như máy lạnh, tủ lạnh, máy bơm… Hệ thống này có giá thành khá cao . từ 300 -500 triệu đong.

Hình 1.1: Hệ thống pin mặt trời quy mò lớn ờ Mỳ.

 • 1.1.2.2, Nàng lượng địa nhiệt

Năng triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh lượng địa nhiệt là năng lượng được tách ra từ nhiệt trong lòng Trái Đất. Nãng lượng này có nguồn gốc từ sư hình thành ban đầu cùa hành tinh, từ hoạt động phân húy phóng xạ cua các khoáng vật. và từ nãng lượng mật trời được hấp thu tại bề mặt Trái Đất. Năng lượng địa nhiệt đã được sử dụng đế nung vả tắm kể từ thời La Mà cồ đại. nhưng ngày nay nó được dũng đế phát điện. Có khoáng 10 GW công suẩt triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh điện đia nhiệt được lẳp đặt trên thê giới đen năm 2007, cung cấp 0.3% nhu cầu điện toàn cầu. Thêm vào đó. 28 GW công suất nhiệt địa nhiệt trưc tiếp được Lap đật phục vụ cho sưới. spa. các quá trinh công nghiệp, lọc nước biên và nòng nghiệp ớ một số khu vực.

Khai thác nâng lương địa nhiệt có hiệu quà về kinh tế. có kha năng thực hiện và thân thiện với môi trường, nhưng trước đây triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh bị giới hạn về mặt địa lý đối với các khu vực gần các ranh giói kiến tạo mang. Các tiến bộ khoa học kỳ thuật gần đây đà từng bước mờ rộng phạm vi và quy mô cùa các tài nguyên tiềm năng này. đặc biệt Là các ứng dụng trực tiếp như dùng đê sưởi trong các hộ gia đình. Các giếng địa nhiệt có khuynh hướng giải phóng khí thãi nhà kinh bị giừ dưới sâu trong lòng đất. nhưng sự phát thái này thấp hơn nhiêu so triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh vói phát thãi từ việc đốt nhiên liệu hỏa thạch thòng thường. Còng nghệ này có kha năng giúp giảm thiêu sự nóng lên toàn cầu nếu nó được triển khai rông rãi.

SVTH: Nguyền Xuân Phương

GVHD: ThS. GVC. Hoàng Xuân Dinh

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn khảo sát diễn biến xâm nhập mặn trên sông sài gòn trong mùa khô năm 2005
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Các Hình Phạt Chính Không Tước Tự Do Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng quản lý việc giảng dạy môn tiếng anh tại một số trường tiểu học công lập
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Sold by
@ xcnguyen220
triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh
triển vọng kinh tế xã hội của năng lượng xanh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart