Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập

Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập

fff

Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập

fff

Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập

fff

Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập

fff

Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập

fff

Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập

fff

LỜI NÓI ĐÀU

Sau gần 30 năm đối mới và phát triển, nền kinh tế nước ta đà có nhùng bước phát triền to lớn. Là nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chũ nghía, nền kinh tế nước ta cũng chịu sự tác động cùa quy luật giá trị. Quy luật giá trị có nhùng tác động tích cực đến nền sàn xuất ơ nước ta. nhưng bên cạnh đó củng có không ít nhùng tác động tiêu cực.

Để làm sáng tô hơn vấn đề trên, nhóm 10A3 đà lựa chọn đề tài: “ Phân rich ba rình huống trong thực tế để làm rõ tác dộng cùa quy Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập luật giá trị trong nền kinh tế ớ Việt Nam hiện nay". Với đề bài này, chúng em hi vọng sẽ đi sâu phàn tích đánh giá được những tình huống trong thực tế đồng thời hiếu rò hơn những vấn đề mang tinh lý luận về quy luật giá trị và tác động cua nó.

Tuy nhiên, trong khuôn khỏ và phạm vi bài làm còn rất nhiều sai sót, rất mong nhận được sự chi dần và những ý kiến dóng góp cùa thầy cô và các Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập bạn đê bài làm cua chủng em được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn!

  • A. ĐẠT VÁN ĐÈ

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cản bàn của sân xuất và lưu thông hàng hóa, ờ đàu có sân xuất vầ trao đổi hàng hóa thi ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Những tác động cùa quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa có ý nghía lý luận và thực tiền hết Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập sức to lớn: một mặt quy luật giá trị chi phối sự lựa chọn tự nhiên, đào thãi các yếu kém, kích thích các nhàn tố tích cực phát triển: mặt khác phân hóa xà hội thành ke giàu, người nghèo, tạo ra sự bất binh dẳng trong xà hội.

Đối với Việt Nam, sự tác động cũa quy luật giá trị là không nhô, nó gây anh hương trực tiếp đến nền kinh tế quốc dân thòng qua sư điểu tiết của nó đến Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập nền san xuất hàng hóa.

  • B. NỘI DUNG

  • I. Cơ sở lý luận

  • 1. Nội dung và yêu cầu cùa quy luật giá trị

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bân của sân xuất và trao đối hàng hóa. Quy luật giá trị yêu cầu san xuất và trao đỏi hàng hóa phai dựa trên cơ sờ giá trị của nó. tức lã dựa trên cơ sờ hao phí lao động xà hội cằn thiết.

Trong sàn xuất, quy luật giá trị buộc người Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập sàn xuất phài làm sao cho mức hao phí lao dộng cá biệt cũa mình phái phủ hợp mức hao phi lao động xà hội cằn thiết, có như vậy họ mới có thê tồn tại được. Còn trong trao đôi hay lưu thông phái thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Hai hàng hóa dược trao đối với nhau khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau, hoặc trao đối mua bán hàng hóa phái thực hiện với giá ca bàng giá trị.

Cơ chế tác Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập động cua quy luật giá trị được thể hiện ca trong trường hợp giá cã băng giá trị, cả trong trường hợp giá cả lên xuống xung quanh giá trị.

  • 2. Tác động cua quy luật giá trị

Trong nền san xuất hàng hóa quy luật giá trị có ba tãc động sau:

Một là: diều tiét sán xuất và lưu thông hàng hóa

Dối với sân xuất: Người sán xuất có thê mờ rộng sân xuất những mặt hãng dang thiểu, bản chạy, Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập có lãi cao vả ngược lại thu hẹp. thậm chi lã dòng cưa không san xuất những mặt hàng ế thừa, không tiêu thụ dược. Kết qua lã nhùng yen lố sán xuất như lư liệu sán xuất. sức lao động, lien von được chuyên dịch từ nghành này sang ngành khác, làm cho quy mô ngành này mớ rộng, ngành kia thu hẹp. Như vậy. quy luật giá trị tự diều tiết quy mò và cơ cấu sán xuất.

– Dối với lưu Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập thông: Dưới tác động của quy luật giá trị, hàng hóa được chuyển từ nơi giã thấp dến nơi giá cao. Từ dó, phân phối các nguồn hàng hóa một cách họp lý hơn giừa các vùng cũa đất nước, giữa trong nước và quốc tế. giừa cung cầu và cấc loại hàng hóa trong xà hội.

Hai là: Kích thích cãi tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sân xuất, tảng nâng suất lao dộng, thúc dầy lực lượng sán xuất xa hội Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập phát triền.

Người san xuất não có mức hao phi lao động thấp hơn mức hao phi lao dộng cằn thiết, thi sè thu dược nhiều lài. Điều dò kích thích nhìrng người san xuất hàng hóa cãi lien kĩ thuật, hợp lý hóa sàn xuất, cãi tiến lô chức quân lý, thực hiện tiết kiệm,.. .nham lang nang suất lao động, hạ chi phi sân xuất

Sự cạnh tranh quyết liệt lãm cho các quá trinh này diền ra mạnh mè. Nếu Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập người san xuất nào cũng lãm như vậy thi cuối cũng sê dần đến toàn bộ năng suất lao động xà hội không ngừng lâng lên. chi phí sân xuất xà hội không ngừng giam xuồng.

Ha là: phàn hóa nhùng người san xuất hàng hóa thành giàu, nghèo

Nhùng người sán xuất hàng hóa nào có mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn mức hao phí lao động xà hội cần thiết (theo giá trị) sè thu được nhiều lài. giàu lên. Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập có thê mua sẩm thêm tư liệu san xuất, mơ rộng sán xuất kinh doanh, thậm chí cho thuê lao động trờ thành ông chu.

Ngược lại, người sân xuất hàng hóa nào có mức hao phi lao động cá biệt lớn hơn mức hao phí lao động xà hội cần thiết, khi bán hàng sẽ rơi vào tinh trạng thua lồ. nghèo đi. thậm chi có thế phá san. trờ thành lao động lãm thuê.

II. Ba trường hop cụ thê đê Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập làm rỏ tác động cua quỵ luật giá trị đối với nền kinh tế Việt Nam.

1. Ngành công nghiệp dệt may nước ta dưó’i sự tác động cùa quy luật giá trị trong điểu tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

Ngành công nghiệp dệt may là một trong những ngành kinh tế trọng điếm ờ nước ta. Việt Nam là một quốc gia đông dàn cư. lao động dồi dào và tăng nhanh (khoang một triệu lao động mồi năm), tuy vậy lao Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập động còn ré và có trinh độ chuyên môn chưa cao. Điều kiện này phù hợp với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may. Trong những năm gần dây, ngành này càng phát triển, đặc biệt là khi nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chu nghĩa, năm 2007, khi nước ta gia nhập WTO. thị trường tiêu thụ ngày câng được mờ rộng. Năm 2011. tống kim ngạch xuất khấu cùa ngành dệt may đạt 15. Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập 6 ti USD. đạt xuất siêu 6.5 ti USD. Nó nàng giá thành các san phàm công nghiệp dệt may, đồng thời, lại giam giá thành sức lao động cua công nhân (do trinh độ công nhân thấp, lại có quá nhiều lao động cằn việc làm), vi vậy mà lợi nhuận doanh nghiệp thu được ngày càng cao. Điều dó lãm cho các doanh nghiệp này tăng cường mờ rộng quy mò săn xuất bằng cách đầu tư trang thiết bị máy móc. Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập dây truyền sàn xuất hiện đại. tăng nhân còng, tăng vốn nhảm nàng cao năng suất và số lượng sân phẩm dệt may. Vi vậy các xí nghiệp, cơ sở sân xuất mở ra ngày càng nhiều có mặt ờ hầu hết các tinh thành, đặc biệt là ơ vùng đồng bang.

Tuy nhiên việc tăng nhanh các xi nghiệp, cơ sớ dệt may kéo theo các vấn đề về mòi trường, do các cơ sở sản xuất hay xí nghiệp dều là các cơ sở Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập nho le, ít đầu tư hệ thống trang thiết bị xử lý chất thai, rác thai gây nguy hại cho môi trường sống. Thêm vào đó. do tình trạng nhừng đơn đặt hãng với số lượng lớn. nên các doanh nghiệp phái chạy theo số lượng nên dần đến tinh trạng công nhàn thường xuyên phải làm thêm giờ. làm cho kịp số lượng côn chất lượng, còn chất lượng thi không dam bao. Điều này dần đến tinh trạng các đơn đặt hãng quốc tế với Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập số lượng lớn ngày cảng giam, hàng bị tra lại hoặc buộc phái hạ giá. Đến tháng 2 ‘2012 có khoảng 10% những doanh nghiệp lớn có đơn đặt hàng đến quý III và IV cùa năm. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may khó khăn trong việc tìm kiếm đơn đặt hàng lớn. Nhiều hợp dồng mới đều có hướng diều chinh giâm số lượng xuống tới 20-30%. Trong khi sân xuất vần tiếp tục, số lượng ngày câng nhiều, Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập cung vượt quá cầu. các doanh nghiệp buộc phai bán tống, bán tháo ra thị trường. Biêu hiện là nhùng quầy hãng đại hạ giá. hay giá cà quần áo còn thấp hơn giá vãi. Rất nhiều doanh nghiệp sân xuất bị thua lồ lớn. thậm chí phai ngừng hoạt động.

Trước thực trạng trên, vận dụng quy luật giá trị để điều tiết và ồn định thị trường sân phẩm dệt may, nhà nước ta đà dưa ra nhiều biện pháp hữu hiệu. Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập Vi dụ như: kiểm soát chặt chẽ hơn vấn để chất lượng của sân phẩm trước khi mang ra xuất khấu, giam nhập khấu nhưng sản phàm dệt may, kiêm soát việc lâp thêm các xi nghiệp mới.

Bên cạnh sự diều tiết sàn xuất, quy luật giá trị còn tác động đến diều tiết lưu thòng. Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và cà trong những năm tiếp theo đều đây mạnh xuất khấu mật hàng nãy ra thị trường quốc tế. đặc biệt lã Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập Mỳ và Nhật Bân. Tuy nhiên do xu hướng toàn cầu hóa, rào cân thương mại nên các doanh nghiệp dà chú trọng đến thị trường nội địa. Trong thị trường nội địa cũng có sự điều tiết lưu thông tập chung ơ nhùng thành phố lớn. tập chung đỏng dân cư. kinh tế phát triển như Hã Nội. thành phố Hổ Chi Minh. Hưng Yên (khu công nghiệp dệt may Phố Nối). Thêm vào dó các nhà kinh doanh phái chú trọng đến thị trường Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập tiêu thụ của khách hãng, chú trọng đến công tác tuyên truyền, quàng cáo.

  • 2. Cạnh tranh của các “ông lớn” trong ngành sàn suất sữa tươi ờ Việt Nam đê làm rõ hơn tác động thúc đây lực lượng sàn xuất phát triển cùa quy luật giá trị ớ nước ta hiện nay

Quy luật giá trị cũng có những tác động rất lớn tới nền kinh tế hàng hóa về phương diện kích thích cãi tiến kỳ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tảng năng Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập suất lao dộng, thúc đấy lực lượng sân xuất xà hội phát triển. Tức lã các chữ thê kinh tế luôn tìm cách áp dụng khoa học tiên tiến vào sàn xuất, cái tiến tô chức quân lý, thực hiện tiết kiệm chặt chè, tảng năng suất lao động. Điển hình như ví dụ cùa Công ty CP Sửa quốc tế (IDP) với việc cãi tiến trong quá trinh sán xuất sừa tươi Ba Vi.

Tinh tới thời điếm hiện nay, trên thị trường Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập Việt Nam có rất nhiều các công ty củng sân xuất các loại sừa tươi, trong số đó không thể không kế tới loại sừa tươi rất được ưu chuộng, đó là sừa tươi Ba Vi. Đến năm 2012 sừa tươi mang thương hiệu Ba Vì đà leo lên vị tri đứng đầu trờ thành san phàm sửa tươi chiếm thị phần cao nhất trên thị trường sừa Việt Nam. Đó là kết quà cũa quá trinh cãi thiện liên tục hệ thống săn xuất cũa IDP. Tính đến năm Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập 2012 thị trường Việt Nam có rất nhiều công ty cạnh tranh mặt hàng này, ta có thê kề tới như sán phẩm cua công ty Vinamilk. FrieslandCampina Việt Nam hay còn được gọi là sừa Cò Gái Hà Lan (liên doanh giừa Công ty Xuất nhập khẩu Bình Dương với Tập đoàn Royal FrieslandCampina – Hà Lan), Mộc Châu Milk. Đã Lạt Milk. Long Thành Milk….

Các loại sừa tươi như Vinamilk. Cô Gái Hà Lan. Đà Lạt Milk, Long Thành Milk… Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập hầu hết nguồn nguyên liệu đều phãi nhập khấu từ nước ngoài hoặc mua lại từ các trang trại nuôi bò vì vậy giá thành cua sừa sau khi được chế biến sè cao.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá trầu không và diếp cá
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo dục bảo tồn và phát huy ban sắc văn hoá dân tộc cho cộng đồng người dao ở huyện hải hà, quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Tiểu luận) analyzing current status of the housekeeping department’s operational activities to apply environment friendly business in a hotel
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Gt thống kê photo
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ truyện ngắn xuân diệu trước năm 1945 từ góc nhìn thể loại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập
Trình bày hiểu biết về nhận thức cảm tính và ứng dụng của chúng trong hoạt động học tập
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart