Trình bày mĩ thuật thời phục hưng

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Trình bày mĩ thuật thời phục hưng

Trình bày mĩ thuật thời phục hưng

fff

Trình bày mĩ thuật thời phục hưng

fff

Trình bày mĩ thuật thời phục hưng

fff

Trình bày mĩ thuật thời phục hưng

fff

Trình bày mĩ thuật thời phục hưng

fff

Trình bày mĩ thuật thời phục hưng

fff

Trinh bày mĩ thuật thòi phục hưng

LỜI MỜ ĐÂU

Mì thuật lã một loại hình nghệ thuật xuất hiện đầu tiên trên thế giới. Mĩ thuật xuất hiện ngay từ khi con người có mặt trên trái đất. Nó ra dời từ thời sơ khai, khi con người ơ thời nguyên thuỷ, vần còn ăn hang, ớ lỗ, săn bắn và hái lượm. Lịch sử Mĩ thuật củng với lịch sử thế giới trài qua các thời ki phát triền và các giai đoạn lắng dọng hay tàn lụi.

Trong các giai đoạn đó, giai doạn mT thuật Trình bày mĩ thuật thời phục hưng thời Phục Hưng là giai đoạn có sự kế thừa, phát triển và mĩ thuật Phục Hưng I-ta-li-a đà san sinh ra nhiều hoạ sì nối tiếng có những cống hiến to lởn cho nền mì thuật thế giới, trong đó có ba hoạ sĩ tiêu biểu như Lê-ò-na-đờ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en, có nhiều tác phẩm nối tiếng nhất thế giới và lã giai đoạn Mĩ Trình bày mĩ thuật thời phục hưng thuật được đánh giá hưng thịnh nhất trong các thời ki. Mĩ thuật giai đoạn này phái kế đến nhưng tìm tòi mới lạ. đem đến một luồng khí mới. trào lưu mới cho các hoạ sì trên thế giới và nhất là các hoạ sĩ ờ Ý về các lĩnh vực như: Hội Hoạ. Điêu Khắc. Kiến Tr úc…

  • I. Khái quát về mĩ thuật thòi kỳ Phục Hưng

Danh từ “phục hưng” (Renaissance) theo tiếng Pháp có nghĩa là sự tái sinh Trình bày mĩ thuật thời phục hưng hay hồi phục. Quan niệm về sự tái sinh nghệ thuật, sự hồi sinh cùa tất eã những gi cao cà và vĩ đại được thè hiện ơ nơi nghệ thuật phát triển mạnh mè là ơ Phờ-lo- rãng-xơ (Florence). Người Ý cho rằng nền nghệ thuật vè vang của họ thời La Mà cổ đại dã bị người Got (Goth- tên một màn tộc ở châu Âu) phá hủy cùng với việc lâm sụp đổ La Mà. Vi vậy sứ mệnh Trình bày mĩ thuật thời phục hưng của họ là phái làm cho nghệ thuật được phục hồi. sống lại. Vào đầu thế ki XIV các nghệ sì Ý đà quyết tâm tạo ra một nghệ thuật mới. khác xa với nghệ thuật thời trung cổ. cùng với sự tái sinh của mì thuật còn có sự tái sinh của văn chương, của thuyết tâm linh.. .Tử đó lâm nãy sinh một làn sóng mới về nghệ thuật và văn học. Phong trào vãn hoá mới nãy gọi là phong trào vãn hoá phục hưng Trình bày mĩ thuật thời phục hưng .

Mặt khác, ờ Ý thời kỳ này có nhiều trung tâm kinh tế phồn vinh, chinh trị ổn định, tạo điều kiện cho nhiều tư tưởng mới phát triển. Mạnh mè nhất là tư tường nhân vãn, đề cao giá trị cua con người. Ớ đây không còn tư tương lấy thánh thằn lãm đích đánh giá và phấn đấu mà lấy chinh con người, coi con người là thước đo mọi giá trị, là trung tàm cũa vũ trụ. Các tác phẩm mì Trình bày mĩ thuật thời phục hưng thuật, đặc biệt là tranh, tượng thời ki này thực sự là ban anh hùng ca ca ngợi vé đẹp hoàn thiện, hoàn mĩ cùa con người. Nghệ thuật không nhũng được tái sinh mà còn phát triển đến đinh cao trên cơ sở xà hội mới.

Phong trào văn hóa phục hưng bắt đầu từ cuối thế ký XIII, đẩu thế kỷ XIV đến cuối thế kỳ XVI mới kết thúc. Một thời kỳ kéo dãi 300 năm và một sự hoàn thiện định hinh phong Trình bày mĩ thuật thời phục hưng cách nghệ thuật mới. Khới đầu cho phong trào này là các đò thị ở niềm bắc nước Ỷ như Phloràngxơ, Xiènnơ sau đó lan sang các trung tàm khác như Rỏm. Vơnirơ rồi tiếp tục lan sang các nước như Hà Lan. Anh. Pháp. Đưc… Cùng với tim ra chất liệu sơn dầu, phát minh ra phép phối canh giúp diễn ta không gian ba chiều trên mặt phăng hai chiều và nghiên cửu ti lệ, giãi phẩu cơ thể người dà tạo nên bước Trình bày mĩ thuật thời phục hưng tiến vĩ đại trong lịch sử nghệ thuật. Đế lại cho nhàn loại vô số nhùng kiệt tác bất hu.

  • II. Các giai đoạn phát triển cùa mĩ thuật thòi kì Phục hưng

1. Thời tiền phục hưng

Có thê nói mĩ thuật thời ki phục hưng bắt đầu ơ Ỷ với tiling tâm là Phờ- lo-rãng- xơ và Giê- nơ vào cuối thế ki XIV. Thời kì nãy đà ghi lại tên tuổi cùa một số nghệ sì nối tiếng như Giốt- Trình bày mĩ thuật thời phục hưng tô-đi Bôn-dô-nê( Giotto di Bontone 12671337) Duye-xi- ô(Duccio 1278-1319).. Từ những bước khởi đầu vào cuối thế ki XIV, sang thế ki XV mĩ thuật thời kì Phục hưng phát triển mạnh mè. Tuy vậy v ề phong cách nghệ thuật chưa hoàn toàn định hĩnh. Vi vậy, thời ki này dược gọi lã thời ki tiền phục hưng, về hội họa thời ki tiền phục hưng có sự thay dôi dối lớn Trình bày mĩ thuật thời phục hưng lao. Hình tượng nhân vật dược diễn ta cò khối. Quan niệm nghệ thuật hiện thực dược chú trọng. Con người xuất hiện trong tranh giống như trong cuộc songzsong động và giàu linh câm. Cùng với sự đôi mới trong hội họa , đicu khấc cùng có những thành lựu lớn. Những nhà diêu khắc danh tiếng thời ki này là l.ô-ren-giô Ghi-béc-ti (Lorenzo (ihibeati) với tác phẩm Hai cách cứa rửa tội. (5 Trình bày mĩ thuật thời phục hưng Phờ-lo-rãng-xơ: Đô-na-ten-lô với pho lượng vị thú lĩnỉi Gát-la-mư-la-la, Da- ví(…Về-rô-ki-ô xới các pho lượng kị mà nổi tiếng…

lượng Bác-tỏ-lê-mê Cô-lê-ô-ni

(Bartoloieo – Colleoni) của Vê-rô-ki-ô, 1479

Kiến trúc thể ki XV được đánh dấu bảng các đặc Trình bày mĩ thuật thời phục hưng diem: ờ thòi ki này kiến trúc thế tục xirợt qua trình dộ phát triển cúa kiến trúc tôn giáo. Thời tiling cồ. kiến trúc tôn giáo chiếm tru thế tuyệt đối với các phong cách kiến trúc Rô-măng, Gô-tíc.Bi- dăng-tanh. Người đứng đầu các nghệ sĩ Phờ-lo-răng-xơ là kiến trúc sư Phi-líp-pô Bru-nen-chi (Filippo – brunellcschi 1377-1446) ông là tác giã của Trình bày mĩ thuật thời phục hưng nhà thờ chính tòa Phờ-lo-răng-xơ (thiết kế xây dựng 1420-1436). Kiến trúc thời ki này là sự kết hợp thê thức kiến trúc tiling cỏ (Gô-tích) với nghệ thuật kiến trúc La Mã.Trong thiết kế dành vị trí quan trọng cho nóc trôn trên dồ án hình vuông, (‘hòm cột nho ớ nhà thờ Gò-lích được thay the bang trụ vuông hay cột (ròn lo. Vòm bán nguyệt trong kiến trúc Rô- Trình bày mĩ thuật thời phục hưng máng được thay the bang vòm hỏn hợp cung tròn và nhọn cúa Rô-mãng vã (ìô-tích. Sang nưa sau thế kì XV phong cách kiến trúc khơi dầu từ Phờ-lo-răng-xư được lan truyền đen các trung lâm khác cúa Y như Vư-ni-dơ. Trong phong cách cùng có sự thay đôi bứi sự lĩnh lặng, nghiêm trang thoáng đạt hơn và trang tri nhiều hơn.

2. Thòi kì Phục hưng phát triền (thế kí Trình bày mĩ thuật thời phục hưng XVI ) The kí XVI được coi là thế ki có điền Phục hưng (Renaissance Classiquc). Theo cách hiếu trong nghệ thuật thì thời ki cò điển cùa một nền nghệ thuật chinh là các tác phẩm nghệ thuật ơ thời ki đó đạt đinh cao, hoàn thiện, mầu mực và định hình về phong cách, ơ thời tiền Phục hưng, mĩ thuật đà đạt được nhiều thành tựu. Song ờ vài tác giã. một số tranh của họ bèn cạnh sự đổi mới về phong Trình bày mĩ thuật thời phục hưng cách vẫn còn đôi chút ảnh hướng cũa nghệ thuật trung cồ. Nhất là sự thiếu vảng tinh câm thực cũa con người, sự biểu cam chưa thật sâu sắc… Nhưng sang thế ki XVI. mĩ thuật Ỷ đà thực sự phục hưng. Một nền nghệ thuật đi theo hướng hiện thực, tự nhiên đà phát triển một cách rực rờ. đế lại nhiều tác giã và tác phẩm có giá trị còn tồn tại mài mài. Một phong cách nghệ thuật mới đà thực sự định Trình bày mĩ thuật thời phục hưng hình. Thời kì này chứng kiến sự phát triển cua hội họa. điêu khắc, cũng như kiến trúc. Đây là thời ki những tên tuổi nối tiếng như Đô-na-tô Bra-mảng-tơ (Donato Bramate 1444-1514), kiến trúc sư danh tiếng nhất của thời kì Phục hung. Tên tuồi cùa ông găn liền với còng trinh kiến trúc vĩ đại và đồ sộ nhất thời ki nãy: đó lã tòa thờ thánh Pi-e (Saint Pierne). Công Trình bày mĩ thuật thời phục hưng trinh này được coi là tòa giáo dường lớn nhất và là một kì quan cũa thế giới Ki-tô giáo. Mặc dù công trinh dó ngày nay có nhiều thay dổi so với thiết kế ban đầu cua Bra-mãng-to. Sau ông lịch sử còn ghi nhận tên tuồi cua Mi-ken-lãng-giơ (Mikenlange) một nhà điêu khắc kiêm kiến trúc sư. họa sĩ nòi tiếng.Trước Phục hưng, tranh trên giá chưa thực sự phát triển.Suốt Trình bày mĩ thuật thời phục hưng thời ki cổ đại, và thời trung cổ thế loại tranh được sử dụng mạnh nhất là bích hoạ.Hay nói một cách khác là tranh luôn gắn với kiến trúc, “tựa” vào các màng tường và tồn tại cùng kiến trúc. Đến thời ki Phục hưng, nhất là sang thế ki XVI nhiều họa sĩ với nhùng tác phàm cùa họ được con người của nhiều thời dại yêu thích. Chưa bao giờ hội họa lại phát triển và dạt được nhiều thành công như ơ Trình bày mĩ thuật thời phục hưng thời ki Phục hưng.Các thê loại tranh đều được các họa sì thích thú thế hiện. Được ưa thích nhất là tranh chân dung, tranh tôn giáo, thần thoại, tranh sinh hoạt.. Hai trung tâm lớn cùa Ý là Rô-ma và Vơ-ni-dơ. Các họa sì Vơ-ni-dơ vần tiếp tục phát huy sở trường của truyền thống hội họa Vơ-ni- dơ. Họ say mê x ới sự phối sắc. Màu sắc cùa các Trình bày mĩ thuật thời phục hưng họa sĩ Vơ-ni-dơ tươi sáng rựa rờ. Tranh của họ truyền đến cho người xem sự lạc quan,yêu dời .xui vé,hạnh phúc.

Trung tàm lớn thành Rô-ma là nơi thu hút các danh họa Ý cũng như các họa sĩ ơ nhiều quốc gia khác. Nơi đây được coi như là trường học lớn. nơi đão tạo ra nhiều họa sì bậc thầy cho nền hội họa thế giới như Lẻ-ò-na dờ vanh-xi Trình bày mĩ thuật thời phục hưng , Ti-xièng, Giooc- giôn, Tanh-tô-rè vê-rò-ne-dơ…

Thần rượu Bacchus và Ariadne. Tranh sơn dầu của Ti-xiêng, 1520

  • III. Một số tác giả tác phẩm tiêu biêu

1. Leona da vinci, (1452 – 1519) ông là một họa sì đồng thời cũng là nhà bác học am hiểu nhiều bộ môn khoa học xà hội và khoa học tự nhiên: điêu khắc, kiến trúc, toán học, Trình bày mĩ thuật thời phục hưng cơ khi học… sự hiểu biết cua Ỏng mang dấu vết liên tục trong lịch sư khoa học và nghệ thuật châu âu qua nhiều thế ky. Ỏng được xem là một trong những nhà nghiên cứu và sáng tạo cái mới xuất săc.Trong suốt quá trinh hoạt dộng nghệ thuật cua minh Ông chì đề lại khoáng 30 tác phẩm. Song mồi tác phàm cua Ông lại là một cuộc tim tòi đê tạo ra cái mới cho nhiều thế hệ sau học tập. Nhùng tác phẩm của Trình bày mĩ thuật thời phục hưng Ông còn giừ tới ngày nay là những mầu mực về nhiều mặt cho nền hội họa thế giới.Phần lớn thời gian trong cuộc dời là những chuyến du hành dây đó, nhừng buổi học thực tế ngoài trời và nhùng thư nghiệm cần có xương vẽ. Năm 1466 Ông đến Phlorăngxơ và nhận học việc trong xưởng vẽ của Vê-Rô-Ki-Ô. Đây là một xưởng họa và trường học nổi tiếng của thành phố này. Khoảng 6 năm sau Ông học xong. Trình bày mĩ thuật thời phục hưng Chính trong thời gian này Óng cùng bắt đầu sáng tác, nhưng phần lớn tác phẩm đầu tay cua ông chịu anh hương thầy dạy của minh. Tuy nhiên càng về sau tên tuồi cua ông càng nổi bời bằng tài năng nghệ thuật và trinh độ khoa học của minh ông đà dua hội họa từ một nghề thủ còng "đầy tở” thành một "nghệ thuật tự do " bàng việc nghiên cứu luật phối cánh, giải phâu và quy luật ánh sáng đè đưa chúng vào trong Trình bày mĩ thuật thời phục hưng tranh. “Ong và các họa sì khác cho rằng: phai dựa trên cơ sờ khoa học mới có thế biến hội họa thu công bị coi nhẹ thành nghệ thuật đàng coi trọng " (Lịch sử mì thuật thể giới – Phạm Thị Chinh) chinh nhũng quan điếm đà đưa nghệ thuật phục hưng đạt đến nhùng giá trị đáng chân trọng.

Một trong những tác phẩm tuyệt đẹp cũa Leona khi ông đến thành phố Milan là bức “madona trong hang” (vè năm 1483 Trình bày mĩ thuật thời phục hưng -1494) đây được xem là tác phẩm ở giai đoạn trưởng thành cua tác gia bời vì nó đà đi vào quỳ đạo cùa tư tương nghệ thuật phục hưng. Bức tranh có tinh toán càn trọng về nhiều mặt. trong đó có cách giái quyết không gian và sự cân đối yên tình nhờ sự xắp xếp tâi giỏi giữa các nhóm nhân vật và thiên nhiên. Hình ành Madona, Chúa và các thiên thần được xấp xếp một cách có chọn lọc và khái quát. Cũng Trình bày mĩ thuật thời phục hưng trong thời gian ớ Milan giừa nhũng năm 1495 – 1498, Leona vẽ bức tranh tường cho nhà thờ thánh Maria denhla – Hraxi (gằn Milan) “Buổi họp kín” hay còn gọi là “bừa tiệc cuối cùng”.

Tác phẩm miêu ta bừa tiệc cuối cũng giừa chúa Giesu và 12 thánh tỏng đồ thân tin trước khi bị đóng đinh trên thánh giá. Nét mới tiêu biêu trong bức tranh này là những xung đột kịch tính về tâm lý cũa các nhân vật qua sự Trình bày mĩ thuật thời phục hưng phân bội chúa cùa Giuda. Các nhân vật trong tranh được chia làm 4 nhóm, mồi nhóm 3 người với bố cục thế giáng và thần sắc sinh động. Nhân vật chúa Giesu được đặt ơ chinh giừa tranh, nối bật giữa khung cửa sổ với thái độ trầm tình binh thân. SựíXV.ng đột!4 -h tinh trong tranh thề hiện ở sự tương phán giữa thái độ binh thân của chúa với sự giận dừ. hoàng hốt. xôn xao cua các nhân vật Trình bày mĩ thuật thời phục hưng khác. Ngoài ra trong bố cục, bên cạnh vè mặt xấu xí trong thế nhìn nghiêng mạnh mè của Giuda là ve mặt đẹp hiền, dầy sự suy tưởng của thánh Gioăng. Bèn cạnh sự sợ hài của kẽ phân bội là cử chi giận dữ của thánh Pie đang cầm dao…

Đè thu hút ánh nhìn vào nhân vật trung tâm là chùa Giê su. tác gia đà sử dụng luật phối cánh cho kiến trúc phòng ăn: tất cả những dường thẳng song song trong Trình bày mĩ thuật thời phục hưng tranh đểu tụ về một điềm ờ chân dung của chúa. Đế phá thế những đường song song đó. Lêona sử dụng nhiều đường thăng đứng, chéo góc và nhùng đường ngang

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trình bày mĩ thuật thời phục hưng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kiểm tra của kho bạc nhà nước tỉnh nghệ an đối với các đơn vị trực thuộc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bai Ca Kiem Thoi_2.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi mô hình sang văn bản và ứng dụng vào sinh mã nguồn java
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài thuyết trình thực trạng hoạt động truyền thông thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp của tỉnh thái bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần công nghệ thông tin đông nam á giai đoạn 2007 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn giải quyết việc làm trong quá trình đô thị hoá huyện đông anh , hà nội cho đến năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Trình bày mĩ thuật thời phục hưng
Trình bày mĩ thuật thời phục hưng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart