Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả

Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả

fff

Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả

fff

Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả

fff

Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả

fff

Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả

fff

Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả

fff

LỜI MỞ ĐẦU

Sách là kho tri thức của nhân loại, sách chửa đựng mọi thứ con người can. Đê có được một tri thức phong phú. lĩnh hội được mọi kiến thức của nhân loại thi con người can phai đọc sách. Nhưng hiện nay nhiều người còn đọc sách chậm, còn kém hiệu quã. Vậy đọc sách the nào? Đọc như thể nào cho hiệu quà thực sự là nhùng vấn đe với nhiêu người. Nham tìm ra nhừng nguyên nhân, giãi pháp cho vấn đe trên và tim cho cá nhân những kiến thức bố ích Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả chúng em xin chọn đề tài số 3. “Trình bày một số thói quen làm giám tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu qua.”

BÀI LÀM

Như chúng ta đều biết, sách chứa chừ. đó là kênh thông tin đê truyền tài mọi kiên thức, mọi người đè lình hội được những kiến thức minh can thi phai qua việc đọc sách.

Đê nam bat thông tin một cách hiệu quà khi Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả đọc sách, chúng ta phái học cách đọc nhanh và khoa học, Đọc sách nhanh có rat nhiều nghĩa to lớn: Việc đọc nhanh giúp chúng ta tàng klià năng tập trung và năng lực lĩnh hội khi đọc, tiết kiệm được nhiêu thời gian, lĩnh hội thèm nhiêu tri thức, kiến thức hơn, tạo cho con người sự nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, giúp tránh được nhiêu mệt mòi, sự cang thăng than kinh, tri não, giúp chúng ta sáng tạo Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả hơn. việc học tập cũng bớt đi phan vất và. Và cũng có thê bạn sè nôi tiêng với những ki lục về đọc sách.

Việc đọc sách nhanh có rất nhiều ý nghĩa to lớn nhưng hiện nay lại có rat nhiều người gặp khó khàn về vấn đe tốc độ trong khi đọc sách dẫn đen việc tiếp thu chậm và đọc sách không có hiệu quà. Trên thực tế thi khả năng đọc nhanh cua mồi con người là rat lớn nhưng hau het thi họ không Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả phát huy được het kả năng của bân thân. Nguyên nhân gây ra tinh trạng trên là những thói quen xấu cua ban thân trong việc đọc sách và không tìm cho minh được những biện pháp đọc sách khoa học.

1. Một so thói quen của cá nhân làm giảm tốc độ đọc sách.

Đọc sách bủng môi:Có nghía là khi đọc sách mòi ta liên tục mấp máy như đọc thành tiêng đê người khác có thê nghe thấy. Đày là một thói quen Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả có từ thời tiêu học khi phải đọc to trong lớp đê thành tiêng, ảnh hưởng của môn tập đọc. Khi mới đi học, do chưa năm rò het chữ cái, chưa phát âm chuẩn nên chúng ta phài đọc to đê muon nghe thay những gi chúng ta đọc được đà đúng chưa. Đây là cách đọc sách vờ lòng cần phai thay đôi khi chủng ta lớn lên và đã đọc thành thạo. Thói quen này làm cho tốc độ đọc rat chậm, bới tốc độ Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả đọc bị giới hạn vào tốc độ đọc của môi minh. Binh thường thi toe độ cùa môi người không thê đạt toe độ trên năm trăm lan map máy phút. Đồng thời việc đọc như vậy sè tiêu tốn nhiêu năng lượng hơn, ta chóng mệt mỏi và kết quá sè không cao.

Giọng đọc tham-. Nhiều người không map máy mòi khi đọc nhưng thay vào đó. họ lại có giọng nói tham đọc tửng chừ trong đau họ. Thói quen này cùng rat tệ Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả , vi tốc độ dọc cùa bạn bị giới hạn vào tốc độ cúa giọng nói trong đau bạn. Vì đày là một thói quen phò biên, ăn sâu trong nhiều người chúng ta. bạn khó có thê từ bò được giọng đọc tham này nếu không có nhũng phương pháp cụ thê. Cùng như ờ trên thì với thói quen này sè kiêm che bạn ờ vận tốc không quá năm trăm chừ/ phút. Việc dọc sách cùng với sự ton tại cua giọng đọc tham ngoài làm Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả giâm tốc độ đọc sách còn gây nên sự càng thăng cho tri não, làm cho việc đọc sách chóng nhàm chán, giam sút hiệu quá,

Việc đọc lùi: Khi dọc sách, dôi lúc xây ra tinh trạng vô tinh liếc lại những gi ta đà đọc (mà không có chủ ý), điều này xây ra thường xuyên mà ta không biết. Hiện tượng phô biển cùa nhiêu người đọc sách là thường có xu hưởng đọc đi dọc lại một so từ. một so Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả dòng. Thói quen “nhai lại” này thường làm tăng gấp đỏi hoặc gap ba thời gian đọc và cũng không cãi thiện mức độ thông đạt bỡi ta cứ phải đọc đi đọc lại mà không thê nào thoát ra mà đọc nhanh được. Thói quen này thường làm ta đọc chậm đi một trăm đến hai trảm chừ. phút. Nhùng người có thói quen đọc lủi là do họ luôn nghĩ rang minh sè bó sót thông tin. không tự tin vào việc đọc sách của mình Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả , hay có thói quen học thuộc lòng. Việc đọc lùi còn khiên ta không chọn lọc được những thông tin quan trọng nhất, những càu văn chù chốt của đoạn văn. đại ý cúa bài đọc, do vậy sè phái mat thêm thời gian đê ta có thê lam bat thông tin. Việc cứ phải đọc đi đọc lại cùng dề gây ra việc nhàm chán trong quá trình đọc sách dần đến đọc sách không có hiệu qua. Hãy thừ đê ý, nếu phát hiện ra Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả mình đã liếc lại, hãy tự nhú quyên sách cùng như đoạn phim chiêu ngoài rạp. đoạn ẩy có hay may cùng không thê tua lại được.

Đọc rừng chừ một: Thuở nhó. chúng ta đọc từng chữ cái. phát âm nó lên. cuối cùng rồi chúng ta cũng có thê đọc được cà chừ. Vậy thi tại sao chi dừng lại ớ đó. Hãy rèn luyện cách đọc cà cụm từ. cả câu. rồi cà đoạn. Đọc từng chừ một là Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả cách đọc không lien càu, đọc vụn vặt không het câu. không đặt trong ngừ cành chung của vấn đề do đó không thê hiểu het đại ý của câu dẫn đen việc tiếp thu chậm kiên thức, hiêu vụn vật máy móc tim đi tim lại đê hieu het càu. cùng do vậy mà lâm cho não thêm mệt mòi việc đọc sách không hiệu quà. Với thói quen dọc từng chữ thi tốc độ đọc cua bạn không thê vượt quá một trăm hai mươi chữ/ phút Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả . Ngoài ra việc đọc đi. đọc lại, “đọc thật chậm và kỳ” sẽ tạo thành một vòng luân quân, vì càng đọc chậm thi mức độ tiếp thu càng kém. càng làm cho nội dung khó hiểu hơn. Lâu dan, sè dẫn đen tinh trạng chán trường sợ đọc sách bỡi kèm theo là câm giác mệt mói. Với việc đọc từng chữ một thi chăng khác gi với việc bạn buộc thèm chì vào mắt minh, bơi vi lâu dan thành quen mẩt Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả bạm sè chậm đi, tam măt thu hẹp lại, giâm sự nhanh nhậy của đỏi mat do vậy đà đọc chậm bạn lại càng chậm hơn.

Tầm mat hẹp-. Tam mat là sổ từ mà mat bạn có thê nhìn thay trong mỗi lan nhìn hoặc dừng lại. Có tam mẩt hẹp thi đương nhiên không thè nhìn được nhiêu chừ trong một lan. so lân dừng lại cũng vì thế mà tăng lèn do vậy sè mat thời gian nhiêu hơn cho việc điêu chinh con mat Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả , tốn thêm năng lượng, quá trinh đọc sách sè không được duy tri làu. Neu không thường xuyên tập luyện đôi mat bạn sè không thê tinh nhanh lên được. Phan lớn nếu không luyện tập thi tain mat chi đạt tarn mat rộng từ ba – bốn từ. Đê đạt tốc độ đọc cao khoáng sáu trăm – tám trảm năm mươi từ trong một phút, chúng ta phai thường xuyên luyện tập đè có tam măt rộng khoáng năm – bây từ trong 1 phút.

Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả Đọc sách không tập trung và không dùng tư thế’. Đây cùng là thói quen cua nhiều người khi dọc sách, đặc biệt là các bạn trè hiện nay, với việc tay cam cuốn sách, tay cam điện thoại nhăn tin. vừa đọc sách ừa xem phim hay vừa đọc sách vừa nghe nhạc… thi sè không thè nào chuyên tâm vào việc đọc sách do vậy cã chat lượng hay tốc độ đọc cùng không có kết qua. Có nhiều người nói họ dọc sách tot Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả hơn khi cùng nghe nhạc, nhưng hãy quèn nó đi, đó là một sai lam. Bạn có thê map máy môi theo điệu nhạc và do đó khiển cho việc đọc sách bị xao nhàng đi nhiều. Cà việc có nhùng thói quen ngồi không đúng tư the, vẹo lưng, lăm dài ra bàn, dê mắt quá gan hay quá xa thi việc đọc sách của chúng ta cũng chăng có hiệu quã mà chi thêm ton thời gian, ảnh hường đen sức khóe. Với việc Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả đọc sách như vậy có khi cà ngày chàng được trang sách nào.

Đọc sách không cò phương pháp khoa học. Đây là những kiêu đọc sách mà không có kế hoạch và phương pháp khoa học, đọc theo ban năng. Như khi đọc không có thói quen đánh dấu vào sách khi ta can tim một van de nào dó thi sè mắt thời gian hơn. Hay trước khi dọc sách mà không biết đến mục lục của sách, không biết sách đó nói gì mà chi Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả cam đau vào đọc một cách không định hướng thi việc dọc cùng không có hiệu qua mà thời gian cùng mat di rat nhiều cho việc đọc sách. Đong thời cùng có nhiều người có thói quen đọc sách không nghi, quá say mê chăm chú mà không kết hợp với nghi ngơi vì họ cho rang như vậy sè làm mat hứng thú, giâm tập tiling. Nhưng thực te thi không hẳn như vậy, làm việc quá lâu mà không cho nào nghi ngơi thi cùng không tốt Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả . giâm khá nâng tiếp thu thông tin, nào chóng mệt mói, đọc sách không có hiệu quả như mong muốn

Ngoài ra việc đọc sách chậm còn có nhiều nguyên nhân do ngoại canh tác động, ảnh hưởng như ánh sáng, âm thanh, quang cành….

Đọc sách nhanh và hiệu quả có rat nhiều ý nghĩa to lớn, hơn the nừa ban thân chúng ta hiện nay dang là sinh viên, và là những trí thức tương lai do vậy việc đọc sách Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả có hiệu qua lại càng cap bách vả can thiết hơn. Nhưng thực tế hiện nay thi việc đọc sách của mọi người nói chung và của sinh viên nói riêng còn chưa có hiệu qua, tốc dộ còn chậm dần đen giám hiệu quá và chat lượng học tập. làm việc. Do vậy, việc năng cao tốc độ và chat lượng đọc sách là rat can thiết. Từ nhừng nguyên nhân gây giâm tốc độ đọc sách và nhưng giãi pháp nèu trên thi mồi người chúng ta Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả can có những bài học riêng cho minh trong việc dọc sách.

2. Bài học cá nhân.

Đọc sách giúp ta có thêm nhùng kiến thức, kinh nghiệm và nhừng hiểu biết, sách cho ta rat nhiều thứ, giúp ta tự hoàn thiện ban thân minh bới sách là kho tri thức lớn nhất của nhân loại. Do vậy, đà đọc sách thi phải có hiệu quà và đạt được tốc độ nhanh nham đạt được kết quà cao nhát. Tránh việc đọc sách Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả chậm, vừa làm mat thời gian mà kết qua cũng không như ý. Hãy luôn tự ý thức về việc dọc sách của chinh ban thân mình, hãy luôn chú ý den toe độ và chat lượng của việc đọc sách, không chóng thỏa màn với nhùng gì mình đà có, bới khã năng cùa con người là vô hạn.

Khi đọc sách can phai luôn chú ý vả chu động tìm ra những nguyên nhân làm giâm tốc độ đọc sách của ban thân, ít nhất Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả là nhùng nguyên nhân nêu trên, thường xuyên kiêm tra tốc độ đọc cua minh. Và hãy luôn tự sưa đôi. khắc phục ban thân, loại bó nhừng thói quen làm giam tốc độ dọc sách eúa mình. Chủ động tim hiêu đê có nhùng kiên thức nhất định về nhùng thói quen làm giâm tổc độ đọc sách đê từ đó mà có thê chú ý cho bân thân khỏi mac phai những thói quen đó. ít nhất hãy co găng dè bán thân khói phai mác phai Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả những thói quen làm giám tổc độ đọc sách như đà trinh bày ờ trên, và nếu có thi bạn hãy tim cách thoát khỏi nó.

Đè đọc sách có hiệu quá thi nhắt thiết ta phái tim ra được cho minh những phương pháp giúp ta đọc nhanh và áp dụng nó vào trong công việc đọc sách, khắc phục được những thói quen xấu. Vừa phái tự khác phục bân thân, biết cách áp dụng tông thê các biện pháp đọc nhanh vào công việc đọc sách Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả cua minh đè làm sao cho việc đọc sách đạt dược hiệu qua cao nhất trong những khoáng thời gian ngan nhất. Vì vậy, trong việc đọc sách hang ngày chúng ta hãy co găng áp dụng một so biện pháp sau đày nhảm vừa góp phan khắc phục những thói quyen lãm giám tốc độ đọc sách, vừa giúp tảng cường và cãi thiện tốc độ đọc của bạn.

Một số biện pháp giúp cho việc đọc sách đọc sách nhanh và có hiệu quà hon:

Trong Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả việc đọc sách của mồi người thi có rắt nhiều thói quen xấu làm cho việc đọc sách không có hiệu quả và rat mat nhiêu thời gian. Do đó công việc đau tiên cua chúng ta đê có thè tảng tốc đọc sách là phái co gắng bó những thói quen xấu khỉ đọc sách như: đọc bang môi, đọc tham, đọc đi đọc lại. đọc ngược và tiếp thhu quá ít từ trong một quàng ngừng.

Một vấn đe quan trọng khi ta đọc sách là Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả cần phái xác định dược mục đích của việc dọc sách. X.I. Povarlin đà nói: "Phương pháp đọc tuỳ thuộc vào mục đích, và hoàn toàn do mục đích quy định". Mục đích đọc sách sè chi phối toàn bộ quá trinh đọc sách. Xác định dược mục đích đọc sách sè giúp các bạn tránh được đọc tràn lan, ton công sức và thời gian. Mục đích đọc còn giúp các bạn có cách đọc hợp lí, phù hợp với nhiệm vụ Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả và thời gian có thè dành cho đọc sách. Xác định mục đích đọc sách là tra lời câu hói: "Đọc đê lãm gi?". Từ đó mới tra lời được câu hoi: "Đọc sách gi, chồ nào, vả dọc như the nào?". Mục đích đọc sách còn quyết định cả phương hướng khai thác van đe trong cùng một cuốn sách. Vì vậy, xác định rõ KhoThuVien.com

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khai thác tập mục lợi ích cao sử dụng phương pháp tối ưu đàn kiến
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Co Nhan Dam Luan (Tran Trung Vien)_2.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THANH XUÂN
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan – nano bạc trong bảo quản bưởi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả
Trình bày một số thói quen làmgiảm tốc độ đọc sách. Từ đó rút ra bài học cho cá nhân trong việc đọc sách có hiệu quả
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart