Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

fff

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

fff

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

fff

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

fff

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

fff

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

fff

Mơ ĐAU

Chiến lược đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc te là hai nội dung lớn, thong nhắt trong tư tường Ho Chi Minh, được hình thành trên một nen táng vừng chác. Đó là sự tiếp nhận chú nghĩa Mác – Lênin; là chủ nghĩa yêu nước gắn lien với chù nghía quốc te chân chinh; là độc lập dân tộc gắn liền bới giái phóng xà hội, giái phóng con người, X Along tới chu nghĩa xà hội.

Cách mạng Việt Nam dưới sự lành dạo của Đang do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện trai qua 80 năm, đà giành nhiều thẳng lợi vẽ vang. Một trong những nhân tố tạo nên thang lợi đó là có đường lối quốc tế đúng đản. mà cot lòi là chiến lược Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế đoàn kết quốc te cùa Hồ Chi Minh. Quá trình hình thành và phát triển chiến lược đoàn kết của Hồ Chí Minh gan lien với cuộc đời hoạt động cách mạng cúa Người, gắn lien với các thời kỳ phát triên cua Đãng và Cách mạng Việt Nam, gan liền với tiên trình cách mạng the giới. Đoàn kết quốc tế cùng với đoàn kết dân tộc thực sự trờ thành chiên lược cách mạng và hoạt động thực tiễn cùa Hồ Chí Minh, của Đang Cộng sán Việt Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế Nam.

Sự nghiệp đôi mới xây dựng đắt nước theo định hướng xà hội chu nghĩa của nước ta, trong bối canh mở cửa hội nhập kinh te quốc te. giao lưu với the giới hiện đại, tạo nên tòng hợp lực lượng đè thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nham đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xà hội công bang, văn minh. Cùng với những nồ lực chu quan, sự tăng cường, mờ rộng đoàn kết. hợp tác Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế với tất cà các nước theo nguyên tắc tôn trọng độc lập. chủ quyền, các bên cùng có lợi, đà tạo cho Việt Nam những nhàn tố mới đê phát triển. Việt Nam là thành x iên trong cộng đồng quốc te, đê tăng cường sức mạnh của minh, một trong nhũng xan đề quan trọng là phai mờ rộng đoàn kết. hợp tác theo tinh than Việt Nam muốn làm bạn x ới tat cã các nước trong cộng đồng the giới, phan đau vi hoà Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế bình, độc lập, phát triển. Đè thực hiện dược mục đích trên can có sự đoàn kết thống nhất cao độ theo tư tường Hồ Chi Minh.

NỘI DI NG

I. Những nhân to hình thành chiến lược đoàn kết quốc te CÚÍ1 Hồ Chí

Minh

ĩ. ỉ. Tiếp thu truyền thống đoàn kết cùa dân tộc

Vào giừa the ký XIX. phương thức sân xuất tư bản chứ nghĩa thống trị ớ Anh. Pháp, Đức và một so nước khác Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế ờ Tây Âu. Giai cap tư sán tăng cường áp bức, bóc lột giai cấp công nhân làm cho màu thuần cơ bân giừa giai cap vô sàn và giai cap tư sán trờ nên gay gẳt, dần đen cuộc đau tranh giữa giai cap tư sân và vô sân. Chù nghĩa Mác ra đời với Tuyên ngôn của Đàng Cộng sản. khăng định quy luật diệt vong cua chu nghía tư ban, khăng định sự thăng the của chu nghĩa cộng sản, đồng thời chi rò sứ Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế mệnh lịch sử the giới của giai cap vô sàn, và nên lên khẩu hiệu chiên lược; Vô sân tất cã các nước, đoàn kết ỉại!

Đen cuoi the ký’ XIX, chù nghĩa tư ban chuyên sang chú nghĩa đe quốc. Vi lợi nhuận, các nước đế quốc tranh giành nhau thuộc địa và căn bàn đã hoàn thành việc phàn chia the giới khắp các châu lục. Từ đó, các nước thuộc địa bị các nước đế quốc áp bức, bóc lột với Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế che độ cai trị hà khắc. Van đe đặt ra cho các nước thuộc địa là lâm the nào dê dược giai phong, the giới hình thành mâu thuẫn mới; mâu thuẫn giừa dân tộc thuộc địa và chu nghĩa đế quốc thực dân. trờ thành điêu kiện khách quan cho phép phong trào các mạng mờ thuộc địa gan bó với phong trào cách mạng ớ chính quốc.

Sang the kỷ XX. nhiều sự kiện lịch sừ diễn ra, dẫn đen những chuyên biến trong tinh Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế hình quốc te, dần đen cuộc chiên tranh the giới thử nhát (1914 – 1918), làm cho mâu thuẫn von có cua chu nghĩa de quốc trờ nèn gay gắt. Cùng với phong trào đau tranh cùa công nhân các nước de quốc, phong trào giãi phóng dân tộc ớ các nước thuộc địa bùng lèn mạnh mè.

Trước tình hình đó, Lênin dà phân tích tình hình cụ the, tiếp tục phát triên chu nghĩa Mác trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, đe Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế ra lý luận cách mạng vô sán có thê thành còng ớ một so nước, dong thời nêu lên nguyên lý về cách mạng giãi phóng các dân tộc thuộc địa, về sự đoàn kết giừa giai cap vô sàn ớ các nước de quốc vả các dàn tộc thuộc địa trong cuộc đau tranh chong lại chú nghĩa đe quốc.

Trong bối cánh chung của thế giới, Việt Nam cùng bị chi phối bơi những điều kiện lịch sử đó. Vào giừa the ký XIX. đe quốc Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế Pháp nô súng đánh chiêm nước ta. Trước hành động cua ke thù, che độ phong kiến mã đại biêu là triều đình nhà Nguyễn đà hên nhát, dâng nước ta cho Pháp. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa, bóc lột nhân dàn ta. Dưới che độ cai trị cùa đe quốc Pháp, xà hội Việt Nam có nhiều biến đôi sâu sắc. Trước tinh hình đó, phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam chong Pháp phát triển mạnh mè theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế hai khuynh hướng, killing hướng phong kiên và dàn chú tư sán. Nhưng sau một thời gian phát triển ram rộ. các phong trào cùng nối tiếp nhau tan rà trước sự đàn áp cùa thực dân Pháp.

Vượt qua sự hạn che cùa lịch sử. cùng với nliừng đòi hỏi cấp bách của cách mạng Việt Nam lúc đó, Hồ Chi Minh đà tim ra giãi pháp mới cho sự nghiệp giãi phóng dân tộc không chi ở Việt Nam mà cho cà các dàn tộc thuộc Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế địa.

Sinh ra và lớn lên trong cành nước mat nhà tan. chứng kiến tận mat cuộc song lam than của dân ta dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, và sự thất bại cúa phong trào chong Pháp cua các bậc tiên bối. Điêu đó, giúp cho Người nhận rõ hơn bân chat dà man của bọn thực dân và cùng làm cho anh sớm nhận thay được sức mạnh đoàn kết đau tranh cùa nhân dân khi dược tô chức lại. Từ đó, Người Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế suy nghĩ và cân nhác đen con đường cứu nước và giãi phóng dân tộc. Nguyền Ái Quốc đà quyết chọn cho minh hướng đi mới, đen các nước phương Tây. nơi có trào lưu “tự do, binh đãng, bác ái”, đê tìm cách mới rồi về giúp đong bào minh.

Trước lúc ra đi tim chân lý cách mạng, Nguyễn Ải Quốc đà tiếp thu truyền thong yêu nước, đoàn kết cua dân tộc, am hiểu vốn văn hoá phương Đông, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế một phan văn hoá phương Tây. Đó là xon quý, là cơ sở quan trọng đê tiếp thu chân lý cách mạng, là nhân tố đau tiên của quá trinh hình thành chiến lược đoàn kết quốc te của Hồ Chí Minh.

1.2. Thực tiền quá trình bôn ba tìm đường cứu nước khẳp các châu lục

Trước bối cánh thế giới đầy biến động và những đòi hoi cấp bách cua cách mạng Việt Nam thi nám 1911, Nguyễn Tat Thành đà ra đi Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế tim đường cửu nước, tim bạn đong minh. Động cơ thúc đây anh ra đi là tim một giai pháp mới cho sự nghiệp giãi phóng dân tộc Việt Nam. Ỷ nghĩ này xuất hiện ỡ anh từ rat sớm: “Â7ữ tôi độ tuồi mười ba, Ị an đầu tiên ĩôi được nghe ba chừ Pháp: Tự do, Bình đủng, Bác ái. Đối với chúng tôi, người da trảng nào cùng ìà người Pháp. Người Pháp dà nòi the. Và từ thua Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế ay, tôi rat muon làm quen với nen vủn minh Pháp, muon tìm xem những gì ân đủng sau nhừng chừ ấy”1 2 Đó là mục tiêu của Người, muốn “trở về giúp đong bào”, thi trước het phải hiểu đay du ke thù đang áp bức dàn tộc minh, nhất là từ trên manh dắt dà sân sinh ra nó. Đày là sự khác biệt giừa Ho Chí Minh với nhừng người sang Pháp hoi đó.

Trong khoang thời gian từ năm 1911 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế 1920. trãi qua quá trình gan 10 năm bôn ba ờ nhiêu nước khác nhau, dược chứng kiến tận măt cuộc song lam than của nhân dân ngay trên chinh mãnh đất giàu có và ờ ngay cà “Mau quốc”. Từ đó Người nhận thức rò hơn về bộ mặt thật cúa chu nghía đế quốc, ờ Pháp Người nhận ra rang: “ờ đó cùng có nhùng người nghèo như ờ bèn ta”, vả Người tự hoi: “Tại sao người Pháp không “khai hoá Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế ” dong bào cúa họ trước khi đi “khai hoá” chúng ta”*. Những nhận xét đó dẫn Người tới câm nhận về lực lượng xà hội là bạn dong minh cùa các dàn tộc thuộc địa. là cơ sờ quan trọng cho việc hình thành tư tưởng về sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam. các nước thuộc dịa với nhàn dân lao động, giai cấp công nhân Pháp vả các nước chinh quốc trong cuộc đấu tranh chống chù nghĩa đe quốc.

Trong quá trinh Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế bòn ba tim đường cứu nước, Nguyền Ái Quốc dà dừng chân lâu ớ ba nước đe quốc lớn nhất thời đó là Mỳ. Anh. Pháp. Người nhận thức sâu sắc bộ mặt thật và bán chắt của chu nghía tư bàn, Hồ Chi Minh nhân mạnh: “Che độ thực dân là ăn cướp", “là hiếp dân và giết người”, chủ nghía thực dàn là ke thù chung cua nhân dân lao kliô trên toàn thề giới. Do dó, nhân dân các Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế nước thuộc địa phải đoàn kết với nhau, tạo nên sức mạnh tông hợp đè đánh bại ké thù chung. Cách mạng giai phóng dân tộc ờ các nước thuộc địa là một bộ phận của cách mạng vô sán. giãi phóng dân phái gan lien với giai phóng nhàn dân lao động, giãi phóng giai cấp công nhân.: “Chi có giái phóng giai capsán thì mới giai phóng được dân tộc, cá hai cuộc giãi phóng này chi có thê là sự nghiệp của chù Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế nghía cộng sân và cùa cách mạng thế giới"3.

Bèn cạnh đó Người cùng nhận định rang, “dù màu da có khác nhau, trên the giới chì có hai giong người: giong người bóc lột vả giong người bị bóc lột. Mà cũng chi một tình hừu ái là thật mà thôi: tình hừu ái vô sản”. Đen đây, van dề bạn. thù ờ Nguyền Ái Quốc đà dược xác dịnh dứt khoát, rằng áp bức giai cap và áp bức dàn tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế có chung một nguồn gốc là chủ nghĩa đe quốc.

Như vậy, cuộc hành trình gần mười năm khảp các châu lục là cơ sớ thực tiễn quan trọng trong quá trinh hình thành chiến lược đoàn kết quốc te cua Hồ Chi Minh.

1.3. Chu nghĩa Mác – Lênìn vói đường loi cua Quốc te Cộng sàn

Tham gia vào những hoạt động cách mạng. Nguyền Ái Quốc tim thay vù khi sac bén đê đau tranh, đó là viết báo, tham Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế gia các buổi mít tinh, thào luận. Trong dó. Người đều de cập den van đề đoàn kết quốc tế. Người nói: “Trong các cuộc bàn cài. người ta rat ít nói đen sự đoàn kết với các dân tộc thuộc địa. Nhưng đó lại là van đe mà người ta quan tâm hơn cà”.

Tại đại hội lan thử 18 của Đãng Xà hội Pháp họp ở Tua tháng 12 – 1920, Nguyền Ái Quốc dại diện cho Đông Dương thuộc địa, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế dong thời là đại biêu duy nhất ve van đe thuộc địa. Phát biêu tại Đại hội. Người yêu cầu Đãng phai đoản kết, ung hộ cách mạng thuộc địa: “Tôi đến dây, đê cùng với các đồng chi góp phan vào sự nghiệp cách mạng thế giới… Đang phái tuyên truyền chu nghía xã hội trong tắt cà các nước thuộc địa”4. Lời phát biêu ngẩn gọn của Nguyễn Ải Quốc đà quán triệt tư tướng chiến lược của Lênin về đoàn ket giữa cách mạng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế chinh quốc với cách mạng thuộc địa.

Quyết định sáng suốt đó của Nguyễn Ải Quốc phù hợp với trào lưu phát triên cua lịch sữ nhân loại. Lan đau tiên trong lịch sừ the giới hiện đại, một đại biêu cua các dàn tộc thuộc địa tham gia sáng lập đội tiên phong cùa giai cap công nhân ờ một nước đế quốcc lớn đang áp bức các dân tộc thuộc địa. Băng những hoạt dộng, việc làm dó, Nguyễn Ái Quốc nêu cao ngọn cờ đoàn Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế kết quốc tế. từ đoàn kết các dàn tộc thuộc địa. mỡ rộng thành đoàn kết giai cap vô san ớ chính quốc với giai cấp vô sân the giới.

Như vậy, chủ nghĩa Mác – Lênin. và đường lối của Quốc te Cộng sân là nhân tố quan trọng nhất, nhân tố quyết định hình thành chiến lược đoàn kết quốc te cua Nguyên Ái Quốc. Nhưng trài qua nhừng năm tháng bôn ba, tìm đường cứu nước. Người dà đi từ chu yếu Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế yêu nước den chú nghĩa vô sàn, từ một nhà yêu nước trờ thành chiến sĩ chân chính.

II. Những vấn đế cơ hãn trong chiến lược đoàn kết quốc tế trong tư tương Hồ Chí Minh

II. 1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quồc tế

Thực hiện đoàn kết quốc tề nham kết hợp sức mạnh dán tộc VỚI sức mạnh thời dại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng.

Thực hiện đoàn kết quốc tế đê tập hợp lực Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế lượng bên ngoài, tranh thủ sự đong tinh, úng hộ và giúp đờ cua bạn bè quoc te, ket hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của các trào hni cách mạng thời đại. tạo thành sức mạnh tông hợp cho cách mạng chiên tháng ké thủ là một trong những nội dung chú yếu của tư tướng Hồ Chi Minh và cũng là một trong nhưng bài học kinh nghiệm quan trọng nhắt, mang tinh thời sự sâu sác nhát của cách mạng Việt Nam.

Sức Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế mạnh của dân tộc Việt Nam là sự tỏng hợp của các yếu tố vật chất và tinh than, song trước het là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức tự

6

1

   Hổ Chi Minh. Toàn tập. tẠp I. Nxb. Chinh tiị quốc gia. Hà Nội. 2000. T1 477.

2

  Trằn Dãn Tiên: Những mâu chuyện vẻ cuõc đời hoạt đông của Hổ Chi Minh. Nxb Vàn hoá. Hà Nội.

1996. Ti 15.

3

5 Hồ Chi Minh: Toàn tập. tãp I. Sđd. tr 416.

4

‘ Hổ Chi Minh Toán tập tập I. sđd Tr 22 – 23.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp chế biến thủy sản khánh hòa luận văn thạc sỹ 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
36.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Www chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giảng các phương pháp số trong phân tích kết cấu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn điều trị ung thư đại tràng Sigma
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart