Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

fff

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

fff

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

fff

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

fff

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

fff

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

fff

Tuyên chọn 21 đề thi chuyên đề “Dẩn xuất halogen – Ancol -Phenol – Ete” cực hay có lời giải chi tiết

MỤC LỤC

MỤC LUC

Phenol

Ôn tâp Dẫn xuất halogen    cùa hiđrocacbon – Ancol – Phenol – Đế 1

Ôn tập Dản xuát halogen    cùa hiđrocacbon – Ancol – Phenol – Đề 2..209 Tuyển chọn 21 đề thi

chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD

Ôn tâp Dẫn xuất halogen    cùa  hiđrocacbon – Ancol – Phenol – Đề 3

Ôn tập Dản xuát halogen    cùa  hiđrocacbon – Ancol – Phenol – Đề 4

Ôn tâp Dẫn xuất halogen    cùa  hiđrocacbon – Ancol – Phenol – Đề 6

Ôn tâp Dẫn xuất halogen    cùa  hiđrocacbon – Ancol – Phenol – Đề 7

Ancol Danh pháp – Đồng phân – Tính chất vật lý

Câu 1. Số đồng phàn Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có

lời giải chi tiết FILE WORD rượu có thể có và sổ đồng phân nrợu bậc 1 của CsHuOH

 • A.  6 đong phàn rượu trong đó có 3 đong phân rượu bậc 1.

 • B.  7 đồng phàn rượu trong đó có 4 đồng phàn rượu bậc 1.

c. 8 đong phân rượu trong đó cỏ 4 đong phân rượu bậc 1

D. 9 đong phân rượu trong đó cỏ 3 đong phân rượu bậc 1.

Câu 2. Đẽ phân biệt ancol etylic tinh khiết vã ancol etylic cỏ lần nửơc, Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD có thẻ dùng chắt não sau đây?

 • A.  H:SƠ4 đặc

 • B.  CuO. t°

 • C.  C11SO4 khan

 • D.  Na kun loại

Câu 3. Một rượu no Y cỏ cóng thức đơn giản nhất là C;H;O. Y cỏ CTPT lã:

 • A. GHnOa

 • B.  CôHhO;

c. cÌhĨoO’

D. C*HtoO

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn in gain một rượu no X thu được cũng 11) gain H;O. Biết khối lượng phân tư của Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD X nhỏ hơn 100 đvC. So đong phân can tạo của rượu X là

Câu 5. Ba ancol X. Y. z đen ben và không phải lã đong phân của nhau. Dot cháy hoãn toán mồi chất đều thu được CO; vã H;O theo ti lệ số moi 3:4. Còng thức phân từ cùa ba ancol đó là

 • A.  CjHịO; C3HO:: CjH$

 • B.  CjHsO: CjHsOj; CsHsOa.

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD c. C)HộO; CjHA;

D. CjHsO; GHsOi; GH.O.

Câu 6. Klu phàn tích thành phân một rượu (ancol) đơn chức X thi thu được kết quả: tông khối lượng cùa cacbon và hiđio gầp 3.625 lần khối lượng oxi. số đồng phàn nrợu (ancol) ứng với cóng thức phân tữ của X lã

Câu 7. So đong phân ancol thơm toi đa ứng với Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD còng thức phân tír CsH;0O là

Câu 8. Có bao nhiêu đong phân ancol ímg VỚI CTPT CjHjiO

Câu 9. Chãt hìru cơ X cỡ còng thức phan tư C4IÌ10O. Sớ lượng các đóng phân cua X cớ plian úng với Na là :

c. 6

D. 7

Câu 10. líong hồn hợp ctanol vã nước, kiêu liên két lnđro náo Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD lã bền nhát ?

A. CzHs7 H

O-H – O-H

B CÌH/ C2H/

p-H ••• O-H

c. H

O-H – O-H

0. H H

Câu 11. Có bao nhiêu ancol bậc III. có công thức phân tir CÍHmO ?

Câu 12. Cho các chat sau: bntan-1 -ol (I): pentan-1 – Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD ol (2) và hexan-1-ol (3). chiêu láng dãn kha nang hóa lan váo nước cua ba ancol liêu la

 • A.  (1)<(2)<(3).

 • B.  (3)<(2)<(1).

c. (2) < (I) < (3).

D. (3)<(1)<(2).

Câu 13. Có bao nỉũôu đồng phân ancol bậc 2 có cúng cõng thức phân lú C-11|-O?

 • A.  2.

 • B.   Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết

http://dethithpt.coni – Website cung cấp để thi file Word , có lòi giải chi tiết

FILE WORD 3.

c. I.

D.5.

Câu 14. Ancol 3-metylbutan-2-ol có còng thức cắn tạo nào sau đây ?

CH3—CH—CH2—CH2—OH

L.

 • A.

CH 3— AH—<j?H— CH Ị

 • B. CH3 OH

CH;— Ỳ fH— CH;

CHj OH

CHj OH

Câu 15. Có bao nhiêu nrợu (ancol) bậc 2. no Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD . đơn chức, mạch hở lã đồng phàn cắn tạo cùa nhau mà phân tú cùa cluing có phần trăm khối hrợng cacbon bắng 68.18% ?

 • A.  2.

 • B.   5.

c. 3.

I). 4

Câu 16. Công thức nào dưới đày không phai cùa ancol C4H7OH ?

 • A.  CH:=CH-CH;-CH;OH

 • B.  CH3-CH=CH-CH:OH.

c. (CHj)2C=CH-OH

D. Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD CH:=CH-CH(OH)-CH;.

Câu 17. Hợp chắt não dưới đây ứng VỚI cóng thức tong quát CaHia-zO: ?

 • A.  Axir no đơn chức, mạch hờ.

 • B.  Phenol.

 • C.  Ancol no hai chức, mạch hơ

 • D.  Anđehit no. hai chức, mạch hở.

Câu 18. Một ancol đơn chức có công thức thực nghiệm là (C4H)ộO)B. Còng thức phân tử của ancol là

 • A. GH10O

 • B.  GHsOz

c. Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết

FILE WORD C4H3O

D. C:HêO.

Câu 19. Số đồng phàn ung với cõng thức phàn từ C5ĨÍ12O là

 • A.  8

 • B.  9

c. 14

D. 15

Câu 20. Theo danh pháp IƯPAC. hợp chất (CH5)’C=CHCH;OH có tên gọi lã

 • A.  3-metylbut-2-en-l-ol.

 • B.  2-metylbut-2-en-4-ol.

c. pent-2-en-l- Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD ol.

D. ancol isopent-2-en-l-ylic.

Câu 21. Cóng thức dày đồng đãng của ancol etylic lã

 • A.  CJHfco-aO.

 • B.  ROH.

aCJk-iOH.

D. Tắt cả đều đúng.

Câu 22. Cóng thức não dirới đây là còng thức của ancol no. mạch hờ chỉnh xãc nhắt ?

 • A. R(OHK

 • B.  CnHinAO.

c. QHL- zOx.

D.CJHfco-i- Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE wOrD JOH),.

Câu 23. Tên quốc tế cùa hợp chất có còng thúc CHjCH(CjH5)CH(OH)CHj lã

 • A.  4-Etylpentan-2-ol.

 • B.  2-Etylbutan-3-ol

c. 3-Etylhexan-5-ol.

E). 3-Metylpentan-2-oI

Câu 24. Ancol no. đơn chúc có 10 nguyên từ H trong phàn tir có số đồng phàn là

Câu Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE word 25. Một ancol no đon chức có °oH = 13,04% về khối lượng. CTPT của ancol là

 • A. GH5CH2OH.

 • B.  CH3OH.

c. C2H5OH.

D. CH =CHCH:OH.

Câu 26. Một ancol no doll chức có ° oO = 50° 0 về klioi lượng. CTPT của aiicol lã

 • A.  CjHtOH.

 • B.  CH3OH.

c. GHiCHiOH.

D. CH =CHCH;OH.

Câu 27. Có bao nhiêu đồng Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD phàn có cõng thức phàn tir là CiHwO ?

Câu 28. X là ancol mạch hờ có chứa 1 liên kết đôi trong phân nì. Khối hrợng phân hr cùa X nho hơn

60. CTPT của X lã

 • A.  CjHflO.

 • B.  CHjO.

c. C:IL(OH)2

D. C)H<(OH)j.

Câu 29. Bậc cùa ancol là

 • A.  bậc cacbon lớn nhát trong pliân tử.

 • B.   Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dan xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD bậc cùa cacbon liên kết với nhóm -OH

 • C.  Sỏ nhóm chức có trong phân tử.

I). số cacbon có trong phân tứ ancol.

Câu 30. Bậc ancol cùa 2-metylbutan-2-ol là

I). bậc 3

Câu 31. Các ancol được phân loại trên co sớ

 • A.  sỏ lượng nhóm OH.

 • B.  đặc điểm can tạo của gốc hiđrocacbon.

 • C.  bậc của ancol.

 • D.  Tắt cà cãc cơ Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD sở trên.

Câu 32. Các ancol (CH3);CHOH : CHjCHsOH : (CH3)jCOH có bậc ancol lần lượt là A. 1.2.3.

http://dethithpt.coni – Website cung cấp để thi file Word , có lòi giải chi tiết

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Dạng Toán Liên Quan Đến Xác Suất Rời Rạc Và Ứng Dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn the study on the design of a model for source solid waste separation in nong trang market viet tri city – phu tho province
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hđtn sh dưới cờ 1 35 (1)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD
Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete cực hay có lời giải chi tiết FILE WORD
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart