Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp

Tuyển dụng công chức nhà nước  thực trạng và giải pháp

fff

Tuyển dụng công chức nhà nước  thực trạng và giải pháp

fff

Tuyển dụng công chức nhà nước  thực trạng và giải pháp

fff

Tuyển dụng công chức nhà nước  thực trạng và giải pháp

fff

Tuyển dụng công chức nhà nước  thực trạng và giải pháp

fff

Tuyển dụng công chức nhà nước  thực trạng và giải pháp

fff

Tuyên dims công chức Nhà nước – Thưc trane vá giãi pháp

NHẢN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN TRUONG ĐẠI HỘC CAN THƠ

KHOA LUẬT pô MÔN LUÂT HÀNH CHÍNH

LUÂN VÀN TÓT NGHIÊP • •

Khóa 31 (2005 – 2009)

tỉíLAừỉi

TUYÊN DUNG ( ÔNG CHỨC

NHÀ NƯỚC – THƯC TRANG VÀ

Sinh viên thực hiện:

Trần Thị Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp Thu Uyên

(‘ân Thư, ngày tháng năm

LỜI CẤM ƠN

Thời gian trôi qua thật nhanh. mới ngày nào tôi bước chân vào Trường Đại học Can Thơ với thật nhiều bờ ngờ và bao điều lo toan cho việc học tập cũng như sinh hoạt của minh. Giờ đây. 4 năm Đ«ại học sap kết thúc, có lè tỏi chi có the giừ lạt được cho minh trong khoảng thời gian đã qua Là những kiến thức, nliừng kinh nghiệm. những Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp ký’ niệm, và những ký’ niêm đẹp về Trường Đại học cần Thơ yêu mến. Trong suốt thời gian qua. tỏi luôn nhận được sự động viên tử gia đình, sự giáo dục. giúp đò của nhà trưởng, thay cỏ và bè bạn. Nhờ vậy. tôi có thê hoãn tliãnh còng việc học tập của minh.

Xin gới lời cảm ơn đến gia đình – luôn Là chỗ dựa và Là nguồn động lực để tôi an tâm học tập. Căm on lãnh đ Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp «ạo nhà trường, lành đạo khoa Luật, quý thay có trưởng Đại học Can Thơ – luôn tận tình giúp đờ, tạo điêu kiện thuận lợi cho tói trong suốt thời gian học tập tại trường; truyền đạt cho tôi nhiều kinh nghiệm trong hoc tập cũng như trong cuộc sống

Xin chân thành căm ơn thay Vò Duy Nam – bộ món Luật Hành Chính, đã tore tiếp hưởng dấn. giúp đờ tòi hoàn thành đẻ tài luận văn tot nghiệp.

Mong răng sau Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp khi ra trường, những kiến thức và kinh nghiệm quý giá này sè là hành trang giúp tói có được công việc òn định vã hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần pliát triền đất nước, xây dựng xá hội vãn minh, giàu đẹp.

LỜI NÓI DẢI’

—’23. Cũ JS.i—

 • 1. Tinh cấp thui cưa (ĩề tài

Bác Hô tửng nói: “cán bộ lã góc của mọi cong việc. Cõng việc lliáiili cõng hay thất bại dền Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp do công rác cán bộ quyết dinh”. Trong giai doạn dổi mới hiện nay khi nền kinh tế nước ta có nhúng bước phát triển vượr bậc thi nền hành chính cùa nước nhà van côn chuyên biến chậm. chưa duỗi kip hay nói dũng hon lá chưa ngang bàng với sự phát triẽii cua nen kinh te. Mặc dù Dang vã Nhà nước đà đẽ ra chiên lược cai cách hành chinh quôc gia và phân kỳ thành thành từng giai đoạn. Xây dựng dội ngũ cán bộ. còng Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp chức là khâu khó nhất trong lộ trình cài cách hành chinh, vi cán bộ, còng chức Lã cái gốc cưa mọi cõng việc, cõng việc có tliãnli cõng hay dial bại là do cân bộ. cõng chức tót hay xau. Cõng chức Nhã nước là đội ngừ tiên phong, mang trọng trách lớn trong việc rồ chức và thực thi pháp luật, làm cho pháp luật di vào cuộc sống nhàn dân. Chúng ta phải tuyền chọn những người có dù đức, dũ rãi, Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp xàra hồng, vừa chuyên như Bác Hồ đà nói đẽ lãm cho đất nước ngày câng phát triển vã tiến bộ. Vi vậy. người viết chọn đề tâi “Tuyển dụng cóng chức Nhà nước – Thực trạng và giãi pháp” lãm đe tãi luận vãn tốt nghiệp cùa mình

 • 2. Tình hình nghiên cứu dề tài

Như dã biết, đây Là đề tài đà có nhiều tác giã nghiên cứu. Tuy nhiên nhận thấy được sự cần thiết phai nghiên cữu them các klúa cạnh khác cua Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp vấn đề nên người viết đà chọn đè lãi này cho luận van tót nghiệp cua minh. Trong đẽ tái này. người viết phân tích các quy dinh cùa pháp luật về tuyên dụng công chức nhà nước. Trên cơ sỡ so sánh các quy dinh trong các vãn bân quy phạm pháp luật có liên quan, đông thời dôi chiêu với thực lien ap dụng. 11 en CƯ sờ đó lõng họp các vãn de nghiên cứu đẽ thay được nhùng ưu diêm lien bộ vã lihừng hạn chẽ Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp . vướng mác cua các quy định pháp luật liiệii hành; co gang đưa ra các giai pháp cụ die đẽ có thề hoàn ihiện chẽ định tuyên dụng còng chức nhà nước hiện nay.

 • 3. Mục đích nghiên cứu cùa đề tài

Tử linh cắp duel cua van đề này, xét thay can pliai có nhiều 11011 nừa những

 • –  Đi sâu vào phân tích những điều luật cụ thể cỏ liên quan đẻ tim hiểu nội diuig. tinh him hiệu, cùng như những hạn chế thiếu sót Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp cùa chề định tuyển dụng còng chức nhâ nước. Từ đó nêu ra nhùng phương hướng cũng như một sổ giải pháp đẻ hoàn thiện

4 A

vãn đẻ

 • –  Trao dồi và cùng cố lại kiến thức đà tiếp thu trong quá trinh học tập.

 • 4.  Dối tượng và phạm vi nghiên cừu cữa đề tài

 •  về thời gian

Đề tài được thực hiện trong khoáng thời gian từ tháng 01 ‘2009 – 03’2009

 • –  Nguồn thông tin:

Tài liệu chù yếu được thu thập Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp từ: giáo trinh, sách. báo. tạp chi chuyên ngành và truy cập mạng mạng Internet.

 • –  về nội dung:

Giới hạn trong pliạm VI nghiên cửu là tuyên dụng cóng chức nhà nước.

 • 5.  Phương pháp nghiên cứu cùa đề tài

Phương pháp nghiên cứu cùa người viết trong đề tài này chú yểu dựa trên các cơ sở khoa học pháp lý. Và áp dụng các phương pháp sau:

 • –  Phân tích luật viết với cách tim hiểu kỳ các quy phạm pháp Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp luật đè tìm hiểu tinh thần chung của các quy phạm pháp luật.

 • –  Phương pháp so sánh. đoi chiểu và tông họp cãc quy định hiện hành.

CHƯƠNG 1

NHƯNG VÀN ĐẼ CHƯNG VẺ ( ÔNG CHỨC VẢ Tl YẺN

DỤNG CÔNG CHƯC NHÃ NƯỚC

 • 1.1. Khái niệm công chức nhà nước

  • 1.1. ỉ. Khái niệm cán bộ

Theo Pháp lệnh cán bộ. cóng chức ngày 26 02 1998 sửa đói. bò siuig năm 2003.

thi cán bộ Lã cóng dân Việt Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp Nam. trong

biên che. bao gom:

 • – Những người do bầu cừ đề đâm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tò chức chinh tụ. tỏ chức chính trị – xà hội ở trung ương: ở tinh, thành phố trực thuộc trung trong (sau đây gọi chung lã cap tinh); ớ huyện, quận, thị xà. thành pho thuộc tinh (sau đày gọi chung là cấp huyên);

 • – Nhũng người do ban cử đẽ đăm nhiệm chức vụ Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp theo nhiệm kỳ trong Thưởng trực hội đong nhân dân. ủy ban nhãn dãn; Bi thư. Phó bi thư Đãng ủy: người đứng đau tồ chức clúnli tri – xã hội xà. phường, thi trấn (sau đây gọi chung Là cap xà).

 • 1.1.2. Khái niệm công chức

Theo Pháp lệnh cán bộ. cóng chức ngày 26 02 1998 sửa đói. bò stuig năm 2003. thi công chức lã cóng dãn Việt Nam. đtrợc tuyên dụng vào biên che. bó nhiệm váo Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp một ngạch còng chức hoặc được giao giữ một công vụ thường xuyên, hưởng lương từ ngân sách, làm việc trong các cơ quan, tố chức sau đây:

 • –  Cãc tó chức thuộc vãn phỏng Quốc hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp việc Quốc hội. ùy ban thưởng vụ Quốc hòi. Hội đồng dàn tộc và các úy ban cùa Quốc hội. các ban cùa úy ban thường vụ Quốc hội (tiữ các dơn vị sự nghiệp trực thuộc);

 • –  Cãc to chúc Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp giúp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trong việc phục vụ Chủ tịch nước thực hiện chức năng, nhiệm vu theo quy đinh cùa Hiền pháp và pháp luật;

 • – Cơ quan đại diện nước Cộng ỉiòa chù nghĩa xà hòi Việt Nam ờ nước ngoài;

 • – Nhưng người được tuyển dụng, bồ nhiệm hoặc giao giìr nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan, dơn vị thuộc Quán dội nhàn dán mà không phai là sì quan, quàn nhân chuyên nghiệp, còng nhân quốc phòng Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp ; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Còng an nhân dãn mà không phải lã sì quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

 • Những người dược tuyển dụng, bồ nhiệm hoặc giao giừ nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tồ chức chinh trị, tồ chức chính tri – xà hôi ờ tiling ương, cấp tinh, cấp huyện;

 • – Nliừng người được tuyền dung, giao giừ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc úy ban nhân dãn cấp xả.

 • 1.1.3. Khái niệm Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp viên chức

Theo nghị định số 116′ NĐ – CP ngày 10 10 2003 cùa Chính phú về việc tuyến dụng, sừ dụng và quân lý cán bộ. cõng chức trong các dơn vị sự ngliiẽp cùa Nhà nước, thi viên chức là cóng dân Việt Nam. trong biên che, được tuyển dụng, bó nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đon VỊ sự nghiệp của Nhà nước, của tò chức chinh trị. to chức chinh trị xã Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp hội được quy định tại điềm d khoăn 1 Điều 1 cùa Pháp lệnh sứa dối. bố sung một số diều cùa Pháp lệnh cán bộ. còng chức ngày 29/04/2003, hương lương từ ngàn sách nhà nước vã các nguồn thu sự nghiệp theo quỵ định của pháp luật.

 • 1.2. Cản cứ tuyên dụng cán hộ, công chức

  • 1.2.1. Khái niệm tuyền dụng công chức

Tuyên dụng là việc tuyền ngưòi vào làm việc trong biên che của cơ quan Nhà nước thông qua thi Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp tuyến hoặc xét tuyển

 • 1.2.2. Cân cứ tuyên dụng cán bộ. công chức

*Tuyển dụng cán bộ. công chức căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác

GỈ’HD: Ths Võ Duy Nam

Trang 7

SVTH: Trân Thị Thu Uyên

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cuoc doi duoi vanh mu tham tu chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ánh sáng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hàm đặc trưng  hàm sinh mômen và ứng dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tuyển dụng công chức nhà nước  thực trạng và giải pháp
Tuyển dụng công chức nhà nước thực trạng và giải pháp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart