Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

fff

Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

fff

Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

fff

Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

fff

Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

fff

Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

fff

ỉ)ề tài: Tuyến (lụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

NHẠN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN

PHẤN MỜ ĐÀU

Trong hoạt động cua nền hành chính, vấn để xây dựng đội ngũ công chức luôn là van đề quan tâm hàng đầu cũa nhiều nước trên thế giới. Đội ngũ còng chức trực tiếp thục hiện quyền lực Nhà nước trong quàn lý xà hội.đàm bào thực thi pháp luật và là nhân tố quyết định hiệu lực,hiệu quà cùa nền hành chính, ơ nước ta nhũng thành tưụ đạt được trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới có phần đóng góp quan trọng cúa đội ngũ cán bộ,công chức. Trước yêu cầu phát triển cùa nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phẩn theo cơ chế thị truờng.định hướng Xà Hội Chù Nghía trong xu hướng hội nhập quốc tế thi vấn đề Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện cấp bách đặt ra là phái xây dụng và phát triền đội ngũ cán bộ.còng chức…Việc xây dựng một dội ngũ còng chức bao gồm những người có trinh độ chuyên môn,có năng lực quân lý và có phẩm chắt đạo đức tốt,làm việc nghiêm túc vi trách nhiệm cùa minh trước công vụ là yêu cầu cấp thiết trước tinh hình đòi mới đất nước đê xây dựng một nền hãnh chính trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên dụng là bước đầu tiên Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện đê tuyển chọn được đội ngũ công chức có chất lượng cao.nhưng trong thời gian qua do chưa dược quan tàm đúng mức nên chúng ta chưa phát hiện,tuyển chọn được những cán bô,cồng chức thực sự có đức,có tãi. Đê khắc phục những tổn tại hiện nay và đáp ứng được yêu cầu cũa công cuộc đối mới,vấn đề cấp bách là phai có chiến lược về con người .trong đó việc tuyển dụng thực sự đã trờ thành động lực cho Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện sự phát triển cũa xà hội. Trong điều kiện cãi cách hãnh chinh, hướng tới xây dựng một nền hành chinh dàn chu, trong sạch và từng bước hiện đại hóa thì vấn dề tuyến dụng và xây dụng đội ngũ còng chức câng có nghĩa quyết định hơn bao giờ hết mà nó cần được nghiên cứu cà về mặt lý luận và thực tiễn. Chinh vì ý nghĩa to lớn dó nên em đà chọn đề tài “ Một sổ vấn đề lý luận và thực tiễn về Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện tuyền dụng công chức hiện nay". Do hiểu biết có hạn nên không tránh khôi nhùng thiếu sót vì vậy em mong nhận được những ý kiến đóng góp cùa các thầy cô để bài viết nãy được hoàn thiện hơn.

PHẢN NỘI DUNG

I. Cơ sờ lý luận cùa vấn đề tuyển dụng công chức hiện nay.

7. Quan niệm về công chức,và tuyên dụng công chức ỡ ỉ ‘iệt Nam hiện nay.

Vấn dề cán bộ.công chức luôn là Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện mối quan tàm hàng dầu cũa các quốc gia trên thế giói. Quan niệm đủng dẩn về cán bộ,công chức là cơ sờ cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ. công chức đáp ứng yêu cầu của nền hành chinh. Tủy theo đặc điểm kinh tế.văn hóa,xã hội và cấu trúc bộ mấy Nhà nước mà mồi nước có quan niệm khác nhau về công chức.

Khái niệm công chức ờ nước ta có lịch sư phát triển rất phong Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện phú. Ngay lừ những năm sau khi giành chinh

Đề tài: Tuyến (lụng cóng chức, những bất cập và hưởng hoàn thiện quyền,chú tịch Hồ Chi Minh dã kỷ sấc lệnh 76 SL ngày 22/5 1950 quy định chế độ công chức cùa nước Việt Nam Dân Chu Cộng Hỏa.Trãi qua các thời kỳ’ lịch sử khái niệm nay có nhiều thay đôi. Hiện nay công chức được hiếu làinhũng công dân Việt Nam được tuyên dụng .bô nhiệm,hoặc giao giữ một nhiệm vụ công cụ thường xuyên trong cơ quan Nhà nước,tổ chức chính Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện trị.iổ chức chinh trị xà hội. đơn vị vũ trang nhàn dân mã không phái lã sỳ quan.hạ sỳ quan.quân nhân chuyên nghiệp.công nhân quốc phóng.

Tuyền dụng là một dạng hoạt động cua quán lý hãnh chinh Nhà nước nhằm chọn được nhùng cán bộ,công chức có đũ khả năng và điều kiện thực thi công việc trong các cơ quan Nhà nước. Tùy theo tinh chất,chức năng.nhiệm vụ của từng loại cơ quan mã tiêu Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện chuẩn,điều kiện.hinh thức luyến dụng có khác nhau. Tuyền dụng là khâu đẩu tiên có ảnh hường nhiều đến chất lượng đội ngũ cán bộcông chức do đó cần phái tuân thu những nguyên tắc chung nhất định và quy trình khoa học lừ hình thức đến nội dung thi tuyền.

2. Vai trò cùa công chức trong nen hành chinh quốc gia.

Nền hành chính theo nghĩa rộng là hoạt động quân lý, điều hành công việc cua mọi tố chức Nhà nước Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện cũng nhiru của các doanh nghiệp, các tố chức chinh trị. xà hội…theo chức nãng.nhiệm vụ,điều lệ cùa từng tổ chức, hành chính nhà nước là hoạt động chính cua cúa các cơ quan thực thi quyền lực Nhà nước đế quăn lý,điều hành các hoạt động trong các lĩnh vực đời sống xà hội theo pháp luật. Nen hành chinh nhà nước có 3 yếu tố cấu thành đó lã:

Thứ nhất.hệ thống thế chế để quan lý Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện xà hội theo pháp luật.bao gồm hệ thống các vãn bân pháp luật là cơ sờ đê quàn lý Nhà nước.

Thứ hai,cơ cấu tồ chức và cơ chế vận hành cua bộ máy hành chính các cấp.các ngành tử chinh phủ đến chinh quyền cơ sờ.

Thứ ba.đội ngũ cán bộ,công chức hành chinh bao gồm những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính còng quyền, không kể những người lâu nay gọi là viên chức Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện nhã nước nhưng làm việc ờ các doanh nghiệp Nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp,dịch vụ không thuộc bộ máy công quyền.

Như vậy cán bộ,công chức là một mát xích quan trọng không thế thiếu cua bất kỳ-nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò thực thi pháp luật đế quăn lý các lĩnh vực của đời sống xà hội,báo dam hiệu lực cúa đường lối thế chế cua giai cấp cằm quyền. Tuy nhiên mục đích thực Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện thi pháp luật ờ mỏi nền hành chinh khác nhau là không hoàn toàn giông nhau mà tùy thuộc vào chế độ chinh trị.tinh dân chù…Khác với các nước tư săn công chức trong các nhà nước XHCN trước đày và ờ nước ta hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự,kỷ cương Nhà nước và bão vệ lợi ích cùa quàn chủng lao động. Đội ngũ công chức có

nhiệm vụ tồ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống,quàn Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện lý nhà nước trên các lĩnh vực cùa đời sổng xà hội phủ hợp với mục tiêu dân chủ Xà Hội Chú Nghía.

Đề khắng định được vai trô quan lý cùa mình.đội ngũ còng chức phài tự xác định được nhiệm vụ,nâng cao tri thức để đàm nhận công việc phục vụ sự nghiệp cách mạng, quân lý Nhà nước và phục vụ nhàn dân. Theo LêNin hiệu quà cùa bộ máy phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn đội ngũ cán bộ,công Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện chúc,ông thường nhắc nhờ rằng: “ Muốn quân lý được thì cẩn phái am hiếu công việc và phái là một cán bộ quân lý giỏi” và “ không thê quàn lý được nếu không có kiến thức đầy đũ, nếu không tinh thông khoa học quán lý”. Đề thực hiện đưọc vai trò của minh mỏi công chức cần phái đấu tranh chống nhùng biếu hiện thờ ơ.coi thường.lơ lã trước nhùng đòi hôi của nhân dân,chống phương pháp làm việc bàn giấy Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện hình thức làm việc hoàn toàn không phủ họp với ban chất nhà nước XHCN. Đội ngũ công chức cần phái thề hiện vai trò cúa mình thòng qua lãm việc một cách cụ thê,chu đáo,trung thực và giãi quyết nhiệm vụ chuyên môn một cách khấn trương. nhanh chóng. Tuyệt đối không được đế xây ra linh trạng giãi quyết công việc tắc trách,vô tô chức mà phái được tô chức lã việc có uy tín,điều hành.giài quyết kịp thời. Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện chính xác mọi yêu cầu chính đáng cùa nhân dân. Ó mỗi cơ quan,tổ chức còng chức phái “ xúc tiến tiến trinh chung cua công việc, không được làm cho nó tri trệ”.

Trong hoạt động hành chinh còng chức phái chu động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và chống lại sự quan liêu,đùn đầy trách nhiệm.phãi giữ vững mối quan hệ với quần chúng,thu hút quằn chúng tham gia ngày càng đông đào vào cóng tác quăn lý Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện . Theo Chu Tịch HCM thi người cán bộ công chức không chí có tài mà còn phái có đức.Người quan niệm ràng người cán bộ,công chức có tài mà không có đức thì như cây không rề và thường gây ra những tai hại không nhò. Ngược lại nếu chi có đức mà không có tài thì chẳng khác nào ông bụt ngồi ớ trong chùa. E)ạo đức luôn giữ vị tri hãng đẩu.cơ bán,quyết định nhàn cúa người cán bộ. Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện công chức. Trong bất cử hoàn cành nào người cán bộ,cồng chức cũng phái đặt của nhân dân,của Đãng và nhã nước lên trên hết.

Với tiêu chi đạo đức đó,người công chức muốn thực hiện được tốt vai trò cùa minh thi không được quan lièu.xa rời dàn vì vậy phái biết lẳng nghe ý kiến quần chúng.thành tâm hộc hói quằn chúng,biết tổ chức,biết lành đạo.lời nói phai đi đôi với việc làm… Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện

Kế tục những tư tướng lớn lao về vai trò cúa đội ngũ công chức trong nền hành chinh.từ khi thực hiện công cuộc đối mới đất nước,Đàng ta luôn khảng định tằm quan trọng cũa đội ngũ công chức. Đê đàm bão hiệu lực.hiệu quá cùa nền hãnh chinh trên các lình vực thi nhất thiết phái xây dựng được đội ngũ công chức giòi về chuyên môn,kinh nghiệm,có phàm chất chinh trị và cách mạng,hiểu biết về quân lý Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện hành chinh. Nắm vững được yêu cầu này sè giúp chủng ta xây dựng được đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầư cai cách hành chinh ớ nước ta hiện nay.

.< Những nguyên tắc vù nội dung cùa việc tuyên dụng công chức hiện nay.

Một là, quan điềm xuyên suốt có tính nguyên tắc là công tác công chức phài đặt dưới sự lành đạo thống nhất cùa ĐCSVN,bảo đám nguyên tắc tập thế,dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện của người đứng đầu cơ quan.tố chức,đơn vị…

Hai là nguyên tắc công khai,binh đẳng: Tất cà các nội dung quy định cua pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ,quyền lợi và các hoạt động công vụ cùa cóng chức phái được cóng khai và được kiếm tra,giám sát của nhân dân trừ nhùng việc liên quan đến bi mật quốc gia.

Ba là nguyên tắc ưu tiên: Biếu hiện việc đánh giá,sử dụng,bổ Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện nhiệm công chức giữ các chức vụ.vị tri trọng trách trong từng công vụ phái thông qua tải năng thực sự.thành tích hoạt dộng thực tế và phài lập dược còng trạng. Nô bào đám được tinh công bằng,khách quan,khuyến khích được mọi công chức tận tâm với công vụ.hạn chế linh quan liêu,tùy tiện,câm tinh cá nhân,gia đinh chú nghĩa…

Bốn là nguyên tác dựa vào việc dê tìm người: đây lã nguyên tắc Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện quan trọng trong việc tuyền chọn.sử dụng công chức một cách có hiệu qua và tăng cường hiệu lực quăn lý cùa Nhà nước. Xuất phát từ nhu cầu cúa công việc mà Nhã nước phái lim được nhùng người có đủ điều kiện.tri thức đàm đương công việc.tránh tình trạng vi người mà tim việc. Điều 3 pháp lệnh cán bộ. công chức quy định: “ Khi tuyển dụng cán bộ. công chức…cơ quan, tố chức tuyến dugi phải căn Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện cứ vào nhu cầu công việc,vị tri cóng việc cùa các chức danh cán bộ. cóng chức trong cơ quan, tố chức minh và chi tiêu biên chế dược giao.”

Năm là nguyên tăc quan niệm công chức là một nghề: Thừa nhận nguyên tắc này có nghĩa là không phái ai cũng làm được công chức. Muốn trớ thành công chức ngoài khá năng cá nhân,nguyên tác này đòi hói phái có sự đằu tư cua Nhà nước. Đà là nghề phái được Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện đão tạo công phu.bài bàn. Đẽ trở thành cóng chức nhà nước phái trãi qua nhùng kỳ thi tuyến nghiêm túc bằng nhùng hình thức khác nhau như: thi viết,thi vấn đáp… Nguyên tác này bào đảm,kích thích tính năng động sáng tạo và chú động đối vói công chức. Đồng thời đâm bão sự ồn định cũa đội ngũ công chức trong nền hành chính quốc gia liên lục và ồn định.

II. Thực trạng của việc tuyển dụng công chức Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện ờ nước ta hiện nay.

ỉ. Thực trạng:

Tuyến dụng công chức là một hoạt động cũa quân lý hãnh chính Nhà nước. Thông qua tuyền dụng dề chọn được những người phù họp với khá năng,tiêu chuẩn và diều kiện đám nhận công vụ- Tuyền dụng còng chức được thực hiện bàng hình thức thi cữ công khai do chinh phu quy định. Người được tuyên dụng qua thi tuyên phái lã người có phẩm chất dạo dức tốt,đúng với tiêu chuẩn Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện cách mạng, nghĩa vụ.

Tuy nhiên thi tuyên chi là bắt đầu cùa quá trinh tuyên dụng.người được tuyến dụng phái thực hiện chế độ tập sự, hết thời hạn tấp sự cơ quan tuyển dụng phái đánh giá phầm chất đạo đức và kết quá còng việc cùa người tập sự.nếu đạt dược yêu cầu thi dề nghị cơ quan,tổ chức có thấm quyền quân lý công chưc quyết định bố nhiệm chinh

thức vào ngạch. Tùy thuộc vào từng loại công Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện chức hành chinh khác nhau,cãn cử vào vai trò,vị tri cũa họ mà con đường trờ thành công chức cung khác nhau. Đối với những còng chúc trong các ngạch,bậc nhất định thông thường thực hiện tuyến dụng ngay vào hệ thống biên chế qua thi tuyền. Đối với những công chức lành đạo( Bộ trưởng, thu tướng, chủ tich…) thì được hình thành bằng các quy định khác.

Yêu cầu của tuyển dụng công chức trong điểu kiện hiện nay Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện là là phải tuân thu pháp luật vả chế độ công vụ. đàm báo nguyên tẳc bình dẳng.khách quan,công khai… Cũng với nhùng vấn đề pháp luật, yêu cầu của việc tuyên dụng nêu trên.việc đánh giá linh trạng công tác tuyển dụng côn phài để cập đến các hĩnh thức tuyền dụng và những liêu chuẩn đặt ra trong tuyền dụng còng chức.

về các hình thức tuyến dụng: Tuyền dụng công chức theo nghía chung nhất là tuyển lựa.thi Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện tuyển,bầu chọn,bổ nhiệm…đế lấy một số ít người trong số nhiều người tham gia cóng vụ Nhà nước. Đánh giá từ các quy định pháp luật ban hãnh ở nước ta có hai hình thức tuyên dụng cơ bàn:

Một là, hình thức bầu. Đây là hĩnh thức đang được áp dụng cho một số chức danh công chức.hoạt động với tư cách lã một nhã chinh trị và tư cách là công chức thực thi công vụ, ví dụ như Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện : chu lịch ƯBND,phó chu tịch ƯBND tinh,huyện.. .Tuy nhiên đây là hình thức có tinh dặc thù trong xây dựng đội ngũ công chức hành chinh.

Hai là hình thức thi tuyền, có thê nhìn nhận ở việc thi tuyến đế bỗ sung biên chế trong hệ thống công chức hành chính và việc thi tuyền làm thay dồi trạng thái công vụ cua công chức nhu thi nâng ngạch.thi chuyển ngạch.thay đối ngạch, bậc.chức Ị1 đám nhận Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện …Hình thức này nhảm đê công chức có những thảng tiến,phát triển trong nền hành chính Nhà nước.Trong hình thức thi tuyền tùy theo yêu cầu đặt ra nên tiêu chuẩn cùng đói hỏi những điều kiện,tiêu chuẩn nhất định về đối tượng.trình độ đào tạo. Thi tuyên có thế thực hiện qua phần thi viết đê đánh giá bằng chuyên môn,khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về nghiệp vụ trong tìmg ngành.lĩnh vực cụ thể. Đồng thời có Tuyển dụng công chứ KhoThuVien.com

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤTHIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Customer satisfaction on savings service at maritime bank long bien branch
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế xã hội của tỉnh hải dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tạo lập và thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện
Tuyển dụng công chức, những bất cập và hướng hoàn thiện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart