Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

Add your review

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

fff

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

fff

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

fff

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

fff

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

fff

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tỏi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: Tuyên (lụng và dào tạo nhân lực tụi Công ty T.X1111 MTV khai thác công trình thúy lợi Dak Nông” lã còng trình nghiên cửu của cá nhân tỏi vả tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Các sô liệu nghiên cứu V à nội dung trình bày trong luận V ăn là trung thực và chưa dược sử dụng dẻ bão vệ một học vị Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông nào. Mọi thông tin trích dẫn trong luận văn đcu được chỉ rò nguồn gốc rò ràng.

Tác giă luận vãn

Hoàng Trung Thư

LỜI CẤM ƠN

Trong suốt quá trinh học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đà nhận dược sự hướng dần. giúp dờ quý báu của càc thầy cô giáo trường Đại học Kinh te quốc dân Hà Nội.

Trước het, tôi xin chân thành cam ơn các thây cô giáo Khoa Khoa học Quân lý trường Đại học Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông Kinh te quốc dàn 1 lã Nội dà tận tinh giảng dạy tòi trong SUÔI thời gian học tập lại trường.

l ôi xin chân thành cám ơn 1 s. Nguyền Ihị Lệ rhúy dà dành rat nhiêu thời gian V à lâm huyết hướng dan nghiên cứu. giúp lôi hoàn thành luận văn.

Cuối củng, tôi xin chân thành câm ơn Lành dạo ( ong ty TNHII MTV khai thác công trình thùy lợi Dak Nông và gia đinh đà het lòng giúp đờ và tạo mọi Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông diều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận vấn.

l ác giá luận vãn

Hoàng Trung Tho-

MỤC LỤC

LỜI CAM DO AN

LÒI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC CẤC BẢNG, sơ DÒ

TÓM TẤT LUẶN VAN………………………………Error! Bookmark not defined.

MỞ DÀU

CHƯƠNG 1: cơ SÔ LÝ LEAN VỀ n YEN DỤNG VÀ DÀO TẠO NHẤN Lực Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông TẠI c Ác DOANH

NGHEẸP KHM THÁC C ÓNG TRÌNH THỦY LỢI

 • 1.1   Nhân lực và quàn lý nhân lire tại các doanh nghiệp khai thác

công trình thủy lợi

 • 1.1.1 Khái niệm nhân lực và yêu cầu doi với nhân lực tại doanh nghiệp

khai thác còng trinh thuy lợi

 • 1.2.1  Khái niệm luycn dụng Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông nhân lực

 • 1.4 Môi liên hệ giừa tuyên dụng và Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông dào tạo nhân lực tại các doanh

nghiệp khai thác CTTL

 • 1.5  Các nhân tố chù yếu ãnh hướng đến tuyên dụng và dào tạo nhân

lực tại các doanh khai thác CTTI

 • 1.6  Kinh nghiệm tuyên dụng và dào tạo nhân lực tại một so doanh

nghiệp khai thác CTTI

 • 1.6.1 Kinh nghiệm tuyên dụng và dào tạo ớ Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông ( ong ty TNHI1 MTV quân lý

CTTL Dắk Lák

 • 1.6.2 Kinh nghiệm tuyên dụng và dào tạo ớ Công ty I NI II1 MTV khai

thác thủy lợi Tây Ninh

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG TUYÊN DUNG VÀ DÀO TẠO NHÂN Lực TẠI CÔNG TY TNIH1 NI TV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THÚY LỢI DẤK NÔNG

 • 2.1   Giói thiệu về (’ông ty’ TNTIII Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông MTV khai thác CTTL Dắk Nông ….48

 • 2.2  Thực trạng nhân lực tại Công ty TNHH MTV7 khai thác

CTTLDắkNống

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai

thác công trình thủy lợi đắk nông 2.2.2. về chất lượng nhân lực

 • 2.3  Tuyền dụng nhân lực tại Công ty TNHH MTV7 khai thác CTTL

Dak Nông

 • 2.3. ỉ Kết qua tuyển dụng nhân lực cúa Công ty TNHH MTV khai thác

CTTL Dák Nông từ 2010 đen 2014

 • 2.3.2 Thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty I NI 111 MTV Khai thác công

trinh thúy lợi Dak Nông

 • 2.4 Thực trạng đào tạo nhân lực tại (’ông ty TNIIII MTV khai thác Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai

thác công trình thủy lợi đắk nông CTTL DầkNông

 • 2.4.1  Kết quà đào lạo cua Công tỵ TNHH MTV khai thác CTTL Dắk

Nòng giai đoạn 2011- 2014

 • 2.4.2  Thực trạng đào lạo nhân lực lại Công ly TNHH MTV khai thác

(’ in. Dẩk Nông

 • 2.5.2 Điểm mạnh về tuyển dụng và dào tạo nhân lực tại (’ông Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông ty INI 111

MTV khai thác công trinh thuy lợi Dak Nông

 • 2.5.3  Diem yếu về tuyên dụng và dào tạo nhàn lực tại (’ông ty INI 111

MTV khai thác công trinh thủy lợi Dắk Nông…………………………………….103

 • 2.5.4  Nguyên nhân cùa diem yen về tuyên dụng và đào tạo nhân lực tại

(’ông ty I NI 111 M I V khai thác còng trình thủy lợi Dak Nông…………….106

CHƯƠNG 3: MỘT SỎ GIẢI PHẤP cơ BẤN IIƠÀN THIỆN TUYẾN DỤNG VÀ DÀO Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông TẠO NHÂN Lực TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG 1 RÌNH THÌIV LỢI

DAK NÔNG

 • 3.1   Phưong hướng hoàn thiện tuyên dụng và dào tạo nhân lực cùa (’ông ty TNHII MTV khai thác công trình thúy lọi Dak Nông đen

năm 2020

 • 3.1.1  Mục tiêu và yêu cầu về phát triển nhân lực cùa Công ty TNHH

MTV khai thác công trình thủy lợi Dak Nông đen năm 2020

 • 3.1.2  Định hướng hoàn thiện tuyền dụng vả đào tạo nhân lực tại Công Tuyển dụng trình thủy lợi đắk nông ty

  và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công


TNHH MTV khai thác CTTL Đắk Nông đen năm 2020

 • 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại (’ông ty

TNHH MTV khai thác CTTL DắkNông den nám 2020

 • 3.2.3. Giai pháp về tuyền chọn nhân lực

  3.3 Một so giài pháp hoàn thiện dào tạo nhân lưc tại Công ty TNHH

  MTV khai thác Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông CTTL f)ắk Nông


đến năm 2020

loàn thiện xác định nhu cầu dào tạo nhân lực

 • 3.4.1  Kiên nghị đối với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỵ lợi

Đắk Nôn ạ

 • 3.4.2  Kiên nghị đôi Với Uy Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông ban nhân dân 111111 Dăk Nông

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông
Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắk nông
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart