Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyên tập 17 đê thi chuyên đê “Cacbohidrat” cực hay có lòi giải chi tiết

MỤC LỤC

MỤC LỤC……..

Lý thuyết trọng tâm vè Cacbohiđrat (Đè 1) – Cơ bàn

Lý thuyết trọng tâm vè Cacbohiđrat (Đè 2) – Cơ bàn

Lý thuyếttrọng tâm về Cacbohiđrat – NÀNG CAO

Phuong pháp xãc định cấu tạo của Cacbohiđrat (Đẻ 1) – Co Bán

Phuong pháp xãc định cấu tạo của Cacbohiđrat (Đẻ 2) – Co Bán

Phương pháp xãc đinh cấu tạo cùa Cacbohiđrat – Nâng Cao

Bài toán thủy phân – Oxi hóa Cacbohiđrat – Cơ bàn – Đè 1

Bài toàn thủy phản – Oxi hóa Cacbohiđrat – Co bản – Đẻ Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word 2

Bài toàn thủy phản – Oxi hóa Cacbohiđrat – Nâng Cao

Tổng họp – Điều chế từ Cacbohiđrat ■ Cơ bản

Tổng hợp – Điều chế từ Cacbohiđrat – Nâng Cao

Ôn táp Cacbohiđrat – Đè 1

Ôn táp Cacbohiđrat – Đè 2

òn tập Cacbohiđrat – Đẻ 3

Òn tập Cacbohiđrat – Đẻ 4

Ôn táp Cacbohiđrat – Đè 5

Lý thuyết trọng tâm về Cacbohiđrat Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word (Đề 1) – Co’ bản

Bài 1. Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

 • A.  nhóm chức axit.

 • B.  nhóm chức xeton.

c. nhóm chức ancol.

D. nhóm chức anđehit.

Bài 2. Chat thuộc loại đisaccarit lã

 • A.  ghicozơ.

 • B.  saccarozơ.

c. xenlulozơ.

D. fructozo.

Bài 3. Hai chat đồng phân của nhau lã

 • A.  glucozơ vã mantozo.

 • B.  i’ructozo và glucozo.

c. fnictozơ vã mantozo. Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

D. saccarozo và ghicozo.

Bài 4. Trong điều kiện thích hợp glucozo lèn men tạo thành khí CO; và

 • A.  CìHíoH.

 • B. CHjCOOH.

c. HCOOH

I). CH3CH0.

Bài 5. Saccarozo và ghicozo đều có

 • A.  phan ứng với AgNO? trong dung dịch NH3. đun nóng,

 • B.  phàn ứng với dung dịch NaCl.

c. phan ứng với Cu(OH)? ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam

I). phan Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word ứng thuỹ phân trong mòi trường axit.

Bài 6. Cho sơ đồ chuyền hoá: Ghicozo —> X —> Y —* CHỉCOOH Hai chất X. Y lằn lượt lã

 • A. CH3CH0 và CH3CH2OH

 • B. CH3CH2OH vã CH3CH0.

c. CH;CH(OH)COOH và CHjCHO.

D. CH3CH2OH vã CH:=CHj.

Bài 7. Chat tham gia phân ứng tráng gương lã

 • A.  xenlulozơ.

 • B.  tinh bột.

c. fructozo.

D. saccarozơ.

Bài Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word 8. Chat không phân ứng với AgNOj trong dung dịch NHj, đun nóng tạo thành Ag là

 • A.  CeHuOí (glucozơ).

 • B. CH3COOH.

c. HCHO

D. HCOOH.

Bài 9. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng VỚI Cu(OH): là

 • A.  ghicozo. glixerol. ancol etylic.

 • B.  glucozơ. andehit ỉồmic. natri axetat.

c. ghicozo. glixerol. axit axetic.

D. ghicozo. glixerol. natri axetat.

Bài 10. Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word Đẻ chứng minh trong phân tử của glucozo có nhiêu nhóm hiđroxyl. người ta cho dung dịch ghicozo phân img VỚI

 • A.  Cu(OH); trong NaOH. đun nóng.

 • B.  AgNO? trong dung dịch NHj. đun nóng.

c. Cu(OH); nhiệt độ thường.

D. kim loại Na.

Bài 11. Đun nóng xenhilozo trong dung dịch axit vó cơ. thu được sân phâm lã

 • A.  saccarozơ.

 • B.  glucozơ.

c. fiuctozơ.

I Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word ). niantozo.

Bài 12. Cho sơ dồ chuyền hóa sau: Tinh bột —> X —♦ Y —» axit axetic. X và Y lần lượt là

 • A.  ancol etylic. andehit axetic.

 • B.  glucozơ. ancol etylic.

c. glucozơ. etyl axetat.

I). glucozơ. andehit axetic.

Bài 13. Tinh bột. xenhilozơ. saccarozơ. mantozơ dền có khá năng tham gia phàn ứng

 • A.  hoà tan Cu(OH>2.

 • B.  trùng ngưng.

c. Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word tráng gương. D. thúy phân.

Bài 14. Một chất khi thủy phân trong mỏi trường axit. đun nóng không tạo ra glucozơ. Chat đó lã

 • A.  protein.

 • B.  saccarozơ.

c. tinh bột.

D. xenlulozơ.

Bài 15. Thuốc thừ đê phân biệt glucozo và fructozơ lã

 • A.  Cu(OH)2.

 • B.  dung dịch broni.

c. [AgCNHihJNOi

D. Na.

Bài 16. Klũ thủy phân saccarozo thi thu Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word đirợc săn pliầm là :

 • A.  ancol etylic.

 • B.  ghicozo vã fnictozo.

c. glucozơ.

D. fnictozơ.

Bài 17. Cóng thức não sau đây lã của xenhilozo ?

 • A.  [C6H?o2(OH);]

  |n.

  |n.

  |n.

  |b.


 • B.  [gH8O:(OH)?J,

c. [c6h-O5(Oh)5]

D. [C6H5O:(OH)3]

Bài 18. Dày các chat nào sau đây đều có phản ứng Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word thuỷ phân trong mỏi trưởng axit ?

 • A.  Tinh bột. xenhilozo. ghicozo.

 • B.  Tinh bột. xenhilozo. fructoza.

c. Tinh bột. xenluloza, saccaiozơ

I). Tinh bột. saccaroza, fructozo

Bài 19. Ghixit (cacbohiđrat) lã những hợp chất him cơ tạp chức có còng thức chung là

 • A.  Cc(H?O)m

 • B.  CnHiO

c. CxHA

I). R(OH)x(CHO)y

Bài 20. Glucozo là một Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word hợp chất:

 • A.  đa chức

 • B.  Monosaccarit c. Đisaccaiit

D. đơn chức

Bài 21. Saccarozo và mantozo là:

 • A.  monosaccarit

 • B.  Góc ghicozơ

c. Đòng phân

D. Pohsaccant

Bài 22. Tinh bột vã xenhilozo là

 • A.  monosaccarit.

 • B.  đisaccarit.

c. đong đảng.

D. Pohsaccant.

Bài 23. Ghicoza và fructozơ lã:

 • A.  Đisaccarit.

 • B.  Đong đảng.

c. Andehit vã xeton.

D. Đòng phàn. Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

Bài 24. Đẽ chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit. có thê đủng một trong ba phàn ứng hỏa học. Trong các phân ứng sau. phân ứng não không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozo ?

 • A.  Oxi hoá ghicozo bang AgNO.vNHj.

 • B.  Oxi hoá ghicozo bang Cu(OH)2. ‘NaOH đun nóng.

c. Lên men ghicozo bang xúc tác enzim.

D. Khử glucoza bang HyNi. t°.

Bài 25. Ghicozo và iructoza Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

 • A.  đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng VỚI Cu(OH)2

 • B.  đều có nhóm chức CHO trong phồn tư

c. là hai dạng thù hĩnh cùa cùng một chat

I). đều tồn tại chú yếu ờ dạng mạch hờ

Bài 26. Những phan ứng hóa học nào chứng minh rằng ghicozo Lã hợp chất tạp chức ?

 • A.  Phân ứng tráng gương và phàn ứng cho dung dịch màu xanh lam ớ nhiệt độ phòng với Cu(OH)i Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word .

 • B.  Phan ứng tráng gương và phân ứng lèn men rượu

c. Phân ứng tạo phức với Cu(OH)ỉ vã phàn ứng lèn men lươu

I). Phân ứng lèn men rượu và phan ứng thủy phàn

Bài 27. Phân ứng hóa học não chứng minh răng glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl

 • A.  phan ứng cho dung dịch màu xanh lam ớ nhiệt độ phòng với Cu(OH)ỉ.

 • B.  Phan ứng tráng gương và phân ứng lèn men rượu

c. Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word Phăn ứng tạo kểt tủa đỏ gạch VỚI Cu(OH)i khi đun nóng và phân ứng lẽn mèn rượu

D. Phăn ứng lẻn men rượu và phân ứng thủy phân

Bài 28. Phăn ứng hóa học não chứng minh rang glucozo cỏ chửa 5 nhóm hiđroxyl trong phân tử:

 • A.  phản ứng cho dung dịch mâu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)i.

 • B.  Phân img tráng gương vã phân ứng lẽn men rượu

c. Phăn ứng tạo kểt Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word tủa đỏ gạch VỚI Cu(OH)i khi đun nóng và phân ứng lẽn mẻn rượu

D. Phăn ứng VỚI anhiđrit axit tạo este có 5 gốc axit trong phản tử.

Bài 29. Phát biêu không đủng lã

 • A.  Dung dịch fnictozơ hoà tan được Cu(OH)2.

 • B.  Thủy phân (xúc tác H’. t°) saccarozơ cũng như mantozo đều chi tạo ra một monosaccarit. c. Sân phẩm thúy phân xenlulozơ (xúc (ác H". (°) có thề Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề

Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word tham gia phan ứng tráng gương. D. Dung dịch mantozơ tác dụng VỚI Cu(OH): OH khi đun nóng cho kết tủa C112O.

Bài 30. Glucozo tãc dụng được VỚI:

 • A.  H; (Ni. t°); Cu(OH)i; AgNOýNHíi H:O (H*. t°)

 • B.  AgNOj/NHj; Cu(OH)i; H: (Ni, t°); (CHjCOfcO (H2SO4 đặc. t°)

c. H: (Ni. Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word t°): AgNO.vNHj: NaOH: Cu(OH)i

D. HỈ (Ni t°): AgNO NHj; Na2CO3; Cu(OH)i

Bài 31. Nhận định sai là :

 • A.  Phàn biệt glucozơ và saccaroza bang phân ứng tráng gương.

 • B.  Phân biệt tinh bột vã xenhilozơ bang L

c. Phàn biệt saccarozơ vã glixerol bang Cu(OH):

D. Phàn biệt mantozo vã saccaroza bang phản ứng tráng gương

Bài 32. Ba ong nghiệm không Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word nhãn, chứa riêng ba dung dịch: ghicozơ. hồ tinh bột. glixerol.

Đẽ phàn biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử

 • A.  Đung dịch iot

 • B.  Dung dịch axit

c. Dung dịch iot và phản ứng tráng bạc

I). Phân ứng với Na

Bài 33. Thuốc thư duy nhất để phân biệt các dung dịch ghicozơ. ancol etylic. anđehit fomic (HCH=O). glixerol lã:

 • A. AgNOj/NHj.

 • B.  Cu(OH) Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word iOH t°

c. Na

I). Hi

Bài 34. Cacbohiđrat z tham gia chuyến hoá:

z 2              dung dich xanh lam z . kết tủa đỏ gạch

Vậy z không thề là chất nào trong các chất cho dưới đây ?

 • A.  Glucozo.

 • B.  Fructozo.

c. Saccarozo.

I). Mantozo.

Bài 35. Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chat hữu cơ thu được hỗn hợp khi CƠ2 và hơi H;O có ti Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word lệ moi là 1:1. Chất nãy có thê lèn men rượu. Chat đó là

 • A.  axit axetic.

 • B.  Ghicozo.

c. Saccarozơ.

D. Fructozo.

http://dethithpt.coni – Website cung cấp đề thi file Word , có lời giãi chi tiết

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi tri thức cho máy chủ web
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mối quan hệ giữa rủi ro và bảo đảm tín dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sự Phát Triển Trong Bào Thai Và Sinh Con
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word
Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart