Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

fff

Tuyên tập 22 dề thi chuyên đề “Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon” cực hay có lò’i giãi chi tiết

MỤC LỤC

MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………………….1

MỘT SÓ VÁN ĐÈ MỎ ĐÂU VÈ HÓA HỌC HỮU co

Bài 1. Người ta tỏng hợp este etyl axetat theo phương trinh saư:

CH.COOH + HOCHỵCH, CHịCOOCHỵCHy + Hp "ĩ&rmKỊ Ngườ^íaithư săn phãin este etvl axetat bang phương pháp ịB-chiẳ^1.

I). lọc.

Bài 2. Hợp chắt hừu cơ nào san đây lã dằn xnẩt của hiđrocacbon ?OH


EĩMiyểơotâphĩarđềathinchự^lcĐạÌờCưgiặỉvềhỉôÈỉếtcBài 3. Cho ba hợp chất hữu cơ sau: CH;CH.B1 : CHsCO-0-CH; vã CHjCHjOH. Tên goi cùa ba ỉiợp chắt này theo danh pỉiáp gốc chức lan lượt lã

 • A.  etỵl bronnia. metỵl axetat và etanol.

 • B.  etỵl broinua. metyl axetat vã ancol etylic.

c. etan bronnia. metyl axetat vã ancol etylic.

I). broinetan. nietyl axetat và ancol etỵhc.

Bài 4. Cho hồn hợp hai Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word chất là etanol (ti = 78.3°C) và axit axetic (t4 = 118C). Để tách riêng từng chắt, ngirời ta sử dụng phương pháp não san đây:

A. Chiết.

B. Chưng cat thường.

c. Lọc và kết tinh lại.

I). Chưng cắt ờ áp suất thấp.

Bài 5. Các phân ứng của hợp chát hừư cơ thường

 • A.  nhanh và hoàn toàn.

 • B.  chậm vã hoãn toàn.

c. chậm vã không hoàn Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word toàn theo một hướng.

I). nhanh và không hoãn toán theo một hướng.

Bài 6. Chọn khái niệm đúng nhất về hoá học Hữu cơ. Hoá học Hữu cơ là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A.  các hợp chất cùa cacbon.

 • B.  các hợp chất cùa cacbon. tùr co. CO’.

c. các hợp chất cùa cacbon. tiừ co. CO’, muối cacbonat. các xianua.

D. các hợp chất chi có trong cơ thế sồng. Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

Bãi 7. Thuộc tính nào sau đây không phái là của các hợp chất hữu cơ

 • A.  Không bền ớ nhiệt độ cao.

 • B.  Kha năng phàn ứng hoá học chậm, theo nhiều hướng khác nhau.

c. Liên kết hoá học trong hợp chất hừu cơ thường là liên kết ion.

D. Dẻ bay hơi và dễ cháy hơn hợp chất vò cơ.

Bài 8. Cho các chất: CaC2. CO’. HCHO. CHịCOOH. C’HsOH. NaCN. CaCOj Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word . số chất hữu cơ trong số các chất đà cho là

 • A.  1

 • B.  2

c. 3

D. 4

Bài 9. Đẽ tách actemism. một chat có trong cây thanh hao hoa vãng đe che thuốc chong sổt rét. người ta lãm như sau: ngâm lá và thân cây thanh hao hoa vâng đã băm nhó trong n – hexan. Tách phan chat lỏng, đun vã ngimg tụ đẻ thu hoi n-hexan. Phan cỏn lại lã chat lóng sệt được cho qua cột sac Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word ki và cho các dung mỏi thích hợp chạy qua đê thu tửng thành phan của tmh dầu. Kỳ thuật nào sau đây không được sir dụng?

 • A.  Chưng cãt.

 • B.  Chưng cat lôi cuốn hơi nước.

c. Chiết.

I). Sắc kí.

Bài 10. Dầu mỏ lã một hồn họp nhiều hiđrocacbon. Đẽ có các săn phẩm như xàng, dầu hoã. mazut… trong nhà máy lọc dầu đả sừ dụng phương pháp tách mào ?

A. Chưng cất thường Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word .

B. Chưng cat phân đoạn.

c. Chưng cắt ờ áp suất thấp.

I). Chưng cất lòi cuốn hơi nước.

Bài 11. Licopen, chất mâu đó trong quà cà chua chín (CooHió) chi chửa hên kết đói và liên kết đơn trong phân tử. Kill hiđro hoá hoàn toàn liopen cho hiđrocacbon no (CjoHsi). Hày xác định số nối đói trong phân tử licopen:

 • A.  10

 • B.  11

c. 12

D. 13

Bài 12 Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word . Hãy chọn các mệnh đề đúng.

 • 1.  Tat cá các hợp chat chửa cacbon đều lã hợp chắt hữu cơ.

 • 2.  Hợp chất hừu cơ Là hợp chất chứa cacbon tiừ một số nhô là hợp chất vò cơ như co. CO2.

H2CO3. các muối cacbonat và hiđrocacbonat. xianua cùa kim loại và amoni

 • 3.  Hơp chất hừu cơ dễ bay hơi. dễ tan trong nước.

 • 4.  Số lượng hợp chất vô cơ nhiều hơn hợp chắt hữu cơ vì có lất nhiều nguyên tố Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word tạo thành chất vô cơ.

 • 5.  Đa số hơp chất hữu cơ có bân chất liên kết cộng hóa tri nêu dễ bị nhiệt phan hùy và ít tan trong nước.

 • 6.  Tốc độ phản ứng cùa các hợp chất hữu cơ thường lất chậm nên phái dùng chất xúc tác.

 • A.  1.2.3.5

 • B.  2.4.5

c. 2 4.5.6

D. 2.5.6

Bãi 13. Đặc điểm chung cùa các phàn Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word tư hợp chat him cơ là

 • 1. thành phân nguyên tỏ chủ yêu lâ c vã H.

 • 2.  có thể chứa nguyên tố khác như Cl. N. p. o.

 • 3.  liên kết hóa học chủ yen lâ hên kết cộng hoá tụ.

 • 4.  liên kết hoá học chủ yen lâ hên kết 1011.

 • 5.  dề bay hơi. khó cháy.

 • 6.  phân ứng hoá học xây ra nhanh.

Nhóm các ý đúng lã:

 • A.  2. 4. 6.

 • B.  1.3 Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word .5.

c. 1.2.3.

D. 4. 5 6.

Bài 14. Chọn khái niệm đủng nhắt về Hoá học hữu cơ.

Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu

 • A.  các hợp chat của cacbon

 • B.  các họp chất của cacbon. trừ co. CO;

c. các hợp chất cùa cacbon. trừ CO. CO2. muối cacbonat. các xianua

D. các hợp chất chi có trong cơ thế sồng Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

Bài 15. Thuộc tinh nào sau đày không phải lã của các hợp chắt hừu cơ ?

 • A.  Không ben ờ nhiệt độ cao.

 • B.  Khả năng phân ứng hoá học chậm, theo nhiều hướng khác nhau.

c. Liên kết hoá học trong hợp chat hữu cơ thường Là liên kết 1O11.

I). Dẽ bay hơi và dề cháy hơn hợp chất vỏ cơ.

Bài 16. Phăn ứng não sau đây không phải phản ứng the ?

 • A.  CH2=CH2 + Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word Br2…> Br.CHrCH: B1

 • B.  CH6 + 2CT — (ãskt)—> C2H4CI2 + 2HC1

c. CíHí + Br2 ..(Fe. QH.’Br + HB1

D. C2H5OH + HBr -(xt. t°)..> C2H5B1 + H2O

Bài 17. Cho phân ứng: 2CH3CH2OH -(xt. t°)-> CH3CH2OCH2CH3 + H2O

Phan ứng trên thuộc loại phản ứng

 • A.  cộng

 • B.  thế

c. tách

I). oxi hoá – khử

Bài 18. Thành phần các nguyên Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word tố trong hợp chất him cơ

 • A.  nhất thiết phái có cacbon. thường có H. hay gặp o. N. sau đó đến halogen, s. p…

 • B.  gồm có c. H vã các nguyên tố khác

c. bao gồm tầt cà các nguyên tố trong bâng tuần hoàn

D. thường có c, H. hay gặp o. N. sau đô đến halogen, s. p…

Bài 19. Cho các đặc điềm:

 • (a)  thành phần nguyên tổ Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word chú yếu Là c và H.

 • (b)  có thẻ chứa nguyên tô khác như CL N. p. o.

 • (c)  liên kết hoá học chú yếu là liên kết cộng hoá trị

 • (d)  hên kết hoá học chù yểu lã hên kết ion.

 • (e)  dề bay hơi. khó nóng chây.

(í) phân ứng hoá học xây ra nhanh.

Sổ đặc điểm chung của các phân tử hợp chat hữu cơ là

Bài 20. Cho Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word hồn hợp các ankan đi kèm là nhiệt độ SÔI sau: pentan (36°C); heptan (98°C); octal! (126°C); nonan (151°C). Có thê tách liêng của các chat đó bang cách nào sau dãy ?

 • A.  Chiết

 • B.  Chưng cat

c. Kết tmh

D. Lọc

Bài 21. Các chắt trong dày não san đày đền lã dần xuất của hiđrocacbon ?

 • A.  CH2CI2. Br-CH2-CH2-Br, NaCl Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word . CHjBr, CH;CH:Br.

 • B.  ChĨcŨ Br-CH2-CH2-Br. CH3B1, CH2=CH-COOH. CH)CHiOH.

c. Br-CHi-CHj-Br. CH2=CH-Br. CHiBr. CH3CH3.

I). HgCh, Br-CH2.CH2-Br. CH2=CH-Br, CHsCHjBr.

Bài 22. Cho phân ứng: 2CH4 —> CH: + 3H2

Phản ứng trên thuộc loại phân ứng Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word

 • A.  thế

 • B.  cộng

c. tách

I). chảy

Bài 23. Cặp chat nào sau đây lã hợp chắt hữu cơ ?

 • A.  co2. CaCOj

 • B. NaHCOj. NaCN

c. CO. CaC2

D. CH3CI. CíHsBr

Bài 24. Cặp chất nào dưới đây đều lá hiđrocacbon ?

 • A.  CaC2, AI4C3

 • B.  CO.CO2

c. C2H2. CéHô

D. HCn, NaCN

Bài 25. Cặp chất nào dưới đây đều lá dan xuất của lìiđrocacbon Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word ?

 • A.  C2H4 vã CaHs

 • B.  C2H4vàC2H2

c. C2H4 và C3H4

D. C2H4O và CsHíOi

LỜI GIẢI CHI TIÉT

Cáu 1: Đáp án B

Người ta thu sân pliam etyl axetat bàng phương pháp chưng cat vi etyl axetat nhiệt độ sói thấp vã hh CHjCOOH, CH3CH2OH, CH3COOCH2CH3 có nhiệt độ SOI khác nhau

Cáu 2: Đáp án c

Dấn xuất của hiđrocacbon lã những hợp chắt mã trong phàn tử ngoài c. H ra còn có một hay nhiều nguyên Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word tử của các nguyên tử khác như o. N, s. halogen…. Dẩn xuất của hiđrocacbon lại được phân thành dằn xuất halogen như CH3CI. CH-’Br-CHiBr….; ancol như CH;OH. C;H?OH….. ; axit như HCOOH. CH3COOH,…

—♦ Đ«áp án c lã dần xuất của hiđrocacbon.

Câu 3: Đáp án B

Tên gốc chức: Tên phần goc + tên phan đinh chức.

CH3CH.B 1: etyl bromua Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word .

CH3COOCH3: metyl axetat.

CH3CH2OH: ancol etylic.

Câu 4: Đáp án B

Tảng dần nhiệt độ cùa hỗn hơi), etanol sè bị bay hơi ờ 78,3 độ, cho ngưng tụ phần hơi ta thu dược etanol Chất còn Lại trong binh là axit axetic

Cáu 5: Đáp án c

Các phan ứng hừu cơ thường xây ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định, thường can đun nóng hoặc cần xúc tác

Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word Cáu 6: Đáp án c

Hợp chắt hữu cơ là hợp chat của cacbon (trừ co. CO;, muôi cacbonat. xianua. cacbua,…).

Hóa học hữu cơ là ngành Hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chat hữu cơ

Cáu 7: Đáp án c

Trong hợp chat hừu cơ thường là liên kết cộng hóa tiỊ

Cáu 8: Đáp án c

Các chat hữu cơ lã: HCHO. CH3COOH. C2H5OH

Câu 9: Đáp án B

Ngâm lá Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word và thân cây trong cây thanh hao hoa vâng đã băm nhó trong 11 -hexan —* đẽ hòa tan các hợp chất hừu cơ trong 11 – hexan( dung mòi him cơ)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần gạch ngói cầu họ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giảng Marketing dịch vụ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ ở hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu giao thức xác thực và thỏa thuận khóa (aka) trong mạng 5g
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word
Tuyển tập 22 đề thi chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon cực hay có lời giải chi tiết file Word
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart