Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

Add your review

74.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

74.000

Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyên tập 50 đê thi chuyên đê “Đại cương vê kim loại” cực hay có lời giải chi tiết

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Phương pháp xãc đinh Vj trí – cấu tao của Kim loại (Đè 1) – Cơ Bàn

Phương pháp xãc đinh Vj trí – cấu tao của Kim loại (Đè 1) – Nâng Cao

Tính chất của kim loại

Dãy điện hóa và tinh chắt của kim loai ( Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết Đè 1) – Co bản

Dãy điên hóa và tinh chất cùa kim loai (Đề 1) – Nâng cao

Ăn môn và bào vệ kim loại (Đè 1) – Cơ Bàn

Ăn môn và bào vệ kim loại (Đè 1) – Nâng cao

Kim loại tác dụng vói HCI. H2SO4 loãng – Căn bân (Đè 1)

Kim loại tác dụng vói HCI. H2SO4 loãng – Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết Căn bân (Đè 2)

Kim loại tác dụng vói HCI. H2SO4 loãng – Náng Cao

Kim loai tác dụng với axit HNO3.H2SO4 đặc (Đề 1)

Kim loai tác dụng với axit HNO3.H2SO4  đặc (Đề 2)

Kim loại tác dụng vói axit HNO3,H2SO4  đặc (Đè 3)

Kim loại tác dụng vói axit HNO3,H2SO4  đặc (Đè 4) Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương

về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

Kim loại tác dụng vói axit HNO3,H2SO4  đặc (Đè 5)

Kim loai tác dụng với phi kim – Càn Bàn

Kim loai tác dụng với phi kim – Nâng Cao

Kim loại tác dụng với muối – Cơ bàn

Kim loại tác dụng vói muối – Nâng Cao

Phương pháp giải bải toãn nhiệt luyện – Cản bân

Phương pháp giài bài toán nhiệt luyện – Nâng cao Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết 308

Phương pháp giài bài toán điện phân (Đè 1) – Cơ Bản

Phương pháp giài bài toán điện phân (Đè 2) – Cơ Bản

Phương pháp giải bải toãn điện phân (Đè 1) – Nâng Cao

Lỹ thuyết điện phản – Phương pháp giải bãi tập điện phán đẻ 1

Lỹ thuyết điện phản – Phương pháp giải bãi tập điện phán đẻ 2385 Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

Lý thuyết điện phân – Phương pháp giài bài tập điên phân đè 3

Phương pháp đièu chế và tinh chế kim loại – Cơ Bàn

Phương pháp đièu chế và tinh chế kim loại – Nâng Cao

Cãc phương pháp điều chế kim loại, phàn ứng nhiệt luyện khác

Dãy điện hoả – Bái tập kim loại tác dụng dd muối khác

Bài toán kim loại tãc dụng vởi H20 Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết 466

Phương pháp qui đổi

Pin điện – sự ăn môn kim loại

Xác định kim loại, tinh chắt vật lý. hõa học cùa kim loại, tinh thề kim loại

òn tập Đại cương về kim  loại –  Đẻ 1

òn tập Đại cương về kim  loại –  Đẻ 2

Ôn táp Đại cương vè kim  loại –  Đè 3

Ôn táp Đại cương vè kim Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết loại –                Đè 4

Ôn táp Đại cương vè kim  loại –  Đè 5

òn tập Đại cương về kim  loại –  Đẻ 6

òn tập Đại cương về kim  loại –  Đẻ 7

Ôn táp Đại cương vè kim  loại –  Đè 8

Ôn táp Đại cương vè kim  loại –  Đè 9

Ôn táp Đại cương vè kim loại – Đè 10 Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết .649

òn tập Đại cương về kim loại – Đẻ 11

Tổng họp đại cương kim loại đè 1

Tổng họp đại cương kim loại đè 2

Tổng hợp đai cương kim loại đè 3

Tổng hợp đai cương kim loại đè 4

Phuong pháp xác định Vị trí – cấu tạo của Kim loại

(Đề 1) – Cơ Bản

Bài 1. Điểm giống nhan giữa liên ket lon và liên Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết kết kim loại là

 • A.  đểu được hình thành nhờ lực hút tình điện.

 • B.  đểu tạo thành các chat ket tinh ở trạng thái ran.

c. đều có sự cho và nhận e

D. đểu tạo thành các chắt có nhiệt độ nóng chây cao.

Bài 2. Các nguyên tử kim loại liên kết VỚI nhau chủ yếu bằng hên kết:

 • A.  lon.

 • B.  Cộng hoá trị.

c. Kim loại.

D. Kim loại và cộng hoá trị Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết .

Bài 3. Trong mạng tinh thẻ kim loại có

 • A.  Các nguyên tử kim loại.

 • B.  Các electron tự do.

c. Các 1O11 dương kim loại và các electron tự do.

D. lon âm phi kim vã 1O11 dương kim loại.

Bài 4. Liên kết kim loại lã

 • A.  hên kết sinh ra bời lực hút tinh điện giữa các 1O11 dương và các electron tự do.

 • B.  hên kết sinh ra bỡi lực hút tình điện giừa 1O11 dương vã Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết các 1O11 âm.

c. hên kết giừa các nguyên tír bang các cập electron dùng chung.

I). liên kết sinh ra bới lực hút tình điện giữa nguyên nr H tích điện dương và nguyên tư o tích điện àm.

Bài 5. Ion R" có cấu hình electron cùa phân lớp ngoài cùng lã 3d’ Cầu hình election cùa nguyên tứ R là:

 • A.  1 sAsApAsApAdMsMp1.

 • B.  ls-2s22p63s-3p63d Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

c 1s22s22 à3s23 63d64s2 c. s s p s p       s .

I). IsApApMsAdAp1.

Bài 6. Biết Cu có số hiệu nguyên tứ lã 29. cấu hình election cùa ion Cu’ là

 • A.  [Ar]3d9

 • B.  [Ar]3d’4s’

c. [Ar]3dỉộ

D. [Ar]3d104s*

Bài 7. Cation M2’ có can hình electron ls’2s’2p$3s:3p63d;. M thuộc

 • A. chu ki 4 nhóm VB

 • B.  chu ki 4 nhóm VHB. Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết

c. chu ki 4 nhóm IIA.

D. chu ki 3 nhóm VB.

Bài 8. Nguyên tử nguyên to A có tòng số phân tử can tạo (p. 11. e) lã 40. VỊ tri của A trong băng mần hoãn (ò. chu ki. nhóm) là

 • A.  12. chu ki 3. nhóm IIA

 • B.  20. chu ki 4. nhóm IIA

c. 19. chu ki 4. nhóm IA

I). 13. Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết chu kì 4. nhóm IVA

Bài 9. Cấu hình electron nào sau (tày không phái là cùa nguyên tố thuộc nhóm B ?

A.  ls22s22p*3s23p63d104s1

B   ls22s22 63s23 63d104s24 1

. s ^u ^p s p      s p

c. Is22s22p63s23p63dMs’

D ls22s22 63s23 63d104s2

.s s p s p     s

Bài 10. Nguyên to X có z = 29. VỊ trí của X trong băng tuân hoàn là

 • A.  ỏ 29. chu ki 4. nhóm IB.

 • B.  ó 29. chu ki 4. nhóm IIB.

c. ỏ 29. chu ki 4. nhóm Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết IIA.

D. ỏ 29. chu ki 3. nhóm IB.

Bài 11. Cho X (Z = 24). Y (Z = 26). x~ . Y2" có cấu hĩnh electron lần lượt lã

 • A.  [Ne]3d4, [Ne]3d44s2.

 • B.  [Ne]3d3, [Ne]3d6.

c. [Ar]3d3. [Ar]3d6.

I). [Ai]3d3. [Ar]3d5.

Bài 12 Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết . Ion X2* có cấu hình phàn láp cuối là 3<r. Vĩ trí cùa X trong bang tuần hoàn là:

 • A.  chu ki 4. nhóm IIB

 • B.  chu ki 4. nhóm VIB.

c. chu ki 4. nhóm VIIIB.

I). chu ki 4. nhóm VIIB.

Bài 13. lon M2‘ có cấu hình electrong: [Ar]3ds. Vị trí cua M trong báng tuần hoàn lã

 • A.  Chu kỳ 4. nhóm VIIIB

 • B.  Chu kỳ Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết 3. nhóm VIIIA

 • C.  Chu kỳ 3. nhóm VIIIB

I). Chu kỳ 4. nhóm VIIIA

Bài 14. Biet Cu có so hiệu nguyên tử lã 29. Can hĩnh electron của ion Cu+ là

A.  [Ar]3d9

B.  [Ar]3d94s1

c. [Ar]3d10

 • D.  [Ar]3d104s’

Bài 15. Cho Fe (Z = 26). can hình electron của ion Fe2* và Fe’" lan hrợt lã

2Oc2  ^Oq2  642    2Ợc2  $3c2 e

-Zx.    s s ^p  s  .p       s v is s ^p  s  .p

B. Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết ls22s22 63s23 63d54s1 vã ls22s22 63s23 63d?4s2 xs ^s ^p  s p      s v s ^s ^p s

29c2  6^c2  ể 6     29c2  6^c2  ó

c. ls 2s 2p 3s 3p 3d và ls 2s 2p 3s 3p 3d

D ls22s22 à3s23 63di4sí và ls22s22 63s23 ó3d54s°

. s s ^p s p s v s ^s ^p s p

Bài 16. Ion X’* có cẩu lành electron: [Ar]3d5. Vị trí cùa X trong bàng tuần hoàn các nguyên tỏ hoá học là:

 • A.  chu ki 3. nhóm VIB.

 • B.  chu ki 4. nhóm VIIIB

c. chu ki 4. nhóm VIB.

D. chu ki 3. nhóm VB.

Bài 17. Ion M5‘ có can hình electron phân Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết lớp ngoài cùng là 3d4. VỊ tri nguyên to M trong bâng tuần hoãn lã

 • A.  Chu kỳ 4. nhóm VIIB

 • B.  Chu kỳ 4. nhóm IIA

c. Chu kỳ 3. nhóm VIIB

D. Chu kỳ 4. nhóm VIIA

Bài 18. Cho biet so hiệu nguyên tử của các nguyên to X vã Y lan hrợt lã Zx= 24. Zỵ = 29.

Câu hình electron nguyên tử của X. Y lân hrợt là

 • A.  [Ar] 3d44s* Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết và [Ar] 3dMs2.

 • B.  [Ar] 3dMs* và [Ar] 3d*4s2.

c. [Ar] 3d44s2 và [Ar] 3d‘04s*.

I). [Ar] 3dMs* và [Ar] 3d‘04s*.

Bài 19. Phát biêu đúng ?

 • A.  Liên kết kim loại là lực hút tình điên giữa các electron tự do gắn cãc ion dương kim loại với nhau.

 • B.  Lớp ngoài cùng cùa nguyên tu kim loại thường có từ Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết 1 đến 5 electron.

c. Tinh chat vật lí chung cùa kim loại như: déo. dan điện, dẫn nhiệt, ánh kim… là do các ion dương kim loại ờ các nút mạng tinh thề gãy ra

I). Tất cá các kim loại đều ớ trạng thái rắn và có cấu tạo mạng tinh thè.

Bài 20. lon x*có tống số hạt Là 57. Y Là nguyên tố thuộc chu ki nhó kề cận liên tiếp với X. cùng Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết nhóm với X.

Vậy Y là:

 • A. Đóng

 • B.  Liti

c. Natn

D. Magie

Bài 21. Cho các nguyên tử K (Z = 19). Sc (Z = 21). Cr (Z = 24). Cu (Z = 29). Các nguyên tir có so electron lớp ngoài cũng bang nhau lã

 • A.  K. Sc.

 • B.  Sc. Cr. Cu.

 • C.  K. Cr. Cu.

 • D.  K. Sc, Cr. Cu.

Bài 22 Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết . Biết lảng các election cùa nguyên tir X được phân bố trên bổn lớp electron (K. L. M.

N). lớp ngoái cũng có 5 electron. So electron ở lớp M trong nguyên tử X là

 • A.  8

 • B.  18

c. 11

D. 13

Bài 23. Nguyên to X cỏ tông so electron ở cãc phàn lớp s là 7. số hiệu nguyên tử của nguyên to

X có thẻ lã

 • A.  19 hoặc 24.

 • B.  19 hoặc 29. Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết c. 24 hoặc 29.

D. 19. 24 hoặc 29.

Bài 24. Nguyên tír R mất đi 1 electron tạo ra cation R’ có câu hình electron ở phân lớp ngoài cũng lã 2p6. Câu hình electron và sỏ hiệu nguyên tử của R lân lượt là

 • A.  ls*2s*2p5 và 9.

 • B.  ls-2s22p63s‘ và 10

c. ls22s22pévà 10.

I). l$22s22p63sl và 11.

Bài 25. Cho 4 nguyên tố Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết K (Z = 19). Mn (Z = 25). Cu (Z = 29). Cr (Z = 24). số nguyên tố kim loại chuyền tiếp có can hĩnh electron lớp ngoài cùng 4s’ Là

I). 4

Bài 26. lon Xn*có cấu hình electron Là ls22s22p6, X là nguyên tố thuộc nhõm A. số nguyên tố hóa học thoa mân với điều kiện cùa X là

Bài Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết 27. X. Y là 2 nguyên to kim loại thuộc cũng một nhóm A trong bâng tuân hoãn. Ket luận não sau đây là đủng đối với X. Y ? (Biet Zx < Zy và Zx + Zy = 32)

 • A.  Bán kinh nguyên tử của X > Y.

 • B.  Năng lượng 1O11 hóa II của X < Y.

c. X. Y đen cỏ 2 electron lớp ngoài cùng.

 • D. Tinh kim loại cùa X – Y.

Bài 28. Cho Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết biết so hiệu nguyên tử của các nguyên to X vã Y lan hrợt lã Zx = 24. Zy = 26.

Can hình electron cùa X vã Y2* lan lượt lã

http://dethithptcom – Chuyên cung cáp đê thi file Word, có lời giài chi tiết

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty duong minh logistics co , ltd (2)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ yếu tố phân quyền trong lịch sử lập hiến việt nam001
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoạch Định Và Tổ Chức Công Việc Hành
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan và biện pháp ngăn chặn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết
Tuyển tập 50 đề thi chuyên đề Đại cương về kim loại cực hay có lời giải chi tiết
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart