ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

fff

ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

fff

ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

fff

ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

fff

ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

fff

ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯƠNG ĐẠI HOC NÔNG LẤM


NGUYỀN THANH HOÀNG

Tên đề tài:

“ỨNG DỤNG PHẢN MÈM GCADAS XÂY DỤNG BẤN ĐỎ HIỆN TRẠNG SỨ DỤNG ĐÁT, PHỤC vụ CÔNG TÁC KIÊM KÊ ĐÁT ĐAI NĂM 2014 CỦA XÃ PHONG QUANG, HUYỆN VỊ XUYÊN, TÌNH HÀ GIANG”

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học


: Chính quy

: Địa chính môi trường

: Quàn lý Tài nguyên

: 2011 – 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯƠNG ĐẠI HOC NÔNG LẤM


ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang NGUYỀN THAnH hOÀNg

Tên đề tài:

“ỨNG DỤNG PHẢN MÈM GCADAS xây dụng bấn đỏ hiện trạng SỨ DỤNG đát, phục vụ CÔNG tác kiêm kê đát đai năm 2014 Của xã phong quang, huyện vị xuyên, tình hà giang”

khóa luận tót nghiệp đại học

Hệ đào tạo

Chuyên ngành

Khoa

Lóp

Khóa học

Giáo viên hướng dẫn

: Chính quy

: Địa chính môi trường : Quàn ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai

năm 2014 của xã    : K43 – ĐCMT N02

phong quang, huyện : 2011 – 2015 vị xu_yên’‘’nh hà ■    : TS. Nguyền Thị Lợi

giang lý Tài nguyên

LỜI CẤM ƠN

Thực tập tốt nghiệp là một quá trình hoàn thiện kiến thức, két hợp giữa lý thuyết và thực tiền công việc, năng iưc công tác thực tế cúa mồi sinh viên sau khi ra trường nham đáp ứng yêu cầu thực tiền và nghiên cứu khoa học. Được sư đồng của Ban giám hiệu, Ban chú nhiệm khoa Quăn lý tài nguyên ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang – Trường Đại học Nòng Lâm Thái Nguyên em đà liến hành thực tcập tốt nghiệp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vị Xuyên, tình Hà Giang để hoàn thiện và nâng cao kiến thức cua bàn thân.

Đê đạt được kết quà như ngày hôm nay. em xin bày tó lòng biết ơn chân thành tới Ban chù nhiệm khoa, cùng các thầy cô giáo khoa Quan lý tài ngu yên – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đà truyền đạt cho em những kiến thức củng ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang như tạo mọi điều kiện học tập và giúp đờ em trong suốt quá trinh học tập tại trường. Đặc biệt em xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc đến cò giáo TS.Nguyền Thị Lợi. Người đà định hướng nghiên cứu. hướng đản, giúp đờ và tạo mọi điều kiện tốt nhất đê em hoàn thành bân khỏa luận này.

Em xin chân thành cảm ơn các bác. các cô. chú. anh. chị Cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang huyện VỊ Xuyên, tinh Hà Giang đã hết lòng tận tinh, chi bão hướng dần và giúp đở em trong suốt quá trình thực tập tại xã.

Cuối củng em xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới gia đinh, bạn bè những người thân đà động viên và khuyến khích em trong suốt quá trinh học tập đê em có thề hoàn thành tốt 4 năm học vừa qua cua mình.

Trong quá trinh hoc tập và thực hiện đề tài. em đà cố gắng ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang hết mình nhưng do kinh nghiệm còn thiếu và kiến thức còn hạn chế nên bãi khóa luận tốt nghiệp này chắc chẩn sê không tránh khỏi thiêu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cò và bạn bè đê bài khóa luận được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành câm ơn!

DANH MỤC BÀNG

Bang 4.1 Danh sách các tài liệu thu thập được phục vụ công tác kiêm kê…………..34

Bâng 4.2. ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang Tý lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xà…………………………………………..42

Bang 4.3. So sánh biến động diện tích theo mực đích sử dụng

năm 2014 với năm 2005 và 2010

Bang 4.4. Cơ cấu các nhóm đất chính cua xà Phong Quang

Đảng 4.5. Cơ cấu đât nòng nghiệp của xà Phong Quang năm 2014

Bang 4.6. Cơ cẩu sư dung đat sản xuất nòng nghiệp ứng dụng phần mềm gcadas xây

dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang cùa xà Phong Quang

Đảng 4.7. Cơ cấu sử dụng đất phi nòng nghiệp cùa xà Phong Quang

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1. Chuyển seed theo thòng tư 25/2014

Hĩnh 4.2. Công cụ gộp nhiều tệp dgn

Hình 4.3. Ban đồ tổng ghép từ 94 mãnh bân dồ địa chính 1:10000

Hĩnh 4.4. Sữa lồi tự động ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

Hình 4.5. Tim lỏi dử liệu

Hĩnh 4.6. Tạo topology cho thửa đat

Hình 4.7. Thòng tin thửa đất gồm Mục đích và Đối tượngsừ dụng

Hình 4.8. Trích lục thửa đất theo quyết định

Hĩnh 4.9. Đưa trích lực lèn bân đồ tông

Hình 4.10. Bâng thòng tin thuộc tính

Hình 4 ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang .11. Vè nhàn thòng tin khoanh đất

Hĩnh 4.12. Ban đồ khoanh vè đu 4 thòng tin chính

Hĩnh 4.13. Ban đồ điều tra khoanh vè hoàn chinh

Hình 4.14. Mầu bàn đồ hiện trạng được tỏ tự động theo quy định

Hĩnh 4.15. Vè nhãn loại đất

Hình 4.16. Chèn các kỷ hiệu, ghi chú lèn riêng………………………………………………43

Hĩnh ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang 4.17. Ban đồ hiện trạng sứ dụng đat hoàn chinh……………………………………………..44

Hình 4.18. Công cụ xuất biểu kiếm kè………………………………………………………….44

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

STT

Chữ viết tắt

Ý nghĩa

1

UBND

Úy ban nhân dân

2

THCS

Trung học cơ sở

3

THPT

Tiling học phô thông

4

KT-XH

Kinh tế – Xà hôi

5

TT – ứng dụng phần mềm gcadas xây

Thòng tư – Bộ tài nguyên mòi trường

6

TKĐĐ

Thống kê đất đai

7

BĐHTSDĐ

Bân dồ hiện trạng sử dụng đất

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn hà việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thơ nguyễn duy từ cảm hứng đến giọng điệu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang
ứng dụng phần mềm gcadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã phong quang, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart