vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

A – Lòi mỏ’ đâu

Loài người từ khi ra đời đà trai qua biết bao biến động, thăng trầm. Củng với sự phát triển cua xà hội. lịch sử thi những giá trị được coi là chuẩn mực về nhân cách cũng dằn dằn dược định hình, phát triển, biến dổi phù hợp với dời sống. Xà hội càng phát triển lên cao thi những yêu cầu về nhân cách càng dược coi trọng. Khi mà nước ta dà mờ vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách cửa nền kinh tế thị trường, khi mà ta dà gia nhập rất nhiều tố chức thế giới như WTO, ASEAN… thi những vấn để nhân cách cần được đặt ra một cách cấp thiết. Bước vào thời kỳ’ mới thi những giá trị chuẩn mực về nhàn cách của ta trước đây cũng dần thay đối. Trong mòi trường toàn cầu hoá. chúng ta có thê nói nhiều hơn đến sự tự do với tinh cách là dấu hiệu cùa sự phát triển nhân cách một cách đầy vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách đu. Nhưng môi trường ấy cùng với sự anh hương cứa rất nhiều yếu tố từ bên ngoài vào cùng rất dẻ dần đến sự phát triển méo mó về nhân cách gây khó khăn cho việc xây dựng và phát triển nhân cách. Chinh vi vậy, việc nghiên cứu các yếu tố liên quan đến sự hình thành và phát triển nhân cách cũng như vai trô cũa chúng là rất cần thiết. Bỡi có sự hiểu biết dó thi mỗi cá nhàn có thề dề dàng hơn trong sự vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách dinh hướng nhàn cách cho minh. Vi vậy. hiếu biết về “vứí trò của các yến tổ dối với sự hình thành và phát triển nhân cách ” câng cần thiết.

B – Nội dung

ỉ – Khái niệm nhân cách ỉ. Định nghĩa

Nhà tâm lý học Xô Viết nôi tiếng X.L.Rubinstein đà viết: “Con người là cá tinh do nó những thuộc tinh đặc biệt, không lạp lại, con người là nhân cách do nó xác định vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách dược quan hệ của minh với những người xung quanh một cách có ý thức”.

Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng nhàn cách thường được xác định như là một hệ thống các quan hệ của con người đối với thế giới xung quanh và đối với ban thân minh. Quan hệ cua con người đối với thế giới xung quanh được biêu hiện trong niềm tin cua họ, trong thế giới quan.

trong thái độ cùa họ đối với những người khác nhưng điều vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách chu yếu nhất là trong hoạt động và giao tiếp cua họ.

Tóm lại: Nhân cách là tố họp những thuộc tinh tám lý cúa một cớ nhân biếu hiện ớ ban sắc và giá trị xà hội cua người ấy.

 • 2. Đặc điểm của nhân cách

 • •  Nhàn cách có tính ồn định

 • •  Nhàn cách có tinh thống nhất

 • •  Nhàn cách có tính tích cực

 • •  Nhàn cách có tính giao tiếp

II – Vai trò cùa các yếu tố anh hưởng đến sự hình thành, vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách phát triển nhân cách

Theo quan điềm tâm lý học Macsxit. không phai con người mới được sinh ra đà có sằn nhàn cách và cùng không phai nó được bộc lộ dằn dần tử các bàn năng nguyên thủy. Nhân cách là một cấu tạo tàm lý mới được hĩnh thành và phát triển trong quá trinh sống, hoạt động và giao tiếp của mồi người. Như V.I Lênin dà khẳng định: “Cùng với dông sữa mẹ, con người hấp thụ tàm lý, vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách dạo dửc cùa xà hội mã nó là thành viên". Nhà tâm lý học Xô Viết nối tiếng A.N. Lêonchiép cùng chi ra răng: nhân cách cụ thể là nhân cách con người sinh thành và phát triển theo con đường từ bèn ngoài chuyền vào nội tàm, từ các quan hệ với thế giới tự nhiên, thế giới đồ vật, nền văn hóa xà hội do các thế hệ trước tạo ra, các quan hệ xà hội mà nó gắn bó. Trong quá trinh vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách hĩnh thành, nhân cách bị chi phối bơi nhiều yếu tố: di truyền, hoàn canh sống, nhàn tố giáo dục. hoạt động và yếu tố giao tiếp.

 • 1. Di truyền

Không thê có nhân cách trừu tượng ơ bên ngoài một con người bằng xương băng thịt mà là nhàn cách của một con người cụ thể sống trong xà hội cụ thế. Ngay từ lúc dứa trê sinh ra dà có những đặc điểm hình thái sinh lý cùa con người bao gồm các đặc điểm vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách bầm sinh và di truyền. Theo sinh vật học hiện dại, di truyền là mối liên hệ kế thừa cùa cơ thể sống đâm bão sự tái tạo ờ thế hệ mới những nét giống nhau về mặt sinh vật dối với thế hệ trước và đâm bào năng lực đáp ứng những đòi hôi eũa hoàn cành theo một cơ chế đà định sần. Trong khi đó, nhừng đặc điếm giai phẫu sinh lý cua cá thê ngoài nhùng yếu tố do di truyền tạo nên. còn có nhùng vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách yếu tố riêng tự tạo do sự vận động vã phát triển cua cá thế. Nhừng yếu tố như thế dối với con người có ngay từ trong môi trường bão thai cua mẹ. (‘hình vì vậy, một cá thể vừa mang một số dặc diêm giai phầu sinh lý cua cha mẹ vừa cò nhũng cái gi đô cua riêng nó.

Bấm sinh – di truyền là những dặc điểm giai phẫu sinh lý cua hệ thằn kinh và các CƯ quan câm giác, vận động. vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách Doi với mỏi cá the khi ra đời đà nhận được mội số đặc diem về cấu lạo và chức năng cùa CƯ the lừ các the hệ trước theo cưn đường di truyền, trưng dứ cứ nhừng dặc diem về cấu lạư và các chức năng cùa các giác quan và nàư. Những dặc diem của hoạt dộng thần kinh cấp caư (cường độ, lính cân bang và linh hoại cùa các quá trinh thần kinh) dược biểu hiện ngay từ nhừng ngày dầu cùa cá thể.

vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách Theo quan điếm tâm lý học Macxít thì di truyền với các dặc diềm sinh học nêu trên không quyết định chiểu hướng cùng như giới hạn phát triển cua nhân cách con người. Mặc dù nhũng dặc diêm sinh học có thể ánh hưởng mạnh đến quá trinh hình thành tài năng, xúc cám, sức khóe thể chất… trong giai đoạn dầu của quá trinh phát triển con người nhung nó chi đóng vai trò tạo nên tiền đề cho sự phát triên nhân cách. Bẩm sinh – di vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách truyền đóng vai trò là tiền đề vật chất hay nó là điều kiện tự nhiên cần cho sự hình thành và phát triển nhàn cách. Nhưng nó không quyết định đến sự phát triền nhân cách theo hướng này hướng kia. nó cỏn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như điều kiện tự nhiên, tư chất … Ví dụ như, một số người có năng lực rất lã tốt nhưng mã họ có năng lực hệ thằn kinh khác nhau, người thi cô hệ thần kinh mạnh, vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách người thì cứ hệ (han kinh yếu: nghía là hự khác nhau về tư chất, về diều kiện. Hay như, có rat nhiều người thành dạt nhưng lại không xuất thân lừ gia dinh có hực thức cao. hự khừng cái gcn cùa con nhà nòi; và ngược lại rất nhiều con cái cùa các vị giáo sư lại không thành dạt mặc dù được thừa hướng gcn cùa bố mẹ. Ngoài ra. một số bẩm sinh di truyền ành hướng đen tốc dộ hĩnh thành vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách và phát triển nhân cách, đến sự phát triền năng lực; nhưng nó không quyết dịnh có hay không có nhưng năng lực não. Ví dụ như là người ta cò hệ thẩn kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt sè anh hường rất tốt đến việc phát triển năng lực.

Nhưng không phái người có hệ thần kinh yếu sè có năng lực không tốt mà còn phụ thuộc vào hoàn cánh sống cua họ nừa.

 • 2. Yếu tố môi trường

Mỏi trường lã hệ thống các vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách hoàn canh bên ngoài, các điều kiện tự nhiên và xà hội xung quanh cằn thiết cho hoạt động sống và phát triền của con người. Có thê phân thành hai loại: môi trường tự nhiên và mỏi trường xà hội.

 • •  Môi trường tự nhiên bao gồm các điều kiện tự nhiên – hệ sinh thái phục vụ cho các hoạt động sinh sống cùa con người. Hoàn canh địa lý, nước, không kill, đất đai. động vật, thực vật, khí hậu, vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách thời tiết, … đều thuộc môi trường tự nhiên. Điều kiện tự nhiên quy định phương thirc sống cùa con người. Vi dụ như người dân x úng biến thi không thế sống bảng nghe trồng lúa được mà phải sống dựa vào nghề làm muối và đánh bắt hãi sân, còn người trung du dồng bảng thi họ trồng lúa, trồng rừng. Khi phương thức sống của con người được quy định sè hĩnh thành nên các tập tục, lề nghi hay những truyền thống cua nhùng vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách làng nghề, nó ngấm vào máu của họ ánh hương đến nhân cách con người họ. Nhưng nó không anh hường một cách trực tiếp mà nó anh hương gián tiếp qua hoạt động xà hội của con người ớ trong hoạt động sống hãng ngày.

 • •  Môi trường xã hội bao gồm cã một hệ thống quan hệ chinh trị. kinh tế, xà hội – lịch sử, văn hóa, giáo dục. … dược thiết lập. Con người hòa nhập được với xã hội qua môi vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách trưởng này. Tác dộng cũa mòi trường xà hội đến sự hĩnh thành và phát triền nhân cách qua các mối quan hệ xà hội mà mỏi cá nhân tham gia tích cực vào các quan hệ đó. Các mối quan hệ giữa cá nhân được thiết lập lại do các quan hệ sàn xuất, quan hệ kinh tế quyết định.

Sự hĩnh thành và phát triển nhân cách chì có thê thực hiện trong một môi trường nhất định. Môi trường tự nhiên và môi trường xà hội vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách đều tác động đến con người một cách tự phát hay tự giác, nhưng trước hết phái nói đến mỏi trường xà hội mà đặc biệt là giáo dục có tác động mạnh mè đến mồi cá nhân. Vi sao vậy, vi mòi trường góp phần tạo nên mục dich. dộng cơ, phương tiện và điều kiện cho hoạt dộng và giao lưu cũa cá nhân. Qua đó con người chiếm lình dược các kinh nghiệm xã hội loài người. Chinh trong quá trinh đó dã nãy sinh vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách , hình thành và phát triển nhàn cách cùa minh. Tuy nhiên, con người không phài lâ một thực thể thụ dộng trước tác động của môi trường mà là một chũ thể tích cực. Tinh chất và mức dộ ánh hưởng của mỏi trường còn phụ thuộc vào các đặc điểm tâm lý bên trong cùa cá nhân (xu hướng, năng lực. thái độ. …) và vào mức độ cá nhân tham gia cai tạo mỏi trường. Nhừng tác động cùa môi trường hay hoàn canh vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách đà được phan ánh vào nhân cách. Chinh trong quá trình con người tác động cài biến hoãn cành nhảm phục vụ cho lợi ích cùa minh và xà hội thi cũng là quá trinh cái tạo chính bàn thân minh. Nói về mối quan hệ nãy, C.Mác đà viết: “Hoàn cành đà sáng tạo ra con người, trong chững mực mà con người đà sáng tạo ra hoàn cành”.

Khi xem xét môi trường tự nhiên và mòi trường xã hội; khi xem vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách xét yếu tố sinh vật và yểu tố xà hội thi cái quyết định sự hình thành và phát triền tàm lý. nhân cách là môi trường xà hội, là yếu tố xà hội. Trong mòi trường xà hội rộng lớn đó thi giáo dục, hoạt dộng, giao tiếp với tư eách như là những phương thức hay các con đường có vai trò quyết định quá trình hĩnh thành và phát triền nhân cách.

 • 3. Nhân tố giáo đục

Môi trường xà hội tác động đến cá vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách nhân một cách tự phát và tự giác nhưng chu yếu bằng con dưỡng tự giác là giáo dục.

“Ngủ thi ai cũng như lương thiện

Tinh dậy phân ra kẽ dử hiền Hiền dừ phải dâu là tinh sẵn Phần nhiều do giáo dục mã nên”.

(HỒ Chí Minh) Qua đoạn thơ trên chúng ta có thề thấy dược tằm quan trọng của yếu tố giáo dục.

Theo quan diêm của tâm lý học Macxit và giáo dục học hiện đại thì giáo dục vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách giừ vai trò chu đạo trong sự phát triển nhân cách.

Giáo dục là một hoạt động chuyên môn cùa xà hội nham hình thành và phát triển nhân cách con người theo nhưng yêu cầu cua xà hội trong nhùng giai đoạn lịch sử nhất định. Từ giáo dục thường được hiểu theo nghĩa rộng và nghía hẹp. Theo nghĩa rộng, giáo dụe là toàn bộ táe dộng eũa gia đình, nhà trường, xà hội bao gồm cã dạy học và các tác dộng giáo dục khác vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách đến con người. Theo nghía hẹp, giáo dục có thể xem như là một quá trinh táe dộng đến thế hệ trê về mặt tư tưởng, dạo đức, hành vi … nhảm hình thành thái độ, niềm tin. thói quen cư xử đúng đán trong gia đinh, nhà trường và xã hội. Vai trò chủ đạo cũa giáo dục dối với sự hình thành và phát triển nhân cách cùa thế hệ tre được thê hiện ơ nhùng diêm sau:

 • •  Giáo dục vạch ra chiều vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách hướng cho sự hình thành và phát triển nhân cách cua học sinh và dần dắt sự hình thành và phát triển nhân cách cua học sinh theo chiều hướng đó. Giáo dục là quá trinh tác động có mục tiêu xác định, hình thành một mẫu người cụ thề cho xà hội – một mó hĩnh nhân cách phát triển, đáp ứng nhừng yêu cầu của xà hội trong một giai đoạn lịch sữ nhất định. Điều đó dược thề hiện qua việc thực hiện mục tiêu giáo dục, vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách đào tạo cùa nhà trường và các tố chức giáo dục ngoài nhà trường.

 • •  Giáo dục có thể mang lại những cái mà các yếu tố bầm sinh – di truyền hay môi trường tự nhiên không thề dem lại được. Chẳng hạn, một đứa tré được sinh ra, theo sự tăng trường và phát triền cùa cơ thế. đến một giai đoạn nhất định đứa tre sè biết nói. biết đi. Nhưng đế biết nói. biết đi thi chúng phai có người dạy chứ không vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách thè tự nhiên mã biết được.

 • •  Giáo dục có thê bù đắp nhừng thiếu hụt do bệnh tật đem lại cho con người. Vi dụ: Bang nhũng phương pháp giáo dục đặc biệt tre em và người lớn bị khuyết tật (câm, mù, điếc …) có thề dược phục hồi những chức năng đà mất, hoặc có thể phát triền tài năng và tri tuệ một cách binh thường. Chàng hạn. nhạc sỳ ghi ta Văn Vượng bị mủ từ bé. nhưng nhờ có vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách giáo dục mà trớ thành lãi năng âm nhạc.

 • •  Giáo dục còn phát huy những mặt mạnh cũa nhừng yếu tố khác ãnh hường đến sự hình thành và phát triển nhàn cách. Ví dụ một đứa trê bẩm sinh có năng khiếu về hội họa. nếu được giáo dục nó sè phát huy được năng khiếu đó.

 • •  Giáo dục có thế uốn nắn nhũng phàm chất tâm lý xấu, do tác động tự phát cua mỏi trường xà hội gây nên và lãm cho nó phát triển vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách theo chiều hướng mong muốn của xà hội. Chẳng hạn. những đứa tré chưa đến tuổi thành niên mà vi phạm pháp luật, chúng sẽ được dưa đến các trại giáo duởng đế giáo dục. uốn nắn và loại bõ những phẩm chất tâm lý tiêu cực…. hoặc cãi tạo lao động đối với người phạm pháp.

• Giáo dục có thế di trước hiện thực, nó “hoạch dịch nhân cách tương lai" dể tác dộng hình thành và phát triền phù hợp với sự phát vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách triển của xà hội. Như vậy, giáo dục không chi tinh đến trinh độ hiện tại cùa sự phát triển nhân cách mã còn đưa đến bước phát triền tiếp theo. Chăng

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tối ưu các điều kiện nhân giống cấp 1 nấm đông trùng hạ thảo cordyceps militaris
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình thiết kế cơ cấu đàn hồi cho sản phẩm phun ép nhựa phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập xây dựng và phát triển thương hiệu gạo thơm rvt của công ty cổ phần giống cây trồng trung ương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách
vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart