Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

fff

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

fff

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

fff

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

fff

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

fff

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

fff

BỌ MÔN:  NHỪNG NGUYÊN LÝ cơ BẢN CỦA

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

TÊN TIÉU LUẬN:

Vai trò của khoa học công nghệ đối vói sụ phát triền lục lượng sản xuất của nuóc ta hiện nay?

MỤC LỤC

A. LỜi mờ đầu

B. NỘi (lung tiểu luận

Chương I

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay Một số kiến thức chung về khoa học cồng nghệ và

lực lượng sàn xuất

 • 1.  Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước

ta hiện nay Khái niệm lực lượng sán xuất

Chương II

Vai trò của khoa học công nghệ trong việc phát triển lực lượng sán xuất của nước ta hiện nay

 • I.  Các nhân tổ ánh hường tới vai trò cúa khoa học công nghệ đối với

lực lượng sản xuất

 • II.  Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay Vai trò của khoa học công nghệ trong việc phát triển lực lượng sân xuất

nước ta hiện nay

 • 1. Sử dụng khoa học công nghệ đê phát triển lực lượng sàn xuất

là một tất yếu khách quan cùa nước ta

 • 2. Khoa học và công nghệ phù hợp với tinh chất và trinh độ cũa lực lượng sân xuất

nước ta hiện nay

 • 3.  Khoa học công nghệ là động lực cho sự phát triển của

lực lượng sàn xuất

 • 4.  Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước

ta hiện nay Khoa học kì thuật lãm tâng giá trị cho lực lượng sân xuất

 • 5. Khoa học kĩ thuật đến sự phân công lao động xà hội và

phương thức sân xuất cũa nước ta

 • 6.  Sự tác động qua lại giữa lực lượng săn xuất và

khoa học công nghệ nước ta trong thời kì hiện nay

Chương III

l ình hình phát triền cua lực lượng sàn xuất dựa vào khoa học công nghệ của nước ta hiện nay

 • I. Thuận lợi Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của

nước ta hiện nay

 • 2. Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực trong việc

phát triển kinh tế-xã hội

 • 4. Trinh độ nhận thức và ứng đụng KH và CN của nhân dân

ngày càng được nâng cao

C hương IV

Giãi pháp để phát triển lực lượng sàn xuất dựa vào khoa học công nghệ tại Việt

Nam

c. Kết luận

LỜI NÓI ĐẤU

Thế ki 21, kì nguyên cho sự phát triển cua toàn thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Nhưng trong thời ki quá độ lên chủ nghĩa xà hội khi mã nền kinh tế Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay còn chưa phát triền lã một thư thách lón cho nước ta. Lịch sư đà đề lại cho ta một nền kinh tế lạc hậu. một đất nước bị tân phá nặng nề bởi chiến tranh, với một lực lượng sân xuất còn non tré. Đề phát triền một nền kinh tế thị trường với bao thách thức và khó khàn thì hon bao giờ hết phái nâng cao lực lượng sân xuất. Với một xuất phát thấp thì ta không thê đi theo tuần lự, mà cằn phái Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay có những bước nháy nhàm rút ngăn khoáng cách với các nước phát triền. Và việc sử dụng khoa học công nghê lãm động lực cho phát triển lực lượng sàn xuất là một tất yếu khách quan, mang tính quyết định cho sự nghiệp phát triển.

Lực lượng sân xuất với vai trò nòng cốt. nhân tố đầu tiên cho một đất nước phát triển, bới xét cho cùng, sự vận động và phát triền cùa xà hội loài người do xà hội quyết định, trong Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay đó lực lượng sân xuất giừ vai trò tiên phong. Đây mạnh phát triển lực lượng sàn xuất không chì bắt nguồn từ nhu cầu phát triển một nền kinh tế thị trường, mà còn bải nguồn lừ việc phát triền đất nước theo hướng xà hội chu nghía. Bài học cùa các nước phát triên đà chi rò ra ràng con đường nhanh nhất để phát triển lực lượng sàn xuất dựa vào con đường khoa học công nghệ là con đường nhanh và hiệu quà nhất. Với nhu cầu Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay cấp bách ấy. nhóm Mác- Lênin đã chọn đề tài: “Vai trò của khoa học công nghệ đối vói sự phát triển cùa lực lượng sàn xuất cùa nước ta hiện nay” đề lãm sáng tô thêm vấn đề này.

Trong đề tài này, ta sè tập trung giãi quyết các vấn đề về vai trò cũa khoa học còng nghệ đối với sự phát triền cua lực lưọng sàn xuất. Những vấn đề cơ băn cúa nước ta hiện nay. Bằng phương pháp duy Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay vật biện chứng cùa chủ nghía Mác-Lênin lã con đường cách mạng soi sáng cho lý luận.

Do lượng kiến thức của chúng em có hạn nên bài viết còn nhiều hạn chế. kinh mong được thầy góp ý đế bài viết được hoàn thiện hơn.

1

NỘI DUNG TIÉU LUẬN

Chương I

MỘT SÓ KIẾN THỨC CHUNG VẺ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ Lực LƯỢNG SẢN XI ẮT

I. Lý luận về khoa học công nghệ.

1. Lý luận Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay về khoa học.

 • 1.1 Khải niệm về khoa học.

Khoa học được hiểu lâ tập hợp những hiếu biết về lự nhiên, xà hội và tư duy cùa con người được thể hiện qua các phát minh dưới dạng các lý thuyết, định lý. định luật và nguyên tảc.

Như vậy thực chất khoa học là sự khám phá các hiện tượng, các thuộc tinh vốn tổn tại một cách khách quan. Sự khám phá này đã lãm thay đồi nhận thức con người tạo Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay điều kiện nghiên cứu, ứng dụng hiểu biết nãy vào thực tế.

 • 1.2 Dộc điếm khoa học.

Khoa học là nhùng phát minh của con người và vì nhũng phát minh này không có thê trực tiếp áp dụng vào sàn xuất nên không cô hình thái hàng hóa đế mưa và bán. Nên các tri thức khoa học có thể được phô biến rộng rãi. Khoa học thường chia làm hai loại lã Khoa học tự nhiên và Khoa học xà hội.

Khoa học lự nhiên Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay khám phá nhũng quy luật cua lự nhiên xung quanh chúng ta. Khoa học xà hội nghiên cứu cách sống và cách hành động ứng xử của con người.

Vậy ta có thể nói khoa học là đức kết cúa quá trinh hoạt động thực tiễn, nhưng một mặt nào đó nó lại có vai trò to lớn trong hoạt động sân xuất. Do đó con người có khả nâng đưa khoa học thành lực lượng sán xuất trực tiếp.

2

 • 2. Lý luận về công nghệ. Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay

  • 2.1 Khái niệm công nghệ.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về công nghệ tủy theo mục đích nghiên cứu cùa mồi ngành. Nhưng cách chung nhất còng nghệ được hiếu như sau:

Công nghệ là tập hợp nhùng hiểu biết đế tạo ra các giãi pháp kì thuật được áp dụng vào sàn xuất và đời sống.

Ngày nay công nghệ thường được coi là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Phần cứng đó là trang thiết bị. Phần mềm bao gồm Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay (thảnh phẩn thòng tin. thành phần tổ chức) bất kì quá trình sân xuất nào đểu phải đâm bão bốn thành phần, mồi thành phần đâm nhiệm nhưng chức năng nhất định.

 • 2.2 Đặc điểm công nghệ.

Qua khái niệm ta có thề thấy trước đây người ta khái niệm công nghệ lâ đồng nhất giừa kĩ thuật với trang thiết bị. Mà không lull ý với thực tế vận hành, tay nghề cũa công nhân, năng lực tồ chức quán lý hoạt động sàn Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay xuất. Do đó ngây nay thuật ngừ công nghệ thường được sử dụng thay cho thuật ngừ kì thuật. Việc hiểu nội dung như thế có ý nghía quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi công nghệ trờ thành yếu tố quyết định khá năng cạnh tranh cùa sàn phẩm trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Mội khoa học còng nghệ đều bao gồm các thành phần chinh:

Ạv thuật-. Bao gồm các máy móc. thiết bị. Thành phần kỳ thuật là Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay cốt lõi cúa bất kỳ công nghệ nào. Nhở máy móc. thiết bị. phương tiện mã con người tăng được sức mạnh cơ bắp và tó tuệ trong hoạt động sán xuất.

Con người: Bao gồm kiến thức, kinh nghiệm, kỳ’ nâng do học hói. tích lũy trong quá trinh lao động, nó cũng bao gồm các tố chất cúa con người như tính sáng lạo, sự khôn ngoan, khá nâng phối hợp. đạo đức lao động.

Thông tin: Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay Bao gồm các dừ liệu về phần kỳ thuật, về con người và tồ chức. Các thông số về đặc tính cùa thiết bị. số liệu về vận hành thiết bị.

3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giải chi tiết sách bài tập nguyên lý kế toán (NLKT) đh kinh tế TP HCm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc giáo hội phật giáo việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự việt nam luận văn ths luật 60380
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phân tích thống kê tình hình phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh thanh hóa giai đoạn 2000 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay
Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart