Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự

Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự

fff

Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự

fff

Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự

fff

Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự

fff

Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự

fff

Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự

fff

I ‘ui trò cùa người bào chừa trong tô tụng hình sự

LỜI MỜ’ĐÀU ^_____ ”

TRUơNG ĐẠI Hộc can thơ KHÔÃLUâT

—– oOo—

 • 1. Lý do chọn dề tài

Trong chế độ Xà hội chủ nghía các quyền con người luôn được tòn trọng vã được pháp luật bão vệ. Trong các quyên đó thì quyên b.âo chừa được ghi nhận trong Hiến pháp Là một điều quan trọng và cần thiết Ó Điều 132 Hiển pháp 1992 cua nước Cộng hoà Xà hội Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự Chữ nghĩa Việt Nam quy đinh quyên b.ào chừa của bị cáo được bão đâm. Quyên bão chừa lã cơ sở của cãc quyên kliác mà pháp luật quy định cho người bị tạm giừ. bị can. bị cão khi tham gia tò tung hĩnh sự.

Phát triên và cụ thê hoá nguyên tảc nôi trên, pháp luật tò tụng hình sự đà quy định một cách hệ thong các quyền tô tụng mà người bị tinh nghi (người bl tạm giữ. bị can. Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự bị Ccáo) có thê sir dụng đẽ đưa ra nhùng lý lẽ và chững cử đẽ bão chửa cho minh. Điều 11 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 quy đinh: "AguỡÝ bị tạm giữ. bị can. bị cáo có quyên tự bào chừa hoặc nhở người khác bào chừa. Cơ quan điêu tra. Viện kiêm sát. Toà án có nhiệm vụ bão đăm cho người bị tạm gìừ. bỉ can. bị cáo thực hiện quyên bào chừa cùa họ theo quy định cùa Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự Bộ luật này. ” Trong một sỏ điêu luật, đặc biệt Là các Điêu 48- 49- 50 Bộ luật tò tụng hình sự. quyền tự bào chừa hoặc nhờ người khác bào chừa của người bi tạm giữ. bi can. bi cáo đã được quy định tương đói đày đu. Như chúng ta đã biết không phải bat cứ người bị tinh nghi não cùng có thẻ tự bào chừa cho mình, mã thông thường họ thường nhờ người có kliã năng hièu biết pháp luật Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự đẻ bào chừạ thay cho họ. Luật gọi những người nãy lã người bào chửa. Vi vậy. đê đàm bão quyên bào chừa cho người bị tình nghi pháp luật tô tụng hình sự cho phép họ mời người bão chửa. Quyên vã nghĩa vụ của người bão chừa khi tham gia vảo quá trình to tụng hình sự cùng dược luật quy định khá cụ thè ớ các Điêu 58 Bò luật tố tụng hình sự 2003.

Đăm bão quyên bão chừa cho người bị tạm giữ. Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự bl can. bị cáo không chi lã một nguyên tắc hiến định mà còn là một nguyên tắc quan trọng trong to ụuig hĩnh sự. Vi bât kỳ sự vi phạm nào vé nguyên tắc này trong qủa trình giải quyêt vụ ận hình sự đèn có thè là một trong nhưng nguyên nhận dẫn tái hạn qua xấu không chi dồi với người bi tinh nghi mã còn ãnh hưởng xấu đen uy tin của các cơ quan bão vệ pháp luật nói chung vã cùa Nhà nước nói riêng. Với Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự tmh thăn của cãi cách tư pháp hiện nạy chủng ta muộn quán triệt Nghị quyết 08;TW ngày 02’01 2002 cùa Bộ cliínli tri ve việc giải quyết XV án hình sự pliài chu yếu dựa vào kêt quà tranh tụng tại phiên tòa thi sự tôn trọng nguyên tắc nói trên câng mang tính chat thiết thực hơn bao giở het. Vả tâm quan trọng của người bao chừa cùng được xãc định rò hon và quan trọng hơn.

Xuât phát từ tàm quan trọng của lìgựời bào chừa Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự là báo vệ quyên và lợi ích họp pháp cùa ngươi bị tình nghi trong quá trinh tò tụng hĩnh sự và góp phần báo vệ quá trinh tố tụng được chinh xác khách quan, tránh làm oan người vó tội. tránh bỏ lọt tội phạm Do đó tôi chọn đề tài "Vai trò cùa người bào chừa trong rô tụng hình 5ự" đè làm luận văn tốt nghiệp cho minh.

càn Thơ 4’2010

I ‘ai trò cùa người bão chừa trong tô tụng hình sự

 • 2. Phạm vi nghiên cứu cùa đề tài

Khi nói đến người bào chừa là clning ta Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự luôn nghĩ đến họ gan hen với việc giúp cho người bị tình nghi bão vệ quyền và lơi ích hợp pháp, bão vệ quá tiinh tô tụng, trợ giúp pháp lý….

Với bãi Viet này tãc giã chi tập trung đi sâu nghiên cíni cơ sờ lý luận, chức năng, nhiệm vụ. băn chát pháp lý của người bão chữa, phân tích các quy định của pháp luật và vịệc áp dụng các quy định này vào thực tiên còn gặp nhiêu khó khăn. vướng Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự mắc vã đề ra một số giãi pháp.

 • 3. Mục tiêu nghiên cứu

Trẽn cơ sở tham kháo một so bâi Viet vã nghiên cửu một so tâi liệu về vai trò của người bào chừa trong tò tung hình sự. tác già muôn đánh giá thực trạng về hoạt động cùa người bão chừa trong lỉnh vực tô tụng hình sự qua một sò thành tựu. hạn chè về vai trò của người bão chửa kin tham gia tố tụng hình sự. đong thời đe ra phương hướng hoàn Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự thiện vè vai hò của người bão chừa trong giai đoạn hiện nay.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

về phương pháp nghiên cứu tác già sừ dụng một số phương pháp chính như sau:

 • •  Kháo sát thực tẽ:

 • •  Thòng kê;

 • •  Phân tích tông họp;

 • •  Đoi chiếu và so sánh.

 • 5. BÔ cục cùa để tài

Ngoài phàn mớ đàu. kèt luận, danh mục tãi liêu tham khao thi nội dung chính của luận vãn gỏm cỏ ba chương:

Chương Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự 1: Lý luận chung về vai ửò của người bão chừa trong tố ựuig hĩnh sự.

Chương 2: Vai trò cùa người bào chừa trong tò tung hình sự.

Chương 3: Một sổ vần dề về thực trạng vã vướng mắc về vai trò của người bão chừa trong giai đoạn hiện nay. đề xuất và nhưng giãi pháp.

Lòi cám on: Đẽ hoàn thành được đề tài luận văn tot nghiệp cữ nhãn luật tnrớc het tói xin gứi lời câm ơn dén Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự cô Mạc Giáng Châu đà tận tình hướng dân vã dóng gộp nhiêu ý kiên quý giá ừong quá trinh nghiên cứu đề tài. dồng thời gứi lời câm ơn đến tat cà quý thây cô trong khoa luật Đại học can Thơ cùng các bạn sinh viên đà giúp đờ tỏi trong quá trinh tim kiêm tài liệu.

1 Từđlẻnluật…          ….. ..,  _       .____-X. __.                                                            /lớí.do Nhá xuat ban

phap vã ilha 1 a tro CIIa "8“™ bào chừa trong tô tụng Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự hình T ư X- .n 111 đin Sự                       &  ■                     U.S.      bách năm 2006.

kl»3 xuắt ban Chương 1

LÝ LUẬN CHUNG VÈ VAI TRÒ CÙA NGUÔI BÀO CHÙ A TRONG TÓ TỤNG HÌNH sự

Trong tố tụng hình sự ngoài các cơ quan tiến hành tố tụng. nguôi tiến hành tố tụng như: Cơ quan diêu tra. Viện kiêm sát. Toâ án thì bộ phận cũng không kém phàn quan trọng trong việc tham gia vảo quá u 11111 giai quvcl vụ án liinli sự đó lá người bão chừa, đõ láui rò the não Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự lã người bao chừa chúng ta cán tim hiẽu những lý luặu chung vẽ báo chữa, quyên bào chữa, người bào chữa dẻ thây dirợc vai trò quan trọng cùa người bào chữa trong rõ tụng hình sự.

 • 1.1.     Khái niệm chung

Người bão chừa đông vai trò quan trọng trong việc bao vệ ngưởi bị tạm giừ. bị can. bị cáo (gọi chung là nguôi bị tình nghi) ùong quá trình giãi quyêt vụ án hình sụ. Đe Lãm rõ dược vai trò của người Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự bào chữa chúng ra phíii Lãm rô các khái niệm liên quan đèn bão chừa, chức nàng vã nluệin vụ cua người bão chùa trong quá trinh tliain gia tổ tụng liinli sự.

 • 1.1.1. Một sổ khái niệm co bàn

 • l.l.l.l.       Khái niệm bào chữa

Ờ Việt Nam từ thời kỳ phong kiến người ta dà biết dùng những lời nói biện hộ cho những hành vi sai ửái mà bàn thân không thực hiện hoặc có thục hiện nhung vãn biện hộ cho hành vi cùa minh là đúng đè mánh Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự bi phạt vạ hay trách móc cùa người khác gọi Là “bào chữa". Bào chừa lã dùng lời nói hay dua ra những chứng cứ đề chứng minh một van đề nào đõ mà chính bân thân minh cho lã đúng hoặc lã nhùng việc lãm sai đẻ có đirợc sụ khoan hồng tha thử từ người khác. Trong bổi cành xà hội hiện nay người ta vẫn quen sù dụng cụm từ “bào chừa" để nói lén quyền dtrợc chống Lại sự buộc tội tử người khác hoặc tử Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự cơ quan quyền lực Nhà nước. Theo Từ điên luật học tlũ “bão chừa” được hiẻu lã “việc dũng lý lẽ. chihig cử đê b«ão vệ quyền và lợi ích họp pháp cùa người bị tạm giũ bl can. bị cáo”1. Tir “bào chữa” còn được sir dụng rộng lãi hơn trước, không chi được liicu lã dùng lời nói đê biện hộ mã còn đưa la nhùng chứng cứ. vật chứng, nhàn chứng,…đê bào chừa Không Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự nhưng the mã côn được nàng len thảnh những diêu luật cho phép người bị buộc lã phạm tội. có thê chứng minh là mình không có lôi. không có tội hay dê giâm nhẹ hành vi lôi hoặc tội mà minh gây ra.

Bao chửa lã một trong nhưng chức năng quan trọng không thê thiêu (long quá liinli lien hành giai quyết các vụ án hĩnh sự nhàm bao vệ quyên á lợi ích chinh đãng cùa người bị tạm giữ, bị can. bị cáo Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự . Mà trong dó người bị tạm giữ, bị can. bị cáo sữ

■’ Hoàng Thi Minh Son. Thựv hiện quy ền bào .chừa cho bi can, bi cào trong tồ tụng hĩnh ĩự, Luôn án tiến sĩ. nẳm 2003 trangI ‘ai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự                                                          14.

– Phan Văn                                                                                         Thiệu: vẻ quyền bão

chừa cùa 5/dụng cỉiức năng này đê tự minh bào chùa hoặc nhở người khác bảo chừa cho Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự mình.cdo. Tap chi Toá án Nhàn dan sỏciie định vê bào chừa cùng được quy định trong Hièn pháp tại Điều 132 như sau:i£ nsni2OO8uang3 wAhwh’*w.’QIiyển bà° chừa cI,a ty cáo được bòo đàm….”. Chế định bào chừa không nln’mgA‘jj ĐạThọc’qvo< gia Hã nội- 2001,được quy định ừong Hiến pliáp mà còn được cụ thê hoá hơn trong luật, theo Điều 11 trang 59.

Bò luật tố tụng hình sự Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự 2003 có quy định: "Người bị tạm giữ. bị can. bị cão có quyền tự bào chừa hoặc nhờ người khác bào chừa. Cơ quan điêu tra. Viện kiêm sãt, Tòa án có nhiệm vụ bão đăm cho người bl tạm giữ. bị can. bị cão thực hiện quyền bào chừa cùa họ theo quy đinh cùa bộ luật này ”.

Tóm lại. bào chừa lã việc người bị tạm giữ. bị can. bi cáo. tư minh đưa ra các lý Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự lè chứng cứ chứng minh vô tội. giâm nhẹ trách nhiệm hình sự. bão vệ quyền vã lợi ích hợp pháp hoặc có thẻ nhở người khác thực hiện chức nâng bão chừa cho mình (gọi là người bào chừa).

 • 1.1.1.2. Khái niệm quyền bào chửa

Quyền bão chừa cua người bi tạm giừ. bị can. bị cão lã một trong những quyền quan trọng nhất của người bl tạm giữ. bị can. bị cáo (rong quá trinh to tụng giãi quyết vụ án hĩnh Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự sự. Việc tòn trọng và bão đâm thực hiện quyên bào chừa cho người bị tạm giữ. bị can. bi cáo là một trong những nguyên tăc quan trọng cùa hoạt động nr pháp

Trong giới luật gia có quan điẽin cho rang: "Quyền bào chừa của bị can, bị cáo là tông thê các quyên mà pháp luật quy định, cho phép bị can, bị cào có thê sừ dụng nham bác bó một phan hoặc toàn bộ sự buộc lội và giám nhẹ trách Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự nhiệm hình sự”.2

Có quan diêm khác lại cho răng "Quyên bào chừa cùa bị can. bị cào là lông thẻ các quyên năng mà pháp luật quy định cho bị can, bị cảo, người đại diện hợp pháp cùa bị can. bị cão là người chưa thành niên, người có nhược diêm vê thê chát hoặc tâm thân đẻ họ sứ dụng nhắm chông lại một phân hay toàn bộ sự buộc lội. giám nhẹ trách nhiệm hình sự. bão vệ các quyên Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự và lợi ich hợp pháp cùa người bị tạm giừ. bị can, bl cào ”.}

Một quan điểm khác nữa lại cho rang: "Quyên bào chừa là tong hợp các hành vi tổ tụng cùa bị can. bị cáo trên cơ sờ phù hợp với các quy định cùa pháp luật nhằm dưa ra các chững cứ dê báo vệ các quyên và lợi ích hợp pháp cùa minh trước các cơ quan tiên hành tô tụng”4.

Các quan điềm trên đều đà phân ánh Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự được nội dtuig của quyển bão chừa, nhưng chưa đầy đú ớ chò là chưa làm sáng tó được từ "quyên" và cụm từ "bào chừa". Đè có cơ sờ khoa học định nghía về quyên bão chừa cùa bị can. bi cáo. cần phái Làm sáng tõ nội dtuig cùa tìr “quyên" vã cụm tứ "bão chừa”, đong thời phải căn cử vào cãc quỵ

Từđtiìi luật hạc. bỉxb Tư phap vá Nxb Từ đien bâch khoa- 2006 hang 33 Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự và hang 648.

* ứ/r e,u "gwi bào chữa trong tổ lụng hình str                                                   V1&- Nxb Đả Xân8

-Wo tỉ All2 3o.

định của pháp luật tố tụng hĩnh sự quy định về quyển bào chừa của người bị tạm giữ. bị can. bị cáo.

Theo Từ điên Luật học thì “quyền" được hiểu lã "khái niệm pháp lý đế chị những điền mà pháp luật công nhậnbão đám thực hiện đòỉ Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự vởi cá nhãn, tô chức đê theo đỏ cá nhàn, tô chức được hướng, được làm. được đói hỏi mà không ai được ngàn cán. hạn che ”.’

Theo Tù đièn Tiêng Việt thì: "Bào chừa là dùng lý lè và chàng cứ đê bênh vực cho đương sự nào đó thuộc vụ án hình sự hay dân sự n ước Toà án hoặc cho một việc làm đang bị lên án ”.6

Như vậy quyên bào chừa tnrớc hết phai lã những điêu Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự được pháp luật ghi nhận và bão đâm thực hiện, có nghĩa lã phải được pháp luật ghi nhận vẽ mặt pháp lý. Những gi không được pháp luật quy định thi không được COI đó lã quyên bão chừa. Cũng VỚI việc ghi nhận, pháp luật còn xác đinh cơ chè đàm bảo cho chù thê (cụ thê là người bi tạm giừ. bi can. bị cão) thực hiện. Các Cơ quan tiến hành tò tụng và người tiên hành to tụng cùng như các Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự cơ quan, cá nhân khác không được hạn chế. ngân căn. Thứ hai, quyền bâo chừa gan hen VỚI chù thẻ Lã người bị tạm giữ. bị can. bị Ccão được thê hiện thòng qua quan hê xả hòi cụ thê lã quan hệ pháp luật hình sự giừa một bên là Nhã nước va bên kia Là người bi tình nghi trong vụ án hình sự. Thứ ba. nội (lung cùa quyên bão chừa Lã người bl buộc tội sử dụng mọi lý lè. Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự chững cứ. tái liệu đẻ chong lại toàn bộ hoặc một phần sự buộc tội của Nhà nước (cụ thẻ lã cơ quan cóng tó) nham chứng minh sự võ tội. hoặc nhắm giam nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc bảo vệ các quyên, lợi ích hcrp pháp khác cùa mình.

Từ sự phân tích và tông họp tri thức về các khái niệm “quyền” và “bâo chừa", có thè xây dựng kliái niệm "quyên bào chừa" như sau: Quyên bào Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự chừa Là tông thê các quyên cùa người bị tạm giừ. bi can. bi cão được pháp luật ghi nhận và bão đàm thực hiện trong việc sử dụng cãc lý lẽ. chứng cử. tài liệu nhăm chứng minh sự vó tội. hoặc nhăm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc bão vệ cãc quyên, lợi ích họp pháp khác của mình.

 • 1.1.1.3. Khái niệm người bào chữa

Quyên bão chửa Là quyên quan trọng cùa người bị tạm giữ. bi can. bị cáo. Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự Người bi tạm giữ. bị can. bl Ccão cỏ thê sử dụng tat cà nhùng biện pháp, phương tiện mã pháp luật không câm đè chóng lọi. phu nhận, bác bó toàn bộ hoặc một phồn sự buộc tội cùa nhừng cơ quan có thầm quyên. Người bi tạm giữ. bi can. bị cáo thường thi có trinh độ hiền biết pháp luật thấp, khả nâng thu thập chửng cử. tranh luận vã điều kiện về thời gian, vê cơ sở vật chất… Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự của họ có hạn chê. nliât Là nhùng người bị tạm giữ. bị can. bị

5 SV

ỉ ‘ai trỏ cùa người bào chữa trong tô tụng hình sự

cáo bị tạm giam, trong đó quá trinh giãi quyết vụ án hình sự gom nhiều vắn để phúc tạp thi việc nr bào chừa cùa không ít người bị tạm giừ. bị can. bị cáo gặp nhiêu khó khăn, do vậy việc nhờ người bào chữa cho mình là rất cần thièt. Tại Điều 5 sác lệnh so 13C-SL ngày 13/9/1945 về việc thiết Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự lập các Toâ án quân sự đã quỵ định: "Bì cáo có thê tự bào chừa hoặc nhờ người khác bênh vực cho Hiên pháp đâu tiên của nước Việt Nam Dàn chú Cộng Hoà năm 1946 cũng ghi nhận tại Điêu 67: "Người bị cáo có thẻ lự KhoThuVien.com

ày

GVHD: Mạc Giảng Châu

6

SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ một số phương trình hàm liên quan đến định lý giá trị trung bình largrange
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát rung nhĩ trên bệnh nhân suy tim
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự
Vai trò của người bào chữa trong tô tụng hình sự
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart