Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

fff

Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

fff

Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

fff

Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

fff

Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

fff

Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

fff

http://kilobooks.i

THƯ VIỆN ĐIỆN

à 11

MỤC LỤC

MỜ ĐÀU

NỘI DƯNG

 • I. Biện chứng cùa cơ sỡ hạ tầng và kiến trúc thượng tẩng

 • 1.1. Khái niệm cơ sõ hạ tằng và kiến trúc thượng tầng

 • 1.1.1. Khái niệm cơ sở hạ tằng

 • 1.1.2. Khái niệm kiến trúc thượng tầng

 • 1.2. Quan hệ biện chứng giừa cơ só hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

1.2.1 .Vai trò quyết định cũa cơ sỡ hạ tầng dơi với Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay kiến trúc thượng tầng

 • 1.2.2. Tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sờ hạ tằng

 • II. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa ờ nước ta hiện nay

 • III.  Vai trò cua nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ớ nước ta hiện nay

 • III. 1. Vai trò của nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ơ nước ta hiện nay

 • 111.2. Nội dung quàn lý kinh tế của Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Nhà nước trong nền kinh tế thị trường dinh hướng xã hội chủ nghía ở Việt Nam f

 • 111.3. Các công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước xã hội chú nghĩa ớ Việt Nam

 • IV. Hạn chế trong việc quán lý cua Nhà nước đối với kinh tế thị trường ở nước ta và hướng giài quyết

 • IV. 1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế

IV.2. Hình thành đống bộ cơ chế quan lý nền kinh tế thị trường định hướng Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay xã hội chũ nghĩa

IV.3. Tiếp tục đôi mới các công cụ quân lý vì mô cũa Nhà nước dơi với kinh tế

IV.4. Đấy mạnh quá trình hành chính

KẺT LUẬN


MỞ ĐẦU

Trong điều kiện ngày nay. hầu như tất cà các nền kinh tế cúa các nước trên thế giới đều có sự quán lý cua nhà nước đê sửa chừa một mức độ nào đó “nhừng thất bại của thị trưởng”. Tức là cơ chế vận Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay hành nền kinh tế cùa tất cá các nước đều là cơ chế thị trường có sự quăn lý của Nhà nước. Và Việt Nam cũng nằm trong số các nước có cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quân lý của Nhà nước. Nhưng có sự khác biệt trong cơ chế vận hành của nước ta đó là Nhà nước quân lý nền kinh tế không phái là Nhà nước lư sân, mà là Nhà nước xă hội chu nghía, nhà nước của Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay dân. do dân và vì dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đãng Cộng Sân Việt Nam. Và vai trò quan lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là hết sức quan trọng. Nó đâm bao cho nền kinh tế lãng trương ổn đinh, đạt hiệu qua cao. đặc biệt là đàm bão công băng xã hội. Không ai ngoài Nhà nước có thề giâm bớt được sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, giừa thành thị và nông thôn, giữa các vùng cùa đất nước Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường. Và đê làm rỏ hơn vai trò của Nhà nước

đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta em xin làm đề tài: “Vai trò cùa Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối vói nền kinh tế thị trường ờ nước ta hiện nay”.

NỘI DUNG

AI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG KIÉN TRÚC THƯỢNG TẢNG ĐÓI

VÓI NÈN KINH Tí: THỊ TRI ÕNG Ờ NƯỚC TA HIỆN Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện

                         nay NAY

ỉ. Biện chứng cùa cơ sờ hạ tầng và kiến trác thương tầng

Lì. Khái niệm cơ sò hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

L L J. Khái niệm cơ sớ hạ tầng

Là loàn bộ nhũng quan hệ san xuất họp thành cơ cấu kinh lế cua mội xã hội nhấl định.

Cư sờ hạ tầng của một xã hội cụ thế bao gồm nhừng quan hệ sán xuất thống trị. nhùng quan hệ sàn xuất tàn dư của xã hội cũ Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay và quan hệ sán xuất là mầm mống cùa xã hội lương lai. Trong dó, quan hệ sân xuấl thống trị bao giờ cũng giừ vai trò chú dạo, chi phơi các quan hệ săn xuất khác, quy định xu hướng chung của dời sống kinh tế – xã hội. Do đó. cơ sớ hạ tầng của một xã hội cụ thể được đặc trưng bời quan hệ sản xuất thống trị trong xã hội đó.

Như vậy, xét trong tống thề các quan hệ xã Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay hội thì quan hệ sản xuất hợp thành cơ sơ kinh tế của xã hội tức là Irên đó hình thành nên kiến trúc thượng tầng lương ứng.

L1.2. Khái niệm kiến trúc thượng tầng

Là loàn bộ nhừng quan đièm chính irị, pháp quyền, triết học, đức, tôn giáo, nghệ lhuậl…cùng với nhừng thiếl chế xà hội lương ứng như nhà nước, dang phái, giáo hội. các đoàn the xã hội.. .Dược hình thành nên trên cơ Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay sô hạ tầng nhất định.

Các đặc diem của kiến trúc thượng tầng:

Các yếu lố cua kiến trúc thượng lầng có dặc diềm riêng, có quy luật vận dộng phái iriẻn riêng nhưng chúng liên hệ với nhau, lác dộng qua lại với nhau và đều hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định. Song, mồi yếu tố khác nhau có quan hệ khác nhau dơi với cơ sớ hạ lầng. Có những yếu lơ như chính trị, pháp luật cơ sơ quan Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay hệ trực tiếp với cơ sỡ hạ tầng nhưng cũng cơ sờ nhưng yếu lơ như iriết học, lôn giáo, nghệ thuật, chì có quan hệ gián tiếp với nó.

Trong xã hội có giai cấp thì kiến trúc thượng tầng mang tính giai cấp vì ló phán ánh cuộc đấu tranh về một chính trị, tư tường cũa các giai cấp đối kháng, trong đó đặc trưng là sự thống trị về mặt chính trị-tư tường của giai cấp thống trị.

Trong Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay kiến trúc thượng tầng của xã hội có giai cấp. nhà nước giừ vai trò đặc biệt quan trọng vì nó tiêu biếu cho chế độ chính trị cũa một xã hội nhất định.

ỉ. 2. Quan hệ biện chứng giữa cư sò hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

ỉ. 2.1 Vai trò quyết định cùa cơ sỡ hạ tầng đổi vái kiến trúc thượng tầng

Cơ sờ hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai mặt của dời sổng xã hội. Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay chúng thống nhất biện chứng với nhau, trong đó cơ sờ hạ tầng đóng vai trò quyết định đối vơi kiến trúc thượng tầng được thể hiện ờ các đặc diêm sau:

Mồi cơ sở hạ tầng sẽ hình thành nén một kiến trúc thượng tầng tương ứng với nó. Tính chất của kiến trúc thượng tầng là do tính chất cùa cơ sờ hạ tầng quyết định. Và các yếu tố của kiến trúc thượng tầng như nhà nước, pháp quyển, triết học. tôn giáo… Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay đều trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào cơ sớ hạ tầng, do cơ sở hạ tầng quyết định.

Cơ sờ hạ tầng thay đồi thì sớm hay muộn, kiến trúc thượng tần cũng thay đối theo. Trong đó. có nhừng yếu tố cùa kiến trúc thượng tầng thay đôi nhanh chóng cùng với sự thay dối cơ sở hạ tằng như chính trị. pháp luật… Nhưng cùng có những yếu tố thay đồi chậm như tôn giáo, nghệ thuật…. hoặc có những yếu Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay tố vẫn được kế thừa trong xã hội mới.

Ỉ.1.2.Ò Tác động trư lại cùa kiến trúc thượng tầng đoi vói cơ sờ hạ tầng

Tuy cơ sô hạ tầng có vai trò quyết định đối với kiến trúc thượng tầng nhưng toàn bộ kiến trúc thượng tầng cũng như các yếu tố cấu thành nó đều có tính dộc lập tương đối và tác động mạnh mè trờ lại cơ sỏ hạ tằng.

Tất cà các yếu tố cấu thành kiến trúc thượng Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay tằng đều có tác dộng dến cơ sớ hạ tầng. Tuy nhiên, mỗi yếu tổ khác nhau có vai trò khác nhau, có cách thức tác động khác nhau. Như trong xã hội có giai cấp. nhà nước là yếu tố có tác động mạnh nhất

http://kilobooks.ci

THƯ VIÊN ĐIÊN TỬ TRƯC TUY –

đổi/với cơ sớ hạ tầng vì đó là bộ máy bạo lực tập trung của giai cấp thống trị về kinh tể.

Trong mồi chế độ xã hội. sự tác động của các bộ phận của kiến trúc thượng Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay tầng không phai bao giờ cùng theo một xu hướng.

Sự tác động cùa kiến trúc thượng tầng đối với_cơ_sơ hạ tầng diễn ra theo hai chiều. Nếu kiến trúc thượng tầng tác động phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan thì nó là động lực mạnh mè thúc đẩy kinh tề phát triển: nếu tác động ngược lại. nó sè kìm hăm phát triền kinh tế. kìm hàm phát triển xã hội.

//. Nen kinh te thị trường định hướng xã Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay hội chù nghĩa ờ nước ta hiện nay

MÔ hình kinh tế của Việt Nam được xác định là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận dộng dọc theo cơ chế thị trường có sự quân lý của Nhà nước, định hướng xã hội chu nghĩa (Nói ngán gọn là kinh tế thị trường định hướng xã hội chu nghĩa). Hiện nay nền kinh tế thị trường của nước ta còn ớ trình độ kém phát triển, bơi lè cơ sở vật chất kỳ thuật của nó Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay còn lạc hậu. thấp kém. nền kinh tế ít nhiều còn mang tính tự cấp tự túc. Tuy nhiên, nước ta không lặp lại nguyên vẹn tiến trình phát triển kinh tế của các nước đi trước: kinh tế hàng hóa giàn đơn chuyền lên kinh tế thị trường tự do. rồi từ kinh tế thị trường tự do chuyền lên kinh tế thị trường hiện đại, mà cần phái và có thế xây dựng nền kinh tế thị trường hiện dại. định hướng xã hội chu Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay nghĩa theo kiêu rút ngắn. Chính vì vậy mà phai đấy mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa đế phát triển nhanh chóng lực lượng sàn xuất, trong một thời gian tương đối ngắn xây dựng được cơ sở vật chất kỳ thuật hiện dại dể nền kinh tế nước ta bất kịp với trình độ phát triển chung cũa thế giới: đồng thời phái hình thành dồng bộ cơ chế thị trường có sự quàn lý của Nhà nước. Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta

http://kilobooks.ci

THƯ VIÊN ĐIÊN TỬ TRƯC TUY hiện nay việc quân lý kinh tế vì mô và thực hiện định hướng xã hội chú nghía.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chu nghĩa ớ Việt Nam là một kiều tó chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên những nguyên tác và bân chất của chủ nghĩa xã hội. Nó là một kiểu tổ

http://kilobooks.ci

THƯ VIÊN ĐIÊN TỬ TRƯC TUY L YẠ

kinh tế – xã hội. trong đó quá trình sàn xuất, phân phối, trao đỏi. tiêu Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay dùng gắn với thị trường, được thực hiện thông qua thị trường dưới sự quân lý. điều tiết cùa Nhà nước Việt Nam. Vì vậy. kinh tế thị trường không chi là công nghệ, là kỳ thuật mà còn là quan hệ xã hội. không chi bao hàm yếu tố lực lượng sán xuất mà còn cà quan hệ sân xuất. Nó gồm nhiều hình thức sở hừu mà trong đó nó phụ thuộc vào chế độ sở hữu Nhà nước xã hội chù nghĩa thống trị. Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Điều đó cho thấy, không có kinh tế thị trường chung chung, thuần túy. trừu tượng, tách khói các hình thái kinh tế – xã hội. tách rời chế độ xã hội. Trong các chế độ xã hội khác nhau, kinh tế thị trường mang tính chất xã hội khác nhau, có những hậu quả xã hội khác nhau. Tác động tích cực và tiêu cực cùa kinh tế thị trường đến đâu còn phụ thuộc vào chế độ xã hội. vào đường lối của Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay đáng cầm quyền, vào chính sách và pháp luật của nha nước. Đồng thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chu nghĩa ơ Việt Nam có hai đặc điếm cơ bán đó là: nền kinh tế thị trường mới bước đầu hình thành, còn sơ khai, còn ở trình độ thấp, các loại thị trường chưa hình thành đầy đủ, đổng bộ. Và kinh tế thị trường mang tính định hướng xã hội chú nghĩa, nó khác với kinh tế thị trường tư ban Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay chu nghía, nó do Đãng Cộng sân lãnh đạo và Nhà nước xã hội chủ nghĩa quân lý.

Trong điều kiện ngày nay, hầu như tất cả các nền kinh tế của các nước trên thế giới đều có sự quân lý của nhà nước để sửa chữa một mức độ nào đó ’ ‘những thất bại của thị trường”. Tức là cơ chế vận hành nền kinh tế cùa lất ca các nước đểu là cơ chế thị trường có sự quán lý cua Nhà nước. Nhưng Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay điều khác biệt trong cơ chế vận hành nền kinh tế chúa nước ta là ờ chỗ Nhà nước quàn lý nền kinh tế không phái là nhà tư sàn. mà là nhà nước xã hội chữ nghía, nhà nước của dân, do dân và vì dân đặt dưới sự kình đạo của Đang Cộng sàn Việt Nam. Sự quán lý của Nhà nước xã hội chu nghía nhàm sửa chừa “nhừiìg thất bại cùa thị trường”, thực hiện các mục tiêu xã hội. nhân đạo, mà Vai trò của Nhà nước trong

kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay bân thân cơ chế thị trường không thề nào làm được, đâm bão cho nền kinh tế thị trường phát triền theo định hướng xã hội chú nghía. Đặc biệt sự lành đạo

Nếu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật học vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tập lớn xây dựng kế họach haccp cho mặt hàng tôm he hấp đông lạnh iqf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
Vai trò của Nhà nước trong kiến trúc thượng tầng đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart