Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

fff

Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

fff

Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

fff

Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

fff

Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

fff

TRĩ/ONG Ọ Aĩ HíTC (• ÀN THƠ

NHẶN XÉT CÙA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÃN

is.B3.ei


LUẬN VÀN TÓT NGHI ẸP NIÊN KHÓA (2005-2009) *

I)ể tài

VAI TRÒ CỦA THAM PHÂN TRONG HOẠT ĐỌNG XÉT xữ Sơ THẤM CẤC vụ ÁN HÌNH sự


Giáo viên hướng (lẫn Nguyền Chi Hiếu


Sinh viên thực hiện Phùng Vãn Khánh MsSV: 5054783

Lóp: Thương mại 2- k31

Cần Thơ. tháng 4/2009

MỤC LỤC

Trang

PHẤN MỚ ĐẤU

1 – i lull cap ihiêl cùa đẽ lãi

CHƯƠNGĨ

LÝ LUẠN Vai trò _của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự CHUNG VÈ THẮM PHẤN  ……………………’……‘….:.

ĩ. Lý luận chung về Thẩm phán Việt Nam

hái niệm Thấm phán

ch sử hình tliãiih và phát triển đội ngù Tham pliáii ở Viẽt Nam

iều kiện dề trớ thànlì Thấm phán ớ Việt Nam

trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự 11

 • I. 3.3…………………………………………………………………………………………….

Miền nhiệm, cách chúc chức danh Thầm phán

hững dóng góp cùa các Thầm phán cho ngành Tòa án Việt Nam

hàm phán ờ Hàn Quốc

 • 2.2  

am phán ở Malaysia

 • 2.3  ………………………………………………………………………………………………………..Th

ầm phán Liêng Bang Nga

 • 2.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thầm phán Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự trong hoạt động xét xử sơ thâm

các vụ án hình sự

 • 2.2.2. Trách nhiêm của Thấm phán ừong còng tác xét xử sơ thầm các vụ án

luub sự

 • 2.3. Những trường họp Thầm phán phai tù chối xét xù sơ thầm vụ án hình sự

24

I trò của Thầm nhãn trong hoat đông xét xử sơ thâm MI án hình sư 26

 • 2.4.2. Vai trò cùa Thâm phán trong hoạt đòng tranh tung tại phiên tòa hình sự sơ thâm . Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự 29

2.5. Vai trỏ của Thâm phán xét xử độc lập vã chi tuân theo pháp luật trong hoạt

<<<123>>>

động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự…………………………………….

…………….. 34

2.5.1. Thâm phán xét xử độc lập với Hội thâmnhân dãn……………..

…………….. 36

2.5.2. Thâm phán xét xử độc lập với Kiêm sátviên……………………..

…………….. 38

2.5.3. Thâm phán xét xử độc lập với Luật sư……………………………..

……………..39

2.6. Vai trò cùa Thảm phán irong việc dam bào pháp chế xả Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự hòi chú nghĩa trong xét xử sơ thầm vụ án hình sự………………………………………………………………..41

 • 2.7  ……………..Vai trò của Thâm phán trong việc xác định sự thật của vụ án

…………………………………………………………………………………………………….41

trò cùa Thầm phán trong nghi án và tuyên án sơ thầm vụ án hình sự….42 SO

GIẢI PHẤP NÂNG CAO VAI TRÒ CÙA THÁM PHÁN TRONG XÉT XỬ Sơ

THẢM HÌNH sự.

I. Thực tiễn vè vai trò cùa Thâm phán trong công tác xét xư Stf thâm Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự các

vụ

án hình sự

 • 3.1.       Những tni điềm về vai trò của Thấm phán trong quá trinh xét xừ Sơ tham

các vụ án Hình sự

3 I 2 Thâm nhãn và vai trò oiáo due nhãn hiât cho noirời dàn thôno nna hoar

 • 3.3.       Nhừng hạn chế về vai trò của Thâm phán trong quá trinh xét xử Vai trò

của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự sơ

thẩm vụ

án hinli

sự……………………………………………………………………………………………………….51

 • 3.4……………………………………………………………………………………………………..

Nh

ừng thách thức của Thẩm phán tnrớc tinh hình hiện nay……………………………..56

II. Một số giải pháp nhảm nâng cao vai trò cùa Thâm phán trong xét xử

PHÀN MỜ ĐÀU

 • 1. Tính cấp thiết của để tài

NÓI đen Tòa án là phải nhắc tới Thấm phản. Thâm phán có một vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xét xử cãc vụ án hình sự. Tham phán Lã người được biết đến nlnr một biêu tượng cùa họat động xét xừ. là người trực tiếp đưa ra những phán Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự quyết cuối cùng vụ án có nhanh chóng được Làm sáng tò đi đến kết hiện cuối củng thi vai trò cùa Tlìầiìì phán là rất quan trọng. Thông qua việc xét xữ cãc vụ án hĩnh sự vai trò quan họng của Thâm phán ngày câng thể hiện rò nét. không chi xét xử đúng người, đứng tội mà Thầm phán còn có một vai trò đặc biệt quan trọng khác nùa Là vai trò giáo dục ý thức pháp luật cùa người dàn thông qua những phiên tòa xét xừ Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự hni động. Hiên nay. trong các phiên tòa xét xư vụ án hình sự vai trò xét xử cùa các Thầm phán đang rất dược dư luận quan tâm. Trong bối cánh đắt nước ta đang tiến hãnh cãi cách tư pháp, xây dựng pháp che xà hội chủ nghía, các vụ án hĩnh sự ngây câng gia tăng theo chiều hướng phức tạp VỚI nhiều thành phân, tội phạm gãy án ngày một tmh VI. thủ đoạn hom trước. thời gian gan dây còn xuất hiện Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự tội phạm hình sự là người nước ngoài thi vai trò. trách nlìiệm cùa Thầm phán ngày một cao nhưng trên thực tể hiện nay vai trò cùa Thầm phán trong phiên tòa sơ thâm chưa được phát huy đúng mức để xây ra oan sai. xét xử không đúng người, đủng tội bó lọt tội phạm, tinh trạng án hủy. án bị sửa và phải xét xử lẻn cap phúc tham vần còn bên cạnh đó nâng lực chuyên môn của Thâm phán côn chưa cao. tinh trạng Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự chạy án. nhận hói lộ có thế do lương không dú sống hay những vấn đề phát sinh khác trong cuộc sống cùa Thầm phán… Phái làm the nào dè hoàn thiên dược vai trò và tam quan trọng theo đúng nghĩa cùa một Thấm phán trong hoạt động xét xử nói chung và hoạt động xét xử sơ tham các vụ án hình sự nói riêng đang là yêu cầu trong quá trinli cãi cách tư pháp ỡ nước ta. Chính vi lý do dó em đâ chọn dề tài “ Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự Vai trò cùa Thầm phân trong hoat đòng xét xứ sơ thấm các vụ án hình sự" làm de tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp cùa ininli

 • 2. Mục tiêu nghiên cứu cùa đề tài

Đe tái nghiên cửu về vai trò của Tliâni phán trong hoạt động xét xữ sơ tham các vụ án hĩnh sự đe từ đó thay được các Thấm phán có tầm quan trọng như thế nào trong họat động xẽt xứ. qua những vai trò quan trọng dó đề có được một cái nhìn sâu Vai trò của thấm phán trong hoạt động xét xử sơ thấm các vụ án hình sự sắc hơn thực tế hơn thực trọng nền tư pháp của nước nhà. thấy được mặt

GHI): Nguyền Chi Hiếu

.SI TH: Phùng r ’ăn Khánh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Vùng Trồng Bưởi Đặc Sản Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tập nhóm kiểm định tính hiệu quả của thị trường chứng khoán việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá còm (chitala ornata gray, 1831) tại hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phương pháp phân tích trực giao chuẩn (pod) cho bài toán xác định tham số trong phương trình elliptic
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự
Vai trò của thẩm phán trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart