Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

fff

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

fff

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

fff

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

fff

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

fff

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

fff

Lời mơ dầu

Nền kinh tế ờ các nước tư bân chủ nghía lữ san chiến tranh thế giới thứ II (1951 -1971) có nhiều biến đôi so với trước chiến tranh một trong nhùng nhân tố quan trọng gây nên nhưng biến đôi đó là sự điều chinh kinh tế cua Nhã nước. Nhở điều chinh kinh tế cùa Nhà nước chũ nghĩa tư bân đã vượt qua được nguy cơ sụp đô. góp phần tạo ra mấy thập ki tăng trướng kinh tế mạnh mè nhất là sau chiến tranh thế giới thử II (1951-1970). Vậy nhờ đâu mà Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản Nhã nước tư ban có vai trô kinh tế đó? Nó được tổ chức như thế nào và thể hiện vào đời sống kinh tế xà hội ra sao? Những kinh nghiệm điều chinh kinh tế nào của Nhà nước tư ban hiện đại có lợi ích đối với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết cua Nhà nước theo định hướng xà hội chu nghĩa cùa Việt Nam? Đó là nhùng vấn đề không chi quan tàm trong giới li luận mà cá trong chinh giới hiện nay. Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

Giài đáp nhùng vấn đề trên sẽ giúp chúng ta hiểu sâu thêm ban chất cua chủ nghĩa tư bân hiện dại và ở những mức độ nhất định nó cũng giúp cho công tác quân lý thực tiễn nền kinh tế của chúng ta.

Từ làu, đặc biệt từ những năm 30 vai trò kinh tế của Nhà nước tư bân dà được nhiều nhã khoa học lớn cùa giới li luận tư sân nghiên cứu và xây dựng thành các phái lí luận như: phái trọng cầu. Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản trọng tiền, trọng cung, ki vọng hợp li…. do J.Keynes, M.Friedenan. Laffer, Thomas Sargent, William…. đại diện, về điều chinh kinh tế của Nhà nước tư bân hiện đại cũng dược nghiên cứu trên nhiều khia cạnh dặc biệt là trong giới li luận Xò Viết cù.

ờ Việt Nam, đề tài này cũng được dề cập trên những góc độ khác nhau cùa một số nghiên cứu. Song dây vốn là vấn đề chi được giãi quyết Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản thoã dáng tương xứng với vị tri cua nó trong hệ thống li luận về chu nghĩa tư ban hiện đại ơ nước ta.

Bãi tiêu luận này nhảm phác ra một bức tranh toàn canh hơn. cố gắng lãm rô ban chất, cơ chế hoạt động cua Nhà nước tư bàn hiện đại trên cơ sờ thực tiền hoạt động của ba trung tàm kinh tế tư bàn ngày nay là Nhật. Mỳ, Tày Âu.

I. Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nirớc Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản tir sản

  • l- Những nguyên nhân cơ bàn thúc đây các chức năng kinh tế vĩ mô cùa nhà nước tư sàn:

Môt là. nguyên li khoa học và kinh nghiệm sân xuất được vật hoá trên tư liệu lao động, đối tượng lao động, nó lãm cho bộ phận năng động nhất cua lực lượng sân xuất là công cụ và người lao động thay đồi về chất lượng. Sự nghiệp to lớn này vượt khà năng của một nhà tư bân thậm chí một tập đoàn Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản tư bân vi phát triển khoa học – kỳ thuật và đão tạo đội ngũ cán bộ có tri thức, kỳ thuật cao xà hội phai đầu tư rất lớn chì có Nhà nước – người nắm trong tay tiềm lực kinh tế lớn cũa xà hội lại được giãi phóng khòi mục tiêu lợi nhuận trước măt để hoạt động cho mục tiêu chung cũa toàn bộ giai cấp tư sản và sự bão tồn và phát triền chu nghĩa tư bàn vì thế Nhà nước tăng cường đầu tư vào các ngành Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản kinh tế giừ vị trí then chốt quyết định sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Hai ỉ ủ: Sự ra đời cũa công nghiệp mới cô kỳ thuật hiện dại và nhu cầu cài tạo các ngành truyền thống đòi hoi quy mỏ tích luỹ tư ban lớn. Quá trinh phân công lao động dà vượt phạm vi lành thố cũa một quốc gia. xã hội hoá và quốc tế hoá đời sống kinh tế làm nãy sinh nhiều mối quan hệ kinh tế. Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản xà hội và chinh trị vượt khói tầm điều chinh cua tư ban tư nhân đòi hoi Nhã nước phai đứng ra giải quyết, ví dụ việc điều chinh tỷ giá hối đoái giừa các đổng tiền, diều chinh dòng đầu tư tư ban. điểu chinh các quan hệ thương mại,… Thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chinh trị, xà hội nãy dã làm nay sinh thèm nhưng chức năng kinh tế mới cúa Nhà nước tư băn hiện đại.

ỉỉa là. sự phát triển Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản mạnh mè cua cái cách

khoa học-kỳ thuật làm thay dôi căn ban cơ cấu kinh tể quốc dàn. sự biến dổi dó thê hiện một cách toàn diện ớ các mặt: cư cấu ngành kinh le, cơ cấu đầu lư…. đại ra nhu cầu điều chinh Iren quy mỏ lổng thề vưựl sức của lập đoàn lư bân lài chính nen Nhà nước phái can thiệp vào sự vận dộng cua nền kinh tế, sự can thiệp ơ dây không thế là can thiệp bên ngoài quá Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản (rình sán xuất mà Nhà nước phái lác động vào lai cà các yếu lỗ. các khâu và cùng biến mình thành nhân lố chú động trong cư chế vận dộng cúa tái sán xuất.

Sở dì Nhà nước tư bân có khá năng diều chinh dược sự vặn dộng cũa nền kinh tế là do tính xà hội và tinh độc lập tương đổi vốn có cua nó. Vai trò cua Nhà nước được thế hiện ờ loàn bộ nền kinh tế quốc dàn. sự vạch đường hướng Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản phát triển và diều chinh sự vận động cùa nen kinh tế theo dinh hướng dó. sự hoạt dộng diều chinh kinh tế cua Nhà nước tư ban thành một trong nhùng diều kiện cơ ban. quan trọng dè nền sán xuất phát triển.

  • 2-   Một số tư tướng kinh tế cơ bán về tính khách quan và vai trò điểu chinh

kinh tế cùa Nhà nưóc tư bán hiện đại:

Do nhửng đòi hỏi chính írị cấp bách cùng như do sự phái triển của sức san xuất Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản chưa dặt ra. nên trong nhùng trước tác phàm cua các nhã kinh diến cùa chú nghĩa Mác-Lcnin. người la chi lìm thấy sự nhan mạnh Nhà nước như một công cụ bóc lộl giai cấp bị thong Irị song không phái vỉ lhe mà vai Irò kinh tế cùa Nhà nước tư bân không dược dể cập dến hoặc bị xem nhẹ trong li luận cùa Maxit. Khi phân tích vai trò kinh tế cua Nhà nước I’.Enggheng viết: “… xà hội đè ra nhùng chức Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản năng chung nhất định mà thiếu chúng thì không thê được. Những người được chi định đê thực hiện chức năng đó đà tạo ra trong lòng xà hội một lĩnh vực phân công lao động mới đồng thời họ cũng là lợi ích đặc biệt trong mối quan hệ với những người giao trách nhiệm cho họ và trờ nên dộc lập hon trong quan hệ đối với nhũng người đô”.

Quan phân tích cũa Angghen ta có thể rút ra những tư tưởng sau:

những chức năng xà hội chung nhưng khi tồn tại là một lực lượng chính trị mới, nó không chi có dược lợi ích độc biệt mà còn có tính dộc lập tương dối trong quan hệ với các lực lượng xã hội. người đà giao phó trách nhiệm cho nó.

Hui lớ, nhờ tính độc lập tương đối này mà Nhà nước có kha năng tác động trớ lại quá trinh san xuất xà hội. Đây không phái là sự tác động Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản một chiều mà là sự tác động qua lại, một bên là lực lượng chinh trị chu động, đại diện cho xà hội và bên kia là các quá trinh kinh tế khách quan.

Nhà nước sinh ra nhẩm thực hiện nhừng chức năng xà hội chung, thi một trong những chức năng lã làm “một nhạc trưởng” đứng ra diều hành phối hợp không phài một khâu, một quá trinh sân xuất đơn lẽ mà là cã quá trinh sân xuất xà hội. Nhà nước Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản muốn tác động vào sự vận động cua nền kinh tế một cách có hiệu qua. đặc biệt khi các điều kiện tái san xuất xà hội đang xấu đi thì Chính phũ phái hoạch định các chinh sách cũa minh nhàm vào giãi quyết các mục tiêu kinh tế. xà hội dài hạn mà đối tượng thuộc về phía cung trên thị trường. Nếu Nhà nước chi tác động vào một vài nhân tố có tính cục bộ nhất thời thi không mang lại hiệu qua mong muốn. Do vậy Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản muốn cho nền kinh tế phát triển ổn định phải tác động vào các nhàn tố mang lại hiệu quà lâu dài mà phần lớn nhân tố đó thuộc về yếu tố cung. Có ba yếu tố cơ bàn tạo ra sự tâng trương ỏn định lâu dãi: lao động, nguồn von và tiến bộ khoa học – kỳ thuật.

Theo các trường phái lí thuyết sau Keynes về việc Nhà nước phai can thiệp sâu vào quá trình vận động cùa nền kinh tế. Song M.Friedina Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản cho rằng “Sự vận động của nền kinh tế tư bân chù nghía có mối quan hệ tương hồ với sự vận động của khối lượng tiền tệ trong lưu thòng… Các biến số kinh tế vì mò như tống san lượng, công ăn việc làm và giá cả,… chu yếu chịu anh hương của việc điểu chinh kliối lượng tiền tệ trong lưu thông của Nhã nước, tức là nó ánh hưởng tới chinh sách chù yếu trong mô hình điều chinh kinh tế của Nhà nước".

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản Theo lí thuyết kỳ vọng hợp lí thi các chính sách kinh tế được nhiều Nhã nước hoạch định và thực hiện trong thời kỳ trước đây đểu dựa hoàn toàn vào một hướng lí thuyết như: trọng cung, trọng cầu. trọng tiền đều rất cực đoan không phù hợp với sự vận động cùa nền kinh tế do đó nó bị thất bại. Các chủ thế kinh tế hoạt dộng trong nền kinh tể thị trường luôn gặp rủi ro biến động họ cằn Nhà nước ngoài mục tiêu thòng Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản tin cho các chù thế kinh tế cũa minh cũng cằn phai nắm được ý kiến cua các nhà kinh doanh và nguyện vọng kinh tế cua nhân dân đế đề ra các quyết sách kịp thời. Điều chinh kinh tế bằng Nhà nước hiện nay là phục hồi và tôn trọng các nguyên tắc tự điều tiết của thị trường, xu hướng hiện nay Nhà nước trực tiếp vào giai quyết các vấn đề thực tiền nhờ đó mà thúc đây sự chín muồi các chức năng kinh tế cùa Nhã nước Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản .

  • 3- Nhiệm vụ của hệ thống điều chinh kinh tể Nhà nước ờ các nước tư hãn phát triển:

Điều chinh sự vận động của quá trinh tái sân xuất tư bân chù nghĩa Nhà nước phái sứ dụng các nguồn lực hoạt động cua mình như ngân khố tài nguyên thông qua hệ thống tin dụng, ngân hàng, tài chính.

Điều tiết chinh là việc Nhà nước áp đặt nhùng quy chế cùa minh nham hướng dẫn. hạn chế. thay đôi hành vi kinh Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản tế cua các chu thê san xuất kinh ‘ • • •* doanh phù hợp với những hoạt động chung trong vận động tông thè cua nền kinh tế theo nhưng mục tiêu cua Nhà nước đà vạch ra.

Tử sau chiến tranh thế giới thứ II (1950-1971) Nhà nước tư bản hiện đại không chì là người thúc đấy và điều tiết sự vận động của nền kinh tế mà còn lã một chu sơ hữu lớn. tính các hình thúc sở hữu Nhã nước đưa vào Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hoạt động thi sớ him Nhà nước trong các nước tư bân phát triển chiếm khoáng 15 đến 34% tống số vốn đầu tư sàn xuất kinh doanh cùa nền sán xuất do đó việc quàn li cua Nlìã nước đối với khu xực này cùng là một công cụ được Nhà nước vận dụng đê điều tiết nền kinh tế.

Qua nhừng phân tích nhiệm vụ điều chinh kinh tế của Nhà nước ơ trên ta thấy, kết cấu cùa hệ thống điều chinh kinh tế cua Nhà nước tư Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản bàn đặc quyền hiện đại là một hệ thống điều tiết, thiết chế tố chức thuộc bộ máy Nhà nước cùng với nó là hệ thống các công cụ giãi pháp kinh tế dược thế chế hoá thành các chính sách kinh tế cứa Nhà nước.

  • 4-      Bộ máy điều chỉnh kinh tể của Nhà nước các nước tư hàn phát triển:

Hoạt động điều chinh của Nhà nước thông qua một hệ thống tố chức Nhà nước những tố chức này dược chia làm hai loại.

Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản Một là. cơ quan hành pháp của Chính phu: làm chức năng hãnh chinh và điều chinh kinh tế ờ tầm tồng thể.

Hoi là, cơ quan điều tiết kinh tế do luật định: chúng chuyên kiểm tra. uốn nắn,… Đế hiểu rò hơn các hĩnh thức tổ chức, chức nàng và mối quan hệ giữa chúng ta xem khái quát từng nhóm trong thực tiền ở một số nước tư bân.

Các cơ quan quân lý kinh tế truyền thống cùa Chính phũ Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản :

Tham gia vào hoạt động điều chinh kinh tế cua bộ máy Nhà nước dưới quyền chi đạo cùa tổng thống hoặc thủ tướng là các bộ trường và hệ thống tố chức

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mối liên hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng tại olympic fitness center
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp phát triển nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán sàigòn ssi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện pháp luật tiếp công dân tại ủy ban nhân dân xã quảng yên, tỉnh quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản
Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart