Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

fff

Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

fff

Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

fff

Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

fff

Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

fff

Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

fff

http://kilobooks.i

THƯ VIỆN ĐIỆN

vấn đề lụa chọn con đường quá độ lẽn Chủ Nghía Xã Hôi bõ qua chế độ Tư Băn Chủ Nghỉa ớ Việt Nam (12 (rang)

Lới nói đầu


MỤC LỤC

Nội dung

I/ Cơ sở lý luận……………………………………..

II/ Việc lựa chọn con đường quá độ lẻn Chu N;

bo qua ché đò Vấn đề lựa chọn con đường                    Trane

quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam Tư Bán Chú Nghía ờ Việt -…………………………

Nam ..

Nghía

và thuận lợi cùa Việt                      I ;-ịịjL

I. Tinh lãt yêu ỡ Viẽt Nam trẽn con đường quá độ lên Chù Nghía Xà Hội. bo qua chè đò Tư Bàn Chú Nam……………………………………………*

  • 3.  Nht’rng khã nãng khách quan

và tiền đè chú quan cùa Việt Nanậ

trong thời kỷ quá đõ lên Chú Nghĩa Xã Hội, bó qua chế độ Tư Bân Chủ Nghĩa 10 Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam

Kết luận……………………………………………………………………………………………11

T ài liêu tham kháo                                                      12

LỜI nói đầu

Khẳng đinh đất nước Việt Nam chúng ta bước vào thời ki quá độ lên Chiì Nghía Xà Hội sau chiến thảng vi đại cùa dân tộc trong công cuộc giành độc lập. giái phóng đát nước (Miền Băc năm 1954,cá nước 30/4/1975) là sự tiép nói bước phát triển không ngừng của cách mang Việt Nam trên cơ sờ vãn dụng đúng đắn chủ nghĩa Mac-Lênin vào nhừng quốc gia Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam thực hiện quá trình Cách Mạng dân chù để thoát khôi ách đô hộ cữa chủ nghĩa thưc dân. phong kiên. Ngon cờ độc lập dân tóc và Chứ Nghĩa Xã Hôi đã huy đòng đựợc sức manh to lón của toàn dân. đòng thời tranh thú đươc sự ung hộ rộng rài của quốc tè. tiêu biêu là sự úng hộ giúp dở to lớn cùa các nước Xà Hội Chủ Nghĩa. Sức mạnh của dãn tóc được nhân lẻn cùng sức manh của thời đai đã tạo điểu Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam kiện cho dàn ta hoàn thành nhiệm vụ Cách Mang dán tộc dân chú. Do vậy. bó quạ chế đó Ttr Ban Chú Nghía lẻn Chú Nghía Xù Hói lft một tẫt yếu trong sự phát triền của dân tộc Việt Nam sau khi thông nhất đãt mrớc. Những quan điếm tuyệt đôi hoá cho răng: phái trái qua chè dò Ttr Ban Chù Nghía mới có thè di lên Chu Nghía Xà Hội là quan điềm máy móc. sai làm!

Khi Chữ Nghĩa Xã Hội thê giới Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam lâm vào khùng hoàng, sau nhùng chăn động dừ dội về sự sụp dò cùa Liên Xô. Đòng Âu, chính các nước Tư bán cũng nhận dinh: điều đó chú yểu là do tư huỹ diệt. Như vậy. không phải sư sụp đổ vi lựa chọn con đường đi lẻn Chii Nghỉa Xã Hòi. mà chi là sụp đó một bô phân chữ không phái sụp đõ toàn bò hệ (hóng Xă Hội Chú Nghía như một sò người lãm tương! Trong các nước còn kiên Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam đinh con đường Xã Hôi Chủ Nghĩa VÓI nhũng nhân tố tích cực đang nãy sinh cũng đà khăng đinh được khà năng khắc phục sai lầm đè nhận (hức đúng đắn. chính xác những quy đinh nghiêm ngặt của quy luãt phát triển xã hòi. Cà những thành tint to lớn cho nhân loại trước đây lan thành tựu cãi cách, đổi mới ở một số nước hiện nay cho phép khăng đinh : Chù Nghía Xà Hội là chè đọ xà hội tiêu biéu cho sư phát triền tới Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam tương lai của loài người.

Trong điều kiện khách quan hiện nay. kha năng thực hiện bước quá độ lên Chú Nghía Xà Hòi, bo qua ché độ Tư Bàn Chú Nghĩa còn đtrợc thè hiện ớ sự (ác động có tinh chãt đặc trưng riêng của cuộc Cách Mạng Khoa Học-Kỹ Thuật ngày càng "quòc lé hoá". xu thế "(oàn càu hoá" các quá trình kinh lè xà hòi mớ ra một cơ hội mới cho tãt cả các nước biẽt lưa chọn Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam nhừng đòi sách ngoại giao đúng dãn. nhát là các nước châm phát triền như Việt Nam tìm kiếm những con dưỡng hop tác đề tiếp cận với trình độ văn minh hiện đai cùa thế giới inà van giừ được độc làp dân tộc. Nhùng khó khăn, thuận lợi. những điêu kiên khách quan và chủ quan của đãt nước và ảnh hưởng cùa thời đai, (õng kẽt đè rút ra những bài học kinh nghiệm cùa cài tò và đói mới. Đáng la qua các kỳ Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam Đai Hội Đáng toàn quóc làn thứ VII.VIII, IX. X dà két luận Hướng lưa chon con đtrờng phát triên đất nước là kiện đinh theo đinh htrởng Xã Hội Chiì Nghĩa”. Két luân này đíì đat được sự nhát trí của toàn Đang, (oàn dán trước nhùng biên động lịch sư (0 lớn hiện nay ( Việt Nam gia nháp (ố chức (hương mai thè giới WT0. gia nhập thành viên không thường trực hội đóng bão an LHỌ…) đẽ thục sư Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam vừng tâm táp trung mọi trí lục liep tục sư nghiệp đói mới. vì sư phát triền đấ( nước trong kỹ nguyên đỏc lập. thòng nhat. hơp tác và hoà binh.

Như vây nghiên cửu đẽ tài "Vân đẽ lira chọn con đường quá độ lẻn Chữ Nghĩa Xà Hội bó qua chè dụ Tư Bán Chu Nghía ớ Việt Nam " là giúp chúng la hiểu rô được quá trinh nhãn thức và vân dụng học thuyêt hĩnh thái kinh tẽ – xã hội của Đãng ta Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam vào công cuộc xây dưng và báo vệ Tổ Quốc.

Nội dung

l/Cơsờ lý luận

Trong học thuyết hình thái kinh tế – xã hội. chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khái quát các xã hội cu the trung lừng giai đoan lích sử nhài đinh thành phạm trù hình thái kinh lẽ – xã hôi .Hình thái kinh lẽ xã hôi là một pham trù cùa chu nghía duy vịt lịch SŨ dùng dê chi xã hội ở từng giai đoạn lịch sứ nhát Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam dịnh. với một kiều quan hệ sân xuật dác trung cho xã hoi đó phù họp với một trình dõ nhai đinh cùa lực lượng sân xuất vậ với một kiên trúc thượng tâng tương ứng dược xảy dựng trên nhỉrng quan hệ sân xuất ấy.

Nói đèn hình thái kinh lẽ xã hói là phai gan với một giai đoan lịch sứ cu thê. không có hình thái kinh tẻ xã hội tách rời lịch sử. I lình thãi kinh tẽ – xã hội lã một hệ thõng hoàn Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam chinh, có càu laọ phức lap. Irong đó có các mái cơ ban là lực lượng san xuất, quan hê san xuãl và kiến trúc thượng lãng, các mát cua hình thái kinh lẽ xã hội có vị trí riêng vã tác dộng qua lại lán nhau, thông nhất với nhau, chúng tãc dộng hiện chúng lao nên nhũng quy luãl phô biên cua sư vãn dõng, phát Iriẽn xã hội. Sư phái triẽn cũa các hình ihái kinh tẽ xã hôi này là quá trình lịch Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam sir lư nhiên. Xã hôi loài người dã phát triền qua nhiêu hình thái kinh té xã hội nòi tièp nhau từ cõng xà nguyên ihuỷ đẽn chiêm hừu nò lê. qua phong kiên sang Tư Ban Chú Nghía và lới Cõng San Chú Nghĩa. Trên cơ sỡ phát hiện ra những quy luật vận động, phát triền khách quan của xà hội Các Mác đà di đến kết luận : “Sự phíít triển cua nhưng hình thái kinh tế – xã hội là một quá Irình lích sữ tư Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam nhiên Hình thái kinh tẽ – xã hội là một hệ thống trong đó các mặt không ngừng tác đọng qua lại lán nhau tạo thành các quy luật vận đông, phát triẽn khách quan của xã hội. Chinh sư tác động qua lai của các quy luật khách quan này mà các hình thái kinh té – xả hội vạn động phát trién lừ tháp đén cao. Và dó là con đường phát triền chung cúa nhân loai. Song, con đường phát triền mói dân tộc không chi hi Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam chi phôi hởi các quy luật chung, mà còn bi tác đõn£ bởi các điêu kiện về tư nhiên, vè chính tri. vè truyền thong văn hoá, vè điều kiện quốc lễ…. Chính vi thẻ. lịch sử phát triền của nhân loại hết sức phong phú. đa dạng. Mói dân tộc đêu có nét độc đáo riêng trong lịch sử phát triển của minh. Có những dân tộc lần lirơt trãi qua các hình thái kinh lê xà hội lự tháp dén cao. nhung Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam cùng có nhùng dân tộc bo qua một hoặc một sỏ hình thái kinh tẽ – xã hội nào đó. Tuy nhiên, việc bỏ qua đó cũng dién ra Iheo một quá trình hch sư tự nhiên chứ không phai theo ý muôn chu quan. Nhu vây. quá trình lịch sư lự nhiên cua sư phái Iriẽn xà hôi chảng nhùng diên ra bàng con dường phát triển tuân tự mã côn bao hãm cả sự bõ qua. trong những diêu kiện nhất dinh, một hoặc mội sô hình Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam ihái kinh tẽ – xả hoi nhải dinh.

II/ Việc lựa chọn con đường quá độ lên Chù Nghía Xã Hội. bo qua chế độ Tư Bàn Chù Nghĩa ờ Việt Nam .

Sau khi xây dưng hoc ihuyêi hình thúi kinh lẽ – xã hôi. C.Mác dã vận dung hoc thuyết dó vào phân tích một cách hét sức khoa học vã biện chứng phương thức sân xuất Tư Ban Chu Nghía. MÕI măl. ông dã chi ra sư liên bõ lích sứ cùa Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam Chu Nghía Tư Ban. vai Irò cực kỳ lo lún cua Chu Nghía Tu Ban Irong vice phái iriẽn sức sán xuất vã xã hội hơá lao dộng. Mặt khác, cũng chi ra những giới hạn về mặt lịch sứ của Chú Nghía Tu Bán làm cho mâu thuần giừa lính chật xã hội hoá ngày càng cao cua lực lượng sàn xuất với quan hệ sân xuát dựa trẽn chè dộ chiếm him tir nhân Tư Bân Chù Nghía về lư lieu sán xuất ngày càng sâu sắc. Và cho Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam rang, quá trình phái sinh, phái iriẽn cùa phương thúc săn xuãl Tư Ban Chù Nghía đều không xoá được lính chài lự him tư nhân, nổ không chi tạo ra tiền dề xà hội mà quan trọng hơn lã đã tạo ra tiền dề vật chất, kinh tế cho sự phũ đinh của Chủ Nghia Ttr Bân và khẳng định sư ra đời của Chú Nghía Cộng Sán mà giai đoạn đầu là Chu Nghía Xà Hội. Từ đó. C.Mác đà rút ra kêt luận Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam phirơng thức săn xuât cõng sân chủ nghĩa sê thay thế phương thức sân xuãt Tư Ban Chu Nghía, đây là một lát yếu khách quan phù hợp với yêu câu cùa quy luật quan hệ sân xuẫt phái phù hợp với tính chất và trình độ phát triển cùa lực lượng sán xuất. Sự thay thế đó phù hop với quy luật tiến hoá của lịch sử xã hội loài người. Tuy nhiên. C.Mac và Ảngghen cùng đà dư báo răng sự thay thể đó phãi được thực Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam hiện bang cuộc cách mạng xã hôi – cách mang vô sàn. Trọng đó, giai cãp vô sàn lã người có sứ mênh thực hiện cuộc cách mạng này. bắt đầu bang viẽc giai cap vô săn dần đầu quần chúng nhân dán lao động nói dày giành chính quyền.

Thực tẽ phát triẽn của xã hỏi loài người là sư chuyến tiẽp của các hình thái kinh lẽ -xã hòi lử thấp dén cao theo quá trình lịch sử tự nhiên. Tuy vậy. lịch sứ phát Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam triển của mói quốc gia không nhát thiết phái trái qua tàt cà các hình thái kinh lẽ – xà hội mà có thê bõ qua. rút ngàn sự phát triẽn của một hình thái kinh tẽ – xã hôi nào đó. Đầu thè ký XX. với sự thăng lợi cùa cách mạng tháng 10 Nga. hch sứ xà hội loài người mờ ra một trang mới. Từ đây. các dân tộc lac hậu có khá năng phát triển đi lỏn Chủ Nghĩa Xã Hội mà không phái tuân Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam tư trãi qua hình thái kinh tê – xã hội Tư Bân Chú Nghía. Tuy nhiên, trong con đường vận đọng cua mình, các dân tộc có lựa chon vậ kiên tri con đường đó hay không còn tuy thuộc vào điêu kiên licit sir cụ thề. Song, cân thây là dù bước đường phát triẽn quanh co. dích dãc thì đi lên Chủ Nghía Xã Hôi inróc sau vần là xu hướng tai yếu. là quy hiạt liền hoíí cùa lích sứ.

Sự phát triển Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam của xã hôi Việt Nam luôn ở trong sư tác động qua lại với thê giới và không năm ngoài dòng vận động chung cua thời đai. Ván dụng chú nghía Mác -Lên in vào điêu kiên lịch sử cụ thề của nước la. ngay tir những năm 20 cũa thê kỷ XX. Nguyền Ái Quốc – người cộng sân Việt Nam đâu tiên đã quyết đinh lụa chon con đường phát triền cùa cách mang Việt Nam là cách mang dân lộc dân chú nhân dân. tứ đó tiên Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam lên cách mạng Xã Hội Chủ Nghía. Sự lira chon của Người phân ánh sir phận lích lóng hợp sâu săc thực tiễn và sự lựa chọn này cũng thé hiện quá trình chuyên biến từ chú nghía yêu nước đến với chu nghĩa Mác – Lênin trong tư lường Hò Chí Minh. Đó là quy luật phát triền cùa cách mang Việt Nam. là sợi chi đõ xuyên suốt đường lói cách mang cùa Đang. Đang la luôn nhat quan. kiên trì sự lựa chon ngay khi thành lập Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam vậ sáng tạo trong quá trinh thưc hiên sư lựa chọn ây ở mói thời kỳ cáchmang. Điêu cân khang đinh là sư lựa chọn con đường Xã Hôi Chữ Nghia không phải là mõt sư ngẫu nhiên, nó được quy định bời thực le phát triền cùa phong trào giái phóng dân tộc trong phạm vi quỏc gia cũng như trong phạm vi quôc tẽ. là kêt quà của việc tiẽp cận với tri thức lí luận cách mang khoa học. là đòi hoi của sự dam báo quyền được Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam làm người cùa mỏi người dân trong cọng đong dân tộc Việt Nam. Tắt cã những điều đó được thê hiên trong tiên trình cách mạng Việt Nam.

1. Tính tất yếu ờ Việt Nam:

Việt Nam đã chọn con đường tiên lên Chữ Nghia Xã Hôi bó qua chẽ độ Tư Ban Chu Nghía. Đây la sự lựa chọn hoàn toàn đúng (tăn cùa Đáng la vè con dưỡng phát triền của cậch mạng Việt Nam. Đó là một tạt yêu ở Việt Nam bới xã hòi Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam có áp bức ắt hẳn có đầu tranh, và nhân dãn ta đã lấy đấu tranh đề chống lại áp bức bóc lot cùa thực dàn Pháp vã dế quốc Mỳ. Là mọt dân tộc yêu chuộng hòa bình, từ ngàn dời khát khao vê một xã hôi công bãng tòt đep được thê hiên qua nhùng cuộc đâu tranh chóng ngoai xâm. Và với mong muôn, ước mơ giài phóng dân lộc mình, nhân dân ta phái đâu tranh với kẽ thù đàn áp. Đó là tính Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam tât yêu của xã hội. Nhưng vi sao chúng ta lại lưa chon con đường đi lên Xã Hội Chủ Nghía, bỏ qua chế đõ Tư Băn Chữ Nghĩa. Có thè thày những nhà yêu nước như Phan Bòi Châu. Phan Chu Trinh củng dà lừng lựa chọn con đường cách mang tir săn đề đấu tranh nhimg không thành công. Điều đó cho thấy con đường đấu tranh bảng cách mang tư sán không phù hợp thực trang cùa rnrớc ta lúc bây giở.

Đẽn với con Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam đường đâu tranh cùa Hỏ Chí Minh. Người đà chọn hình thức đáu tranh vô sán. do giai cấp công nhân, nông dân lành dao. và đà giành được thăng lợi thê hiên ở cách mạng tháng Tám thành công, miền B KhoThuVien.com ôi ở rnrớc ta.

a) Tiền đề chu quan:

Nêu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện hệ thống kênh cung ứng của công ty cổ phần bảo minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Hùng Hồng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam
Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart