Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM

fff

ĐẠI HỌC Qưoc GIA TP. HO CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN

PHAN NGUYÊN HÒNG

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN – HỆ QUẢ VỀ HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN TẠI TPHCM

Tiểu luận Triết học

Chirong trình cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học

ĐẠI HỌC Qưoc GIA TP. HO CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN – HỆ QUẢ VỀ HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN TẠI TPHCM

Tiêu luận Triết học Chương trình cao học và Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học

PHAN NGUYÊN HÒNG

Học viên cao học Khoa Quân lý môi trường Trường Đại học KHTN

MỠ ĐẦU

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

MỤC LỤC


MỞ ĐẢU

Việt Nam là quốc gia đang trong giai đoạn phát triển nôi chung, và Thành phố Hồ Chi Minh là một trong những thành phố phát triền bậc nhất nói riêng. Trước đây khu vực Sãi thành này còn tồn tại nhiều vùng đất hoang lầy lội Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM mã nay đà mọc lên các đô thị từ thấp đến cao cấp chàng hạn như khu đô thị Phú Mỳ Hưng trong hai mươi năm gần đây. Ở các khu vực đô thị dân cư tập trung với mật độ dãy sẽ kéo theo thương mại lừ quy mô nho đến lớn, đường giao thòng cũng được hĩnh thành đề nối các khu này rồi theo thời gian chúng trờ thành một dầu mối giao thòng vận tái phát triền nhộn nhịp nhắt nước. Các nguồn tài nguyên sẵn có như Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM đất. nước, không khi được tận dụng triệt đê vào mục tiêu phát triển đô thị. Do vậy mà tài nguyên đất chịu tãi trọng ngày một tăng dần. từ tãi trọng cua các tòa nhà. đường xá, áp lực khai thác nước ngầm quá mức cho dến việc thoát nước thái bửa bài. Đây là một số nguyên nhân dẫn dến hiện tượng sụt lún ờ các thành phố lớn hiện nay, điền hình là Thành phố Hồ Chí Minh. Vi vậy tôi chọn đề Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM tài vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quá để dề cập đến hiện tượng sụt lún ờ TP.HCM. từ đó đưa ra một số giãi pháp khắc phục hiện tượng sụt lún đất.

CHƯƠNG 1. VẬN DỤNG LÝ LUẬN TRIÉT HỌC

 • 1.1. Khái niệm cặp phạm trù nguyên nhân – kết qua

Nguyên nhân là tương tác giừa các mặt trong một sự vật hoặc giừa các sự vật với nhau gây ra những biến đồi nhất định

Kết quá là nhũng biến đổi Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM xuất hiện do sự tác động lần nhau cúa các mặt trong một sự vật hoặc giừa các sự vật với nhau.

Chăng hạn như thâm họa đập Vạịont nằm ờ phía Bắc nước Ỷ xây ra vào năm 1963. Hiện tượng cùa thám họa này là do hồ chứa nước nằm trong hèm núi bị vờ ra tạo nên cơn sóng thần cao khoáng 200111 tàn phá toàn bộ khu vực dân cư đang yên binh trong giấc ngũ. Người ta điều tra ra được nguyên nhân cuối cùng cũa Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM hiện tượng này là do lớp sét năm kẹp giừa lóp đá vôi rơi vào tinh trạng mất càn bằng dần đến toàn bộ khu vực phía sau dập trượt lờ lừ từ làm thu hẹp dòng chày. Nước từ hồ chữa bị vờ do trượt lở. chây qua đoạn sông bị thu hẹp. lãm áp lực nước tăng đột ngột tạo nên cơn sóng cao khoáng 200m đồ ập vào khu vực dàn cư ngay sau nó không xa gây thiệt mạng 2000 người.

 • 1.2. Một số tính chất cùa Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM mối liên hệ nguyên nhân – kết quá

 • 1.2.1.  Tinh khách quan

Mối quan hệ nguyên nhân – kết quà vốn có trong ban thân sự vật nên không thề đồng nhất với khả năng tiên đoán. Con người chi có thế tim ra mối quan hệ nguyên nhân – kết quá trong giới tự nhiêm, chứ không phải là tạo ra nó từ trong ý thức.

 • 1.2.2.  Tính phổ biến

Tất cá mọi hiện tượng trong tự nhiên và trong xà hội đều gây nên bới những nguyên nhân Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM nhất định.

1.23. Tinh tất yếu

Ta biết răng trong thiên nhiên không thể có những sự vật hoàn toàn giống nhau. Vi vậy một nguyên nhân nhất định trong nhùng hoãn cánh nhất định chi có thề gày ra kết quà nhất định. Tuy nhiên, có những sự vật. nhũng hiện tượng về cơ bán là giống nhau. Chẳng hạn như: bất kỳ hạt giống nào được gieo vào đất trong điều kiện ấm thi đều nãy mầm. Cho nên ta Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM phái hiêu tính tất yếu cùa mối quan hệ nguyên nhân – kết quã như sau: nếu các nguyên nhân và hoàn cánh càng ít khác nhau bao nhiêu thi các kết qua do chúng gây nên cùng càng ít khác nhau bấy nhiêu.

1.3. Mối quan hệ biện chúng giữa nguyên nhân – kết quà

 • 1.3.1. Nguyên nhân sàn sinh ra kết quà

Trong mối quan hệ nguyên nhân – kết quá phái có quan hệ sán sinh, trong đó nguyên nhân sinh ra kết quá Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM . Vì nguyên nhân lã cái sinh ra kết quá, nên nguyên nhân luôn luôn có trước kết quá. Côn kết quà chi xuất hiện sau khi nguyên nhân xuất hiện và bẳt đầu tác động.

 • –  Nguyên nhàn sinh ra kết quá như thế nào?

 • ■ Thực tế cho thấy cùng một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quà khác nhau phụ thuộc vào điều kiện cụ thể. Ngược lại cùng một kết quã có thế được gây nên bởi nhũng nguyên nhân khác nhau tác động Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM riêng lẽ hay cùng một lúc.

 • ■ Nếu các nguyên nhân khác nhau tác động lên sự vật theo củng một hướng thi chúng sè gây nên ảnh hường cùng chiều với sự hình thành kết quá. Ngược lại, nếu các nguyên nhân khác nhau tác động lên sự vật theo các hướng khác nhau thi chúng sè lâm suy yếu. thậm chi hoàn toàn triệt tiêu tác dụng cua nhau.

 • –  Phân loại nguyên nhân

 • ■ Nguyên nhân chu yếu và nguyên nhân thứ yếu.

 • >  Nguyên nhân Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM chủ yếu là những nguyên nhân mã khi thiếu chúng kết quà không thế xây ra;

r Nguyên nhân thứ yếu là những nguyên nhân nào mã sự có mặt cua chúng chi quyết định những đặc điếm nhắt thời, không ổn định của hiện tượng.

 • ■ Nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoải

r Nguyên nhân bên trong là sự tác động lần nhau giừa nhùng yếu tố của củng một kết cấu vật chất và gây ra những biến dổi nhất định:

 • >  Nguyên nhân Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM bên ngoài là tác động lần nhau giừa nhũng kết cấu vật chắt khác nhau và gây ra những biến đối thích họp trong nhũng kết cấu vật chất ấy.

 • >  Nguyên nhân bên trong bao giờ cùng quyết định sự hình thành, tồn tại và phát triền cúa các kết cấu vật chất. Còn nguyên nhàn bên ngoài chi phát huy được tác dụng thòng qua những nguyên nhân bên trong.

 • ■ Nguyên nhân khác quan và nguyên nhân chú quan

 • > Nguyên nhân khách quan lã nguyên nhân xuất Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM hiên và tác động độc lập với ý thức cũa con người:

Nguyên nhân chú quan là nguyên nhân xuất hiện và tác động phụ thuộc vào ý thức cua con người.

Phan Nguyên Hồng

2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của vnpt tại ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Influential factors to job stress of employees in refrigeration electrical engineering corporation (REE)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả về hiện tượng sụt lún tại TPHCM
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart